Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82
  • Kommunikation & IT
  • Offentlig förvaltning

Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82

Slutbetänkande från Öppna data-utredningen (I 2019:01)

18400

184 kr (exkl. moms)

Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82

Avgifter för information i elektronisk form. SOU 2020:82

Om publikationen

Tillgång till myndigheters information i elektronisk form är av värde såväl för allmänhetens möjlighet till insyn i myndigheternas verksamhet som för möjligheten att vidareutnyttja informationen i olika syften, t.ex. för att skapa innovation genom nya produkter och tjänster. Höga eller godtyckliga avgifter för tillhandahållande av information i elektronisk form kan utgöra ett hinder mot att dessa värden främjas. Utredningens övergripande mål har varit att förtydliga och modernisera avgiftsförordningen genom en enhetlig och tydlig reglering för hur avgifter ska tas ut i dessa situationer. Det övergripande syftet med förslagen är att införa en enhetlig och förutsebar reglering av avgifter för information som tillhandahålls i elektronisk form av myndigheter. Den sammantagna bedömningen är att förslagen främjar detta syfte på ett ändamålsenligt sätt och att de kan bidra till såväl en bättre offentlighetsinsyn som en ökad tillgång till information som är formaterad på ett sätt som möjliggör att den kan vidareutnyttjas, till rimliga avgifter som i viss utsträckning är fastställda på förhand. Strävan har även varit att utforma de bestämmelser som föreslås så att avgiftsuttagen ska vara kostnadseffektiva för myndigheterna.

Särskild utredare: Peder Liljeqvist

För att ta del av alla detaljer kring förslagen - köp ditt eget tryckta exemplar av utredningen!