Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2)
 • Energi & Miljö
 • Ekonomi & Näringsliv
 • Lantbruk & Livsmedel

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2)

Betänkande från Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

59300

593 kr (exkl. moms)

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2)

Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. SOU 2020:73 (Del 1 och Del 2)

Om publikationen

Presenterar ett femtiotal förslag på förändringar i allt från nyckelbiotopsregistrering till mer konkreta mål med naturvårdspolitiken. Vissa förslag kan hanteras var för sig men de flesta förslag har en nära koppling till varandra. Det är därför viktigt att en helhetssyn anläggs på betänkandets förslag. Bland förslagen:

 • Stärkt äganderätt - Formellt skydd av skog bör i huvudsak ske frivilligt
 • Ersättning bör utgå för all fjällskog med höga naturvärden
 • Ersättning för skydd av skog bör vara skattefri
 • En växande cirkulär bioekonomi - Mål för ökad hållbar tillväxt och en bioekonomisk strategi för skogen
 • En nationell samordnare för skogsprogrammet
 • Fokus på att genomföra tillväxthöjande åtgärder i skogen, att bekämpa skogsskador och få till stånd naturvårdande skötsel
 • Regelöversyn och regelförenklingar för skogsbruket
 • Ta till vara möjligheten till naturturism i skyddad natur
 • En tydligare skogsvårdslagstiftning, en mer ändamålsenlig inventering av skog och halverad handläggningstid för avverkningsanmälan
 • En tydligare politik för bevarande av biologisk mångfald
 • Ett tydligt politiskt ställningstagande om vad Sverige behöver göra för att uppnå sina internationella åtaganden om biologisk mångfald i skogen
 • Statlig investering i Sveriges unika fjällnaturskogar

Särskild utredare: Agneta Ögren

Köp ditt eget exemplar och ta del av analyser och förslag i sin helhet!