.
Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar

57300

573 kr (exkl. moms)

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Aktieägaravtal är vanligt förekommande. De fyller en utomordentligt viktig funktion som ett sätt för aktieägare att bestämma hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Men avtalsformen griper in i aktiebolagsrättens område. Detta gör att aktieägaravtal aktualiserar åtskilliga svåra teoretiska frågor samt därtill en mångfald konkreta och vardagliga problem av stor betydelse för såväl fåmansbolag som större aktiebolag. Gemensamt för dessa juridiska svårigheter är att de rör förhållandet mellan avtalsrätt och aktiebolagsrätt. Detta tema behandlas ingående utifrån både avtalsrättslig och aktiebolagsrättslig synvinkel. Bland de ämnen som analyseras märks bl.a. följande. I vad mån råder avtalsfrihet på området? Är det möjligt att träffa avtal som strider mot aktiebolagsrättsliga normer? Går det att avtala om hur beslutsfattandet i styrelsen ska gå till? Påverkas avtalsfriheten av aktiebolagslagens minoritetsskyddsregler? Kan avtalen medföra aktiebolagsrättsliga verkningar? Hur förhåller sig friheten att utforma bolagsordningen till avtalsfriheten? Boken är den hittills mest ingående systematiska redogörelsen för aktieägaravtal och deras civilrättsliga verkningar enligt svensk rätt. Som sådan är den oumbärlig såväl för det praktiska rättslivet som för rättsvetenskapen. Jur.lic. Niklas Arvidsson är verksam som forskare och lärare vid Juridiska Fakulteten, Lunds universitet. Boken är hans doktorsavhandling.