.
Alkohollagen
 • Socialrätt
 • Offentlig rätt
 • Offentlig förvaltning

Alkohollagen

Stefan Lundin

Kommentarer och rättsfall

0
Alkohollagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 4
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Socialrätt, Offentlig rätt
 • Taggar: Offentlig förvaltning
 • Författare: Stefan Lundin

Om boken

Denna lagkommentar behandlar alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Där så är lämpligt hänvisas även till annan relevant lagstiftning, alkoholförordningen (2010:1636) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

I denna fjärde upplaga har lagtexten uppdaterats, kommentarerna har utvecklats och omarbetats och ett antal nya avsnitt har infogats. Ett 30-tal nya rättsfall från överinstanserna har tillkommit och sammantaget över 190 avgöranden från HFD, MD, PMÖD, EU-domstolen, kammarrätterna, HD och hovrätterna refereras. Tyngdpunkten i avgörandena ligger på frågor kopplade till serveringstillstånd, men även praxis avseende frågor som marknadsföring av alkoholdrycker, sekretess för uppgifter hos tillståndsmyndigheter, besvärsrätt och inhibition av beslut enligt alkohollagen samt straffansvar redovisas.

Alkohollagen – Kommentarer och rättsfall riktar sig främst till jurister, handläggare, beslutsfattare vid myndigheter och utbildningsanordnare som tolkar och tillämpar alkohollagens bestämmelser. Men även företag som bedriver servering eller annan försäljning av alkoholdrycker och andra som av en eller annan anledning kommer i kontakt med det aktuella regelverket bör kunna ha nytta av den.