ADR-S 2017. Inklusive Ändringstryck
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

ADR-S 2017. Inklusive Ändringstryck

76000

760 kr (exkl. moms)

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg. Bokstaven ”S” efter ADR betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), kompletterade med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige. ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS.Revideras vartannat år. Teckna stående order.För RID-S 2017, se Relaterade produkter, till höger.