ADR-S - stående order
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ADR-S - stående order

73000

730 kr

Den officiella svenska översättningen av bilagorna till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), med kompletterande nationella bestämmelser anpassade för svenska förhållanden.Bilagorna A och B gäller såväl vid internationell som vid inrikes transport.Bilaga S gäller enbart inrikes transport och behandlar transporter inom väg-, anläggnings- och skogsarbete, inom hamnområden samt transporter av farligt gods till slutligt omhändertagande.

Revideras vartannat år. Angivet pris avser senaste utgåvan.
Produktdetaljer: