ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ADR-S 2019 Transport av farligt gods på väg och i terräng 2019, inklusive ändringar och tillägg

80600

806 kr

ADR-S med bilagorna A, B och S, utgör föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng. När bilagorna A och B föreskriver om transporter på väg avses även transporter i terräng. Bilagorna A och B till denna författning återger det samlade innehållet i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). I bilaga S finns särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på väg och i terräng. Bilagan innehåller dels tvingande bestämmelser utöver vad som föreskrivs i bilagorna A och B. I bilagan finns även allmänna råd.Revideras vartannat år. För stående order - kontakta kundservice.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS - för prenumeration på dessa författningar, se längre ned.För RID-S 2019, se nedan.
Produktdetaljer: