Aktiebolagslagen kapitel 25-32
Karnov Group

Aktiebolagslagen kapitel 25-32

82600

826 kr (exkl. moms)

Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 25-32.Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdessedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschenpå 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete somledde fram till att det år 1944 antogs en ny aktiebolagslag. År 1975antogs åter en ny aktiebolagslag. En lång rad ändringar genomfördesi 1975 års lagstiftning under dess giltighetstid. En samlad översyngenomfördes under nära femton år, vilket ledde fram till 2005 årsaktiebolagslag(2005:551). Härtill kom förändringar i svenskt näringslivliksom en ökad internationalisering, vilken bland annat kommertill uttryck i det svenska medlemskapet i Europeiska unionen.Lagstiftningen bygger för närvarande på att det bara ska finnasen lagstiftning för alla aktiebolag. Detta är ett skäl till att lagen ärmycket omfångsrik med 32 kapitel. Ytterligare märks att lagen gören åtskillnad mellan privata och publika aktiebolag, vilket ibland gerprivata aktiebolag minskade förpliktelser i skilda hänseenden.Aktiebolagslagen är inte bara omfattande utan i vissa avseendenockså en jämförelsevis komplex lagstiftning. Författarna prioriterarvad som uppfattats vara praktiskt relevanta problem, men även principielltorienterade frågor tas upp. I dessa analyser beaktas genomgåendesvensk rättsvetenskaplig litteratur och övriga traditionellarättskällor som lagmotiv och rättspraxis. Även EU-rättsliga normeroch avgöranden av EU-domstolen beaktas. Ambitionen har varit attpresentera en djupgående rättsvetenskapligt orienterad behandlingav förekommande frågeställningar.Erik Nerep är professor i svensk och internationell handelsrätt vid Handelshögskolani Stockholm. Per Samuelsson är verksam vid Juridiska fakulteten,Lunds universitet och där innehavare av Skandinaviska Enskilda Bankensprofessur vid juridisk fakultet. Johan Adestam är jur.dr och lektor i rättsvetenskapvid Örebro universitet.