2016 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2015/16:100
Finansdepartementet

2016 års ekonomiska vårproposition. Prop. 2015/16:100

28100

281 kr (exkl. moms)

Innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2017.Här lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning