.

Återbetalningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller vid försäljning av Norstedts Juridik AB:s varor och tjänster. Vad som nedan anges gäller om inte annat framgår av särskild överenskommelse i det enskilda fallet.

Leveranstider

Norstedts Juridik ska leverera beställda varor inom skälig tid från köpet. Om varorna vid köpet inte finns i lager ska Norstedts Juridik leverera beställda varor inom skälig tid från den tidpunkt då varorna gjordes tillgängliga i lager för Norstedts Juridiks vidaredistribution. Vid stående order och prenumeration på varor, ska Norstedts Juridik under nedan angiven avtalstid leverera varorna löpande inom skälig tid från den tidpunkt då de aktuella varorna gjordes tillgängliga i lager för Norstedts Juridiks vidaredistribution. Vid köp av tjänster ska Norstedts Juridik under nedan angiven avtalstid tillhandahålla de beställda tjänsterna med de intervall som uppgivits i samband med köpet.

Leveransvillkor

Varor som köps på distans, exempelvis online eller via telefon, ska levereras av Norstedts Juridik utsedd transportör för postbefordran till den leveransadress som kunden uppgivit i samband med köpet. Leveransen anses ske då Norstedts Juridik överlämnar varorna till transportören. Om köparen är en konsument anses leveransen däremot ske då köparen mottog varan. Risken för varorna övergår på kunden när varorna anses levererade.

För att Norstedts Juridik ska kunna fullgöra sina leveransåtaganden krävs att kunden vid transportköp informerar Norstedts Juridik om varans leveransadress, samt att kunden i övrigt gör vad som kan krävas för att varan ska kunna levereras i rätt tid.

Force majeure

Om Norstedts Juridiks möjligheter att fullgöra viss förpliktelse förhindras på grund av omständigheter utanför Norstedts Juridiks kontroll som väsentligt försvårar eller försenar möjligheterna till fullgörelse, exempelvis sådana omständigheter som myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, översvämning eller större olyckshändelse, ska inte det medföra någon rätt för kunden att göra påföljder gällande om underlåtenheten. Detsamma gäller om underlåtenheten beror på att Norstedts Juridiks underleverantörer drabbats av motsvarande hinder.

Reklamation och omleverans

Skulle beställda varor eller tjänster inte levereras i tid eller levereras i felaktigt skick, ska kunden snarast reklamera avtalsbrottet och i samband med detta uppge i vilket avseende avtalsbrott föreligger. Om kunden är konsument ska däremot reklamationen ske inom skälig tid efter det att kunden märkte eller borde ha märkt dröjsmålet eller felet, dock alltid senast inom två år från att varan eller tjänsten tagits emot. Reklamation ska lämnas till något av de ställen som anges under rubriken Avbeställningsrätt/ångerrätt nedan.

Om reklamation sker inom rätt tid har Norstedts Juridik vid dröjsmål med leverans av vara eller tjänst skyldighet att fullgöra den avtalade leveransen, alternativt har kunden rätt att häva köpet i berörda delar om avtalsbrottet är väsentligt och om Norstedts Juridik inte fullgör leveransen inom 30 dagar från mottagande av kundens reklamation.

Om reklamation sker inom rätt tid har Norstedts Juridik vid leverans av felaktig vara eller tjänst skyldighet att göra omleverans, alternativt har kunden rätt att häva köpet i berörda delar om avtalsbrottet är väsentligt och om Norstedts Juridik inte fullgör omleveransen inom 30 dagar från mottagande av kundens reklamation, eller, vid leverans av felaktig vara, från mottagande av returnerad vara. Vid leverans av felaktig vara ska kunden returnera den felaktiga varan till Norstedts Juridik.

Retur av felaktig vara bekostas av Norstedts Juridik, under förutsättning att varan returneras efter att kunden har gjort en reklamation med returfraktsedel som tillhandahållits av Norstedts Juridik och att varan i övrigt har returnerats i enlighet med Norstedts Juridiks instruktioner. Om köparen är näringsidkare ska Norstedts Juridik utfärda kreditfaktura efter mottagande av returnerad och felaktig vara.

Tvist huruvida varan eller tjänsten är felaktig eller inte, kan av konsument hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

Övrigt ansvar

Utöver vad som ovan sagts, samt för konsument utöver vad som kan framgå av tvingande och direkt tillämplig konsumentlagstiftning, har Norstedts Juridik inte något ansvar för dröjsmål eller fel, vilket inkluderar att Norstedts Juridik inte har något skadeståndsansvar för någon skada eller förlust, vare sig direkt eller indirekt skada eller förlust.

Betalningsvillkor

Kunden ska för beställda varor och tjänster betala det pris som vid tidpunkten för kundens beställning online framgår på Norstedts Juridiks hemsida (www.wolterskluwer.se), eller som vid tidpunkten för kundens beställning på annat sätt framgår av Norstedts Juridiks gällande prislista. Detta gäller dock inte stående order på varor, eftersom Norstedts Juridiks inköpspris för sådana varor inte är överblickbart vid tidpunkten för kundens beställning. I sistnämnda fall ska kunden betala det pris som framgår av Norstedts Juridiks gällande prislista efter det att de aktuella varorna har kunnat prissättas.

Priserna är angivna exklusive moms. Moms tillkommer med 6 % på bl.a. böcker, häften och tidskrifter. På elektroniska varor, t.ex. programvara, internettjänster och cd-rom, tillkommer 25 % moms.

Vid transportköp tillkommer på angivna priser dessutom alla eventuella fraktkostnader, med undantag för de leveranser som sker inom ramen för kundens befintliga prenumerationer. Om inte kunden särskilt begär expressleverans, kommer fraktkostnaderna att uppgå till transportörens avgift enligt gällande prislista för den aktuella leveransens totalvikt. I annat fall debiteras särskild avgift beroende på hur snabb leverans som önskas, en avgift som baseras på Norstedts Juridiks kostnader i det enskilda fallet.

Om kunden vid ett tillfälle beställt en större mängd böcker av samma titel för leverans till en och samma adress, får kunden en mängdrabatt i förhållande till angivna priser enligt nedanstående tabell. Denna mängdrabatt gäller inte för andra varor eller tjänster (exempelvis elektroniska produkter), och inte för stående order och prenumerationer. Det är heller ingen mängdrabatt på Sveriges Rikes Lag.

Mängdrabatt:

10–49 ex 5 %, 
50–100 ex 10 %, 
100 ex enligt särskild överenskommelse.
Betalning av priset, moms och i förekommande fall fraktkostnader, ska som huvudregel ske mot faktura som erhålls vid leverans. Betalning ska ske inom 30 dagar (netto), oavsett om öppet köp avtalats eller om det annars föreligger en frånträdesrätt för kunden som dessförinnan inte nyttjats. Priset för prenumeration ska däremot alltid betalas i förskott.

Betalningsdröjsmål

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från och med förfallodagen, med en räntesats per månad motsvarande gällande referensränta plus 8 procentenheter.

Vid kundens betalningsdröjsmål har Norstedts Juridik rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning samt dröjsmålsränta. Norstedts Juridik har den alternativa rätten att häva köpet, varefter utförda prestationer ska återbäras, samtidigt som Norstedts Juridik har rätt till skadestånd enligt utfyllande rättsregler.

Avbeställning/ångerrätt

För näringsidkare gäller ingen rätt att avbeställa köpet, med undantag för den rätt som kan tillkomma kunder att avbryta stående order och prenumeration enligt vad som framgår nedan om avtalstid, samt med undantag för köp av programvaror med 30 dagars avbeställningsrätt från och med fakturadatum.

För konsument gäller den avbeställningsrätt respektive ångerrätt som följer av 37 § konsumentköplagen respektive 13–17 §§ distansavtalslagen. I det förra fallet förutsätter avbeställningsrätten att köpta varor inte levererats till kunden. Har varorna levererats är kunden skyldig att vid avbeställning betala skadestånd till Norstedts Juridik enligt 41 § konsumentköplagen. I de senare fallen, när konsument köpt varor och tjänster på distans, förutsätter ångerrätten att Norstedts Juridik inte påbörjat utförande av beställda tjänster med kundens godkännande under den aktuella ångerfristen, att köpet inte avser tidningar eller tidskrifter, samt att mottagna varor kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerfristen är i förekommande fall 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa när konsumenten tog emot varan vid köp av varor, samt när avtal träffades vid köp av tjänster.

Förekommande avbeställningsrätt/ångerrätt ska utövas genom att först meddela Norstedts Juridik. Sådant meddelande kan ges per telefon på telefonnummer 08-598 191 90, per e-post till kundservice@wolterskluwer.se, eller per post till Norstedts Juridik AB, 106 47 Stockholm. Meddelandet ska innehålla uppgift om (a) fakturanummer, (b) varans titel och beställningsnummer och (c) det antal varor som avses.

Efter utövande av avbeställningsrätt/ångerrätt ska kunden snarast på egen bekostnad returnera eller återlämna de varor och det eventuella material (vid tjänster) som kunden fått från Norstedts Juridik. Norstedts Juridik ska återbetala eventuellt mottagen betalning inom 30 dagar från och med Norstedts Juridiks mottagande av den returnerade varan, eller, vid köp av tjänster, från och med mottagande av kundens meddelande om att köpet frånträds.

Avtalstid

Beställd prenumeration gäller under en tidsperiod om (a) 12 månader från och med tidpunkten för avtalsslutet, eller (b) under resterande del av innevarande prenumerationsperiod (vanligtvis kalenderår) vid tidpunkten för beställningen. Om inte avtalet sägs upp senast 1 månad före prenumerationsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 månader med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta avtal ska Norstedts Juridiks vid var tid gällande villkor och priser tillämpas.

Stående order gäller tills vidare och kan när som helst sägas upp. Levererade order kan dock inte returneras.

Uppsägningen ska vara skriftlig (e-post eller brev).

Immateriella rättigheter

Vid köp av datorprogramvaror, andra elektroniska produkter, eller elektroniskt tillhandahållna tjänster, gäller Norstedts Juridiks allmänna licensvillkor avseende kundens användningsrätt. Dessa villkor finns på hemsidan www.wolterskluwer.se. Vid köp av övriga varor och tjänster (d.v.s. det material som då tillhandahållits) framgår kundens användningsrätt av upphovsrättslagen samt i förekommande fall på försättsblad i böcker m.m. Kunden åtar sig att följa licensvillkoren, samt de villkor för användningsrätten som framgår av upphovsrättslagen och i förekommande fall försättsblad i böcker m.m.

Villkorsändringar

Efter köp av varor och tjänster har Norstedts Juridik inte rätt att ändra avtalsvillkoren för det aktuella köpet. Däremot får Norstedts Juridik justera priset på varor och tjänster om en sådan justering beror på icke förutsedda kostnadsökningar, hänförliga till Norstedts Juridiks eventuella inköpspriser, som inträffar under tidsperioden mellan beställningen och tiden för Norstedts Juridik avtalsenliga fullgörelse av dess aktuella naturaprestation. Priset får då höjas pro rata de förhöjda inköpskostnaderna.

Norstedts Juridik har alltid rätt att ändra innehåll och utformning av sin hemsida, www.nj.se, förutsatt att redan beställda varor och tjänster kan tillhandahållas på ett avtalsenligt sätt.

Ovanstående villkor är daterade 2018-01-04