Ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land, föreskrifter
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar för transport av farligt gods på land, föreskrifter

6600

66 kr (exkl. moms)

Föreskrifter med stöd av 9 § förordningen (2005:894) om teknisk kontroll och efter samråd med Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC).
Tryckt upplaga: