Norstedts Juridik XML - All for Merchant https://shop.nj.se Norstedts Juridik Sveriges Rikes Lag 2019 (klotband) https://shop.nj.se/products/sveriges-rikes-lag-2019-klotband?variant=14286522744876 Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.Lagboksappen 2019 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2019 till och med januari 2020. shopify_SE_1585696669740 shopify_SE_1585696669740_14286522744876 ny 2,809 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/SverigesRikesLag_2019_9789139021254_2e1765e8-a316-4ce9-8a7c-31509f5d16e5_grande.png?v=1553575840 978-913902125-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 3298 g Norstedts Juridik Bokföringsboken 2019 https://shop.nj.se/products/bokforingsboken-2019?variant=14280609267756 Med BAS utförliga konteringsinstruktioner bokför du rätt direkt vid den löpande bokföringen. Instruktionerna har även anpassats till K2- och K3-reglerna.I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp bokföring vid omvänd moms t.ex. vid import, hur kontoplanen kan användas för att visa lönsamhet per produkt m.m. Denna bok kommer framför allt att innehålla detaljerade konteringsinstruktioner för BAS-kontona. Avsikten är att ge detaljerat stöd vid löpande klassificering och bokföring av affärshändelser. shopify_SE_1592370397228 shopify_SE_1592370397228_14280609267756 ny 529 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bokforingsboken_9789139117001_e63d9791-3fc9-4a8f-9c6f-cc470d5a2803_grande.png?v=1553489296 978-913911700-1 Norstedts Juridik Svensk Redovisning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1021 g Norstedts Juridik Bokslutsboken 2019 https://shop.nj.se/products/bokslutsboken-2019?variant=14280643412012 Vid bokslutsarbete är det naturligt att arbeta med ett konto i taget. Därför har vi i boken angett vad som gäller för K2, K3 och inkomstskatt för varje konto eller kontogrupp. I boken finns en omfattande fördjupningsdel som bland annat tar upp effekter av komponenter- kontra enhetsavskrivning, skillnader vid varulagervärdering enligt K2 och K3 m.m.Ambitionen är att ge en god överblick av innehållet i bokslutsreglerna enligt K2 och K3. Då skattemässiga överväganden ofta är en integrerad del av bokslutsarbetet innehåller denna del också kommentarer om vad som gäller skattemässigt för ett visst konto eller grupper av konton. shopify_SE_1579003215916 shopify_SE_1579003215916_14280643412012 ny 529 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bokslutsboken2019_9789139116158_grande.png?v=1553489752 978-913911701-8 Norstedts Juridik Svensk Redovisning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 803 g Norstedts Juridik Trafikförfattningar 2018/19 https://shop.nj.se/products/trafikforfattningar-2018-19?variant=14286483259436 Trafikförfattningar ges här ut i fyrtiosjätte utgåvan. I årets utgåva, 2018/19, har viktiga ändringar skett i bl.a. trafikförordningen, vägmärkesförordningen, terrängkörningsförordningen och i förordningen om kör- och vilotider, samt färdskrivare m.m.Den senaste utkomna författningen som tagits med i boken är SFS 2018:818 som är en ändring i lagen om trängselskatt. Författningsändringar som kommit ut efter utgivningen av TRAFIKFÖRFATTNINGAR 2017/18, markeras med kantstreck och författningsnummer samt datum för ikraftträdande. I anslutning till varje författning lämnas även i förekommande fall uppgifter om ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.INNEHÅLLVägtrafikdefinitioner, Trafikbrottslag, Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott, Alkoholutandningsprov, Radar- och laservarnareTrafikförordning, Vägtransportledare, Nämnder för vissa trafikfrågor, Överlastavgift, RSFS, TSFS, VVFS, VägmärkesförordningParkering, Flyttning av fordonTerrängkörning, Militärtrafikförordning, Vägtrafikförordning för kommunala organisationen för räddningstjänstKörkort, TSFS, VVFS, Norsk och åländsk övningskörning i SverigeFordon lag och förordning, Avgasrening, Drivmedel, TSFS, VVFS m.m.Vägtrafikregister, Finsk terrängskoter i Sverige, Bilskrotning m.m.Yrkestrafiklagstiftning, Kör- och vilotider, EU-förordningar, Internationell trafik, Transport av farligt gods, Kollektivtrafik m.m.Ordningsbot, ProvavgifterTrafikskadelag, FörsäkringarFordonsskatt, Trängselskatt, Skatt på energi (utdrag), Vägavgifter tunga fordonUrvalet av författningar har skett i samråd med juristen Erik Olsson vid Transportstyrelsen. shopify_SE_1519657713708 shopify_SE_1519657713708_14286483259436 ny 1,486 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Trafikforfattningar_2018-19_9789139021117_6d760642-3379-464f-a3a4-309e246b7ca0_grande.png?v=1553575336 978-913902111-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1936 g Wolters Kluwer Nyckeltalen https://shop.nj.se/products/nyckeltalen?variant=14286456684588 NYCKELTALEN är en praktisk handbok för bättre analys och effektivare ekonomistyrning.Omfattande exempel och tydliga förklaringar gör Nyckeltalen till ett viktigt hjälpmedel för ökad lönsamhet och kontroll. Boken är inriktad mot att skapa förståelse för ett företags ekonomiska strukturer och samband, inte mot ett mekaniskt räknande. Arbetssättet i boken anknyter direkt till SCB:s Branschnyckeltal för att möjliggöra jämförelser med andra företag. Genom att följa ett praktikfall visas bokens konkreta analystekniker.NYCKELTALEN är uppdelad i fyra delar: Del 1: Analys av företag med nyckeltal och kassaflöden Del 2: Ekonomiska sambandsmodeller Del 3: Praktikfall Del 4: NyckeltalsbibliotekNYCKELTALEN vänder sig till - revisorer- redovisningskonsulter- rådgivare- företagsledare och ekonomiansvariga i mindre och medelstora företag- medarbetare i banker och kreditinstut- studenter inom universitet och högskolor inom företrädesvis ämnena redovisning, analys och finansiering.I serien SVENSK REDOVISNING ingår följande produkter:BOKFÖRINGSBOKENBOKSLUTSBOKENTHE ACCOUNTING MANUALNYCKELTALENBULLETINEN shopify_SE_1360735666220 shopify_SE_1360735666220_14286456684588 ny 545 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Nyckeltalen_5u_9789139115342_4ae4bf69-296f-46fe-8ccf-90808f428238_grande.png?v=1553575003 978-913911534-2 Wolters Kluwer Svensk Redovisning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 572 g Norstedts Juridik LSS-boken https://shop.nj.se/products/lss-boken?variant=14225857806380 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i det dagliga livet. Trots den stora betydelse LSS har för enskilda individer saknar den önskvärd stringens och det är en omvittnat svår lag att tillämpa. "LSS-boken" är tänkt som ett stöd åt handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera frågor med anknytning till lagen. Relevanta domar från Högsta förvaltningsdomstolen, uttalanden av Justitieombudsmannen, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär m.m. vävs in och förklaras i texten. Fokus ligger på de bestämmelser och de frågor med anknytning till lagen där författarna genom sitt arbete vet att det finns många oklarheter och funderingar. Närliggande frågor som tas upp är t.ex.: Vad är egenvård? Vilken hälso- och sjukvård är ett ansvar för kommunerna? Vad innebär det att rättighetslagen LSS och arbetsmiljölagen är s.k. parallella lagstiftningar? shopify_SE_1410818539564 shopify_SE_1410818539564_14225857806380 ny 619 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/LSS-boken_9789139115908_5633cd28-f60c-4ba6-a843-19287227fd4f_grande.png?v=1552970591 978-913911590-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 397 g Norstedts Juridik Efterarv https://shop.nj.se/products/efterarv?variant=14237841555500 Den kvarlåtenskap som någon lämnar efter sig vid sin död ska enligt arvsrätten fördelas på dennes arvingar och/eller testamentstagare. Ibland förekommer det att en arvtagare eller testamentstagare först ska få kvarlåtenskapen men att den därefter, vid denne arvinges eller testamentstagares död, ska tillfalla någon annan. Den som slutligen ska få arvet brukar då benämnas efterarvinge eller sekundosuccessor och det arv som tillfaller denne brukar kallas efterarv.Reglerna om efterarv är i sig ganska komplicerade och innehåller dessutom ett antal otydligheter. I boken behandlas detta utförligt och tydliggörs genom exempel. Efterarvsreglerna kan också i förening med andra regler i arvslagstiftningen, t.ex. reglerna om förskott och det förstärkta laglottsskyddet, leda till mycket krångliga arvssituationer. I boken behandlas sådana komplicerade fall. Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. domstolar, advokatbyråer, banker, försäkringsbolag, socialkontor, bouppteckningsbyråer och liknande. Den bör också kunna användas för utbildning för sådana arbetsuppgifter eller inom det allmänna utbildningsväsendet vid utbildning i kvalificerad arvsrätt. Ambitionen har varit att boken ska kunna bidra till fördjupad kunskap inom området efterarv. shopify_SE_1554985549868 shopify_SE_1554985549868_14237841555500 ny 561 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Efterarv_9789139020226_grande.png?v=1553056912 978-913902022-6 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 319 g Norstedts Juridik Barnets egendom https://shop.nj.se/products/barnets-egendom?variant=14286477787180 Syftet med denna bok är att på ett lättillgängligt och tydligt sätt visa vad som gäller vid förvaltningen av barns tillgångar. I många handläggningssituationer uppstår ofta frågan om hur barns tillgångar ska förvaltas på bästa sätt. Barnen kan ha fått egendom genom gåvor eller arv, liksom utbetalningar från försäkringsbolag och skadestånd. Vad får man göra med barnets egendom och vem bestämmer? Eftersom riksdagen 2018 beslutat att FN:s konvention om barns rättigheter ska bli svensk lag (1 januari 2020) finns i boken också ett särskilt avsnitt om barnkonventionen, den historiska bakgrunden och dess syfte.Denna bok ska ge vägledning för att förstå hur gällande lagstiftning fungerar och hur man med den som grund ser till barnets bästa också med iakttagande av FN:s konvention om barns rättigheter. shopify_SE_1592368922668 shopify_SE_1592368922668_14286477787180 ny 407 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Barnets_egendom_9789139116424_grande.png?v=1553575261 978-913911642-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 220 g Norstedts Juridik Författningssamling i polisrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-polisratt?variant=14286538965036 Författningar i polisrätt samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig rätt, straffrätt, processrätt ochsocialrätt.Boken riktar sig i första hand till studerande vid polisutbildningen menkan förstås lika väl användas av polisanställda som av jurister och andramed intresse för den polisiära juridiken.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018. shopify_SE_1587725533228 shopify_SE_1587725533228_14286538965036 ny 356 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/forfattningssamling-i-polisratt_9789139208662_06df4a39-7513-4dfe-8bed-9b96bb78a26a_grande.png?v=1553576040 978-913920866-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 880 g Norstedts Juridik Juridisk engelska https://shop.nj.se/products/juridisk-engelska?variant=14286455242796 Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till detta. Med hjälp av många praktiska exempel konkretiseras allt ifrån grundläggande grammatikregler och den korrekta användningen av ett stort antal problemord till handfasta tumregler för hur avtalstext bör formuleras. Olika skriftformer behandlas i egna kapitel från brev och e-post till promemorior, avtal och inlagor. Författaren behandlar särskilt vilken effekt olika anglo-amerikanska begrepp och standardklausuler har enligt svensk rätt och hur de kan skrivas för att uppnå avsedd verkan. Juridisk engelska riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål. shopify_SE_1582996095020 shopify_SE_1582996095020_14286455242796 ny 576 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Juridisk_engelska_9789139020042_grande.png?v=1553574979 978-913902004-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 406 g Norstedts Juridik Uppgiftsutlämnande https://shop.nj.se/products/uppgiftsutlamnande?variant=13714090852396 Medarbetare inom socialtjänsten ställs ibland inför frågor som rör huruvida de får eller till och med ska lämna ut sekretessbelagda uppgifter till andra myndigheter. Hur ska de agera när andra myndigheter begär ut uppgifter och hur ska de göra om de inte kan tillmötesgå en sådan begäran? I denna handbok beskrivs vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till bl.a. Polismyndigheten och andra brottsutredande myndigheter, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan, överförmyndaren, Transportstyrelsen, Justitieombudsmannen, m.fl. Även utlämnande av uppgifter till gode män och andra enskilda berörs i viss mån. Hänvisningar till förarbeten, JO-beslut och domar gör att läsaren på ett enkelt sätt kan fördjupa sig i ämnet. Boken innehåller även konkreta tips till den praktiska tillämparen. Den kan med fördel användas såväl av praktiker som av studenter på socionomutbildningar, vidareutbildningar, uppdragsutbildningar m.m. shopify_SE_983832657964 shopify_SE_983832657964_13714090852396 ny 303 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116592_grande.png?v=1549514416 978-913911659-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 154 g Wolters Kluwer The Accounting Manual 2017 https://shop.nj.se/products/the-accounting-manual-2017?variant=14280638693420 THE ACCOUNTING MANUAL offers a guide to accounting using the BAS accounting plan. The Swedish version of the Accounting Plan with associated instructions and in-depth material has been revised and divided into two books; one with a focus on current recording of transactions and theother on annual accounts. This English version has also been revised accordingly and is based on the Swedish book for current recording of transactions. In addition the English version includes references to laws and regulations that must be applied when preparing annual accounts. Reference is made to both Swedish and international standards.THE ACCOUNTING MANUAL is especially useful for Swedish parent companies with non-Swedish subsidiaries that often require all group companies to use the BAS accounting plan. The Accounting Manual is of equally high value for non-Swedish parent companies with subsidiaries in Sweden where non-Swedish employees often require information from the companies’ accounting records.THE ACCOUNTING MANUAL’s contents are produced by BAS, the organisation responsible for the BAS accounting plan. The best informed and reliable guidance you can get, fast and simple. Always updated in accordance with the latest regulations. shopify_SE_1586447646764 shopify_SE_1586447646764_14280638693420 ny 1,153 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/AccountingManual2017_9789139115441_grande.png?v=1553489676 978-913911544-1 Wolters Kluwer Svensk Redovisning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 794 g Norstedts Juridik Vad händer vid konkurs? https://shop.nj.se/products/vad-hander-vid-konkurs?variant=14259305381932 Denna bok är ingen traditionell lagkommentar, utan innehåller en praktisk redogörelse för hur en konkurs inleds, handläggs och avslutas. Här beskrivs vem som kan ansöka om konkurs och vad sökanden ska ange i sin ansökan. Vidare beskrivs bl.a. vilka tillgångar som ingår i konkursen och hur ”försvunna” tillgångar kan återvinnas till konkursboet. Särskilda kapitel ägnas åt borgenärens och gäldenärens möjligheter att påverka konkursens handläggning. Boken riktar sig i första hand till jurister, ekonomer och andra som arbetar med konkurser i egenskap av företrädare för eller rådgivare till borgenärer. Den kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor. shopify_SE_1579610865708 shopify_SE_1579610865708_14259305381932 ny 572 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Vad_hander_vid_konkurs_9789139020967_grande.png?v=1553230173 978-913902096-7 Norstedts Juridik Ackordscentralen Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 271 g Norstedts Juridik GDPR https://shop.nj.se/products/gdpr?variant=14280626176044 EU:s dataskyddsförordning – GDPR – tillämpas från och med den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen. Den omfattar alla företag, myndigheter, föreningar och övriga organisationer som behandlar personuppgifter. Reglerna ger ett förstärkt skydd vid behandling av personuppgifter, ställer höga krav på tillämparna och leder till kraftigt ökade sanktioner vid överträdelser. Men, rätt hanterade, skapar de också många möjligheter till att bygga tillit och skaffa konkurrensfördelar i den digitala ekonomin.I GDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen har författarna tagit ett helhetsgrepp om ämnet och i boken behandlas bl.a. följande:· Personuppgiftslagstiftningens historia · Allmänna begrepp· De viktiga dataskyddsprinciperna · Dataskyddsförordningens förhållande till annan lagstiftning· Hur en dataskyddsorganisation i praktiken kan utformas med roller och processer · Hur man bygger en dataskyddskultur och implementerar ett dataskyddsprogram · Reglerna om insamling · Möjligheterna att behandla personuppgifter om anställda och kunder · Regleringen inom den offentliga sektorn · Uppfyllandet av registrerades rättigheter · Överföringar av personuppgifter · Säkerhetsåtgärder · Radering av personuppgifter· Förhållandet mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden · Konsekvenserna av att överträda dataskyddsförordningenGDPR – juridik, organisation och säkerhet enligt dataskyddsförordningen vänder sig till privata aktörer, den offentliga sektorn, föreningar och andra organisationer som behöver kunskap för att kunna efterleva dataskyddsförordningen.Bokens författare har sammanlagt över 50 års erfarenhet av juridiskt och praktiskt arbete med dataskyddsfrågor från en stor mängd olika organisationer i både privat och offentlig sektor. shopify_SE_1506173124652 shopify_SE_1506173124652_14280626176044 ny 605 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/GDPR_9789139114314_7cb5096e-618b-4fbd-9d83-835dbcef4b70_grande.png?v=1553489526 978-913911431-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 490 g Norstedts Juridik Vårdnad, boende och umgänge https://shop.nj.se/products/vardnad-boende-och-umgange?variant=14286448951340 "Vårdnad, boende och umgänge" behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat:· frågor om barnets bästa, grundläggande rättigheter och behov samt rätt att komma till tals,· vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,· vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,· vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal, samt· förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet.I denna fjärde upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. En stor mängd domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras. Kapitlet om vårdnad har omarbetats och utökats med en strukturerad genomgång av omständigheter som påverkar valet av vårdnadshavare. Vidare har tillkommit bland annat ett flödesschema för ärenden om verkställighet samt två nya praktiskt inriktade bilagor."Vårdnad, boende och umgänge" riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger dessa frågor och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till alla andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet. shopify_SE_1581178617900 shopify_SE_1581178617900_14286448951340 ny 835 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017516_7c24fc5f-6260-4872-b298-fe718bbcaede_grande.png?v=1553574902 978-913901751-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 735 g Norstedts Juridik Skollagen (2010:800) https://shop.nj.se/products/skollagen-2010-800?variant=14280603435052 Boken innehåller lagtexterna till den skollagen (2010:800) och lagen om införande av nya skollagen (2010:801). shopify_SE_1579002265644 shopify_SE_1579002265644_14280603435052 ny 283 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/skollagen_9789139116370_0f08470a-c8f7-45b2-8ddb-3fa43479c163_grande.png?v=1553489168 978-913911637-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 451 g Norstedts Juridik Kommunallagen https://shop.nj.se/products/kommunallagen?variant=14286515503148 Kommunerna och landstingen är centrala organ i den svenska demokratiska rättsstaten och välfärdsstatens ryggrad och verkställare. Det grundläggande regelverket för kommuner och landsting är kommunallagen, som kan sägas utgöra dessa organs ”grundlag”. I lagen regleras hur beslutanderätten utövas, organisationen, lokaldemokratiskt inflytande, de förtroendevaldas och de anställdas ställning m.m. Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag ikraft. Denna nya lagkommentar bygger i viss utsträckning på den kommentar till kommunallagen som utkommit i 15 upplagor och som ursprungligen författades av Sten Losman och Ulf Lindquist. Målet med denna nya kommentar är att göra den nya kommunallagen lätt att förstå, lätt att orientera sig i och lätt att tillämpa i det kommunala vardagsarbetet. Lagen har blivit mer omfattande och språket har moderniserats. Framställningen har i någon mån utökats med rättsfall och kommentarer vad gäller rättsområden som tangerar kommunallagens bestämmelser och som är av betydelse för den verksamhet som bedrivs inom kommuner, landsting och regioner. Kommunallagen är en i högsta grad relevant lagstiftning som ständigt gör sig gällande i både anställdas och förtroendevaldas vardag. I kommentaren finns även ett kortare avsnitt om Europakonventionen om kommunal självstyrelse och dess betydelse för svensk kommunalrätt. Boken innehåller användbara jämförelsetabeller mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer. shopify_SE_1554973524012 shopify_SE_1554973524012_14286515503148 ny 590 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Omslag_148x210_Kommunallagen_korr1_grande.png?v=1553575764 978-913902085-1 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 528 g Norstedts Juridik Skattelagstiftning 19:1 https://shop.nj.se/products/skattelagstiftning-19-1?variant=14286491418668 Uppdaterad per den 1 januari 2019Lagsamlingen, som nu utkommer för femtioåttonde gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver.Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagar avseende direkt skatt samt mervärdesskattelagen.I Skattelagstiftning finns alla väsentliga lagar på skatteområdet.I lagtextsamlingen ingår även lagar med EU-anknytning som fusionsdirektivet, moder/dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, skatteflyktsdirektivet och sparandedirektivet samt utdrag ur EU-fördraget med in- och utträdesartiklarna, EUF-fördraget, liksom OECD:s modellavtal. Efter varje lag finns hänvisningar till propositioner och utskottsbetänkanden för samtliga lagändringar.Skattelagstiftning har särskilda innehållsförteckningar till inkomstskattelagen och skatteförfarandelagen samt ett lagregister och ett omfattande sakregister för hela boken. Dessutom ingår ett tabellavsnitt med de vanligen efterfrågade sifferuppgifterna. shopify_SE_1521638932524 shopify_SE_1521638932524_14286491418668 ny 615 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Skattelagstiftning_2019-1_9789139021605_grande.png?v=1553575449 978-913902160-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1355 g Norstedts Juridik Vattenverksamhet https://shop.nj.se/products/vattenverksamhet?variant=14286454095916 Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade regleringar. Till detta kommer EU-rätten, som med tiden har fått en allt större betydelse på området. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten. Denna bok avser att vara en sådan och är tänkt att fungera som ett stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet, men den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019. shopify_SE_1593218662444 shopify_SE_1593218662444_14286454095916 ny 667 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017837_b240_7ad74286-e057-45ce-a6f1-062b05c6cc66_grande.png?v=1553574957 978-913901783-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 356 g Norstedts Juridik Nya sociallagarna https://shop.nj.se/products/nya-sociallagarna-2?variant=14280606384172 Nya sociallagarna ger en komplett redovisning av de fyra lagar som socialtjänsten vilar på: Socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagarna presenteras med utförliga kommentarer. Vidare beskrivs i valda delar central lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, t.ex. föräldrabalken, offentlighets- och sekretesslagen och hälso- och sjukvårdslagen.I den nya upplagan redovisas viktiga författningsändringar. Här ska bl.a. nämnas följande.I LVU, LVM och LSU har det gjorts ändringar som rör huvudsakligen de särskilda befogenheter Statens institutionsstyrelse (SiS) har för vårdens genomförande vid särskilda ungdomshem och LVM-hem. Ändringarna syftar till ökad rättssäkerhet, delaktighet, trygghet och säkerhet för de som vårdas vid dessa hem. Vidare ska SiS i akuta situationer omedelbart anvisa plats vid ett särskilt ungdomshem. Motsvarande ändring har gjorts när det gäller anvisning av plats vid ett LVM-hem.I SoL har det införts en ny bestämmelse med innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda hemtjänst till äldre personer.En ny förvaltningslag har trätt i kraft. Med anledning härav har vissa följdändringar gjorts på socialtjänstens område.Vidare har det införts tillståndsplikt för verksamhet som avser hemtjänst enligt SoL, samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt LSS.Regelverket om adoption har moderniserats. Syftet är bl.a. att stärka barnrättsperspektivet. shopify_SE_1588353630252 shopify_SE_1588353630252_14280606384172 ny 764 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Nya_sociallagarna_9789139116608_grande.png?v=1553489217 978-913911660-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1085 g Norstedts Juridik Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. https://shop.nj.se/products/formansrattslagen-lonegarantilagen-m-m?variant=14259382091820 Kommenterar paragrafvis förmånsrättslagens bestämmelser. Denna nya uppdaterade och aktualiserade upplaga innehåller även en fullständig kommentar till samtliga bestämmelser i lönegarantilagen. shopify_SE_1581781680172 shopify_SE_1581781680172_14259382091820 ny 696 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Formansrattslagen-lonegarantilagen-mm_9789139021438_grande.png?v=1553230580 978-913902143-8 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 418 g Norstedts Juridik Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar https://shop.nj.se/products/arbetsgivarens-rehabiliteringsansvar-4?variant=14286496301100 I ARBETSGIVARENS REHABILITERINGSANSVAR redogör Tommy Iseskog för de juridiska regler som gäller för rehabilitering och som styr arbetsgivarens ansvar; detta ansvar är en del av arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret men ingår också i arbetstagarens skydd mot diskriminering.Reglerna kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar påverkas av den s.k. rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen. Arbetsdomstolen har under de senaste åren avgjort ett flertal intressanta tvister rörande arbetsgivarens anställningsskyddsrelaterade och diskrimineringsskyddsrelaterade rehabiliteringsansvar.I denna åttonde upplaga behandlas bl.a. nya regler om s.k. plan för återgång i arbete. Vidare har samtliga kapitel omarbetats och uppdaterats med beaktande av ny och utvecklad rättspraxis.TOMMY ISESKOG,universitetslektor och arbetsrättsexpert, är verksam inom det arbetsrättsliga området som författare och konsult. shopify_SE_1581591265324 shopify_SE_1581591265324_14286496301100 ny 394 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Arbetsgivarens-rehabiliteringsansvar_9789139117032_grande.png?v=1553575494 978-913911703-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 233 g Norstedts Juridik Förskolans regelbok https://shop.nj.se/products/forskolans-regelbok?variant=14286524874796 I Förskolans regelbok, sammanställd av Lars Werner, jurist med mångårig erfarenhet av lagstiftningen på skolområdet, finns de viktigaste bestämmelserna för förskolan och den pedagogiska omsorgen samlade – även de som gäller för enskilda anordnare. Här återges de delar av skollagen som berör dessa verksamheter. Boken innehåller den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och delar av Skolverkets allmänna råd på området. I slutet av boken finns även ett sakregister.I denna sjunde upplaga är författningstexter fram till och med januari 2019 är medtagna. Boken vänder sig till personal inom förskolan och kommunala förvaltningar samt till förtroendevalda och föräldrar. Den kan med fördel användas vid utbildning och fortbildning av olika slag. 10% rabatt på cirkapriset vid köp av 10 ex eller fler! shopify_SE_1644594364460 shopify_SE_1644594364460_14286524874796 ny 382 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/forskolans_regelbok_9789139117124_ec552cf5-cdca-4635-80b2-63fc2b6a1236_grande.png?v=1553575867 978-913911712-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 139 g Norstedts Juridik UFB 2 VT Skolans författningar 2019 https://shop.nj.se/products/ufb-2-vt-skolans-forfattningar-2019?variant=14286522581036 UFB 2 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Författningssamlingen uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal. UFB 2 vt 2019 är uppdaterad med författningar som publicerats t.o.m. 31 januari 2019. shopify_SE_1638141067308 shopify_SE_1638141067308_14286522581036 ny 1,180 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB2_vt2019_9789139116998_grande.png?v=1553575836 978-913911699-8 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1524 g Norstedts Juridik Sveriges Rikes Lag 2019 (skinnband) https://shop.nj.se/products/sveriges-rikes-lag-2019-skinnband?variant=14225867571244 Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2019.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.Lagboksappen 2019 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2019 till och med januari 2020. shopify_SE_1584209002540 shopify_SE_1584209002540_14225867571244 ny 4,378 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/SRL_Black_2019_andApp_edit_grande.png?v=1552970737 978-913902126-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 3263 g Wolters Kluwer Gode mannens ABC https://shop.nj.se/products/gode-mannens-abc?variant=14280590491692 Vad innebär det att vara god man eller förvaltare? Vilka förutsättningar gäller? Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början? Hur blir man god man? Hur får man god man? När behövs huvudmannens samtycke? Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll? Dessa och många andra frågor besvaras i "Gode mannens ABC", den heltäckande handboken för gode män och förvaltare.Få lekmannauppdrag är omgärdade av ett så snårigt regelverk som uppdraget som god man och förvaltare. "Gode mannens ABC" fungerar som en bro mellan juridiken och praktiken. Här förklaras regelverket och dess praktiska konsekvenser på ett tydligt sätt, så det blir rätt hela vägen.Tredje upplagan innehåller två nya kapitel som behandlar de nya typer av ställföreträdarskap som från och med den 1 juli 2017 kommer att finnas som ett komplement till godmanskap och förvaltarskap, nämligen framtidsfullmakter och behörighet för anhöriga. "Gode mannens ABC" kan med fördel användas tillsammans av gode män/förvaltare och överförmyndare, och bildar då det fundament som krävs för att de ska känna trygghet i respektive roller när de utövar sina uppdrag. Även personer med framtidsfullmakt och anhöriga som utnyttjar sin behörighet som ställföreträdare kan ha nytta av boken. Den är vidare användbar för socialtjänstens och sjukvårdens personal och huvudmäns anhöriga, och fungerar också som kurslitteratur och i studiecirklar. shopify_SE_1574499483692 shopify_SE_1574499483692_14280590491692 ny 413 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/gode_mannens_abc_3u_9789139115939_3d063ea0-ede2-4ab9-8f87-216210299e8d_grande.png?v=1553489010 978-913911593-9 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 319 g Wolters Kluwer Att bestämma påföljd för brott https://shop.nj.se/products/att-bestamma-pafoljd-for-brott?variant=14280564899884 Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del praxisstyrd. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande framställning av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och tillämpas.Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken beskriver hur påföljdsbestämningssystemet ser ut som en helhet och hur det bör hanteras. Den behandlar de centrala lärorna och principerna bakom systemet. I ett flertal kontroversiella eller i övrigt oklara frågor redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin åsikt om vilka skäl som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut som han eller hon har att fatta på olika nivåer under påföljdsbestämningsprocessen.Denna tredje upplaga av boken har kompletterats med kommentarer bl.a. till reglerna om preskription och till bestämmelserna om förverkande och företagsbot m.m. Därmed omfattar boken numera hela tredje avdelningen av brottsbalken. Texten i övrigt har aktualiserats på ett stort antal punkter. Bl.a. är framställningen av reglerna i 34 kap. brottsbalken i stora delar ny.Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande. shopify_SE_1562621378604 shopify_SE_1562621378604_14280564899884 ny 791 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019145_b240_02758bf8-2d5c-403f-a2f9-e27095706cd8_grande.png?v=1553488757 978-913901914-5 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 1650 g Norstedts Juridik UFB 3. Universitet och högskolor - stående order https://shop.nj.se/products/ufb-3-universitet-och-hogskolor-staende-order?variant=13060363026476 En författningssamling med regler för högskolor och universitet. I boken finns också regler om vissa eftergymnasiala utbildningar, om offentlig upphandling och om bidrag och ersättningar samt instruktioner för relevanta myndigheter och forskningsinstitut. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.* * * *En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post). shopify_SE_1505155809324 shopify_SE_1505155809324_13060363026476 ny 1,002 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB_3_Universitet_och_hogskolor_2014-15_614c71af-9280-4e7a-b750-7df14416c4de_grande.jpg?v=1544351184 R70407 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Plan- och bygglagen (2010:900) https://shop.nj.se/products/plan-och-bygglagen-2010-900?variant=13224488665132 Lagkommentaren behandlar den nya plan- och bygglag (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011.Den nya plan- och bygglagen ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. - Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.- Nya bestämmelser om att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande införs.- Översiktsplanens strategiska funktion stärks liksom kravet på aktualitetsprövning av planen. - Kraven på detaljplanens utformning nyanseras. En möjlighet att begära planbesked införs. Krav på att detaljplan måste föregås av ett program slopas, liksom fastighetsplan. - En handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov. - Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas.- Det ställs krav på certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga.- Ny instansordning. I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ändras också reglerna om instansordning för bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen.Säljs som stående order på pärmar med lösblad.Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp. shopify_SE_1479129104428 shopify_SE_1479129104428_13224488665132 ny 6,135 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/planobyggl_grande.jpg?v=1546009559 978-913911198-X Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 3067 g Norstedts Juridik Diskrimineringslagen. En lärobok https://shop.nj.se/products/diskrimineringslagen-en-larobok?variant=14259236995116 Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare lagstiftning, t.ex. skydd mot diskriminering av personer med "könsöverskridande identitet eller uttryck", en ny form av diskriminering – bristande tillgänglighet – och förstärkta regler om aktiva åtgärder.Den här läroboken vänder sig till alla som vill skaffa sig kunskap om 2008 års diskrimineringslag som trädde i kraft 2009. Avsikten är attboken ska kunna användas vid olika utbildningar t.ex. personalutbildning, av fackligt förtroendevalda och av studerande vid universitet och högskolor. Den är också lämplig som en praktisk handledning för personer som i sitt dagliga arbete kan ställas inför frågor som gäller diskriminering och likabehandling. shopify_SE_1455192473644 shopify_SE_1455192473644_14259236995116 ny 392 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Diskrimineringslagen_9789139115861_grande.png?v=1553229842 978-913911586-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 308 g Wolters Kluwer Alkohollagen https://shop.nj.se/products/alkohollagen?variant=14116574593068 I denna andra upplaga av Alkohollagen – kommentarer och rättsfall kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer, tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Vid berörda lagrum sammanfattas även bl.a. anslutande bestämmelser i alkoholförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och i vissa fall dåvarande Statens folkhälsoinstituts allmänna råd och kommentarer till den förra alkohollagen (1994:1738).Liksom i den förra upplagan ligger tyngdpunkten på kapitlen om servering av alkoholdrycker och tillsyn. Dessa har – liksom kapitlen om marknadsföring av alkoholdrycker och överklagande – uppdaterats och tillfogats ett antal nya rättsfallsreferat. Nytt är även att kommentarerna till kapitlet om straffbestämmelser har utvidgats och kompletterats med ett tjugotal referat av domar. Drygt 140 avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (och tidigare Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, EU-domstolen (och tidigare EG-domstolen), kammarrätterna, Högsta domstolen och hovrätterna refereras numera i framställningen. Huvuddelen av dessa avgöranden rör frågor om serveringstillstånd, men även praxis avseende bl.a. marknadsföring av alkoholdrycker, sekretess för uppgifter hos tillstånds- och tillsynsmyndigheter, besvärsrätt och inhibition av beslut enligt alkohollagen redovisas. Boken vänder sig främst till jurister, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter, utbildningsanordnare inom alkoholområdet, företag som bedriver servering eller annan försäljning av alkoholdrycker och andra som i olika sammanhang kommer i kontakt med alkohollagens bestämmelser och frågor om tolkning och tillämpning av dem. shopify_SE_1433702498348 shopify_SE_1433702498348_14116574593068 ny 616 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Alkohollagen_9789139115168_e114c3d0-7e3e-4269-8400-014ce2a40321_grande.png?v=1552279364 978-913911516-8 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 554 g Norstedts Juridik Överförmyndarpraktika https://shop.nj.se/products/overformyndarpraktika-1?variant=13060219076652 Stora och små beslut fattas fortlöpande i överförmyndarens dagliga arbete. Regelverket är många gånger invecklat och det kan vara svårt att hitta vägledning. Denna handbok underlättar för handläggare i vanliga överförmyndarfrågor som många gånger är av stor betydelse för den det berör. Råd och anvisningar, exempel på blanketter och mallar gör praktikan till ett enkelt användarredskap. Varje kapitel ger en grundlig genomgång inom det område som behandlas.Aktualiteten upprättshålls genom regelbunden uppdatering, en till två gånger per år och faktureras efter varje uppdatering. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.Innehållet är indelat i häften, vilket gör uppdateringen enkel att hantera- det är bara att byta ut hela häften, inte lösa blad. Med varje uppdatering följer en översikt över vilka ändringar som har gjorts. Vid behov tillkommer också helt nya kapitel. Till praktikan finns ett stort antal mallar i digital form som du som abonnent får tillgång till. shopify_SE_1433075613740 shopify_SE_1433075613740_13060219076652 ny 2,881 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/overformyndarpraktika_small_2015_3d645e21-9ce6-4724-9eb9-93de06706be8_grande.jpg?v=1544348827 978-913910849-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1763 g Norstedts Juridik Lärobok i immaterialrätt https://shop.nj.se/products/larobok-i-immaterialratt-2?variant=14286520582188 Skyddet för intellektuella prestationer och kännetecken spelar i våra dagar en mycket stor ekonomisk och kulturell roll. Upphovsrätt, patenträtt, designrätt och känneteckensrätt, inklusive kvalitetsbeteckningar, utgör centrala värden i alla företag. Samtidigt innebär den moderna tekniska utvecklingen med nät, plattformar och robotar ständigt nya utmaningar. Det gäller att vara uppdaterad.EU-rätten tvingar till uppmärksamhet på ökad harmonisering, enhetsrätter och EU-domstolens centrala roll, som innebär nya hierarkier, metoder och rättskällor. Immaterialrättsliga frågor, inklusive innovationer, står högt på den nationella, europeiska och internationella dagordningen, bl.a. i samband med kunskapsspridning, klimatförhandlingar, hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa.I denna tolfte upplaga av Lärobok i immaterialrätt behandlas den nationella immaterialrätten även i ljuset av de nya, särskilda domstolarna på området, Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Liksom tidigare understryks den nationella immaterialrättens beroende av framför allt den europeiska men även den internationella utvecklingen.Boken vänder sig till varje jurist som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt eller ha en pålitlig bok att slå i. Den kan med fördel användas på olika nivåer och i olika syften. Den insiktsfulla och problemorienterade framställningen liksom de många hänvisningarna till praxis och doktrin gör den till en värdefull rättskälla på området. shopify_SE_1618696306732 shopify_SE_1618696306732_14286520582188 ny 757 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Larobok-i-immaterialratt_9789139208792_dc4586df-9100-402f-bb2e-3a3910cad27c_grande.png?v=1553575806 978-913920879-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 939 g Norstedts Juridik Arbetsrättslig avtalsrätt https://shop.nj.se/products/arbetsrattslig-avtalsratt?variant=14116694884396 Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en arbetsgivare och en arbetstagare finns ett anställningsavtal. Kollektivavtal styr i stor utsträckning anställnings- och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden och relationen mellan arbetsgivare och facklig organisation.I grunden gäller vår allmänna avtalslag för dessa arbetsmarknadsöverenskommelser. Detta innebär att avtalslagens regler om slutande av avtal, fullmakt, avtals ogiltighet och jämkning av avtal gäller beträffande anställningsavtal och avtal om avveckling av anställning. Dessa regler gäller också i princip beträffande kollektivavtal, dock med tillägget att kollektivavtal måste vara skriftliga.I boken Arbetsrättslig avtalsrätt behandlas alla de olika avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden. shopify_SE_1586336628780 shopify_SE_1586336628780_14116694884396 ny 398 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/arbetsrattslig_avtalsratt_9789139112617_grande.png?v=1552280436 978-913911261-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 220 g Norstedts Juridik Lagen om ekonomiska föreningar https://shop.nj.se/products/lagen-om-ekonomiska-foreningar?variant=14280643510316 Boken utgör den femte upplagan av en lagkommentar, vars första upplaga kom ut år 1987. Den har nu uppdaterats med hänsyn till att det sedan den 1 juli 2018 gäller en ny lag om ekonomiska föreningar. Den nya lagen bygger i väsentliga avseenden på den tidigare lagen och innefattar därmed de mycket betydelsefulla ändringar i lagregleringen som skedde år 2016, bl.a. avseende föreningsstämma, investerande medlemmar och kapitalskydd. Den nya lagen har en helt ny disposition som ansluter närmare till aktiebolagslagen. Bland de sakliga nyheterna i den nya lagen kan nämnas.· Ändringar i lagens krav på vad en förenings stadgar ska innehålla.· Ändringar i lagens bestämmelser om förutsättningarna för och förfarandet vid likvidation.· Införandet av ett nytt avvecklingsförfarande, s.k. förenklad avveckling.· Förtydligade regler om olika slag av insatser.I den nya upplagan kommenteras den nya lagen, paragraf för paragraf. Liksom tidigare innehåller boken också en samling formulär som visar hur olika slag av föreningsrättsliga dokument kan utformas. shopify_SE_1585255120940 shopify_SE_1585255120940_14280643510316 ny 1,787 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Lagen_om_ekonomiska_foreningar_9789139021018_d60c41d5-6c5b-46c8-9fa2-0dde21370909_grande.png?v=1553489754 978-913902101-8 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1199 g Norstedts Juridik Arbetslagstiftning 2018 https://shop.nj.se/products/arbetslagstiftning-2018?variant=14286474117164 Arbetslagstiftning är ett välkänt och praktiskt arbetsredskap för den som kommer i kontakt med arbetsrättsliga frågor. I syfte att öka bokens praktiska värde finns hänvisningar till rättsfall och litteratur, en omfattande förteckning över arbetsrättsliga artiklar i tidskrifter m.m. och ett utförligt sakregister. Vidare har hänvisningar till viktiga avgöranden från EU-domstolen medtagits.Ur innehållet i Arbetslagstiftning:Kollektiv arbetsrättAnställningsskyddArbetstidArbetstidSemesterStudieledighetFöräldraledighetJämställdhetDiskrimineringOffentligt anställdaArbetsprocessKvittningKonkurs och utsökningArbetsmiljöArbetsskadeförsäkringArbetsmarknadEU-rättsakter shopify_SE_1585254367276 shopify_SE_1585254367276_14286474117164 ny 573 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139208785_b240_grande.png?v=1553575221 978-913920878-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1034 g Norstedts Juridik Stiftelsernas rättsliga ställning https://shop.nj.se/products/stiftelsernas-rattsliga-stallning?variant=14280546385964 I denna kortfattade framställning om stiftelser behandlas stiftelselagen och vissa regler i annan lagstiftning som kompletterar denna. Efter en introduktion, där bland annat stiftleselagens tillämpningsområde gås igenom, följer avsnitt om förvaltning av stiftelser, bokföring och redovisning, revision, stiftelserättens sanktionssystem, tillsyn över stiftelser, ändring i stiftelseförordnandet och stiftelsers upphörande. i slutet av boken behandlas kortfattat insamlings- och kollektivavtalsstiftelser. shopify_SE_1585244373036 shopify_SE_1585244373036_14280546385964 ny 219 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Stiftelsernas-r_C3_A4ttsl-st_C3_A4lln-OMSLAG_grande.jpg?v=1553488588 978-913920552-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2010 174 g Norstedts Juridik Brottsbalken Del I (1-12 kap.) https://shop.nj.se/products/brottsbalken-del-i-1-12-kap?variant=14286460944428 Brottsbalken. En kommentar Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och fömögenhetsbrotten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet.Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet.Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. shopify_SE_1583044526124 shopify_SE_1583044526124_14286460944428 ny 789 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Student_20edition_BrB_Del_1_9789139208402_b3c4712a-a9e5-4d99-a957-936b6b088299_grande.png?v=1553575055 978-913920840-2 Norstedts Juridik Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1540 g Wolters Kluwer Brottsbalken Del II (13-24 kap.) https://shop.nj.se/products/brottsbalken-del-ii-13-24-kap?variant=14286461272108 Brottsbalken. En kommentar Del II (13-24 kap.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. Studentutgåva 8 är en studentutgåva av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen.I denna åttonde upplaga har lagstiftning, rättspraxis och doktrin fram till den 1 januari 2017 beaktats.Stefan Johansson är justitieråd i Högsta domstolen. Han har bred erfarenhet från olika funktioner i rättsväsendet och statsförvaltningen.Madeleine Leijonhufvud är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska faktultet.Hedvig Trost är byråchef på Åklagarmyndighetens rättsavdelning och arbetar där främst med att företräda riksåklagaren i Högsta domstolen.Per Ole Träskman är professor emeritus i straffrätt vid Lunds universitet.Suzanne Wennberg är professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitets juridiska fakultet. shopify_SE_1583004614700 shopify_SE_1583004614700_14286461272108 ny 805 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Student_20edition_BrB_Del_202_9789139208419_grande.png?v=1553575060 978-913920841-9 Wolters Kluwer Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1179 g Norstedts Juridik Skyddsombudsrätt https://shop.nj.se/products/skyddsombudsratt?variant=14286512455724 – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombudenatt påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?– Vilka samverkar ombuden med?– Vilket ansvar har arbetsgivaren?– Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligtbeskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val ochrättsskydd.Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Dentar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabiliteringsamt arbetsmiljöbrott.Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhetges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften Organisatorisk ochsocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olikadomstolar och från Arbetsmiljöverket.Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studentersom läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdaresamt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal. shopify_SE_1582991573036 shopify_SE_1582991573036_14286512455724 ny 424 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/skyddombudsratt_5u_d306f0f3-5f37-4381-9785-d15a390e8a6a_grande.png?v=1553575714 978-913911526-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 464 g Norstedts Juridik UFB 3 Universitet och högskolor 2018/19 https://shop.nj.se/products/ufb-3-universitet-och-hogskolor-2018-19?variant=14116603822124 Författningssamling med regler och föreskrifter som styr universitet och högskola.– shopify_SE_1581810778156 shopify_SE_1581810778156_14116603822124 ny 1,002 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB3_2018-2019_9789139116318_grande.png?v=1552279650 978-913911631-8 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1210 g Norstedts Juridik Grundläggande rättigheter och juridisk metod https://shop.nj.se/products/grundlaggande-rattigheter-och-juridisk-metod-3?variant=14286556332076 Ämnet grundläggande rättigheter har i Sverige under de senaste tjugo åren blivit både mer praktiskt och teoretiskt relevant. Juriststudenter kommer tidigt i kontakt med rättighetsjuridik, forskningen har ökat betydligt och det ses i dag som ett eget ämne inom den konstitutionella rätten/europarätten. Svenska praktiserande jurister kommer i kontakt med rättsfrågor som har bäring på rättigheterna och det finns en framväxande såväl nationell som europeisk rättspraxis på området som medför att den praktiska betydelsen av rättigheterna ökar.Grundläggande rättigheter och juridisk metod – RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning handlar främst om hur en rättighetsorienterad jurist bör närma sig ämnet såväl teoretiskt som praktiskt. Den kan ses som en introduktion till ämnet grundläggande rättigheter inom den juridiska disciplinen. Ämnet är grundläggande rättigheter/konstitutionell rätt/europarätt med inriktning mot metodfrågor.Boken besvarar bland annat följande frågor: – Hur ser 2 kap. RF, Europakonventionen respektive EU:s stadga ut? – Vilken praktisk betydelse har respektive instrument? – Under vilka förutsättningar är de tillämpliga? – Vilka tolkningsprinciper är särskilt relevanta för att fastställa innehållet i en rättighet? – Vilka särskilda frågor är aktuella i dag inom rättsområdet? shopify_SE_1581757988908 shopify_SE_1581757988908_14286556332076 ny 243 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Grundl_C3_A4ggande-rattigheter-och-juridisk_20metod_9789139208907_f9f59a56-45b3-427b-ab78-6f802867a30a_grande.png?v=1553576258 978-913920890-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 204 g Norstedts Juridik Offentlighetsprincipen https://shop.nj.se/products/offentlighetsprincipen?variant=14281539584044 Svensk rättskipning och förvaltning har sedan länge präglats av offentlighet. Offentlighetsprincipen, som utgör en hörnsten i den svenska rättsordningen, har sin grund i allmänhetens behov av och anspråk på insyn i myndigheternas göranden och låtanden till förekommande av övergrepp och fel och till främjande av en offentlig debatt rörande samhälleliga angelägenheter.Offentlighetsprincipen är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen, men den bör kunna fylla en uppgift även inom andra utbildningslinjer, där en orientering om offentlighets- och sekretesslagstiftningen ges. I boken behandlas reglerna om allmänna handlingars offentlighet, vilka finns i 2 kap. tryckfrihetsförordningen, men också de inskränkningar i handlingsoffentligheten och i offentliga funktionärers yttrandefrihet, som följer av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. Framställningen illustreras med rättsfall och beslut av JO.Ur innehållet: Offentlighetsprincipen / Begreppet ”allmän handling” / Formerna för handlings utlämnande / Prövningen av frågor om handlings utlämnande / Överklagande av beslut rörande handlings utlämnande / Sekretessen. shopify_SE_1572801085484 shopify_SE_1572801085484_14281539584044 ny 498 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207108_9f685e7f-21d6-4f8a-9b0b-8f0301979037_grande.png?v=1553503588 978-913920710-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 603 g Norstedts Juridik Arbetsrätten https://shop.nj.se/products/arbetsratten?variant=14286453538860 Arbetsrätten – En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare. Den är också lämplig som hjälpreda för praktiskt verksamma som vill ha en orientering om det arbetsrättsliga regelsystemet.Denna reviderade sjunde upplaga har uppdaterats främst med hänsyn till ändrad lagstiftning (t.ex. i diskrimineringslagen och reglerna i LAS om s.k. allmän visstidsanställning) och ny rättspraxis. Vissa förtydliganden har gjorts jämfört med tidigare upplagor. shopify_SE_1572800430124 shopify_SE_1572800430124_14286453538860 ny 244 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/arbetsratten_intro_2016_1d2eefbf-97d2-4fd8-9a0f-6e2f56979964_grande.jpg?v=1553574949 978-913920763-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 242 g Wolters Kluwer Kommersiell hyresrätt https://shop.nj.se/products/kommersiell-hyresratt-1?variant=14280575582252 Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden. Vidare behandlas vissa speciella företeelser inom området, t.ex. fastighetsleasing och hyra samt lokaler som kreditobjekt.I denna fjärde upplaga har innehållet förts á jour till hösten 2016. Vissa frågor har under senare år fått ökad aktualitet och diskussionen har fördjupats i dessa. Här kan särskilt nämnas frågor om ersättning vid obefogad uppsägning och besittningsskyddet vid kombinerade avtal.Ur innehållet i övrigtIngående av hyresavtal – avtalsprojektStandardavtalSkälig hyra – marknadshyraÖverlåtelseÄndrad användningUthyrning i andra handFast och rörlig hyra, indexLägenhetens skickTvistelösningFöretag som bostadshyresgäst, blockuthyrning shopify_SE_1572795056172 shopify_SE_1572795056172_14280575582252 ny 681 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139115472_b240_grande.png?v=1553488863 978-913911547-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 495 g Wolters Kluwer God man, förvaltare och förmyndare https://shop.nj.se/products/god-man-forvaltare-och-formyndare?variant=14116555292716 Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna.I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie. Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken. shopify_SE_1549942358060 shopify_SE_1549942358060_14116555292716 ny 563 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/god_man_forvaltare_formyndare_2015_a6f21b86-5ce8-4930-8348-c377f6717201_grande.jpg?v=1552279195 978-913901857-5 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 308 g Norstedts Juridik Svensk sexualbrottslag https://shop.nj.se/products/svensk-sexualbrottslag?variant=13767235928108 Detta är en berättelse om lag och rättstillämpning om sexualbrott i Sverige under det senaste dryga halvseklet. I fokus står allvarliga sexuella övergrepp på vuxna – vilket i svensk sexuallagstiftning inbegriper 15–18-åringar, som ju är barn enligt FN:s barnkonvention.Madeleine Leijonhufvud skildrar här, lättillgängligt och i långa stycken dramatiskt, förändrade synsätt, ändrade premisser för sex i och med p-piller och aborträtt, juridikens och politikens sviktande förmåga att följa med, kvardröjande idéer om skuld och skam – fram till den tröskel vi i dag står vid: att i lag slå fast allas, också utlevande kvinnors rätt att välja när, hur och med vem man vill ha sex.Argumenten som använts mot vart och ett av stegen mot ett sådant rättsläge är i backspegeln ofta förvånande, ibland dråpliga – hur kunde man resonera så? Men fortfarande svarar lagstiftningen inte mot kraven på att sex ska förutsätta samtycke, frivillighet och ömsesidighet, och att det annars ska vara ett brott.Boken dokumenterar en viktig utveckling i svensk straffrätt på ett område som på ett speciellt sätt berör oss alla och som har stor politisk sprängkraft. Berättelsen vänder sig därför, förutom till jurister och politiker, också till en vidare krets läsare. shopify_SE_1549941702700 shopify_SE_1549941702700_13767235928108 ny 364 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018933_grande.jpg?v=1549962703 978-913901893-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 185 g Norstedts Juridik Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument https://shop.nj.se/products/entreprenadavtal-mellan-naringsidkare-och-konsument?variant=14280559984684 Entreprenaduppdrag är ofta komplexa och genomförandet av ett projekt utvecklas inte sällan på ett sätt som avviker från vad parterna räknat med. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument regleras av konsumenttjänstlagen. Härutöver finns två standardavtal (ABS 18 och Hantverkarformuläret –17) som tagits fram av Konsumentverket i samverkan med olika branschorganisationer.I Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument behandlas konsumenttjänstlagen och de nämnda standardavtalen ingående. Detta sker från allmän förmögenhetsrättslig utgångspunkt och med beaktande av allmänna konsumentskyddsregler. För att illustrera reglerna och de praktiska frågor de ger upphov till lämnas redogörelser för ett stort antal hovrättsfall.Boken är praktiskt inriktad och vänder sig till alla jurister som kommer i kontakt med entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument. shopify_SE_1539187179564 shopify_SE_1539187179564_14280559984684 ny 643 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Entreprenadavtal_mellan_naringsidkare_och_konsument_9789139017974_grande.png?v=1553488703 978-913901797-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 440 g Norstedts Juridik Licensavtalets anatomi https://shop.nj.se/products/licensavtalets-anatomi?variant=14287949299756 Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt på intellektuella resurser såsom information, kunskap och immaterialrätter. Ett effektivt sätt att kommersialisera tillgångar av detta slag är att upplåta licenser.I boken behandlas ett sammanhållet licensavtal som utgör en hybrid av en upplåtelse med flera immaterialrätter och företagshemligheter. Det tillhandahålls både en svensk och en engelsk version av exempelklausulerna. Bestämmelserna är tänkta att tillsammans utgöra ett exempel på hur ett licensavtal kan se ut. Till varje klausul har fogats en kommentar med en diskussion om de bakomliggande skälen till respektive reglering samt en ingående behandling av hur innehållet i dispositiv rätt påverkar licensavtalens utformning och tillämpning. Det analyseras också på vilket sätt licensavtal innehåller komponenter som är gemensamma för samtliga immaterialrätter samt vilka eventuella skillnader som finns. Boken utgör ett försök att extrahera ett slags anatomi för vad ett licensavtal typiskt sett innehåller.Licensavtalets anatomi vänder sig både till den som vill ha en överblick över vilka bestämmelser som vanligtvis förekommer i ett licensavtal och till den som behöver en fördjupning i de bakomliggande rättsreglerna som styr licensavtalens tillämpning.STOJAN ARNERSTÅL är jur. dr och docent i civilrätt. Han är verksam som specialist på Advokatfirman Vinge, där han arbetar med avtalsrelaterad immaterialrätt. shopify_SE_1535026495532 shopify_SE_1535026495532_14287949299756 ny 682 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Licensavtalets-anatomi_9789139116226_ce23b4e5-3d9d-4329-bb8b-df52a0e360a3_grande.png?v=1553592036 978-913911622-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Föräldraansvar i välfärdsrätten https://shop.nj.se/products/foraldraansvar-i-valfardsratten?variant=13900112724012 I "Föräldraansvar i välfärdsrätten" behandlas barnrätten med utgångspunkt i rättens funktion för att konstruera och upprätthålla ett välfärdssamhälle med respekt för grundläggande värderingar som rättssäkerhet, icke-diskriminering och respekt för den enskildes integritet. Föräldraansvarets funktion och legitimitet ligger i att barnet har någon som företräder det rättsligt och ansvarar för dess omvårdnad. Föräldraansvaret kan utövas av föräldrar, andra enskilda eller offentliga organ såsom socialnämnd. I "Föräldraansvar i välfärdsrätten" analyseras tolkningen av barnets bästa i samband med överföring av vårdnad, boende och umgänge enligt FB och i socialt arbete, t.ex. vid utredning och beslut om omhändertaganden enligt LVU. Särskild uppmärksamhet ges åtaganden enligt barnkonventionen och barnrättsfrågor såsom vårdnad, boende och umgänge samt samhällsvård med internationell anknytning. De centrala rättsområdena i "Föräldraansvar i välfärdsrätten" är barn-, familje- och socialrätt men även en rad andra rättsområden, såsom migrationsrätt, berörs. "Föräldraansvar i välfärdsrätten" vänder sig i första hand till jurister och socionomer, studenter såväl som yrkesverksamma. shopify_SE_1418677714988 shopify_SE_1418677714988_13900112724012 ny 650 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016083_grande.jpg?v=1550810620 978-913901608-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 396 g Norstedts Juridik Medbestämmandelagen https://shop.nj.se/products/medbestammandelagen?variant=14280550023212 Författarna kommenterar Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Lagkommentaren är nyskriven, aktuell och anknyter till relevant praxis. I Del 1 kommenteras paragraferna 1-32. Lagens resterande paragrafer kommer att behandlas i en andra del. shopify_SE_1396573405228 shopify_SE_1396573405228_14280550023212 ny 727 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Medbestammandelagen_9789139111900_grande.png?v=1553488622 978-913911190-0 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 440 g Norstedts Juridik Rätt och vett i trafiken https://shop.nj.se/products/ratt-och-vett-i-trafiken?variant=14246078709804 Rätt och vett i trafiken vänder sig till dig som på ett snabbt och enkelt sätt behöver veta vad som gäller i trafiken.• Perfekt att ha i bilens handskfack, både för den som enbart kör privat som för den som är verksam i yrkestrafiken.• Rätt och vett ger råd och förmedlar erfarenheter, samtidigt som den beskriver lagar och regler på ett lättläst sätt.• Rikligt illustrerad med tydliga teckningar och Sveriges vägmärken i fyrfärg.--Boken har tidigare tillhört NTF:s utgivning, men ges från och med 2012 ut av Norstedts Juridik. shopify_SE_1360663314476 shopify_SE_1360663314476_14246078709804 ny 336 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattochvettitrafiken2012_0bdaf842-43a8-40bb-addf-7dd8a3606389_grande.jpg?v=1553143658 978-918719837-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 295 g Wolters Kluwer Bostadsrättslagen https://shop.nj.se/products/bostadsrattslagen?variant=13935952822316 I denna femte upplaga beaktas ändringar och nya rättsfall fram till den 1 mars 2014. Författarna kommenterar bostadsrättslagen, ombildningslagen och omregistreringslagen. I boken finns också författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen. Som bilagor har tagits med de stadgar som har antagits av de tre största bostadsrättsorganisationerna: HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation (SBC), som numera heter Bostadsrätterna. shopify_SE_1360623534124 shopify_SE_1360623534124_13935952822316 ny 1,409 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114284_grande.jpg?v=1551069671 978-913911428-4 Wolters Kluwer Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 799 g Norstedts Juridik UFB 2, Skolans författningar, vårutgåva - stående order https://shop.nj.se/products/ufb-2-skolans-forfattningar-varutgava-staende-order?variant=13061051809836 Heltäckande författningssamling som innehåller de regler som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Här finns också regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år. Mjukbandsversionen, utkommer i mars. * * * *En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post). shopify_SE_1360412344364 shopify_SE_1360412344364_13061051809836 ny 1,053 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB_2vt_omslag-vt-2011_f532f7aa-44a3-48c7-b280-1393c5837f18_grande.jpg?v=1544358746 R70409 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: Årligen i mars. 1 g Norstedts Juridik Svensk Skattetidning - prenumeration på tidskrift https://shop.nj.se/products/svensk-skattetidning-prenumeration-pa-tidskrift?variant=13060784685100 Svensk Skattetidning har särskild fokus på det som händer inom näringslivet och på den finansiella marknaden. Den anses av många som oumbärlig om man vill ha en heltäckande analys och bevakning av skatteområdet. Kvalificerade författare belyser alla de aktuella skattefrågorna, inte minst internationella, i ingående artiklar. Ändringar i lagstiftningen och de viktigaste rättsfallen från Regeringsrätten och Skatterättsnämnden följs upp och kommenteras fortlöpande. EG-aktuellt på företagsskatteområdet och mervärdesskatteområdet bevakas regelbundet, liksom ny litteratur inom skatte- och bolagsområdet. Sist men inte minst har tidningen en livlig avdelning för debatt och kommentarer. -- Svensk Skattetidning har funnits i över 75 år och kommer ut med tio nummer per år. Svensk Skattetidning samarbetar med Centrum för Skatterätt genom att arrangera en årlig konferens kring ett högaktuellt ämne, vilket följs upp av ett temanummer.Huvudredaktörer är docenten Jan Bjuvberg och juris licentiaten Jari Burmeister. Maria Ekström är biträdande redaktör.Redaktionskommittén består av docenten Krister Andersson, rådmannen David Wahren, skatterådgivaren och juris doktorn Jesper Öberg, professorn Cécile Brokelind, skattejuristen Cecilia Gunne, skatterådgivaren Jan Källqvist, justitierådet Christer Silfverberg, advokaten Martin Nilsson, skatterättslige experten Merja Lohela och departementsrådet Ingela Willfors.Alternativa erbjudanden: Prenumeration på tidskrift + inbunden årgång Stående order på enbart årsboken. Dessutom säljes lösa nummer och äldre inbundna årgångar i mån av tillgång (kontakta Kundservice).Läs mer om Svensk Skattetidning. shopify_SE_1360223600684 shopify_SE_1360223600684_13060784685100 ny 3,249 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/fido_svskt_a84a1084-c48a-4792-b50d-5244a4d2cd48_grande.jpg?v=1544355378 C70020 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Wolters Kluwer Ärvdabalken Del I https://shop.nj.se/products/arvdabalken-del-i?variant=14286450688044 En klassisk och utförlig kommentar till ärvdabalken, 1-17 kap. om arv och testamente, paragraf för paragraf med redovisning av förarbeten, rättspraxis och doktrin. Sjunde upplagan kommenterar bl.a. lagändringarna i 10 kap. om jäv och 16 kap. om preskription. En nyhet i denna upplaga är ett stort antal opublicerade rättsfall från hovrätterna, vilka illustrerar behandlingen av en materiell eller processuell fråga, kommenterats. I sedvanlig ordning har ny relevant rättspraxis och ny litteratur kommenterats. Utöver detta har ett antal redaktionella förbättringar gjorts, såsom rubriker och hänvisningar till förarbeten vid varje paragraf. shopify_SE_1360133292076 shopify_SE_1360133292076_14286450688044 ny 1,574 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/arvdabalken_delI_9789139018612_eb05c8ed-a3a5-449b-91d6-023fb70c779a_grande.png?v=1553574919 978-913901861-2 Wolters Kluwer Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 968 g Norstedts Juridik Personuppgiftslagen https://shop.nj.se/products/personuppgiftslagen?variant=9541834670124 I denna kommentar på internet kommenteras personuppgiftslagen (1998:204) i den lydelse lagen har från och med den 1 april 2011. Kommentaren finns också i tryckt form i en fjärde upplaga från 2011.I princip har material till och med september 2017 kunnat beaktas. shopify_SE_961623195692 shopify_SE_961623195692_9541834670124 ny 0 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Personuppgiftslagen_9789139111788_grande.png?v=1534263551 F6BA8E77DE67581F8525814D0042DA74 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Lagen om offentlig anställning https://shop.nj.se/products/lagen-om-offentlig-anstallning?variant=14286517370924 Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m. shopify_SE_1680430268460 shopify_SE_1680430268460_14286517370924 ny 495 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Lagen_om_offentlig_anstallning_9789139116080_7e793def-7257-4282-8786-c3962c878544_grande.png?v=1553575785 978-913911608-0 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 330 g Norstedts Juridik Skatt på finansiella instrument https://shop.nj.se/products/skatt-pa-finansiella-instrument-2?variant=14259314851884 Skatt på finansiella instrument är en handledning för beskattning av alla slags finansiella instrument på marknaden för såväl privatpersoner som företag.Med hjälp av exempel beskrivs pedagogiskt och utförligt:– Skattereglerna i inkomstslaget kapital för olika värdepapper samt de särskilda skatteregler som gäller när finansiella instrument innehas på investeringssparkonton och i kapitalförsäkringar.– De särskilda problem som gäller för anställda som förvärvar aktier och andra värdepapper i samband med sin tjänst. Även skatte- och avgiftskonsekvenserna för arbetsgivare som tillhandahåller sådana förmåner behandlas.– De särskilda skatte- och redovisningsregler för finansiella instrument som gäller i bolagssektorn, liksom de speciella regler som gäller för vissa företags innehav av värdepapper och de regler som gäller vid handel med värdepapper.Skatt på finansiella instrument vänder sig främst till jurister, revisorer, kapitalförvaltare, rådgivare och beslutsfattare på företag som hanterar skatte- och redovisningsfrågor avseende finansiella instrument. Boken är genom sitt enkla och klara språk även oumbärlig för ”vanliga” placerare och andra som investerar i finansiella instrument av olika slag. shopify_SE_1611400642604 shopify_SE_1611400642604_14259314851884 ny 773 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139021704_b240_grande.png?v=1553230228 978-913902170-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 771 g Norstedts Juridik Handbok för ekonomiska föreningar https://shop.nj.se/products/handbok-for-ekonomiska-foreningar-1?variant=14280645869612 Vill du veta vad som gäller angående ekonomiska föreningar?I handboken förklaras bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ur ettpraktiskt perspektiv. Den omfattar bestämmelser som gäller från och med 1 januari2019.Handboken har en detaljerad innehållsförteckning och är lättillgänglig. Den gerbland annat svar på frågor som: Vad är en ekonomisk förening?Hur bildas en ekonomisk förening?Vad ska och kan stadgarna innehålla?Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?Vad händer på en föreningsstämma?Vilket ansvar har styrelsen?Vilka regler gäller för föreningens kapital?Vad gäller beträffande revision?Hur upplöser man en ekonomisk förening?Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument somexempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns lagen om ekonomiskaföreningar i sin helhet.Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.fl. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar. shopify_SE_1605554602028 shopify_SE_1605554602028_14280645869612 ny 484 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Handbok-for-ekonomiska-foreningar_9789139116677_grande.png?v=1553489770 978-913911667-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 424 g Wolters Kluwer Allmän köprätt https://shop.nj.se/products/allman-kopratt?variant=14280572010540 Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området. Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området. shopify_SE_1593112854572 shopify_SE_1593112854572_14280572010540 ny 496 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Allman_kopratt_9789139207719_grande.png?v=1553488821 978-913920771-9 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 506 g Norstedts Juridik Författningssamling i förvaltningsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-forvaltningsratt?variant=14286480048172 Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsliga inflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns också ett urval europarättsliga texter. Författningssamlingen är primärt avsedd att tillgodose juristprogrammet vid Stockholms universitets behov vid studier av ämnet förvaltningsrätt. Författningssamlingens innehåll baseras således på upplägget för kursen förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt, men den kan självklart användas av var och en som behöver en samlad överblick över olika förvaltningsrättsliga författningar.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018. shopify_SE_1592372592684 shopify_SE_1592372592684_14286480048172 ny 346 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_forvaltningsratt_9789139208723_b0052ce3-bfc4-422d-bb2f-836022c14840_grande.png?v=1553575290 978-913920872-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 836 g Norstedts Juridik Försäkringsrätt https://shop.nj.se/products/forsakringsratt-1?variant=14286490075180 Denna bok ger en kortfattad orientering om försäkringsrätten. Försäkringsrätt är främst avsedd som lärobok för blivande jurister och ekonomer, men kan också ge andra intresserade en inblick i ämnet.Den tionde upplagan har uppdaterats med hänsyn till ny lagstiftning, ny rättspraxis och ny litteratur på området. shopify_SE_1592370331692 shopify_SE_1592370331692_14286490075180 ny 229 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forsakringsratt_9789139208921_grande.png?v=1553575424 978-913920892-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 176 g Norstedts Juridik Samfälligheter https://shop.nj.se/products/samfalligheter?variant=14286479228972 Samfälligheter ger på ett lättöverskådligt sätt information och vägledning vid förvaltning av gemensamhetsanläggningar såsom vägar, gårdar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar, gemensamma trappuppgångar, sopanordningar och andra samfälligheter samt servitut.Samfälligheter ger bl.a. svar på följande frågor:- Hur bildar man en samfällighetsförening?- Hur bestäms vad en samfällighetsförening får syssla med?- Hur ska styrelsen bedriva sitt löpande arbete?- Hur leder man bäst en föreningsstämma?- Vilka ekonomiska regler gäller?- Vilka skatteregler finns? - Vilka försäkringar behövs?- Hur avgörs tvister mellan delägarna om förvaltningen?Dessutom har boken ett avsnitt som redogör för intressanta rättsfall som visar hur domstolarna har hanterat tvister av skilda slag.Samfälligheter är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för en samfällighetsförenings styrelseledamöter och medlemmar, men även för andra som kommer i kontakt med samfälligheter.Den tolfte upplagan av Samfälligheter har uppdaterats så att lagtext och tillämpningsfrågor, som uppkommit i det praktiska arbetet eller som har avgjorts av domstolarna, är aktuella till den 1 januari 2018.TOMMY ÖSTERBERG är lantmätare och arbetar bl.a. med fastighetsrättsliga frågor i Sverige och internationellt. Han har stor erfarenhet inte minst vad gäller samfälligheter, hur lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpas samt från praktiskt arbete i samfällighetsföreningar. shopify_SE_1592370298924 shopify_SE_1592370298924_14286479228972 ny 512 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/samfalligheter_2018_e0187d98-6a6c-4444-b826-c8203636b902_grande.png?v=1553575277 978-913911646-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 336 g Norstedts Juridik Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-formogenhetsratt-volym-1?variant=14225914757164 Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt,skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmännaförmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten attrikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller somannars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmänavtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattarolika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,försäkringsavtal och immateriella tjänster.Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen CivilrättA vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. shopify_SE_1592368988204 shopify_SE_1592368988204_14225914757164 ny 340 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattsfallssamling-i-formogenhetsratt-Volym-1_9789139209034_grande.png?v=1552971275 978-913920903-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 530 g Norstedts Juridik Detaljplanehandboken https://shop.nj.se/products/detaljplanehandboken?variant=14237832577068 Detaljplanehandboken ger stöd och vägledning för plan- och lovhandläggare och andra som kommer i kontakt med detaljplanefrågor. Sedan föregående upplaga är innehållet uppdaterat efter de förändringar som har skett i plan- och bygglagen vid årsskiftet 2014/2015 och efter Boverkets nya allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan (BFS 2015:5, DPB 1). Lagändringarna innebär bland annat nya regler om planprocessen, om genomförandet och om innehållet i och utformningen av detaljplanen. Författarna har inspirerats av ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser” från 2002, Boverkets allmänna råd enligt den äldre plan- och bygglagen. Innehåll och upplägg är dock väsentligt annorlunda, dels på grund av införandet av den nya plan- och bygglagen 2010:900 och dels för att nya viktiga kunskapsområden för detaljplaneringen har tillkommit. Handboken återger också visst relevant innehåll från Boverkets hemsida PBL Kunskapsbanken i dess version före årsskiftet 2014/2015. shopify_SE_1592354963500 shopify_SE_1592354963500_14237832577068 ny 761 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018469_grande.png?v=1553056776 978-913901846-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 1144 g Norstedts Juridik Författningssamling i straffrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-straffratt-3?variant=14286492467244 Författningarna i denna samling har valts ut för att användas vidundervisningen i straffrätt på juristprogrammet, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna – grundlagar,lagar och förordningar – på straffrättens område. Vidare ingårfördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionensfunktionssätt.Lagarna anges i bokstavsordning efter vad de brukar kallas eller efterämne. I anslutning till författningarna finns hänvisningar till vägledanderättsfall. Nu ingår fler fall och sökord än tidigare. shopify_SE_1587949010988 shopify_SE_1587949010988_14286492467244 ny 321 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling-i-straffratt_9789139209058_72628e19-dbad-4c52-b538-82fdcba150b7_grande.png?v=1553575465 978-913920905-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 700 g Norstedts Juridik Arbete i offentlig förvaltning https://shop.nj.se/products/arbete-i-offentlig-forvaltning?variant=14280585183276 I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför samt vilka regelverk som styr detta. Myndigheternas verksamhet sätts alltså in i ett större sammanhang. De regler och principer som gäller för ärendehandläggningen kopplas därför även till sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och domstolar samt deras servicefunktion. Stort utrymme ges även åt offentlighetsprincipen, dvs. reglerna om allmänna handlingar och sekretess.Förutom till yrkesverksamma inom staten och kommunerna så vänder sig boken till högskolestuderande inom de program där kunskap om de förvaltningsrättsliga regelverken krävs. shopify_SE_1587725238316 shopify_SE_1587725238316_14280585183276 ny 477 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Arbete_i_offentlig_forvaltning_9789139020325_grande.png?v=1553488968 978-913902032-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 324 g Wolters Kluwer UFB 5 Arbetsmiljö i skola och högskola 2018/19 https://shop.nj.se/products/ufb-5-arbetsmiljo-i-skola-och-hogskola-2018-19?variant=14036766883884 Författningssamling på arbetsmiljöområdet med bestämmelser som är relevanta för skola och högskola. shopify_SE_1587723468844 shopify_SE_1587723468844_14036766883884 ny 935 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB5_2018-2019_9789139116349_grande.png?v=1551675325 978-913911634-9 Wolters Kluwer Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 935 g Wolters Kluwer Bokföringsbrott och bokföringslagen https://shop.nj.se/products/bokforingsbrott-och-bokforingslagen?variant=14237900570668 Frågor om redovisning och revision är mer aktuella än någonsin, särskilt de som berör straff- och skadeståndsrätt. De senaste åren har det duggat tätt bland redovisnings- och revisionsskandalerna. Bokföringsbrottet är det enskilt största ekobrottet räknat i antalet åtal och fällande domar och skadeståndsyrkanden på grund av felaktig bokföring och otillräcklig revision ökar stadigt.För att marknadsekonomin ska fungera väl krävs ett förtroende för företagens bokföring och revisorernas granskning. Därför är bokföringsskyldigheten straffsanktionerad. Men hur uppstår ett bokföringsbrott? Hur definieras det straffbara området? Vem eller vilka ansvarar straffrättsligt? Boken har det ambitiösa syftet att överbrygga ekonomens och juristens språk. Revisorer är inte förankrade i lagstiftningen på samma sätt som jurister och omvänt är inte jurister förankrade i den ekonomiska verklighet som revisorer arbetar inom. Genom att analysera bokföringsbrottet och bokföringslagen förklarar författarna lagstiftarnas syn. Detta konkretiseras med många tydliga exempel. I denna fjärde upplaga har handboken genomgått en stor omarbetning. Redogörelsen för de materiella bestämmelserna om redovisning och redovisningsskyldighet enligt bokföringslagen och årsredovisningslagen m.m. har placerats först i boken. Där återfinns också en redovisning om vad som gäller i fråga om revision i de olika företagsformerna. Ett nytt avsnitt behandlar redovisningskonsulterna. De straffrättsliga bestämmelserna om bokföringsbrott och andra brottstyper med anknytning till redovisning återfinns i bokens senare del.Boken vänder sig till den som måste vara uppdaterad på den risk och det ansvar bokföringsskyldigheten medför, som exempelvis bokföringsskyldig, redovisningskonsult, revisor, domare, åklagare, försvarare, skatterevisor, konkursförvaltare, skadeståndsexpert, borgenär eller annan intressent i förhållande till en bokföringsskyldig. shopify_SE_1587723010092 shopify_SE_1587723010092_14237900570668 ny 507 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/bokforingsbrott_och_bokforingslagen_9789139113881_8b3b643b-04f1-4342-8325-dd83899ac910_grande.png?v=1553057543 978-913911388-1 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 440 g Norstedts Juridik Offentlighet eller sekretess https://shop.nj.se/products/offentlighet-eller-sekretess?variant=14259266158636 Tryck- och yttrandefriheten är en omistlig del av den svenska demokratinoch sekretessregleringen utgör här en motpol, som begränsar allmänhetens insyn i myndigheternas verksamhet. Sekretessregleringen har av den anledningen stor betydelse för den allmänna diskussionen i samhället. Trots att området uppfattas som viktigt kan det hos enskilda tjänstemän finnas en osäkerhet hur frågor om offentlighet och sekretess i själva verket bör hanteras.Offentlighet eller sekretess är en handbok för tjänstemän, handläggare och beslutsfattare hos myndigheter som kommer i kontaktmed sekretessfrågor. Boken beskriver skillnaderna mellan de regler som motiveras av tryck- och yttrandefrihetsrättsliga skäl och den enskildesinsyn i sitt ärende (partsinsyn). Utöver detta berörs frågor kringmyndighetsgemensam samverkan.Offentlighet eller sekretess utgår från att den rättsliga regleringenutgör en utgångspunkt för tjänstemannens hantering av en sekretessfråga,vilket innebär att betoning ligger på vad tjänstemannen bör tänka på vid den förvaltningsrättsliga bedömningen om något ska vara hemligt eller inte.Offentlighet eller sekretess riktar sig även till allmänheten och är tänkt att bidra till diskussionen om vilka hänsyn som bör vara styrande i en myndighets handläggning av sekretessärenden. shopify_SE_1587721895980 shopify_SE_1587721895980_14259266158636 ny 439 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Offentlighet_eller_sekretess_9789139020691_f074183d-4a33-473b-bbf9-8ddd93324916_grande.png?v=1553229989 978-913902069-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 297 g Norstedts Juridik Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken https://shop.nj.se/products/kommersiella-hyres-och-arrendeavtal-i-praktiken?variant=14286538047532 Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd.Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller för lokalhyra och anläggningsarrende. Boken innehåller bl.a. refererade rättsfall och formulär till avtal och uppsägningar. I denna sjätte upplaga har vissa avsnitt utvecklats och innehållet har uppdaterats med nya lagregler och ny rättspraxis.Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken ingår i en serie från Norstedts Juridik som behandlar rättigheter till fast egendom. Där ingår Bostadshyresavtal i praktiken, Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, Jaktarrende och Upplåtelser för ledningar praktiken. Larsson och Synnergren är även författare till lagkommentaren Jordabalken 7 kap. En kommentar samt medverkar i förlagets samlingsverk Jordabalken med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken. shopify_SE_1587720126508 shopify_SE_1587720126508_14286538047532 ny 633 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Kommersiella_hyres-_och_arrendeavtal_i_praktiken_9789139116059_grande.png?v=1553576026 978-913911605-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 528 g Norstedts Juridik Rodhes aktiebolagsrätt https://shop.nj.se/products/rodhes-aktiebolagsratt?variant=14280592293932 Den svenska aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 550 000 aktiebolag. Lagen, som trädde i kraft år 2006, ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisionsplikten i små aktiebolag.I denna tjugofemte upplaga av Knut Rodhes klassiska lärobok presenteras aktiebolagslagen och de ändringar som har skett i lagen till den 1 september 2017. Boken är utformad så att Rodhes systematik och analys av de grundläggande aktiebolagsrättsliga problemen bevarats. shopify_SE_1587719897132 shopify_SE_1587719897132_14280592293932 ny 572 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rodhes_20Aktiebolagsratt_9789139208488_2065b8c1-f908-4c0c-9259-aa234742d64a_grande.png?v=1553489028 978-913920848-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 418 g Norstedts Juridik Trafiksäkerhet https://shop.nj.se/products/trafiksakerhet?variant=14286508064812 Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Hos oss har trafiksäkerhet prioriterats högt, något som lett till att Sverige tillhör de absolut säkraste länderna i världen. Trots detta dödas hundratals svenskar i trafiken varje år och tusentals skadas för livet.Trafiksäkerhet är en rikt illustrerad handbok med fokus på hur människan fungerar i samspel med fordon och vägmiljö. Boken tar ett helhetsgrepp om området och ger bland annat en översikt över - trafiksäkerhetens historia- trafiksäkerhetens organisation nationellt och internationellt- relevanta regelverk- olycksstatistik och olycksorsaker- olika trafikantgruppers problem- åtgärder för ökad trafiksäkerhet- den svenska nollvisionen. Trafiksäkerhet är avsedd att användas som ett grundläggande läromedel. Den primära målgruppen är blivande poliser, trafiklärare, instruktörer på trafikövningsplatser, trafikinspektörer och informatörer. Boken fungerar också som introduktion till trafiksäkerhet för personer som studerar till folkhälsovetare och lärare samt tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och andra organisationer där trafiksäkerhet utgör ett viktigt inslag i verksamheten. shopify_SE_1587709378604 shopify_SE_1587709378604_14286508064812 ny 547 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/trafiksakerhet_2016_3e7845e2-40ee-4038-8f4f-2de6c61aeabf_grande.jpg?v=1553575635 978-913911370-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 686 g Wolters Kluwer Allmän avtalsrätt https://shop.nj.se/products/allman-avtalsratt?variant=14280570208300 Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.– avtalsrättens huvudteorier– avtals uppkomst och ingående– ansvaret för culpa in contrahendo– fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)– standardavtalsrätt– betydelsen av ändrade förhållanden– konsekvenser av avtalsbrott.Internationaliseringen av svensk rätt går snabbt. Betoningen på internationell avtalsrätt är motiverad dels av att svenskt näringliv internationaliseras allt mer, dels av att insikter i hur avtalsrättsliga problem löses i andra rättssystem ökar förståelsen för den svenska avtalsrätten. shopify_SE_1587705839660 shopify_SE_1587705839660_14280570208300 ny 630 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207702_grande.png?v=1553488798 978-913920770-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 561 g Norstedts Juridik Fördrag om Europeiska unionen https://shop.nj.se/products/fordrag-om-europeiska-unionen?variant=14237811081260 Samarbetet inom EU bygger bl.a. på att de officiella språken är likställda, dvs. inget språk har tolkningsföreträde framför andra språkversioner. Det är emellertid inte sällan som det föreligger skillnader mellan de olika språkversionerna. Varje seriöst studium av unionsrätten kräver därför ett beaktande av flera av de olika autentiska språkversionerna. Syftet med föreliggande framställning är att underlätta en komparation mellan fyra av de autentiska språkversionerna, nämligen franska, tyska, engelska och svenska, av de två centrala fördragen. Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Med detta syfte har texten satts på sådant sätt att varje språkversion återfinns i en separat spalt på varje uppslag. Varje artikel börjar på samma rad på alla språken även om de naturligtvis kan sluta olika, beroende på språkens olika uppbyggnad.Dispositionen i denna sjätte upplaga följer Europeiska unionens senaste ändringsfördrag, Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, i vilket det ges detaljerade instruktioner om hur bestämmelser i EU:sbefintliga fördrag skall revideras, kompletteras, raderas och omnumreras. De konsoliderade versionerna av Fördraget om Europeiska Unionen och Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt kompletteras av utvaldaprotokoll och förklaringar upprättade respektive avgivna vid antagandet av Lissabonfördraget. Revideringar som inte upptagits i Lissabonfördraget, men som medlemstaterna överenskommit om att genomföra vid nästkommandefördragsrevidering, uppmärksammas med fotnoter i anslutning till de relevanta bestämmelserna. Längst bak i framställningen återfinns även den svenska anslutningslagen (1994:1500). shopify_SE_1587704299564 shopify_SE_1587704299564_14237811081260 ny 770 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/FEU_omslag_grande.jpg?v=1553056595 978-913920556-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2010 1000 g Norstedts Juridik Internetpublicering och sociala medier https://shop.nj.se/products/internetpublicering-och-sociala-medier?variant=14246095814700 Syftet med denna bok är att på ett konkret och enkelt sätt förklara reglerna som rör internetpublicering, sociala medier och IT-relaterade produkter och tjänster. Boken är full av exemplifierande rättsfall och förklaringar och ger samtidigt en god förståelse för hur den traditionella juridiken har utvecklats i takt med digitaliseringen. Nytt material har tillkommit i denna upplaga, framför allt ett längre kapitel om dataskyddsförordningens bestämmelser, GDPR, som gås igenom utifrån ett praktiskt perspektiv. Ett kapitel består dessutom av frågor och svar om vad man ska tänka på vid publicering av material, produkter och tjänster på nätet. Exempel på frågor som besvaras i boken är: Får man använda cookies? Kan en blogg vara grundlagsskyddad? Vem behöver ett dataskyddsombud? För vilka personuppgifter krävs samtycke och när behöver man inte be om lov för att lägga ut uppgifter? Vad behöver de allmänna villkoren ta upp när jag säljer en vara eller tjänst över internet eller som molntjänst? Måste man ha ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt GDPR? Hur får man marknadsföra en vara på internet? Får man lämna ut personuppgifter utanför EU? När är det förtal på Facebook? Kan länkning vara upphovsrättsligt relevant? Vem äger en webbproduktion? Vilket lands lag gäller för en webbplats? shopify_SE_1585257840684 shopify_SE_1585257840684_14246095814700 ny 545 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Internetpublicering_och_sociala_medier_9789139020301_5b7174cf-8164-4abb-9e9a-1edc5395a48f_grande.png?v=1553143852 978-913902030-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 392 g Norstedts Juridik Äktenskapsbalken https://shop.nj.se/products/aktenskapsbalken?variant=14225865048108 En paragrafvis kommentar till äktenskapsbalkens regler med hänvisningar till förarbeten, rättsfall och övrig juridisk litteratur. Kommentaren utgör ett stimulerande och oundgängligt arbetsredskap för alla jurister, som arbetar med äktenskapsrättens olika delar. shopify_SE_1585256235052 shopify_SE_1585256235052_14225865048108 ny 1,665 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139021056_b240_grande.png?v=1552970707 978-913902105-6 Norstedts Juridik Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 957 g Norstedts Juridik Fastighetsindelning och markanvändning https://shop.nj.se/products/fastighetsindelning-och-markanvandning?variant=14286473494572 Fastighetsägares och andras rätt att använda olika mark- och vattenområden styrs av ett stort antal bestämmelser. I Fastighetsindelning och markanvändning ges en överblick över reglerna. Tyngdpunkten ligger på bestämmelser om fastigheter och deras äganderättsliga innehåll och om planering för en förändring eller ett bevarande av markanvändningen. Plan- och bygglagens bestämmelser om planering och bygglov, fastighetsbildningslagens bestämmelser om nybildning och ombildning av fastigheter, anläggningslagens bestämmelser om samverkan mellan fastigheter och ledningsrättslagens bestämmelser om ledningar och anordningar för telekommunikation har en framträdande roll i framställningen. Boken beskriver fastighetsbegreppet och olika former av fastigheter, t.ex. 3D-fastigheter och ägarlägenhetsfastigheter. Även olika rättighetsupplåtelser i fastigheter som servitut och nyttjanderätter behandlas. Miljöbalkens regler om skydd av områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt och möjligheten att bevara kulturhistoriskt intressanta områden och byggnader berörs översiktligt. Likaså de regler som gäller utrymmen för allmänna vägar och järnvägar. Fastighetsindelning och markanvändning tar också upp frågor som t.ex. vem som har rätt att fiska i en fastighets enskilda vatten eller vad som händer med rätten till stranden när en strandtomt skiljs från vattenområdet till följd av landhöjning. Vidare ges en historisk tillbakablick över framväxten av dagens fastighetsindelning inom stads- och landsbygdsområden. Boken är skriven i syfte att vara en lärobok som innehåller grundläggande kunskap om och förståelse för regelverket rörande rätten att använda, förändra eller bevara pågående markanvändning. Den revideras därför succesivt med hänsyn till lagändringar och utvecklingen av rättspraxis. shopify_SE_1583049769004 shopify_SE_1583049769004_14286473494572 ny 413 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Fastighetsindelning_9789139116134_4fc2c837-fec0-4d5e-8910-10272a1c1926_grande.png?v=1553575210 978-913911613-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 392 g Norstedts Juridik Associationsrätten https://shop.nj.se/products/associationsratten?variant=14286465073196 Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstående tredje man. Framställningen ansluter i viss mån till författarens utförligare arbete ”Svensk associationsrätt i huvuddrag” (11 uppl. 2014) och är uppdaterad på grundval av den senaste utvecklingen. Arbetet är avsett för studenter och andra som vill ha en kortare introduktion i ämnet.Boken ger läsaren möjlighet att ta till sig associationsrätten ur såväl ett problemorienterat som ett associationsformsorienterat perspektiv. Skildringen av associationsrätten bygger främst på aktiebolagslagen 2005, lagen om handelsbolag och enkla bolag 1980 och lagen om ekonomiska föreningar 1987. På vissa ställen konkretiseras och kompletteras framställningen med hänvisningar till rättspraxis och hur reglerna tillämpas i praktiken. Andra associations- och värdepappersmarknadsrättsliga lagar samt de regler som utfärdats av Finansinspektionen och som utvecklats av de svenska självreglerande organen behandlas mera kortfattat. shopify_SE_1583013756972 shopify_SE_1583013756972_14286465073196 ny 230 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Associationsratten_6u_grande.png?v=1553575119 978-913920844-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 211 g Norstedts Juridik Bostadshyresavtal i praktiken https://shop.nj.se/products/bostadshyresavtal-i-praktiken?variant=14286470971436 Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som då gäller.Här behandlas bl.a. följande frågor: Vad är ett bostadshyresavtal? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har man rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Hur ska bostadshyresavtal skrivas? Vad gäller beträffande skador och störningar?Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningarm.m. Särskilda avsnitt finns också om lagen om uthyrning av egen bostad,blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning, viss annan lagstiftning som har påverkan på hyresförhållandet och avtalsrättsliga specialfrågor. shopify_SE_1583013494828 shopify_SE_1583013494828_14286470971436 ny 650 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bostadshyresavtal_20i_20praktiken_5u_59abb717-c222-4504-8465-2e2ac529aa5e_grande.png?v=1553575177 978-913911603-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 572 g Norstedts Juridik Allmänna fastighetsrätten https://shop.nj.se/products/allmanna-fastighetsratten?variant=14137313820716 ALLMÄNNA FASTIGHETSRÄTTEN - En introduktion" ger en introducerande framställning av den allmänna fastighetsrätten och spänner således över ett brett spektrum av frågor.I boken behandlas vad som utgör fast egendom, regler om köp, gåva och byte av fast egendom, regler om servitut och nyttjanderätter till fast egendom, regler om sakrättsliga förhållanden avseende fast egendom, och regler om inskrivning.Även om boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och därför i första hand behandlar huvudfrågor inom detta ämne, ges ändå utrymme för en genomgång av mer detaljerade frågeställningar på flera områden.Boken är avsedd för den som söker en bred framställning över den allmänna fastighetsrätten och är försedd med litteraturhänvisningar för den som är i behov av ytterligare fördjupning.RICHARD HAGER är docent i civilrätt och verksam vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och vid Institutionen för Fastigheter och byggande, Kungliga Tekniska högskolan, där han forskar och undervisar i fastighetsrätt. shopify_SE_1583007137836 shopify_SE_1583007137836_14137313820716 ny 261 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Allmanna_fastighetsratten_9789139208556_3ed87463-c954-4dda-a4c9-fa7e27da5304_grande.png?v=1552366366 978-913920855-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 275 g Norstedts Juridik Sakrättens grunder https://shop.nj.se/products/sakrattens-grunder?variant=14286515699756 Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsligatvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samtde insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfrågorna. Besittning, äganderätt, separationsrätt och förmånsrätt tas upp till behandling ochbegreppen sätts in i sina sammanhang.Boken är avsedd som läromedel inom juristutbildningen men kan även användas på andra juridik- och handelsrättskurser. För den praktisktverksamme ger boken en god överblick över sakrätten avseende lösegendom, särskilt när det gäller rättsutvecklingen under senare år, bådeinom lagstiftningen och i rättspraxis.Denna åttonde upplaga beaktar den utveckling av sakrätten som skett i rättspraxis under senare år. Flera viktiga prejudikat har kommit från Högsta domstolen som kastar en del ljus över de sakrättsliga frågorna och som också väcker nya frågor. Nytt material har beaktats fram till november 2017. shopify_SE_1583006613548 shopify_SE_1583006613548_14286515699756 ny 386 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Sakrattens_20grunder_9789139208501_2c638008-6e41-41d9-b5c1-99705a63cfa2_grande.png?v=1553575767 978-913920850-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 385 g Wolters Kluwer Ensamkommande barns rätt https://shop.nj.se/products/ensamkommande-barns-ratt-1?variant=14137313394732 Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit?Ensamkommande barns rätt ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller, och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande ensamkommande barn. Med i boken finns även svensk lagstiftning inom området, FN:s konvention om barnets rättigheter, svar på de vanligaste frågorna, m.m.Boken riktar sig i första hand till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtjänsten, skolan och andra kommunala verksamheter, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater som har uppdrag som offentliga biträden samt frivilligorganisationer såsom Rädda Barnen och Röda Korset. shopify_SE_1583006187564 shopify_SE_1583006187564_14137313394732 ny 499 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Ensamkommande-barns-ratt_9789139116073_grande.png?v=1552366353 978-913911607-3 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 299 g Wolters Kluwer Anställdas integritetsskydd https://shop.nj.se/products/anstalldas-integritetsskydd?variant=14225854988332 I Sverige finns ingen samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen vägleder läsaren i den snåriga juridiska materian. Boken behandlar grundligt arbetsgivarens allmänna rätt att vidta kontrollåtgärder samt reglerna i personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR). I bokens praktiska avsnitt guidas läsaren på ett lättillgängligt vis genom gällande rätt vid vissa vanligt förekommande integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet. Framställningen innehåller dessutom checklistor som kan användas när en integritetskänslig åtgärd ska vidtas eller införas, samt vid medbestämmandeförhandlingar om sådana åtgärder. Boken är användbar för alltifrån ombudsmän, förhandlare, personalansvariga och IT- och systemansvariga till jurister som hanterar frågor om drogtester, positioneringsteknik och registrering av arbetstid etc. shopify_SE_1582999732268 shopify_SE_1582999732268_14225854988332 ny 622 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/anstalldas_integritetsskydd_9789139019213_grande.png?v=1552970567 978-913901921-3 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 482 g Norstedts Juridik Prövning av migrationsärenden https://shop.nj.se/products/provning-av-migrationsarenden?variant=14259364823084 Prövningen av migrationsärenden är en av de mest grannlaga uppgifter som förekommer inom juridiken – resultatet kan betyda liv eller död för en asylsökande. Samtidigt förekommer brister i det praktiska rättslivet. Det är inte alltid som lika fall behandlas lika. Denna antologi utgör ett försök att möta behovet av teoretisk kunskap och metodologisk vägledning på området. Här beskrivs de allmänna grunderna för migrationsrätten, både i svensk och internationell rätt, myndigheternas och domstolarnas utredningsansvar, metoder för bevisprövning och ombudets uppgifter i processen. Förhoppningen är därmed att främja en ökad rättssäkerhet inom migrationsrätten. Boken är avsedd att vara av praktisk nytta för handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket, föredragande, notarier och domare på domstolar samt för offentliga biträden. Den är även avsedd att fungera som kurslitteratur på juristutbildningarna. I denna tredje upplaga har samtliga texter uppdaterats utifrån ny lagstiftning och ny rättspraxis, därtill har boken utökats med ett nytt avsnitt om värdering av muntliga utsagor. shopify_SE_1582997143596 shopify_SE_1582997143596_14259364823084 ny 689 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/provning_3u_grande.png?v=1553230486 978-913902053-0 Norstedts Juridik Bevis Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 660 g Norstedts Juridik Arbetsmiljölagen https://shop.nj.se/products/arbetsmiljolagen?variant=14237958242348 "Arbetsmiljölagen. Kommentarer och författningar" är en klassiker inom arbetsmiljöområdet och ett standardverk inom en viktig del av arbetsrätten. I boken kommenteras arbetsmiljölagstiftningen utförligt. Vidare ges närmare översikter gällande regleringar på närliggande rättsområden såsom arbetsrätt, socialförsäkring, byggnadsrätt och miljörätt. Även andra säkerhetsinriktade författningar berörs. Arbetsmiljölagen har funnits i 40 år. Den står fortfarande fast i sina grunddrag. Från tid till annan har det dock gjorts åtskilliga ändringar och tillägg. Med den nu föreliggande artonde upplagan avses att fånga in också den rättsutveckling som skett sedan föregående upplaga kom ut 2014 och fram t.o.m. juni 2018. Av särskild betydelse har varit den anpassning av arbetsmiljölagen som krävts med hänsyn till en EU-förordning från 2016 om personlig skyddsutrustning. Andra ändringar av arbetsmiljölagen har väsentligen gjorts av redaktionella skäl och i förtydligande syfte. En ny lag har tillkommit om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador. På lägre författningsnivå kan noteras ett flertal nya eller moderniserade föreskrifter av Arbetsmiljöverket, t.ex. om organisatorisk och social arbetsmiljö. En särskild myndighet har tillskapats med uppgift att vara nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor. – Betydande ändringar har skett inom de angränsande författningsområdena. Miljöbalkens regler om kemiska produkter och biotekniska organismer har omarbetats och nya lagar och förordningar har tillkommit om strålskyddet och elsäkerheten. shopify_SE_1581205585964 shopify_SE_1581205585964_14237958242348 ny 860 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Arbetsmiljolagen_9789139116646_grande.png?v=1553058183 978-913911664-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 572 g Norstedts Juridik Copyright https://shop.nj.se/products/copyright?variant=14286491090988 I dagens samhälle har upphovsrätten blivit en viktig del av rättssystemet bådei industriländerna och i utvecklingsländerna. Detta rättsområde reglerar bl.a.författares, kompositörers, konstnärers och andra upphovsmäns rätt attbestämma över utnyttjandet av sina alster. Upphovsrätten spelar en viktig rollinom kultur-, underhållnings- och mediasektorerna och bildar grunden förverksamheten hos en lång rad ekonomiskt viktiga industrier, t.ex. förlagen,samt musik-, film- och datorindustrierna.Upphovsrätten har dessutom fått en stor handelspolitisk betydelse genomatt den ingår i Världshandelsorganisationens regelsystem för den internationellahandeln, vilket bl.a. innebär att bristande respekt för upphovsrättenkan medföra handelspolitiska sanktioner. Numera har upphovsrätten ocksåkommit i politiskt fokus både genom diskussionerna om rättssystemets roll iutvecklingsländerna och här hemma bl.a. genom debatten om piratkopiering och om fildelning. På sista tiden har upphovsrätten också kommit att spela en betydande roll i globala handelspolitiska konflikter, t.ex. mellan Förenta staterna och Kina.Denna tionde upplaga har reviderats i vissa hänseenden och innehåller dessutom ett antal nyskrivna avsnitt bl.a. om upphovsrättens roll för att tillgodose blindas och synskadades tillgång till material i format som de kan tillgodogöra sig. En rad nya rättsfall från EU-domstolen har också förts in i texten. shopify_SE_1581202702380 shopify_SE_1581202702380_14286491090988 ny 863 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Copyright_9789139020875_36d2c00b-50ae-4a40-8fba-7123c48aa640_grande.png?v=1553575442 978-913902087-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 737 g Norstedts Juridik Trafikkommentarer https://shop.nj.se/products/trafikkommentarer?variant=14286481326124 I den nionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett ständigt arbete med att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns också ett långsiktigt mål att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, den s.k. nollvisionen. Det fortgående arbetet inom EU syftar till att åstadkomma ett transportsystemsom är effektivt, säkert och hållbart, och som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch som ger jobb och välfärd. Det fokus som finns på vägtrafikfrågor både nationellt och inom EU gör att lagstiftningen inom området ofta är föremål för utveckling och förändringar.Trafikkommentarer ger en sammanhållen och detaljerad beskrivning av de viktigaste författningarna som reglerar vägtrafiken i Sverige. Författarna har mångårig yrkesmässig erfarenhet av lagstiftningen inom vägtrafikområdet och kommenterar ingående de aktuella författningarna med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Den författningstext som anges i boken är den som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2018. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Hänvisningar görs också till Transportstyrelsens föreskrifter, och i vissa fall även till föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket. shopify_SE_1581200080940 shopify_SE_1581200080940_14286481326124 ny 1,364 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Trafikkommentarer_9789139116530_grande.png?v=1553575323 978-913911653-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1144 g Wolters Kluwer Skattetillägg och skattebrott https://shop.nj.se/products/skattetillagg-och-skattebrott?variant=14187163025452 Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske. I denna andra upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift,befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.I boken behandlas också det nya samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott.Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet. shopify_SE_1581180420140 shopify_SE_1581180420140_14187163025452 ny 747 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Skattetillagg_skattebrott_2016_c5328596-3b13-4e18-ad87-7e0602dea3b8_grande.jpg?v=1552624606 978-913901580-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 473 g Norstedts Juridik Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen https://shop.nj.se/products/atervinning-enligt-4-kap-konkurslagen?variant=14116537401388 Syftet med denna bok är att så kort och koncist som möjligt beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Dessutom beskrivs de materiella förutsättningarna för att påkalla återvinning. Rekvisiten för återvinning av olika typer av rättshandlingar, t.ex. betalningar, säkerheter och gåvor beskrivs. Boken har en praktisk inriktning och innehåller flera exempel på hur konkursboet kan formulera sina yrkanden och i övrigt utforma sin talan i en återvinningsprocess.I texten är rättsutvecklingen uppdaterad fram till den 1 februari 2013. shopify_SE_1578984177708 shopify_SE_1578984177708_14116537401388 ny 869 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Atervinning_enligt_4_kap_konkurslagen_9789139016007_af1c04d7-306b-4245-9ca3-5c5e3f8508c8_grande.png?v=1552279031 978-913901600-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 524 g Wolters Kluwer Hyreslagen https://shop.nj.se/products/hyreslagen-1?variant=14237838278700 I den elfte upplagan har författarna uppdaterat innehållet angående de nya regler som trätt i kraft i juli 2014. Det handlar om bostadsrättsförenings möjlighet att ta ut en särskild avgift vid andrahandsupplåtelse, om uppmätt förbrukning som utgångspunkt för beräkning av ersättning för kostnad hänförlig till bl.a. lägenhetens uppvärmning, om stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster och om varningsmeddelande vid uppsägning på grund av åsidosatta förpliktelser. Nya avgöranden i hyrestvister har beaktats till och med utgången av 2014, samt ett par fall från januari 2015.I vissa avseenden har tidigare resonemang utvecklats och förtydligats. Författarna redogör även kort för den lagrådsremiss om fler tillval för hyresgäster, som den tidigare regeringen lämnat 2014. shopify_SE_1578146398252 shopify_SE_1578146398252_14237838278700 ny 2,300 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139113928_635b5d08-d000-4e05-9dc7-31e413e45aa5_grande.png?v=1553056839 978-913911392-8 Wolters Kluwer Norstedts Blå Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 1322 g Norstedts Juridik Bo i bostadsrätt https://shop.nj.se/products/bo-i-bostadsratt?variant=14225906237484 Bo i bostadsrätt är en handbok som på ett lättöverskådligt sätt ger information om grundläggande bestämmelser rörande bostadsrätt. Den är tänkt som ett hjälpmedel för bostadsrättsföreningars styrelser i deras dagliga arbete och riktar sig även till föreningsmedlemmar.Bo i bostadsrätt behandlar bl.a. frågor om:förvärv av bostadsrätt,medlemskap i en bostadsrättsförening,andrahandsupplåtelse,pantsättning av bostadsrätt,avgifter till en bostadsrättsförening,styrelsens ansvar för det dagliga arbetet,styrelsens behörighet och befogenheter,styrelseledamots skadeståndsansvar,föreningsstämmans behörighet och befogenhet,underhåll/reparationer och ombyggnad i en bostadsrättsförening,ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, shopify_SE_1574500991020 shopify_SE_1574500991020_14225906237484 ny 454 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139115502_b240_grande.png?v=1552971159 978-913911550-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 306 g Norstedts Juridik Juridik i kommunala bolag https://shop.nj.se/products/juridik-i-kommunala-bolag?variant=14286511996972 De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kommunalt bolag.Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunallagen, den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling (LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats. shopify_SE_1574498336812 shopify_SE_1574498336812_14286511996972 ny 552 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Juridik_i_kommunala_bolag_9789139020332_grande.png?v=1553575708 978-913902033-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 411 g Norstedts Juridik EU:s marknadsmissbruksförordning m.m. https://shop.nj.se/products/eu-s-marknadsmissbruksforordning-m-m?variant=14289611456556 Sedan den 1 februari 2017 är EU:s marknadsmissbruksförordning fullt tillämplig i Sverige. Förordningen medför bl.a. flera nya skyldigheter för personer som är aktiva på värdepappersmarknaden och den föreskriver också betydligt högre sanktionsavgifter. I boken samlas hela regelverket för första gången i en volym på svenska, med initierade redogörelser för bestämmelsernas praktiska tillämpning. I anslutning till de enskilda bestämmelserna återges texten till samtliga delegerade förordningar. Även den svenska kompletterande lagstiftningen och ansvarsfördelningen mellan Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten behandlas tillsammans med bestämmelserna om marknadsmissbruk. Kommentaren är användbar såväl för akademiker och advokater som för bolagsjurister i noterade bolag och andra som är intresserade av regelverket och dess tillämpning. shopify_SE_1574498271276 shopify_SE_1574498271276_14289611456556 ny 947 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/EUs_marknadsmissbruksforordning_9789139020349_grande.png?v=1553613930 978-913902034-9 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 522 g Norstedts Juridik Barn som tvingas välja bort en förälder https://shop.nj.se/products/foraldraalienation-i-sverige?variant=14282648879148 Föräldraalienation innebär att ett barn blir påverkat av sin ena förälder till att ta avstånd från eller välja bort den andra, som det har en nära relation till och utan att det föreligger någon saklig grund för ett sådant avståndstagande. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är en sorts psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper avsevärda risker på både kort och lång sikt. "Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter" vänder sig till såväl professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar inom till exempel socialtjänst, rättsväsende och barnpsykiatri, som till drabbade familjer och andra som är i behov av kunskap om fenomenet. Kunskap och redskap för att hjälpa barn och familjer som är indragna i föräldraalienation finns: både i form av forskning, klinisk erfarenhet och etablerade identifikationskriterier och behandlingsmetoder. Boken består av fyra delar: · En faktadel utifrån den i dag relativt omfattande internationella kunskap som finns om föräldraalienation.· En genomgång av de rättsregler som är tillämpliga i Sverige.· Intervjuer med svenska forskare och professionella från olika yrkesarenor, med erfarenhet av föräldraalienation.· Fallbeskrivningar från Sverige i form av intervjuer med utmanövrerade föräldrar. shopify_SE_1573247680556 shopify_SE_1573247680556_14282648879148 ny 749 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139021131_b240_1cbaf09c-37f1-4bb3-8240-9772d213d7a3_grande.png?v=1553519853 978-913902113-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Avtalslagen https://shop.nj.se/products/avtalslagen?variant=14280627781676 Avtalslagen, som fyllde 100 år 2015, kommenteras här utförligt paragraf för paragraf. Den förra tryckta upplagan kom 2010. Nu har kommentaren kompletterats med ny rättspraxis och ny litteratur. Ett mål med uppdateringen är även att även i viss mån försöka spegla den rättsutveckling som skett på avtalsrättens område utanför lagtextens omedelbara tillämpningsområde. shopify_SE_1572797448236 shopify_SE_1572797448236_14280627781676 ny 763 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/avtalslagen_2016_3f13f34b-980d-4e67-ad91-7624591ba1c7_grande.jpg?v=1553489576 978-913901957-2 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 508 g Norstedts Juridik Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom https://shop.nj.se/products/hyra-och-annan-nyttjanderatt-till-fast-egendom?variant=14280659370028 I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas.Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.Boken är avsedd att vara kursbok men är värdefull för alla som önskaren översiktlig framställning av nyttjanderätten. shopify_SE_1569247068204 shopify_SE_1569247068204_14280659370028 ny 654 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Hyra_och_annan_nyttjanderatt_till_fast_egendom_9789139208563_7bc6ddc7-d4d2-4ee7-9823-a0a7ed6f2f2e_grande.png?v=1553489968 978-913920856-3 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 583 g Wolters Kluwer Tvistemålsprocessen II https://shop.nj.se/products/tvistemalsprocessen-ii?variant=14280561655852 TVISTEMÅLSPROCESSEN II. En handledningen för huvudförhandlingen går i detalj igenom huvudförhandlingen från planering av förhandlingen till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av processen samt reglerna om rättegångskostnader.Tvistemålsprocessen II innehåller ett flertal belysande exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Den är oumbärlig för alla som kommer i kontakt med tvistemålsprocesser i egenskap av part, ombud eller domare.Tvistemålsprocessen II kompletteras av Tvistemålsprocessen I. En handledning för förberedelsen, av samma författare.THORE BROLIN är f.d. rådman vid Stockholms tingsrättÅKE REHNSTRÖM var lagman vid Nacka tingsrättMAGNUS WIDEBECK är lagman vid Nyköpings tingsrättFANNY GLEISS WILBORG är chefsrådman vid Södertörns tingsrätt shopify_SE_1562673741868 shopify_SE_1562673741868_14280561655852 ny 269 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139206194_grande.png?v=1553488725 978-913920619-4 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 231 g Wolters Kluwer Ärvdabalken Del II https://shop.nj.se/products/arvdabalken-del-ii-1?variant=14286455570476 Den nya upplagan av denna klassiska kommentar analyserar ärvdabalkens regler om boutredning och arvskifte i ljuset av lagförarbeten, aktuell rättspraxis och doktrin. Kommentaren behandlar även ärvdabalken närstående författningar som äktenskapsbalkens regler som är tillämpliga på skiftesman arvskifte, försäkringsavtalslagens bestämmelser om försäkringar med förmånstagarförordnanden, lagen om dödförklaring samt centrala regler i EU:s nya arvsförordning m.m. shopify_SE_1562630783020 shopify_SE_1562630783020_14286455570476 ny 1,482 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/arvdabalken_delII_9789139018629_grande.png?v=1553574984 978-913901862-9 Wolters Kluwer Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 805 g Wolters Kluwer Resultat- och inkomstplanering https://shop.nj.se/products/resultat-och-inkomstplanering?variant=14116564664364 Med planering går det att aktivt förutse och styra både inkomsten privat och resultatet i företaget. Den här boken vänder sig till redovisningskonsulter och företagsrådgivare, men kan med fördel även läsas av företagare. Läsaren får talrika tips om hur väsentligheter fångas upp och åtgärdas.Två praktiska checklistor är centrala för bokens innehåll. Den enachecklistan tar upp resultatplanering och är strukturerad enligt BAS-kontoplanen. Den andra checklistan handlar om inkomstplanering och är ordnad efter de skattemässiga inkomstslagen och hur de deklareras. Här ges klarhet i hur alla frågor hanteras både i bokföringen och i inkomstdeklarationen, uppdelat per företagsform och regelverk. Källhänvisningarhjälper den ambitiöse läsaren i argumentationen.I ett särskilt kapitel redogör författaren för vilka lagändringar somär på gång men ännu inte har beslutats. Innehållet berikas av ett antal specialavsnitt, från planering i kronor till omätbara värden som t.ex. social trygghet. shopify_SE_1562626162732 shopify_SE_1562626162732_14116564664364 ny 475 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018711_98eeffd1-47d9-4177-9c66-28c0e6a1b5c4_grande.png?v=1552279283 978-913901871-1 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 330 g Wolters Kluwer Insolvensrättsliga utlåtanden https://shop.nj.se/products/insolvensrattsliga-utlatanden?variant=13592165548076 Denna bok innehåller ett urval av rättsutlåtanden, rättsutredningar, promemorior och sammanfattningar av muntliga konsultationer – kort sagt ”utlåtanden” – som författaren har skrivit efter förfrågningar från praktiskt verksamma jurister i anslutning till konkreta fall och tvister på det insolvensrättsliga området.Utlåtandena presenteras i anonymiserat men i övrigt autentiskt skick inom ramen för 25 sammanhållna ämnesteman. Dessa teman behandlas i alfabetisk ordning med början i Abandonering och avslutning i Återvinning i konkurs. Flertalet teman avslutas med uppdaterande kommentarer.Boken är avsedd att utgöra ett levande och allsidigt komplement till den traditionella rekonstruktionsrättsliga, konkursrättsliga, sakrättsliga och till viss del även fordringsrättsliga litteraturen. Den riktar sig i första hand till insolvenspraktiker men bör även vara av rättsvetenskapligt intresse. Som en form av casebook bör framställningen också kunna användas av lärare och studenter vid universiteten. shopify_SE_1562625474604 shopify_SE_1562625474604_13592165548076 ny 962 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019190_grande.jpg?v=1548909945 978-913901919-0 Wolters Kluwer Ackordscentralen Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 1056 g Wolters Kluwer Internationella köplagen (CISG ) https://shop.nj.se/products/internationella-koplagen-cisg?variant=13959028015148 FN-konventionen om internationella köp (CISG) från 1980 har utgjort förebilden för den svenska köplagen. Vid tillämpning av CISG i Sverige är det därför främst av intresse att framhålla i vilka avseenden bestämmelserna i köplagen skiljer sig från motsvarande bestämmelser i CISG. En omfattande utländsk praxis har utbildats, vilket har stor en stor betydelse vid tolkning och tillämpning av CISG, medan svensk rättspraxis är mycket sparsam.I denna upplaga beaktas ny litteratur, nya uttalanden av CISG Advisory Council, nya upplagor av böcker och nya rättsfall. Arbetet med revideringen har utförts av Johnny Herre och granskats av Jan Ramberg. shopify_SE_1562620821548 shopify_SE_1562620821548_13959028015148 ny 159 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019626_7e98d791-c595-4152-b7d6-2c4c9f8d8bce_grande.png?v=1551243467 978-913901962-6 Wolters Kluwer Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 1245 g Norstedts Juridik Mänskliga rättigheter i europeisk praxis https://shop.nj.se/products/manskliga-rattigheter-i-europeisk-praxis?variant=14259207897132 Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) i Strasbourg fortsätter att i snabb takt utveckla sin rättspraxis. Domstolens målbalans har visserligen minskat under de senaste åren, men det fanns fortfarande vid halvårsskiftet 2015 nästan 64 000 anhängiga mål. Under första halvåret 2015 avgjorde domstolen över 25 000 mål, varav omkring 1 800 genom domar och resten genom beslut om avvisning eller avskrivning. En särskilt omfattande rättspraxis har utvecklats i fråga om garantier i rättegångsförfarandet, skyddet för privatlivet och familjelivet, yttrandefriheten och egendomsskyddet, men även frihetsberövanden, fängelseförhållanden, utlänningars rättigheter samt frågor om religionsfrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och diskriminering har ofta varit föremål för domstolens bedömning. I denna femte upplaga av Mänskliga rättigheter i europeisk praxis ges en översikt över domstolens omfattande rättspraxis under tiden fram till den 1 juli 2015. shopify_SE_1562619904044 shopify_SE_1562619904044_14259207897132 ny 1,344 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114642_grande.png?v=1553229702 978-913911464-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 1265 g Norstedts Juridik Varumärkeslagen https://shop.nj.se/products/varumarkeslagen?variant=13945253691436 Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen av varumärkeslagen. Denna kommentar ger vägledning och speglar de europeiska och internationella linjerna. Det europeiska varumärkesdirektivet och EU-domstolens omfattande rättspraxis, i anslutning till direktivet, har medfört betydande förändringar. Även den europeiska varumärkesförordningen, med gemenskapsvarumärket, har bidragit till att skapa en helt ny varumärkesrättslig spelplan. Samtidigt har, på det internationella planet, TRIPS-avtalet, Madridprotokollet och Singaporekonventionen medfört förändringar.2010 års varumärkeslag kan ses som ett led i denna anpassning och utveckling. Lagen innebär att de nya europeiska och internationella linjerna får en tydligare form i svensk lagstiftning, och varumärkeslagen bör förstås och tolkas mot bakgrund av denna utveckling. shopify_SE_1562593361964 shopify_SE_1562593361964_13945253691436 ny 766 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139112686_19f99ebb-47c5-4b61-811a-f1fb1d443139_grande.jpg?v=1551155819 978-913911268-6 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 440 g Wolters Kluwer Jordabalken 7 kap. https://shop.nj.se/products/jordabalken-7-kap?variant=13900118163500 På ett kärnfullt och koncentrerat vis analyseras bestämmelserna i Jordabalkens 7:e kapitel, de allmänna bestämmelserna om arrende, hyra, tomträtt och annan nyttjanderätt samt servitut och rätt till elektrisk kraft m.m. shopify_SE_1549970079788 shopify_SE_1549970079788_13900118163500 ny 873 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139111856_grande.png?v=1550810669 978-913911185-6 Wolters Kluwer Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 317 g Norstedts Juridik Uppsägning vid arbetsbrist https://shop.nj.se/products/uppsagning-vid-arbetsbrist?variant=14286503968812 Arbetsbrist står som arbetsrättsligt begrepp för de konsekvenser som följer av att en verksamhet förändras med åtföljande uppsägningar. Grunden för arbetsbrist är alltid verksamhetsrelaterad och kan således vara brist på arbete, brist på medel eller rent av brist på vilja (arbetsgivarintresse). Boken Uppsägning vid arbetsbrist, som nu föreligger i en fjärde upplaga, behandlar på ett systematiskt och praktiskt sätt de juridiska spelregler som gäller när en anställning ska sägas upp på grund av arbetsbrist. shopify_SE_1549956743212 shopify_SE_1549956743212_14286503968812 ny 475 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/uppsagning_vid_arbetsbrist_9789139110897_grande.png?v=1553575586 978-913911089-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2009 348 g Norstedts Juridik Gymnasieskolans regelbok 2018/19 https://shop.nj.se/products/gymnasieskolans-regelbok-2018-19?variant=14187222401068 I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för gymnasieskolan samlade – även de som gäller för fristående gymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutet av boken finns även ett sakregister.Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2018/2019. Årets ändringar innebär bl.a. att de nationella provens betydelse vid betygssättningen stärks, att politiska partiers medverkan i utbildningen regleras och att lämplighetsprövningen av fristående huvudmän kompletteras. När nya bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken, t.ex. när det gäller introduktionsprogrammen.Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, elever och föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbild­ningen och fortbildningen.Vid beställning av 10 ex eller däröver 399 kr. shopify_SE_1543274430508 shopify_SE_1543274430508_14187222401068 ny 470 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/gymnasieskolans_regelbok_2018-2019_9789139116288_grande.png?v=1552625015 978-913911628-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 418 g Wolters Kluwer Socialavgifter och skatteavdrag https://shop.nj.se/products/socialavgifter-och-skatteavdrag?variant=13727577735212 SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG kan användas av alla som vill ha grundläggande kunskaper gällande socialavgifter, skatteavdrag och F-skatt. Både nationella och internationella frågor inom området behandlas.SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG inleds med en kort beskrivning av kopplingen mellan socialavgifter och socialförsäkring samt en sammanställning av de lagar som är tillämpliga vad gäller socialavgifter och skatteavdrag. Därefter följer en kort historisk beskrivning av socialavgiftsområdet för att därefter gå över i att behandla de olika områdena. Flera frågeställningar illustreras med exempel för att underlätta läsförståelsen.SOCIALAVGIFTER OCH SKATTEAVDRAG kan exempelvis användas av lönehandläggare på större företag och av konsulter men också i undervisning där avsikten är att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ämnet.I denna upplaga har lagändringar och rättsfall fram till och med 1 april 2017 beaktats.MIKAEL SINDAHL och PIA BLANK THÖRNROOS har båda lång erfarenhet när det gäller frågor om socialavgifter, skatteavdrag och inkomstbeskattning.Mikael Sindahl har arbetat med frågor om socialavgifter sedan 1974, först på Riksförsäkringsverket och på Skatteverket från mitten av 1980-talet fram till pensioneringen 2017.Pia Blank Thörnroos arbetar på Skatteverket som rättslig expert och har bland annat arbetat med frågor om socialavgifter, såväl nationella som internationella, sedan slutet av 90-talet. Hon har även deltagit som Skatteverkets expert i flera utredningar gällande socialavgifter och F-skatt. shopify_SE_1535932596268 shopify_SE_1535932596268_13727577735212 ny 469 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139115397_grande.png?v=1549601059 978-913911539-7 Wolters Kluwer Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 374 g Norstedts Juridik Socialtjänstens insatser för barn och unga https://shop.nj.se/products/socialtjanstens-insatser-for-barn-och-unga?variant=14286454620204 Boken vill ge läsaren en översikt över socialtjänstens insatser för barn och unga och undertiteln betonar att boken inte har för avsikt att ersätta förekommande facklitteratur eller Socialstyrelsens handböcker.Bokens innehåll:• Socialnämndens verksamhetsområde och förvaltning.• Handläggning och dokumentation av ansökan om bistånd, anmälan om missförhållanden, förhandsbedömning av anmälningar och socialtjänstens utredning av barn som far illa.• Specifika frågeställningar avseende barn unga lagöverträdare, barn med funktionshinder, barn i familjerättsliga tvister, ensamkommande barn, elever med psykosociala problem och hedersrelaterat våld och förtryck.• Socialtjänstens öppna insatser i hemmet och former för vård och boende utanför det egna hemmet.• Frivillig vård eller tvångsvård.• Sekretess, tystnadsplikt, kvalitet och tillsyn. shopify_SE_1532175450156 shopify_SE_1532175450156_14286454620204 ny 552 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Socialtjanstens_insatser_for_barn_och_unga_9789139115106_dc9546b3-fb93-432d-a947-3745d91c30c3_grande.png?v=1553574968 978-913911510-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 464 g Norstedts Juridik Arbetsmiljöansvar https://shop.nj.se/products/arbetsmiljoansvar?variant=14218148347948 Arbetsmiljöansvar handlar om de olika ansvarsregler som gäller i arbetsmiljösammanhang.Arbetsmiljöansvar är en handbok som redovisar vad regelverket kring arbetsmiljöansvar innebär och hur reglerna fungerar i praktiken. Boken är ett arbetsredskap för såväl chefer som skyddsombud.Arbetsmiljöansvar 12:e upplagan är uppdaterad med avseende på ändrade regler och med beaktande av ny viktig rättspraxis, särskilt med avseende för psykisk ohälsa. shopify_SE_1523226837036 shopify_SE_1523226837036_14218148347948 ny 828 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114321_3b1117a0-b558-43c3-97ec-f64af8c9cf28_grande.png?v=1552883868 978-913911432-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 880 g Norstedts Juridik Personaljuridik https://shop.nj.se/products/personaljuridik?variant=14286484996140 Detta är den trettioförsta upplagan av PERSONALJURIDIK. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.PERSONALJURIDIK är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området. I den trettioförsta upplagan, som utkommer trettionio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal, anställning, diskriminering och skydd för företagshemligheter. shopify_SE_1519656796204 shopify_SE_1519656796204_14286484996140 ny 1,159 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Personaljuridik_9789139116417_b2a90870-3fa9-4720-9606-54522925780f_grande.png?v=1553575356 978-913911641-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 2101 g Norstedts Juridik Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten https://shop.nj.se/products/familjerattsliga-fragor-inom-socialtjansten?variant=14286449016876 Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan dess. Boken har därför omarbetats och blivit utförligare; kapitel har tillkommit och andra har tagits bort. Det är orsaken till den nya titeln – Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten.Fortfarande beskrivs socialtjänstens familjerättsliga uppgifter, omkring femtio till antalet, utifrån lagstiftningen samt vissa kärnpunkter när det gäller handläggningen av dem. Nämnas kan uppgifter som att fastställa faderskap, lämna medgivande vid adoption samt att på domstolens uppdrag genomföra vårdnadsutredningar. Vidare ska socialtjänsten erbjuda föräldrar samarbetssamtal, godkänna deras avtal om vårdnad, boende och umgänge, fatta beslut om åtgärd vid gemensam vårdnad, medverka som stöd vid barns umgänge, ge socialnämnden ett underlag vid vårdnadsöverflyttningar samt yttra sig till andra myndigheter, med mera.Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten riktar sig till dem som vill få en översiktlig beskrivning av socialtjänstens uppgifter och handläggning; den är således ingen handbok för hur uppgifterna ska utföras. Boken kan användas i utbildningen av blivande socionomer, jurister och socialpsykologer. Men även andra yrkesgrupper, som samverkar med socialtjänsten, kan genom boken få en ökad kännedom om socialtjänstens familjerättsliga arbete. shopify_SE_1518099464236 shopify_SE_1518099464236_14286449016876 ny 605 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139113997_grande.png?v=1553574903 978-913911399-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 365 g Norstedts Juridik Beviskraft https://shop.nj.se/products/beviskraft?variant=13889125089324 Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annatförbiseende av alternativhypotesdubbelräkningunderskattning av samverkande bevisningfel referensklassberoende bevis behandlas som oberoendeförbiseende av ursprungssannolikhet.Beviskraft innehåller ingående analyser av svenska rättsfall, bland annat ”Joy Rahman”, ”Thomas Quick”, ”Gryningspyromanen”, ”Peter Mangs”, ”Balkongfallet” och ”Mordet på Lisa Holm”.Beviskraft kan läsas som en lärobok i bevisvärdering och presenterar samtidigt ny forskning inom området. shopify_SE_1517880836140 shopify_SE_1517880836140_13889125089324 ny 561 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139021278_7d489f8f-4ddf-402d-ad51-4c615b328382_grande.png?v=1550724085 978-913902127-8 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 484 g Wolters Kluwer Konkurrensreglerna i klartext https://shop.nj.se/products/konkurrensreglerna-i-klartext?variant=13290821386284 Konkurrensreglerna sätter upp spelreglerna för hur marknaden ska fungera. Överträdelser, avsiktliga såväl som oavsiktliga, kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Alla som bedriver kommersiell verksamhet bör därför ha kännedom om konkurrensrättens huvuddrag. Konkurrensrätten bygger på två tillsynes enkla och allmänt hållna förbud, men den praktiska tillämpningen är komplex. För att förstå reglerna måste man också förstå de bakomliggande principerna i ljuset av den rättspraxis som utvecklats av konkurrensmyndigheter och domstolar.Konkurrensreglerna i klartext förklarar konkurrensrätten på ett överskådligt sätt och ger praktiska råd till företag som står inför konkurrensrättsliga frågeställningar. Den går igenom resonemangen och analyserar hur bestämmelserna tillämpas i praktiken. Boken riktar sig till alla som är aktiva i företagsledning, säljkår eller andra befattningar inom företag. Den är också lämplig för yrkesverksamma jurister eller för studenter. shopify_SE_1516811059244 shopify_SE_1516811059244_13290821386284 ny 634 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019565_b240_c1e17bd0-395c-4da4-be48-a41b1c710de6_grande.png?v=1546578753 978-913901956-5 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 361 g Norstedts Juridik UFB Komplett abonnemang https://shop.nj.se/products/ufb-komplett-abonnemang?variant=13057861484588 Denna prenumeration innehåller alla delar av Utbildningsväsendets författningsböcker. Följande produkter ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT+VT, Universitet och högskolor, Kommunala avtal, Statliga avtal, Arbetsmiljö och Rättspraxis. (UFB 1, 2 HT, 2 VToch 3-6). För närmare beskrivning av innehållet i de olika produkterna, sök på respektive titel! UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i 30 år! shopify_SE_1516347195436 shopify_SE_1516347195436_13057861484588 ny 7,030 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB-serie0405_9d7dd6f5-4971-43a9-9a7c-768ca1e21039_grande.jpg?v=1544318236 C70780 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Mellanmansrätt https://shop.nj.se/products/mellanmansratt?variant=14237819568172 Grundläggande framställning om avtal genom mellanhänder. Boken är i första hand inriktad på frågorna om partsbindning men berör även förhållandet mellan huvudman och mellanman, t.ex. i provisions- och uppsägningsfrågor. Här behandlas bl.a. avtal genom sysslomän som advokater, avtal förmedlade genom bud, avtal genom fullmäktige, genom kommissionärer, handelsagenter etc. Vidare behandlas avtal genom speditörer och mäklare. shopify_SE_1516284280876 shopify_SE_1516284280876_14237819568172 ny 323 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_e1722c4c-57e8-4afc-8498-223b6e6db6f6_grande.png?v=1553056658 978-913900224-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1997 263 g Norstedts Juridik Handbok för offentliga biträden i asylprocessen https://shop.nj.se/products/handbok-for-offentliga-bitraden-i-asylprocessen?variant=13756121088044 Hur fungerar asylprocessen för ett ensamkommande barn och hur ska det offentligt biträdet förhålla sig till processen? Vilka krav kan en god man ställa på biträdet och vad bör biträdet reflektera över under arbetets gång. Hur många möten bör hållas och vilken information bör ges till barnet under dessa möten? Hur ska yttrandet vara utformat och vilken information ska yttrandet innehålla. Detta är några av de frågeställningar som behandlas i boken som är en praktisk och lättfattlig genomgång av asylprocessen steg för steg. Boken ger vägledning avseende den praktiska tillämpningen av asylprocessen och biträdets roll. Boken vänder sig inte enbart till offentliga biträden utan till alla som befinner sig i eller runt om asylprocessen och som önskar få kunskap om den. Alla som är verksamma runt de asylsökande såsom advokater, jurister, handläggare, beslutsfattare, gode män, journalister, kuratorer, socialsekreterare, frivilligorganisationer m.fl. bör således kunna dra nytta av det som boken behandlar. Detsamma gäller de som studerar inom dessa områden och som, till den teoretiska kunskapen, önskar få en praktisk vägledning inom rättsområdet. shopify_SE_1516263833644 shopify_SE_1516263833644_13756121088044 ny 409 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139113669_c9e6dbc5-47e3-467c-9306-994cb5af0a1c_grande.jpg?v=1549859978 978-913911366-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 293 g Norstedts Juridik Trafikkommentarer - stående order https://shop.nj.se/products/trafikkommentarer-staende-order?variant=13057917354028 Trafikkommentarer innehåller de centrala författningarna i svensk trafiklagstiftning. Författningarna kommenteras paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Trafikkommentarer ges ut i ny upplaga vartannat år. shopify_SE_1512294449196 shopify_SE_1512294449196_13057917354028 ny 1,364 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Trafikkommentarer_2014_e9a4249f-692d-4308-af0f-6eb75863f617_grande.jpg?v=1544318945 R72070 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Ackord https://shop.nj.se/products/ackord?variant=14237911711788 Insolvensrätten håller på att förändras. Det har blivit vanligt att företag med ekonomiska problem blir föremål för omfattande räddningsinsatser i syfte att undvika konkurs. Reglerna om offentligt tvångsackord i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion är av central betydelse då andra alternativ än konkurs övervägs, förhandlas och genomförs.Syftet med Ackord är att redogöra för reglerna i 3 kap. lagen om företagsrekonstruktion, med särskilt fokus på ackordsfrågor som har betydelse i praktiken. Dessutom redogörs för vilka faktorer som har betydelse vid valet av insolvensförfarande samt under vilka förutsättningar skatteackord och konkursackord kan genomföras.Boken vänder sig till rekonstruktörer, ombud och företrädare för gäldenärer eller borgenärer, domare, bolagsjurister och bankjurister samt revisorer och redovisningskonsulter. shopify_SE_1504949174316 shopify_SE_1504949174316_14237911711788 ny 576 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/ackord_9789139019916_grande.png?v=1553057675 978-913901991-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 275 g Norstedts Juridik Utredningsskyldighet, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen https://shop.nj.se/products/utredningsskyldighet-bevisborda-och-beviskrav-i-forvaltningsprocessen?variant=14286538440748 Bevishantering har ofta avgörande betydelse för ett ärendes eller måls prövning och utgång. I den här avhandlingen undersöks vissa aspekter av hur bevisning bör hanteras i förvaltningsprocessen. Närmare bestämt avses myndighets och domstols utredningsskyldighet, bevisbördans placering och tillämpligt beviskrav. Exempel på frågor som behandlas är:• När är ett ärende eller mål så pass utrett att sakprövning får ske?• Hur omfattande är utredningsskyldigheten?• Finns det kriterier som påverkar utredningsskyldighetens omfattning och/eller innebörd?• Finns det någon huvudregel, och i så fall vilken, angående bevisbördans placering?• När kan en ”omvänd” bevisbörda tillämpas?• Vilket beviskrav gäller i olika ärende-/måltyper?• Vilka överväganden kan vara relevanta när man tar ställning till vilket beviskrav som gäller?• Vilken är den närmare innebörden av olika beviskrav? shopify_SE_1504651083820 shopify_SE_1504651083820_14286538440748 ny 727 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/omslag_utredningsskyldighet_grande.png?v=1553576030 978-913901911-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 825 g Norstedts Juridik IT-avtal - särskilt om outsourcing https://shop.nj.se/products/it-avtal-sarskilt-om-outsourcing?variant=14071441817644 Det finns en mängd utmaningar och risker med avtal inom IT-området. Möjligheten att göra bra affärer med minskad risk ökar betydligt med hjälp av bra processer och tillgodogörande av de erfarenheter som finns. IT-avtal – särskilt om outsourcing är en övergripande och praktiskt inriktad handbok kring upphandlingsprocessen och avtal avseende inköp av IT som tjänst. Fokus ligger på outsourcing, dvs. utkontraktering av funktioner och verksamhet. Boken behandlar besluts-, upphandlings- och avtalsprocesserna samt avtalets innehåll, förvaltning och avslut. Förutom teoretisk genomgång av de olika outsourcingalternativen, IT-tjänsteavtalet, huvudavtalet och strukturfrågorna, vissa allmänna juridiska frågeställningar samt trender, finns här även en checklista för IT-avtalet. Checklistan sammanfattar de frågeställningar som bör beaktas vid avtalsskrivande, tillämpningen av branschens standardavtal eller vid framtagandet av egna avtalslösningar. IT avtal – särskilt om outsourcing fungerar som en utförlig handledning för framgångsrik utformning av IT-avtal. Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med dessa frågor. shopify_SE_1491828146220 shopify_SE_1491828146220_14071441817644 ny 977 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/itavtal_ver4RIP_grande.jpg?v=1551933353 978-913901423-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2009 416 g Norstedts Juridik Svensk aktiebolagsrätt https://shop.nj.se/products/svensk-aktiebolagsratt?variant=13059730014252 I denna fjärde upplaga av läroboken Svensk aktiebolagsrätt presenteras 2005 års aktiebolagslag (ABL). I fokus står regler om aktiebolagets bildande och upphörande, hur beslut fattas och verkställs i aktiebolag samt skyddet för bolagets bundna kapital. Framställningen är bred och detta syns på olika vis.Ett är att viktiga bolagsrättsliga specialområden presenteras (aktieägaravtal, aktiemarknadens juridik, regler om revision, skadeståndsansvar för bolagsledningen etc.). Ett annat är att ABL:s regler knyts till flera icke juridiska frågeställningar (ekonomi, redovisning, historia, affärsetik o.s.v.). Den breda presentationen av ABL syns även i att reglerna illustreras med hjälp av praktiska exempel och pedagogiska modeller.Svensk aktiebolagsrätt vänder sig främst till studenter vid landets jurist- och ekonomutbildningar. shopify_SE_1481215934508 shopify_SE_1481215934508_13059730014252 ny 643 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139206255_2dd044ad-e778-4cb4-a1cd-cd30daa0b4da_grande.png?v=1544342028 978-913920625-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 768 g Wolters Kluwer Utsökningsbalken https://shop.nj.se/products/utsokningsbalken?variant=14061906657324 En grundläggande kommentar till utsökningsbalken med utförliga hänvisningar till förarbeten, praxis och annan litteratur. Den förra upplagan av detta arbete utkom i början av år 2009. Sedan dess har en del ändringar skett i utsökningsbalken. Bl.a. har införts möjlighet att sälja utmätt lös egendom på auktion som hålls på internet, benämnd e-auktion; de närmare bestämmelserna om sådan auktion återfinns i utsökningsförordningen. Flera ändringar har samband med lagändringar på andra rättsområden. Åtskilliga nya rättsfall har tillkommit; bland dessa finns några avgöranden från Europadomstolen som rör Sverige. Författarna har strävat efter att göra kommentartexten mera lättillgänglig.Femte upplagan har ombesörjts av Torkel Gregow, Göran Millqvist och Annina H. Persson. shopify_SE_1478921945132 shopify_SE_1478921945132_14061906657324 ny 1,552 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/utsokningsbalken_9789139019879_a0733396-4b36-4cb3-9ae1-a3a0ea6e60ef_grande.png?v=1551847511 978-913901987-9 Wolters Kluwer Norstedts Blå Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1181 g Norstedts Juridik UFB e-nytt - prenumeration https://shop.nj.se/products/ufb-e-nytt-prenumeration?variant=13058183790636 Samlar de nya författningar från Svensk författningssamling (SFS) som är av intresse för skolan och högskolan. Utkommer ca 5-10 ggr/år per e-post. UFB-nytt finns även i tryckt form, och ges ut i häften med innehållsförteckning ca 4-6 ggr/år. Se länk nedan!UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i över 30 år! UFB nytt/e-nytt uppdaterar UFB 1, 2, 3 och 5 i UFB-serien! UFB-nytt distribueras både i tryckt och digital version. Mer information och beställning av UFB e-nytt+ länk till UFB e-nytt UFB E-nytt shopify_SE_1478441369644 shopify_SE_1478441369644_13058183790636 ny 1,677 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_b016df38-2e3e-4eef-b19a-b71ad7af10c0_grande.png?v=1544321792 C71752 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik UFB Skolabonnemang https://shop.nj.se/products/ufb-skolabonnemang?variant=13057695154220 Innehåller de delar av Utbildningsväsendets författningsböcker som rör gymnasieskolan, grundskolan och förskolan samt rättspraxis. Följande produkter ingår: Övergripande bestämmelser, Skolans författningar HT + VT , Kommunala avtal , Arbetsmiljö och Rättspraxis. För att du ska ha ett komplett skolpaket och förstå de faktiska konsekvenserna av lagstiftningen har vi lagt till UFB 6, Rättspraxis i skolan, som innehåller beslut från Skolverket, JO, Skolväsendets Överklagandenämnd, Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen och kammar- och hovrätterna. UFB 6, Rättspraxis i skolan, är den enda i sitt slag på marknaden. En komplett sammanställning av vägledande praxis i skolan.UFB-serien en klassiker som hjälpt skolledare i 30 år! shopify_SE_1478338773036 shopify_SE_1478338773036_13057695154220 ny 5,376 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB-serie0405_425b4aaf-8111-4dd6-9fe7-e1ccb31a8da7_grande.jpg?v=1544316067 C70781 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Att vara ordförande och ledare https://shop.nj.se/products/att-vara-ordforande-och-ledare?variant=14246017040428 Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande ikommun och landsting. Boken är ett koncentrat av mångaårs erfarenheter från sammanträden och innehåller godaråd från en rutinerad ordförande. Bokens kapitel behandlar exempelvis: Att förbereda ettmöte, Att öppna ett sammanträde, Beslutsprocessen, Olikatyper av ärenden och Protokollet. Vidare ingår även en ordlistaöver termer som förekommer under ett sammanträde.Materialet till Att vara ordförande och ledare har använtssom underlag i samband med utbildningar för förtroendevalda men kan också tjäna som inspiration och handbok för en enskild ordförande, ledamot eller ersättare. Boken vänder sig i huvudsak till ordföranden för möten inom kommunoch landsting men är också till stora delar användbar i andra sammanhang. shopify_SE_1472997097516 shopify_SE_1472997097516_14246017040428 ny 296 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Omslag_Att_20vara_20ordf_C3_B6rande_20och_20ledare_126x199_tryck_6ac4730a-0c0b-4993-9346-8dc79b14538f_grande.png?v=1553143196 978-913911563-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 187 g Norstedts Juridik Upplåtelser för ledningar i praktiken https://shop.nj.se/products/upplatelser-for-ledningar-i-praktiken?variant=14237833691180 I denna handbok behandlas reglerna för de olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för ledningar och master:• ledningsrätt• fastighetsbildningsservitut• gemensamhetsanläggning• avtalslösningar: avtalsservitut, allmän nyttjanderätt, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, lokalhyra och hyra av lös egendom.Ledningar med tillhörande anläggningar samt master är i de flesta fall av allmännyttig karaktär och det ger möjlighet till tvångsupplåtelse genom myndighets- och/eller domstolsbeslut enligt bl.a. ledningsrättslagen. Avtalslösningar är dock i praktiken vanligare.Upplåtelser för ledningar i praktiken behandlar ett stort antal frågor som fastighetsägare och ledningsägare ställs inför i praktiken. I boken beskrivs under vilka förutsättningar tvångsupplåtelse får beslutas samt vilken avtalslösning som kan användas i olika situationer. Vidare vilka för- och nackdelar som finns med de olika upplåtelseformerna för att i en situation kunna välja den upplåtelseform som passar bäst. För varje upplåtelseform lämnas besked om vad man bör tänka på när upplåtelsen utformas, hur ersättningen ska beräknas eller hur avgiften ska bestämmas, vilka rättigheter och skyldigheter som härutöver finns för parterna och eventuella regler för besittningsskydd för avtalsupplåtelser samt hur upplåtelsen står sig i olika situationer.Upplåtelser för ledningar i praktiken ingår som en specialbok för just ledningar och master i en serie böcker utgivna av Norstedts Juridik som behandlar samtliga nyttjanderätter till fast egendom. Böckerna i denna serie med Nils Larsson och Stieg Synnergren som författare är Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (femte uppl. 2015), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (fjärde uppl. 2015), Bostadshyresavtal i praktiken (fjärde uppl. 2014, Christina Wahlström är medförfattare) och Jaktarrende (andra uppl. 2008). Larsson och Synnergren medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (andra uppl. 2012) med kommentarer till 7, 12 och 14 kap. jordabalken. shopify_SE_1450218782764 shopify_SE_1450218782764_14237833691180 ny 475 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114116_grande.png?v=1553056801 978-913911411-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 301 g Wolters Kluwer Skatteavtal och generalklausuler https://shop.nj.se/products/skatteavtal-och-generalklausuler?variant=14218153689132 Skatteavtal är folkrättsliga avtal som ingås mellan stater för att underlätta gränsöverskridande ekonomiska aktiviteter. De avtalsslutande staterna är skyldiga att begränsa sina skatteanspråk enligt avtalets regler. Denna bok handlar om hur skatteavtalens funktion att begränsa nationella skatteanspråk förhåller sig till nationella generalklausuler mot skatteflykt. Frågan har blivit allt viktigare i och med att fler och fler stater inför sådana lagstiftade generalklausuler.I framställningen klarläggs särskilt hur folkrätten och statsrätten inverkar på hur skatteavtal och generalklausuler interagerar. Boken innehåller även en komparativ studie mellan svensk och kanadensisk rätt för att illustrera den betydelse som generalklausuler tillmäts vid tolkning och tillämpning av införlivade skatteavtal i respektive rättsordning.Skatteavtal och generalklausuler är relevant för rättsvetenskapliga forskare, lagstiftare, domstolar, praktiker, studenter och andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med den internationella inkomstskatterätten. Den riktar sig även till den som är intresserad av komparativ rätt. shopify_SE_1449987964972 shopify_SE_1449987964972_14218153689132 ny 480 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/skatteavtal_och_generalklausuler_9789139018544_grande.png?v=1552883907 978-913901854-4 Wolters Kluwer Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 352 g Norstedts Juridik Upphovsrättens avtal https://shop.nj.se/products/upphovsrattens-avtal?variant=13060754636844 Här behandlas grundfrågorna vid överlåtelse och upplåtelse av upphovsrätt och närstående rättigheter. shopify_SE_1433315573804 shopify_SE_1433315573804_13060754636844 ny 585 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/39203964_06895a25-2a7b-4e9f-9d2f-f96f13ca9339_grande.jpg?v=1544355074 978-913920396-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2006 812 g Norstedts Juridik Miljöbalken https://shop.nj.se/products/miljobalken-1?variant=14187276304428 MILJÖBALKEN trädde i kraft 1999 och är en samlad miljölagstiftning som är stefan rubenson sektorsövergripande.Ambitionen med miljöbalken är att utifrån ett modernt hållbarhetsbegrepp åstadkomma en sektorsövergripande miljölagstiftning som kan fungera som ett praktiskt verktyg för att komma till rätts med många av de miljöproblem som det moderna samhället skapar. Samtidigt ingår Sverige och svensk miljölagstiftning i ett europeiskt sammanhang med ständigt växande EU-lagstiftning, inte minst på miljöns område. Det förhållandet påverkar också den svenska miljörättens innehåll.De avsnitt i miljöbalken som har större allmänt intresse ges en mer ingående redovisning. I denna nya upplaga beskrivs också utvecklingen under senare år med miljökvalitetsnormer för vatten, ny kemikalie- och avfallslagstiftning,skärpta strandskyddsregler, en utbyggd miljöstraffrätt samt en ny ordning med mark- och miljödomstolar. Särskild uppmärksamhet ägnar boken åt den omfattande praxis som nu växt fram med en rad nya domstolsavgöranden som skapat bredd i avgörandena och som har anpassats till EU-domstolens domar.Också Högsta domstolens nya praxis med att i större utsträckning använda regeringsformen som grund för sitt dömande i ersättningsfrågor kommenteras.Boken vänder sig till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med miljöfrågor och behöver känna till regelverket, till studerande, till andra som är intresserade av miljörätt och till alla dem som söker praktisk vägledning i miljörättsliga frågor. shopify_SE_1404459221036 shopify_SE_1404459221036_14187276304428 ny 546 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114444_b240_b6c36c0b-8fa8-4663-9fba-abde73c0f88a_grande.png?v=1552625362 978-913911444-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 431 g Norstedts Juridik Äktenskapsförord https://shop.nj.se/products/aktenskapsforord?variant=14259186499628 Äktenskapsförord är en av de viktigaste företeelserna inom familjerätten. Här görs en bred presentation av ämnet. I olika kapitel diskuteras formregler, vad som är möjligt att avtala genom äktenskapsförord, tolkningsproblem, jämkningsfrågor och andra avtalsrättsliga spörsmål. Jämförelser görs bl.a. med lagstiftningen i övriga Norden. En utförlig litteratur- och rättsfallsförteckning och ett sakregister avslutar boken.Det är nu sex år sedan andra upplagan av Äktenskapsförord kom ut. Det är en lång tid i vår komplicerade värld med sin aldrig sinande ström av nya betydelsefulla rättsfall och inte minst nya intressanta analyser i litteraturen. Dessa har givit anledning till nya påpekanden rörande gamla problem. Likaså har nya frågeställningar föranlett många tillägg till den tidigare texten. Boken också försetts med flera exempel på hur äktenskapsförord kan formuleras. Allt för att förse den praktiskt verksamme juristen med ett aktuellt och nyttigt arbetsredskap. shopify_SE_1402506346540 shopify_SE_1402506346540_14259186499628 ny 507 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/aktenskapsforord_9789139016014_grande.png?v=1553229568 978-913901601-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 301 g Norstedts Juridik Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt https://shop.nj.se/products/lagen-om-kollektiv-forvaltning-av-upphovsratt?variant=13555263111212 Med lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt införs ett särskilt regelverk för den kollektiva rättighetsförvaltningen i Sverige. Lagen har sin bakgrund i ett EU-direktiv vars övergripande syfte är att den kollektiva rättighetsförvaltningen ska fungera väl inom EU och att gränsöverskridande licensiering av musik ska underlättas. Sverige hör till de medlemsstater där en reglering som motsvarar direktivet tidigare inte har funnits alls eller endast i begränsad utsträckning. Lagen innebär därför att de rättsliga förutsättningarna för att bedriva kollektiv förvaltning förändras i flera avseenden.Denna lagkommentar innehåller en genomgång av lagens bestämmelser som till största del baserar sig på förarbetena och EU-direktivet. shopify_SE_1402457292844 shopify_SE_1402457292844_13555263111212 ny 515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/lagen_om_kollektiv_forvaltning_av_upphovsratt_9789139018995_145e5830-0311-4a75-8bf8-6e1cb2e47e9c_grande.png?v=1548651604 978-913901899-5 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 264 g Wolters Kluwer Preskription i arbetsrätten https://shop.nj.se/products/preskription-i-arbetsratten?variant=14061872545836 Reglerna om preskription inom arbetsrätten är svåra att förstå och tillämpa. Den som sysslar med arbetsrätt måste vara väl insatt. Görs misstag kan rättsförluster uppstå och en fordran eller en rättighet går inte längre att göras gällande på rättslig väg. Bokens syfte är att ge nödvändiga kunskaper om arbetsrättslig preskription så att misstag kan undvikas. I boken tar vi även upp fall där alternativa vägar föreligger när tidsfrister har löpt ut.Vi ger nu ut den tredje upplagan där i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal finns samlade i en enda bok. Även andra tidsfrister än de som avser preskription redovisas. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas även viktiga delar av förhandlingssystemet enligt lag och kollektivavtal. I denna tredje upplaga har vissa avsnitt i boken omarbetats och utvidgats, på en del ställen ganska rejält, bl.a. om– preskriptionslagen och dess betydelse för arbetsrättsliga krav – MBL:s och kollektivavtalens förhandlings- och preskriptionsregler– anställningsskyddslagens regler om preskription. Det nya är framför allt avsnitten om regler och principer angående preskription inom europarätten som har betydelse för en arbetsrättslig process i Sverige med europarätten som grund. Här finns en redovisning av – Europakonventionens och EU:s principer med avseende på svenska preskriptionsregler– regler om preskription enligt lagen om europeiska företagsråd.Nytt är också avsnitten om preskriptionsregler i uthyrningslagen och lagen om rätt till lön och annan ersättning för arbete utfört av en utlänning som inte har rätt att vistas i Sverige.Ett stort antal nytillkomna rättsfall från Arbetsdomstolen om preskription redovisas och kommenteras. Boken är ämnad för alla kategorier praktiker som sysslar med arbetsrätt. shopify_SE_1382327517228 shopify_SE_1382327517228_14061872545836 ny 607 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139113447_grande.png?v=1551847242 978-913911344-7 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 407 g Norstedts Juridik Rättegångsbalken https://shop.nj.se/products/rattegangsbalken-1?variant=13224489746476 Rättegångsbalken kommenteras utförligt och paragrafvis. Redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarens egna analyser och kommentarer. Omfattar fyra pärmar som årligen vanligtvis uppdateras två gånger per år.Laghandboken är uppdaterad fram till det senast utkomna supplementet. Uppdateras vanligtvis två gånger per år och supplementen sänds då ut automatiskt via stående order. Priset varierar beroende på supplementens omfång. shopify_SE_1360705388588 shopify_SE_1360705388588_13224489746476 ny 5,955 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/NLH_Rattegangsbalken_1_6f8e30ae-7685-4f1e-a8b4-f963b2aacaf0_grande.jpg?v=1546009578 978-913855169-1 Norstedts Juridik Norstedts Laghandböcker Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 3300 g Wolters Kluwer Ideella värden i fastighetsrätten https://shop.nj.se/products/ideella-varden-i-fastighetsratten?variant=14259346964524 Denna bok behandlar ett ämne som tidigare inte uppmärksammats så mycket i litteraturen: ideella värden, särskilt i fastighetsrätten. Mot bakgrund av lagstiftarens allmänna inställning till sådana värden tar Ideella värden i fastighetsrätten upp frågor som skadestånd och expropriationsersättning för affektionsvärden, boendevärden, miljövärden och kulturvärden liksom ersättning för mistad allemansrätt och ideella värden som förutsättning för vissa avtal. Avslutningsvis diskuteras eventuella reformer på rättsområdet. shopify_SE_1360602103852 shopify_SE_1360602103852_14259346964524 ny 626 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/ideella_varden_fastighetsratt_9789139115120_a12121c3-0837-45f7-b680-3c658c8ada86_grande.png?v=1553230420 978-913911512-0 Wolters Kluwer Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 330 g Norstedts Juridik Skada i följd av trafik? https://shop.nj.se/products/skada-i-foljd-av-trafik?variant=13945315557420 Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger tillträde till denna grupp. I denna bok analyseras och diskuteras innebörden och utformningen av rekvisitet i följd av trafik, vilket har utomordentligt stor betydelse, inte bara för de skadelidande, utan även för de försäkringsbolag som meddelar trafikförsäkring.Framställningen vilar på rättsvetenskaplig grund. Samtidigt är boken så pass praktiskt orienterad att den mycket väl kan utgöra ett användbart arbetsredskap för alla de skadereglerare och andra befattningshavare som återkommande har att ta ställning till huruvida en inträffad skada uppkommit i följd av trafik med ett motordrivet fordon i den mening som avses i trafikskadelagen, TSL, eller inte.I syfte att ytterligare förstärka den praktiska användbarheten har boken försetts med ett antal bilagor som innehåller fulltextversioner av dels TSL, dels de mest centrala rättsfallen inom det aktuella området. shopify_SE_1360587685932 shopify_SE_1360587685932_13945315557420 ny 455 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139021049_grande.png?v=1551156302 978-913902104-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 308 g Norstedts Juridik Bulletinen (f.d. BAS-Bulletinen) https://shop.nj.se/products/bulletinen-f-d-bas-bulletinen?variant=13061273681964 Bulletinen är en prenumeration som utkommer fyra gånger per år. Den innehåller nyheter främst inom praktisk redovisning samt expertkommentarer och regeländringar. Bulletinen ger dig möjligheter att följa med - och delta i - debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor.Du kan även välja att få Bulletinen på papper (sänds via post). Svensk Redovisning i Skatte- & EkonomiportalenBulletinen finns också lätt tillgänglig i Skatte- & Ekonomiportalen! Bulletinen ingår för dig som abonnerar på Svensk Redovisning Bokföringsboken och Bokslutsboken i Skatte- & Ekonomiportalen.Svensk Redovisning i ZeteoBulletinen finns även tillgänglig som valbar modul i vårt juridiska arbetsverktyg på internet, Zeteo. Bulletinen och andra publikationer i serien Svensk Redovisning finns bl.a. som tillval till vår specialanpassade version av Zeteo, Zeteo - Redovisning, som riktar sig till dig som arbetar inom redovisning, skatt och andra ekonomifunktioner.För mer information och beställning av Bulletinen i Skatte- & Ekonomiportalen eller i Zeteo, kontakta vår säljavdelning:Tel 031-775 17 80E-post salj.ta@wolterskluwer.seFler produkter i serien Svensk Redovisning shopify_SE_1360583098412 shopify_SE_1360583098412_13061273681964 ny 1,240 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bulletinen_2016_grande.jpg?v=1544361783 C71040 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2009 1 g Wolters Kluwer Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna https://shop.nj.se/products/internationella-arvslagen-och-de-internationella-bodelningslagarna?variant=14083586588716 EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska internationella bodelningslagen (LIMF). Advokaterna Ulf Bergquist och Lina Melén, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf såväl IAL som LIMF och den nordiska bodelningslagen (NÄF). Författarna har båda varit engagerade i arbetet som lett fram till den nya lagstiftningen. shopify_SE_1360505274412 shopify_SE_1360505274412_14083586588716 ny 811 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018278_b3849369-759c-485f-a93b-92f6f6f5a5b1_grande.png?v=1552019741 978-913901827-8 Wolters Kluwer Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 484 g Norstedts Juridik Offentlighet i det digitala samhället https://shop.nj.se/products/offentlighet-i-det-digitala-samhallet?variant=14246117277740 Digitalisering kan främja allmänhetens insyn och öka möjligheterna till vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen, men den kan också leda till nya risker för den personliga integriteten. Den här handboken tar ett helhetsgrepp om regleringen av allmänna handlingars offentlighet, vidareutnyttjande, sekretess och dataskydd i det digitala samhället. Medan reglerna om tillgång till allmänna handlingar fortfarande helt bygger på svensk nationell rätt har EU:s strategi för en digital inre marknad medfört en långtgående harmonisering av reglerna om vidareutnyttjande och dataskydd. Respektive rättsområde diskuteras överskådligt och i skilda avdelningar. Boken riktar sig i första hand till myndighetsjurister och andra som arbetar praktiskt med information från den offentliga förvaltningen. shopify_SE_1360342286380 shopify_SE_1360342286380_14246117277740 ny 598 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/offentlighet_i_det_digitala_samhallet_9789139115526_412f97b6-fe9c-4208-bd5c-2793d07b9dcb_grande.png?v=1553144049 978-913911552-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 451 g Norstedts Juridik Plan- och bygglagen (2010:900) https://shop.nj.se/products/plan-och-bygglagen-2010-901?variant=12396804472876 Lagkommentaren behandlar den nya plan- och bygglag (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011.Den nya plan- och bygglagen ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. - Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.- Nya bestämmelser om att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande införs.- Översiktsplanens strategiska funktion stärks liksom kravet på aktualitetsprövning av planen. - Kraven på detaljplanens utformning nyanseras. En möjlighet att begära planbesked införs. Krav på att detaljplan måste föregås av ett program slopas, liksom fastighetsplan. - En handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov. - Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas.- Det ställs krav på certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga.- Ny instansordning. I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ändras också reglerna om instansordning för bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen.Säljs som stående order på pärmar med lösblad.Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp. shopify_SE_1360320364588 shopify_SE_1360320364588_12396804472876 ny 6,135 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/planobyggl_3539ffc0-dec5-4f60-9c6b-832740baf550_grande.jpg?v=1539542353 978-913911198-X Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 3067 g Norstedts Juridik Domstolsprocessen https://shop.nj.se/products/domstolsprocessen?variant=13060466540588 Ger förklaringar till de paragrafer i rättegångsbalken som parter i en rättegång behöver ha särskild kunskap om. Förklaringarna sträcker sig från inledandet av en rättegång fram till dess att målet avgjorts. Mycket utförligt sakregister med ordförklaringar. shopify_SE_1360309813292 shopify_SE_1360309813292_13060466540588 ny 995 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/39008355_f1f954df-85c7-4312-914b-7a9f6f987904_grande.jpg?v=1544352192 978-913900835-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2002 634 g Norstedts Juridik Patientlagen https://shop.nj.se/products/patientlagen?variant=14286508785708 I boken kommenteras den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015 och delvis är ett komplement till hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt patientsäkerhetslagen (2010:659). I Sverige har det tidigare saknats en lagstiftning som samlat beskriver patientens ställning i hälso- och sjukvården. Tidigare lagar har inte heller redovisat vilka möjligheter till inflytande som patienten ska ha. Mot den bakgrunden har det funnits ett behov av att införa en patientlag, som mer lättillgängligtsamlar bestämmelser av betydelse för patientens ställning, samtidigt som överskådligheten ökar för medborgarna.Patientlagen kommer att tillämpas i en hälso- och sjukvård som är i nästan ständig utveckling och övrig förändring. Utvecklingen har samtidigt gjort regleringen svårare att överblicka och förstå för både patienter och vårdpersonal. Patienter, personal, vårdgivare och sjukvårdshuvudmän ställs därför inför nya utmaningar. ”Patientlagen. En kommentar” är avsedd att lotsa läsaren fram genom lagtexterna och ge upplysningar om lagstiftarens avsikter och om patientlagens möjliga tillämpning. Eftersom mycket av patientlagens sakliga innehåll bygger på gällande rätt, har texterna illustrerats med fall från vårdens kliniska vardag. shopify_SE_1360225468460 shopify_SE_1360225468460_14286508785708 ny 695 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114406_grande.png?v=1553575652 978-913911440-6 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 301 g Norstedts Juridik Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan https://shop.nj.se/products/barnkonventionen-i-praktisk-tillampning-inom-forskolan-och-skolan?variant=14259361710124 Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter och hur dessa ska implementeras inom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla barn är rättighetsbärande individer med mänskliga rättigheter som ska främjas, respekteras, skyddas och förverkligas. Barnkonventionen förtydligar dessa rättigheter och den här handboken bidrar till en ökad förståelse för hur förskolan och skolan kan förverkliga barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till förskolans och skolans uppdrag inom följande områden: • Barnrättsbaserad verksamhet • Rätten till utbildning • Rätten till goda villkor för barnets optimala utveckling • Samverkan med hemmet • Barn som far illa och anmälningsplikten • Övriga rättigheter i korthet.Genomgående finns diskussionsfrågor som bidrar till reflektion över hur man kan förhålla sig till barnet som rättighetsbärare. Varje del avslutas dessutom med diskussionsfall som lämpar sig för en fördjupad diskussion med kollegor. Barnkonventionen i praktisk tillämpning inom förskolan och skolan bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig till bl.a. förskolelärare, barnskötare, lärare, grundskollärare, gymnasielärare, fritidspedagoger, specialpedagoger, speciallärare, SFI-lärare, hemspråkslärare, förskolechefer, rektorer, förtroendevalda, elevhälsan samtövriga personer som bidrar till utvecklingen av förskolan och skolan. shopify_SE_1360218718252 shopify_SE_1360218718252_14259361710124 ny 477 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Barnkonventionen_i_praktisk_tillampning_inom_forskolan_och_skolan_9789139115823_0f31a694-4206-4353-b5fc-9b77e2e0ff5b_grande.png?v=1553230463 978-913911582-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 429 g Wolters Kluwer Servitut i teori och praktik https://shop.nj.se/products/servitut-i-teori-och-praktik?variant=13945258573868 I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt ochde särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunktenligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt ifastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagartas upp.Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande avservitut behandlas. Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana.Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörandeservitut. shopify_SE_1360151871532 shopify_SE_1360151871532_13945258573868 ny 538 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139113744_grande.jpg?v=1551155843 978-913911374-4 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 385 g Norstedts Juridik Förvaltningslagen https://shop.nj.se/products/forvaltningslagen?variant=14259177521196 Förvaltningslagen anger hur myndigheter i stat och kommun ska behandla sina ärenden och sköta kontakterna med allmänheten. Boken ger en djupgående kommentar till lagen och utförliga hänvisningar till praxis och litteratur i ämnet. I denna upplaga har beaktats ny lagstiftning, praxis och litteratur fram till utgången av maj 2010. Hänvisningar till författningar på socialförsäkringens område har ersatts med hänvisningar till socialförsäkringsbalken som trädde i kraft den 1 januari 2011. Boken innehåller även en översättning till engelska av förvaltningslagen.Förvaltningslagen med kommentarer vänder sig till alla som tillämpar förvaltningslagen i sin yrkesverksamhet. Den är sedan länge standardverket på sitt område och kan också vara till nytta för studerande och andra som vill ha besked om vad lagen innebär. shopify_SE_1360027877420 shopify_SE_1360027877420_14259177521196 ny 890 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/forvaltningslagen_9789139111269_1eae8f99-52da-4f33-8457-62fafe42806b_grande.png?v=1553229535 978-913911126-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2010 759 g Norstedts Juridik Samarbete i bolag https://shop.nj.se/products/samarbete-i-bolag?variant=14280556773420 Denna bok ger en översikt av de rättsregler som rör personbolag, dvs. handelsbolag och kommanditbolag och enkla bolag. I boken behandlas bl.a. frågor som rör bolagens bildande och upphörande samt förvaltningen av verksamheten.Vidare uppmärksammas bolagsmännens rättigheter och skyldigheter, ansvaretför förbindelser, skadeståndsfrågor samt frågor om god och ond tro.I boken behandlas också frågor som uppkommer vid internationella samarbetsavtal. I detta sammanhang uppmärksammas bl.a. de problem som rör valet av tillämplig lag. Framställningen är inriktad på svensk rätt. Utrymme lämnas även åt de rättsregler som gäller för personbolag i England, Frankrike, Tyskland och USA. Även personbolagsrätten i de övriga nordiska länderna beskrivs.I denna tredje upplaga har texten uppdaterats och omarbetats.Syftet är att boken ska användas i den akademiska undervisningen och utgöraett hjälpmedel för praktiker. shopify_SE_1359983116332 shopify_SE_1359983116332_14280556773420 ny 315 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207047_grande.png?v=1553488676 978-913920704-7 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 268 g Wolters Kluwer Preskription https://shop.nj.se/products/preskription?variant=14237914103852 Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är – utöver vad som följer av ny lagstiftning, praxis och litteratur – huvudsakligen en del fördjupningar. Det gäller också denna upplaga.Sedan förra upplagan har Stefan Lindskog även gett ut en monografi om betalningar, och som författaren skriver i förordet till den boken kan böckerna Betalning, Kvittning och Preskription ses som en trilogi om penningkravsrätten. shopify_SE_1359913254956 shopify_SE_1359913254956_14237914103852 ny 2,106 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/preskription_9789139020172_d5be3855-8b6d-4218-af9a-16c7f498a223_grande.png?v=1553057703 978-913902017-2 Wolters Kluwer Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1245 g Norstedts Juridik Ordningslagen https://shop.nj.se/products/ordningslagen-1?variant=12396064866348 Boken ger en heltäckande kommentar till ordningslagen (1993:1617). Lagen ersatte bl.a. allmänna ordningsstadgan (1956:617) och lagen (1956:618) om allmänna sammankomster. I boken redovisas olika former av rättsliga ställningstaganden på området som har bedömts vara av intresse, t.ex. domstols- och regeringsavgöranden och JO-beslut. Ordningslagen innebär på många punkter inte några sakliga ändringar i förhållande till den tidigare regleringen. Tidigare rättspraxis har därför i dessa delar alltjämt betydelse. I ordningslagen regleras bl.a. tillstånd till allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, ianspråktagande av offentlig plats samt ordning och säkerhet i kollektivtrafiken och vid olika idrottsarrangemang. I denna 4:e upplaga kommenteras de ändringar i ordningslagen som är föranledda av förbudet mot maskering vid idrottsevenemang. Dessa regler trädde i kraft den 1 mars 2017 och har förts in i lagens 5 kap. Ändringarna i ordningslagen och övrig lagstiftning, som det hänvisas till i boken, liksom avgöranden eller uttalanden i rättspraxis har beaktats till och med den 1 mars 2017. Lagkommentaren är ett nödvändigt hjälpmedel för alla som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet. I första hand är boken ett hjälpmedel för dem som arbetar inom Polismyndigheten; såväl poliser som arbetar i yttre tjänst men också för personal som arbetar med tillståndsärenden av olika slag. Även de som hos kommuner och länsstyrelser arbetar med lokala ordningsföreskrifter har stor nytta av boken. Också domstolar och praktiserande jurister m.fl. är hjälpta i sitt dagliga arbete av kommentarerna till paragraferna och den omfattande praxisredogörelsen. Boken lämpar sig också som lärobok vid utbildning av poliser och andra yrkeskategorier som arbetar med frågor kring allmän ordning och säkerhet. shopify_SE_1359907258412 shopify_SE_1359907258412_12396064866348 ny 930 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/ordningslagen_9789139115618_00fbdb5f-a503-4644-ae65-ca4399bf852d_grande.png?v=1539538175 978-913911561-8 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 576 g Studentlitteratur Introduction to transfer pricing https://shop.nj.se/products/introduction-to-transfer-pricing-1?variant=12395445157932 shopify_SE_1359573385260 shopify_SE_1359573385260_12395445157932 ny 0 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/C46514_OMSLAG_Introduction_257a9554-8acc-4e52-befd-06db80ab28d2_grande.gif?v=1539535660 Studentlitteratur Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 0 g Norstedts Juridik Juridik i kommunala bolag https://shop.nj.se/products/juridik-i-kommunala-bolag-1?variant=12393749020716 De kommunala bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle och påverkar många människors vardag. De verkar i ett gränsland mellan den civila och den offentliga rätten. Boken ger en samlad bild av de aktuella regelverken och fungerar samtidigt som en praktisk guide för dig som arbetar inom kommun, landsting eller ett kommunalt bolag.Den uppdaterade upplagan av boken har nya avsnitt om den nya kommunallagen, den nya dataskyddsförordningen (GDPR), nya lagen om offentlig upphandling (LOU), idéburet offentligt partnerskap (IOP) och vattenförsörjning och avlopp. Dessutom har avsnitten om skatt, sekretess och bredbandsbolag utökats. shopify_SE_1358821785644 shopify_SE_1358821785644_12393749020716 ny 552 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Juridik_i_kommunala_bolag_9789139020332_76ac53de-0cef-468a-81c9-6fd1cb70f8a0_grande.png?v=1539528941 978-913902033-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 411 g Norstedts Juridik Diskrimineringslagen https://shop.nj.se/products/diskrimineringslagen-1?variant=12393630990380 Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. I denna andra upplaga kommenteras bland annat det nya diskrimineringsförbudet bristande tillgänglighet som trädde i kraft den 1 januari 2015. Händelser och rättsfall fram till den 8 mars 2015 har beaktats. Med boken följer från och med januari 2017 ett supplement som beaktar de lagändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017. shopify_SE_1358759657516 shopify_SE_1358759657516_12393630990380 ny 1,189 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/supplement_2017_till_diskrimineringslagen_9789139114291_b011af95-f64a-4808-b077-d2610a5af883_grande.png?v=1539528436 978-913911429-1 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 1063 g Norstedts Juridik Agentlagen https://shop.nj.se/products/agentlagen-1?variant=12393487171628 Agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning aktualiseras i många situationer i det praktiska affärslivet. När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i relation till tredje män (dvs. huvudmannens kunder). Kunskap om hur detta i många delar detaljerade regelverk ser ut är helt nödvändigt för att kunna bedöma ett agentförhållandes närmare rättsverkningar. Framför allt då flertalet av agentlagens regler är av indispositiv karaktär. Det är nu 20 år sedan Herbert Söderlund svarade för den första versionen av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur. Sedan dess har en hel del hänt som efterhand ökat behovet av en ny kommentar på området. I denna bok redogör författarna utförligt för agentlagens bestämmelser. Dessutom ges bl.a. en introduktion till agenten och immaterialrätten samt återförsäljares rättsliga ställning. Kommentaren är fullspäckad med många intressanta rättsfall från såväl EU-domstolen som nationella domstolar. shopify_SE_1358689927212 shopify_SE_1358689927212_12393487171628 ny 894 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017141_822a622b-120f-4520-b03c-a61284740105_grande.png?v=1539527828 978-913901714-1 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 330 g Norstedts Juridik Bryssel I-förordningen jämte Bryssel- ochLuganokonventionerna https://shop.nj.se/products/bryssel-i-forordningen-jamte-bryssel-ochluganokonventionerna-1?variant=12393433792556 En systematisk framställning av Bryssel I-förordningen som beaktar konventionerna på området, såväl avtalet med Danmark som trädde i kraft den 1 juli 2007 som Lugano II. Den andra upplagan är omarbetad uppdaterad m.h.t. rättspraxis, lagändringar och litteratur, i synnerhet har EG-domstolens tolkningsavgöranden genomgående beaktats. Särskilt är denna praxis rörande Brysselkonventionen av avgörande betydelse för tolkningen av Luganokonventionen och står sig till största delen även när det gäller tolkningen av Bryssel I-förordningen.Genom Bryssel I-förordningen och konventionerna har gemensamma regler om domstols behörighet och om "fri rörlighet för domar" i privaträttsliga tvister införts i EU- och EFTA-staterna. Härigenom har dessa stater i väsentliga hänseenden kommit att utgöra ett enda jurisdiktionsområde.I svensk rätt har de nämnda regelverken medfört en djupgående omvandling och europeisering av den internationella processrättens mest centrala delar. De har också stor praktisk betydelse för svensk utrikeshandel. shopify_SE_1358666399788 shopify_SE_1358666399788_12393433792556 ny 1,269 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/978-913901385-3_baf2b2f0-f850-4856-8a1e-0cdaf09bbbc7_grande.jpg?v=1539527621 978-913901385-3 Norstedts Juridik Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2008 603 g Norstedts Juridik UFB 4s. Statliga avtal - stående order https://shop.nj.se/products/ufb-4s-statliga-avtal-staende-order?variant=13057427308588 En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den statliga sidan. Avtalen tillämpas bland annat i högskolor och universitet, statens skolor för vuxna och statliga specialskolor. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.* * * * En stående order innebär att Norstedts Juridik bevakar utgivningen och levererar nästa utgåva så snart den kommit från trycket. Ingen förskottsbetalning (jfr prenumeration). Fakturering sker i stället i samband med varje leverans. Ordern gäller tills den sägs upp skriftligen (kan göras även per fax eller e-post). shopify_SE_1358562721836 shopify_SE_1358562721836_13057427308588 ny 765 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB_4s_omslag-2010-11_grande.jpg?v=1544312442 R70408 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningsböcker (UFB) Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2005 1 g Norstedts Juridik Venture capital-investeringar https://shop.nj.se/products/venture-capital?variant=14249210675244 Venture capital-investeringar – En praktisk vägledning är en handbok som riktar sig såväl till advokater och bolagsjurister som till entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venture capital ur ett legalt och kommersiellt perspektiv.Boken ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en mer ingående redogörelse för processen för privata tillväxtbolags kapitalanskaffning. Beskrivningen av processen kompletteras med avtalsanalys, konkreta exempel, samt vägledning kring rådande marknadspraxis inom venture capital-investeringar i Sverige. Förhållandet mellan entreprenören och investeraren är utgångspunkten genom samtliga kapitel för att återspegla dess centrala roll i investeringsprocessen och framgent under bolagets kommande resa. Boken innehåller även bilagda exempeldokument som kan användas i samband med att ett tillväxtbolag ska anskaffa kapital från en venture capital-investerare. shopify_SE_1330170921004 shopify_SE_1330170921004_14249210675244 ny 682 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Venture-capital_9789139020981_grande.png?v=1553162247 978-913902098-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Socialförsäkringsbalken https://shop.nj.se/products/socialforsakringsbalken?variant=11704462606380 Socialförsäkringsbalken (SFB) har ersatt ca 30 tidigare gällande socialförsäkringslagar. Balken är indelad i åtta avdelningar, A–H. Detta är en paragrafvis kommentar till balken och ges ut i två delar, A–C och D–H. shopify_SE_1204295467052 shopify_SE_1204295467052_11704462606380 ny 0 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114789_grande.png?v=1536179439 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 0 g Björn Lundén Information Fällor & fel i praktiken - skatt och moms https://shop.nj.se/products/fallor-fel-i-praktiken-skatt-och-moms?variant=9725569826860 shopify_SE_989942022188 shopify_SE_989942022188_9725569826860 ny 0 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/atbooks_C45017_omslag_54fadb2b-1fcd-49d2-9136-f89a32f74035_grande.gif?v=1529475861 Björn Lundén Information Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 0 g Norstedts Juridik Elevhälsan i den nya skollagen https://shop.nj.se/products/elevhalsan-i-den-nya-skollagen-4?variant=14283061002284 Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer, och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser. Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personliga utveckling.I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Denna bok riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktiga samverkan.I denna tredje upplaga har beaktats de omfattande ändringar och tillägg som riksdagen under senare år beslutat om i framför allt skollagen men också i lagar på hälso- och sjukvårdens område.Bland de många aktuella frågor som behandlas i boken kan nämnas– bedömning av elevs kunskapsutveckling– utredning av elevs frånvaro– tidiga stödinsatser med extra anpassningar– uppföljning av sådan anpassningar– utbildning för nyanlända elever– den nya klagomålshanteringen– den nya förvaltningslagen i skolans verksamhet shopify_SE_1749850882092 shopify_SE_1749850882092_14283061002284 ny 484 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Elevhalsan-i-den-nya-skollagen_9789139116820_42701c2a-16ba-42b0-938a-21cae2b4f6d9_grande.png?v=1553526202 978-913911682-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Polislagen https://shop.nj.se/products/polislagen-6?variant=14282322509868 Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de författningsändringar som tillkommit därefter tas upp. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat rättsfall och JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 april 2019. shopify_SE_1749709684780 shopify_SE_1749709684780_14282322509868 ny 544 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Polislagen_9789139116813_806b22f6-adae-4a3d-a2bb-4a03adad91c0_grande.png?v=1553515343 978-913911681-3 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Polislagen https://shop.nj.se/products/polislagen-5?variant=14282322477100 Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de författningsändringar som tillkommit därefter tas upp. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat rättsfall och JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 april 2019. shopify_SE_1749709652012 shopify_SE_1749709652012_14282322477100 ny 544 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Polislagen_9789139116813_grande.png?v=1553515341 978-913911681-3 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Om incitamentsprogram https://shop.nj.se/products/om-incitamentsprogram?variant=14282309632044 Aktierelaterade incitamentsprogram är mycket vanliga i svenska noterade bolag och arbetet med att ta fram dem utförs ofta av advokatbyråer och redovisningskonsulter. De juridiska frågor som aktualiseras i ett sådant uppdrag löper som ett tvärsnitt genom såväl den aktiemarknads- och bolagsrättsliga juridikens alla delar som den juridik som aktualiseras i samband med olika former av ersättningar till anställda och uppdragstagare, främst skatterätt och arbetsrätt. Det är svårt att finna juridisk litteratur som på ett pedagogiskt sätt förklarar skillnaderna mellan olika incitamentsprogram i noterade bolag, och som tar avstamp i aktiemarknadsrätten. Syftet med denna bok är att ändra på det. Om incitamentsprogram går, ur en praktikers perspektiv, igenom juridiska problemställningar som aktualiseras under arbetet med ett aktierelaterat incitamentsprogram. Boken behandlar bl.a. skillnader mellan olika typer av incitamentsprogram, regleringen, beslutsformer, säkringsåtgärder, materiella villkor, informationsregler, marknadsmissbruks- och öppenhetsfrågor, skattefrågor och val av incitamentsprogram. Om incitamentsprogram är främst avsedd att vara en handledning för personer som arbetar med juridiska aspekter av incitamentsprogram, t.ex. advokater och andra konsulter, bolagsjurister och andra personer som jobbar praktiskt med incitamentsprogram. En del av de aktiemarknadsrättsliga frågor som aktualiseras i samband med incitamentsprogram är relevanta även för andra delar inom aktiemarknadsrätten, och boken kan därför även tjäna till att ge en överblick av vissa delar av den aktiemarknadsrättsliga regleringen. shopify_SE_1744663805996 shopify_SE_1744663805996_14282309632044 ny 841 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Om-incitamentsprogram_9789139017912_grande.png?v=1553514993 978-913901791-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Kommunikationsrätt https://shop.nj.se/products/kommunikationsratt-1?variant=14240955531308 Elektroniken har förändrat formerna för kommunikation i grunden. Vilka lagar och regler gäller för information som överförs via intrenet, tv, radio, mobil. Näten utvecklas m.m. Vilka myndigheter är aktiva, hur sker tillsyn av företag och deras sändningar, vilka rättigheter o skyldigheter finns, vilka sanktioner, hur skyddas konsumenter o andra mottagare? Författarna lägger ett juridiskt perspektiv på kommunikationen av elektroniska meddelanden mellan parter. Ett flertal rättsområden beaktas därmed. Författarna beskriver det som att de behandlar It- och medierätt utifrån ett kommunikationsperspektiv som bygger på allmänna teorier om transmisson. shopify_SE_1743460892716 shopify_SE_1743460892716_14240955531308 ny 1,128 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_882ac45a-e07c-49fa-851f-50f2f3b7f645_grande.png?v=1553093541 978-913911579-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Kommunikationsrätt https://shop.nj.se/products/kommunikationsratt?variant=14287950774316 Framställningen är inriktad på juridiken kring de allmänna och globala kommunikationsnäten telefoni, radio/tv samt internet. Ett kommunikationsperspektiv används för att åstadkomma en överblick av regelsystemet. Utgångspunkter är därför en avsändare som överför ett meddelande via ett medium till en mottagare.De lagregler som är aktuella på området ordnas efter om de reglerar kommunikation i form av nät/signaler eller som symboliska meddelanden. De senare reglerna har delats upp beroende på om de avser överföringen av meddelandet eller kontroll av dess innehåll. Det centrala är vad regeln fokuserar på såsom infrastrukturen, vem avsändaren eller mottagaren är etc.Ett antal rättsområden beaktas såsom konstitutionell rätt, lagen om elektronisk kommunikation och NIS-lagen, radio- och tv-lagen, upphovsrätt, konkurrens- och marknadsföringsrätt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt regler rörande avtal, kontrakt och konsumentskydd.Kommunikationsrätt bidrar till att ge en överblick över de lagar och bestämmelser som gäller i samband med telefoni, radio/tv och internet. Den vänder sig till jurister, i synnerhet inom privat sektor, som kan vara specialister på något eller några av rättsområdena men som kanske inte är lika inlästa på samtliga relevanta ämnesområden.Författarna har tillsammans en mycket bred erfarenhet av rättsområdet. shopify_SE_1743460859948 shopify_SE_1743460859948_14287950774316 ny 1,022 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Kommunikationsratt_9789139115793_grande.png?v=1553592049 978-913911579-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Skyddslagen https://shop.nj.se/products/skyddslagen-3?variant=14191475654700 En lagkommentar med paragrafvisa kommentarer till lagstiftningen shopify_SE_1735522025516 shopify_SE_1735522025516_14191475654700 ny 417 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_c10b94a8-8210-4c5e-a1c5-805d351d146d_grande.png?v=1552646298 978-913911713-1 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Skyddslagen https://shop.nj.se/products/skyddslagen-2?variant=14283144560684 En lagkommentar med paragrafvisa kommentarer till lagstiftningen shopify_SE_1735521959980 shopify_SE_1735521959980_14283144560684 ny 417 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_1cb7ecc3-503c-43f9-8128-8869fd9eeedd_grande.png?v=1553528130 978-913911713-1 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Specialstraffrätten https://shop.nj.se/products/specialstraffratten-2?variant=14123796758572 Verket ger en introduktion till den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken. I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De s.k. centrala specialstraffrättsliga lagarna, dvs. trafikbrottslagen, smugglingslagen, narkotikastrafflagen och skattebrottslagen, behandlas mera utförligt. Boken är avsedd att bl.a. användas som kurslitteratur i straffrätt på juristlinjen. shopify_SE_1724329066540 shopify_SE_1724329066540_14123796758572 ny 230 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_3d1a92e5-69ea-40e5-94a9-9c3d9da1e858_grande.png?v=1552318520 978-913920891-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Specialstraffrätten https://shop.nj.se/products/specialstraffratten?variant=14283417157676 Verket ger en introduktion till den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken. I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De s.k. centrala specialstraffrättsliga lagarna, dvs. trafikbrottslagen, smugglingslagen, narkotikastrafflagen och skattebrottslagen, behandlas mera utförligt. Boken är avsedd att bl.a. användas som kurslitteratur i straffrätt på juristlinjen. shopify_SE_1724328869932 shopify_SE_1724328869932_14283417157676 ny 230 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_c6b3b4a0-2406-4d85-97fb-ed0bed023665_grande.png?v=1553532986 978-913920891-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Hyreslagen https://shop.nj.se/products/hyreslagen-6?variant=14118503743532 Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler. shopify_SE_1722904543276 shopify_SE_1722904543276_14118503743532 ny 2,169 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_6966d18c-2775-48ed-841e-208bf15f9501_grande.png?v=1552291341 978-913911618-9 Norstedts Juridik Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Hyreslagen https://shop.nj.se/products/hyreslagen-5?variant=14288719904812 Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler. shopify_SE_1722904379436 shopify_SE_1722904379436_14288719904812 ny 2,169 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Hyreslagen_9789139116189_grande.png?v=1553603129 978-913911618-9 Norstedts Juridik Blå Biblioteket Collections: All, Blå Biblioteket, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Vänbok till Bertil Wiman https://shop.nj.se/products/vanbok-till-bertil-wiman?variant=14251040309292 Festskrift till Bertil Wiman. Närmare författare medverkar med sina bidrag till boken. shopify_SE_1716582285356 shopify_SE_1716582285356_14251040309292 ny 607 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_7a9773a2-62de-4907-9f7c-87c30abe22ca_grande.png?v=1553181501 978-913902075-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Offentlighets- och sekretesslagen su 19 https://shop.nj.se/products/offentlighets-och-sekretesslagen-su-20?variant=14283101929516 shopify_SE_1711352610860 shopify_SE_1711352610860_14283101929516 ny 2,396 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_52944b41-f169-4a10-8520-27174581d860_grande.png?v=1553527164 L-OFFSEK19 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Asylrätt https://shop.nj.se/products/asylratt-4?variant=14265068945452 Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning?I Asylrätt presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med EU-gemensamma och svenska regler är basen för den prövning som ska göras när en flykting söker asyl i Sverige. Grundläggande begrepp av betydelse för prövningen behandlas och relevanta internationella konventioner presenteras och placeras i ett sammanhang. Efter en redogörelse för det gemensamma europeiska asylsystemet samt den svenska asyllagstiftningen gås asylprocessen igenom steg för steg.Mycket har hänt på området under de senaste åren. I denna upplaga av Asylrätt finns uppdaterad information kring bland annat EU och det gemensamma asylsystemet, ny praxis samt den tillfälliga begränsningslagen. shopify_SE_1691235811372 shopify_SE_1691235811372_14265068945452 ny 371 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_c5d2c24b-6846-477b-8c12-423cc47559bb_grande.png?v=1553268806 978-913902141-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Lagen om offentlig anställning https://shop.nj.se/products/lagen-om-offentlig-anstallning-1?variant=13882624999468 Författaren kommenterar lagen om offentlig anställning som gäller för offentligt anställda i stat och kommun. Reglerna handlar exempelvis om bisysslor, om strejker eller andra arbetskonflikter. Speciella regler gäller för statsanställda; bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning m.m. Innehåller även paragrafvis kommentarer till anställningsförordningen och förordningen om statligakollektivavtal, m.m. shopify_SE_1680430366764 shopify_SE_1680430366764_13882624999468 ny 515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_8598fbed-bc93-4149-84fa-9e38b9c5e3ab_grande.png?v=1550675499 978-913911608-0 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Försäkringsavtalsrätt https://shop.nj.se/products/forsakringsavtalsratt-2?variant=14280638627884 Boken behandlar försäkringsavtalsrätten. Första delen ger en översikt över vissa allmänna frågor på rättsområdet, den andra delen kommenterar försäkringsavtalslagens bestämmelser.Denna fjärde upplaga av boken har uppdaterats med ny rättspraxis, ny lagstiftning och ny litteratur på området. shopify_SE_1653567586348 shopify_SE_1653567586348_14280638627884 ny 1,628 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forsakringsavtalsratt_978-913902099-8_eed7a0be-be79-43f0-945f-863f3ce1de2e_grande.png?v=1553489673 978-913902099-8 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 997 g Norstedts Juridik Skyddslagen https://shop.nj.se/products/skyddslagen-1?variant=13760703987756 Den 1 juli 2010 trädde den nya skyddslagen i kraft. Lagen innehåller regler om skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, grovt rån och skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Skyddslagen är omarbetad i stora delar jämfört med tidigare författningar. I denna bok, den tredje upplagan, redogörs bland annat för vilka byggnader m.m. som kan göras till skyddsobjekt, vem som fattar beslut, vem som godkänner skyddsvakter, vilka befogenheter som skyddsvakter har samt ansvarsbestämmelser. I boken beskrivs bakgrunden till lagstiftningen och vad som kommenterats i förarbetena. Även hänvisning till andra regler av betydelse i sammanhanget finns med liksom regeringens skyddsförordning (2010:523), Försvarsmaktens skyddsföreskrifter och Rikspolisstyrelsens tillämpningsföreskrifter. Boken vänder sig i första hand till den som ska tillämpa lagstiftningen på de statliga, kommunala eller privata områdena, men lämpar sig också för studier av själva lagstiftningen som fått ökad aktualitet av en mängd olika orsaker och inträffade händelser. shopify_SE_1652656570412 shopify_SE_1652656570412_13760703987756 ny 515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139015550_630fda97-d0e4-4df6-8123-bcaad428b06e_grande.png?v=1549904559 978-913901555-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 165 g Norstedts Juridik Skyddslagen https://shop.nj.se/products/skyddslagen?variant=13858187903020 Den 1 juli 2010 trädde den nya skyddslagen i kraft. Lagen innehåller regler om skydd mot sabotage, terroristbrott, spioneri, grovt rån och skydd för allmänheten mot skada som kan uppkomma till följd av militär verksamhet. Skyddslagen är omarbetad i stora delar jämfört med tidigare författningar. I denna bok, den tredje upplagan, redogörs bland annat för vilka byggnader m.m. som kan göras till skyddsobjekt, vem som fattar beslut, vem som godkänner skyddsvakter, vilka befogenheter som skyddsvakter har samt ansvarsbestämmelser. I boken beskrivs bakgrunden till lagstiftningen och vad som kommenterats i förarbetena. Även hänvisning till andra regler av betydelse i sammanhanget finns med liksom regeringens skyddsförordning (2010:523), Försvarsmaktens skyddsföreskrifter och Rikspolisstyrelsens tillämpningsföreskrifter. Boken vänder sig i första hand till den som ska tillämpa lagstiftningen på de statliga, kommunala eller privata områdena, men lämpar sig också för studier av själva lagstiftningen som fått ökad aktualitet av en mängd olika orsaker och inträffade händelser. shopify_SE_1652656537644 shopify_SE_1652656537644_13858187903020 ny 515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139015550_6e363d57-945c-4f89-91dc-0681f6ac2fa6_grande.png?v=1550464799 978-913901555-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 165 g Wolters Kluwer Barnkonventionen i praktisk tillämpning https://shop.nj.se/products/barnkonventionen-i-praktisk-tillampning?variant=14280681357356 Barnkonventionen i praktisk tillämpning förklarar barnkonventionens holistiska syn på barnets rättigheter relaterade till socialtjänstens verksamhet. Handboken bidrar till en ökad förståelse för hur barnkonventionen kan förverkligas inom socialtjänsten och vad barnets rättigheter innebär rent konkret. Den lättillgängliga och strukturerade genomgången av barnkonventionen relaterar till socialtjänstens uppdrag inom följande områden: - Barnrättsbaserad verksamhet - Social trygghet och goda levnadsvillkor - Familj och omvårdnad - Barn som far illa - Barn på flykt och asylsökande barn - Övriga rättigheter i korthetGenomgående i handboken finns diskussionsfrågor som kan bidra till reflektion över hur man inom socialtjänsten förhåller sig till barnet som rättighetsbärare. Varje kapitel avslutas dessutom med diskussionsfall för en fördjupad diskussion med kollegor. Barnkonventionen i praktisk tillämpning är en handbok för socialtjänsten som på ett enkelt sätt bjuder in till ökad kunskap och förståelse för barnets rättigheter i det dagliga arbetet. Den vänder sig bl.a. till socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, fältassistenter, behandlingsassistenter, socionomer, socialpedagoger, personliga ombud, familjerådgivare, rehabhandläggare, chefer och förtroendevalda, samt studenter på socionomutbildningar. Läs Susann Swärds artikel:www.wolterskluwer.se/nyhet/socialtjanstens-ansvar-for-att-forverkliga-barnkonventionen-161110 shopify_SE_1652508065836 shopify_SE_1652508065836_14280681357356 ny 435 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Barnkonventionen_9789139114918_14f5b75c-eb47-40ff-b711-dc9dcc11225b_grande.png?v=1553490289 978-913911491-8 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 394 g Norstedts Juridik Diskrimineringslagen https://shop.nj.se/products/diskrimineringslagen?variant=13691903311916 Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. I denna andra upplaga kommenteras bland annat det nya diskrimineringsförbudet bristande tillgänglighet som trädde i kraft den 1 januari 2015. Händelser och rättsfall fram till den 8 mars 2015 har beaktats. Med boken följer från och med januari 2017 ett supplement som beaktar de lagändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017. shopify_SE_1638186778668 shopify_SE_1638186778668_13691903311916 ny 1,154 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114291_grande.png?v=1549443110 978-913911429-1 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1063 g Norstedts Juridik UFB 2 VT Skolans författningar 2019 https://shop.nj.se/products/ufb-2-vt-skolans-forfattningar-2020?variant=13691193950252 UFB 2 är en heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Författningssamlingen uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal. UFB 2 vt 2019 är uppdaterad med författningar som publicerats t.o.m. 31 januari 2019. shopify_SE_1638141100076 shopify_SE_1638141100076_13691193950252 ny 1,213 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_be8384ba-c7a2-4c46-b995-fbca1fc2e92c_grande.png?v=1549440817 978-913911699-8 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Inkomstskattelagen https://shop.nj.se/products/inkomstskattelagen-8?variant=13674625171500 Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet. shopify_SE_1636436967468 shopify_SE_1636436967468_13674625171500 ny 2,635 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_fa7efca3-8318-4e3a-b3b7-f9934911faf9_grande.png?v=1549361018 978-913902163-6 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Inkomstskattelagen https://shop.nj.se/products/inkomstskattelagen-2?variant=14288536829996 Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.I denna nittonde upplaga ingår och kommenteras alla ändringar i inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2018. Bland nyheterna kan nämnas följande:Nya skatteregler för företagssektornÄndrade cfc-reglerÄndrade inkomstskatteregler vid omreglering av spelmarknadenSänkt skatt för personer över 65 årHöjda skiktgränserUtökat jobbskatteavdragNya avgörande m.m. shopify_SE_1636436934700 shopify_SE_1636436934700_14288536829996 ny 2,635 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Inkomstskattelagen-2019_2pack_9789139021636_grande.png?v=1553600431 978-913902163-6 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Hyresförhandlingslagen https://shop.nj.se/products/hyresforhandlingslagen-1?variant=13620062421036 Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden. shopify_SE_1618719408172 shopify_SE_1618719408172_13620062421036 ny 720 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_2357e01f-dde4-458c-8923-1a7fe828b803_grande.png?v=1549026577 978-913901873-5 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Hyresförhandlingslagen och anslutande lagstiftning https://shop.nj.se/products/hyresforhandlingslagen?variant=14288661250092 Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva förhandlingssystemet på bostadshyresmarknaden. shopify_SE_1618719342636 shopify_SE_1618719342636_14288661250092 ny 720 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_2d1c05d8-fc33-463e-ac82-648895f75df6_grande.png?v=1553602105 978-913901873-5 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Lärobok i immaterialrätt https://shop.nj.se/products/larobok-i-immaterialratt-3?variant=13619930660908 Detta klassiska verk behandlar upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt. shopify_SE_1618696339500 shopify_SE_1618696339500_13619930660908 ny 757 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_a3ebf3b4-7b13-4b8f-99d7-93884401b924_grande.png?v=1549024957 978-913920879-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Svensk Skattetidning 2018 (inbunden årsbok) https://shop.nj.se/products/svensk-skattetidning-2018-inbunden-arsbok-1?variant=13598695587884 shopify_SE_1611539218476 shopify_SE_1611539218476_13598695587884 ny 2,668 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_0679bef6-b3b2-494c-9028-bd202178759a_grande.png?v=1548937838 978-913902123-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Svensk Skattetidning 2018 (inbunden årsbok) https://shop.nj.se/products/svensk-skattetidning-2018-inbunden-arsbok?variant=14048407945260 shopify_SE_1611539087404 shopify_SE_1611539087404_14048407945260 ny 2,668 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_b6515c09-49a2-4487-8ee0-4008c5047ab3_grande.png?v=1551761584 978-913902123-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1328 g Norstedts Juridik Handbok för ekonomiska föreningar https://shop.nj.se/products/handbok-for-ekonomiska-foreningar-2?variant=13569734049836 Vill du veta vad som gäller angående ekonomiska föreningar?I handboken förklaras bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar ur ettpraktiskt perspektiv. Den omfattar bestämmelser som gäller från och med 1 januari2019.Handboken har en detaljerad innehållsförteckning och är lättillgänglig. Den gerbland annat svar på frågor som: Vad är en ekonomisk förening?Hur bildas en ekonomisk förening?Vad ska och kan stadgarna innehålla?Vilka rättigheter och skyldigheter har medlemmarna?Vad händer på en föreningsstämma?Vilket ansvar har styrelsen?Vilka regler gäller för föreningens kapital?Vad gäller beträffande revision?Hur upplöser man en ekonomisk förening?Boken innehåller även praktiska mallar för vanligt förekommande dokument somexempelvis stadgar, protokoll och förlagsandelsbevis. Som bilaga finns lagen om ekonomiskaföreningar i sin helhet.Handbok för ekonomiska föreningar riktar sig främst till personer som deltar i eller arbetar med ekonomiska föreningar, dvs. föreningarnas styrelse, ledning, revisorer och konsulter m.fl. men är också användbar i utbildningar gällande ekonomiska föreningar. shopify_SE_1605554634796 shopify_SE_1605554634796_13569734049836 ny 499 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_0efe7391-53b5-4592-9ff9-17b86837eccb_grande.png?v=1548759157 978-913911667-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik test https://shop.nj.se/products/test-1?variant=13559443652652 shopify_SE_1604527882284 shopify_SE_1604527882284_13559443652652 ny 1 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_5fde6833-624c-4d65-8bfe-487077c08eec_grande.png?v=1548689556 test015 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1 g Norstedts Juridik Författningssamling i fastighetsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-fastighetsratt-3?variant=13488856301612 Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2019. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken). shopify_SE_1596054405164 shopify_SE_1596054405164_13488856301612 ny 306 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_bcf56d84-6f97-431e-9268-06c3047a112f_grande.png?v=1548238839 978-913920906-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Författningssamling i fastighetsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-fastighetsratt-1?variant=14237940777004 Författningssamlingen innehåller de grundläggande författningarna i fastighetsrätt som de lyder de i januari 2019. Boken är främst framtagen för kurser på universitet och högskola. De rättsfallsreferenser som finns i anslutning till lagtexten är hämtade från Sveriges Rikes Lag (lagboken). shopify_SE_1596054372396 shopify_SE_1596054372396_14237940777004 ny 306 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_fastighetsratt_9789139209065_grande.png?v=1553057987 978-913920906-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 981 g Wolters Kluwer Svensk juridik https://shop.nj.se/products/svensk-juridik?variant=14286459699244 Svensk juridik är en grundläggande lärobok i juridik där författarna på ett modernt, pedagogiskt och överskådligt sätt beskriver stora delar av det svenska rättssystemet. Boken går förhållandevis djupt för att vara en grundläggande lärobok, samtidigt som författarna lagt ner mycket arbete på att anpassa texten till modernt språkbruk. En mängd exempel och förklarande skisser gör det komplicerade mer lättillgängligt. Författarnas ambition är inte endast att läsaren ska få förståelse för juridiken utan även vinna insikt om hur juridiken används och fungerar i praktiken.Boken behandlar följande rättsområden:• Vad är juridik?• Konstitutionell rätt• Förvaltningsrätt• Personrätt• Allmän förmögenhetsrätt• Avtalsrätt• Köprätt• Fastighetsrätt• Ersättningsrätt• Arbetsrätt• Associationsrätt• Immaterialrätt• Marknadsrätt• Fordringsrätt• Sakrätt• Exekutionsrätt• Familjerätt• Straffrätt• ProcessrättSvensk juridik kan med fördel användas på juridiska grund- och introduktionskurser, samt övriga liknande utbildningar. shopify_SE_1594653442092 shopify_SE_1594653442092_14286459699244 ny 658 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/svensk_juridik_9789139207900_ced14cf2-9c98-4072-8c91-ba93ac8ca10a_grande.png?v=1553575036 978-913920790-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1276 g Norstedts Juridik Förvaltningsrättens grunder https://shop.nj.se/products/forvaltningsrattens-grunder?variant=14286463303724 Förvaltningsrätt är den del av juridiken som behandlar myndigheternas verksamhet, främst förvaltningsmyndigheternas ärendehandläggning. Ämnet är mycket omfångsrikt och brukar delas upp i allmän och speciell förvaltningsrätt. Den speciella förvaltningsrätten avser främst de materiella reglerna inom särskilda förvaltningsgrenar. Det handlar alltså om regler avseende själva sakfrågan inom ett visst område, t.ex. socialrätt eller miljörätt. Den allmänna förvaltningsrätten omfattar regler som är gemensamma för alla eller flertalet förvaltningsgrenar, främst regler om förvaltningsförfarandet. Det är den allmänna förvaltningsrätten som behandlas i denna framställning. Stor vikt läggs vid hur handläggningen av ett ärende går till, allt från hur olika ärenden kan initieras, myndigheternas utredningsansvar och den enskildes rätt till insyn till hur besluten ska disponeras, hur avgörandet ska motiveras och vilka möjligheter som finns att ändra ett beslut. I detta sammanhang uppmärksammas särskilt vilka förändringar som har skett genom den nya förvaltningslagen som trätt i kraft 2018 och vilka krav som ställs enligt EU-rätten och Europakonventionen. I syfte att förklara inte bara vad myndigheterna måste göra, utan också varför, kopplas regelverken samman med sådant som myndigheternas ställning i den offentliga organisationen, deras förhållande till politiska organ och till domstolarna. Vidare spänner framställningen över de viktigaste delarna av beslutsprocessen vid en överprövning av förvaltningsbeslut i förvaltningsdomstol.Förvaltningsrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studier av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den lämpar sig även för handläggare vid statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter, samt advokater och andra som biträder klienter i förvaltningsrättsliga ärenden. I den tredje upplagan har praxis och lagändringar som beslutats före den 1 maj 2018 beaktats. shopify_SE_1594629816364 shopify_SE_1594629816364_14286463303724 ny 576 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forvaltningsrattens_grunder_9789139205807_cd31854c-b366-4e07-9ba4-872f8bbf073e_grande.png?v=1553575089 978-913920580-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 583 g Norstedts Juridik Familjerätten. En introduktion https://shop.nj.se/products/familjeratten-en-introduktion-2?variant=13475731537964 Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om- äktenskap och samboende,- förhållandet mellan föräldrar och barn,- god man och förvaltare, samt- arv, testamente och boutredning.I den tredje upplagan har författarna beaktat nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som beslutats till och med juni 2011. Bland nyheterna i lagstiftningen kan nämnas- att samkönade par kan ingå äktenskap,- att det i lagen klargjorts att domstol vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam skall fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet,- att domstol numera i undantagsfall kan besluta om att umgänge skall ske på annat sätt än genom att barnet träffar föräldern, t.ex. genom telefon eller brev,- att socialnämnden fått möjlighet att väcka talan om umgänge i domstol,- att handläggningen av verkställighet av avgöranden om vårdnad, boende och umgänge flyttats från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna och att verkställighetsprövningen renodlats,- att föräldrars skadeståndsansvar för skador orsakade av deras barn har skärpts.Boken vänder sig till bland andra juridik- och socionomstuderande vid universitet och högskolor. Den kan med fördel användas på kurser i familjerätt inom olika studieförbund. Boken kan även vara till nytta i det praktiska juridiska arbetet. shopify_SE_1594629586988 shopify_SE_1594629586988_13475731537964 ny 396 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Familjeratt_omslag-avst_51e08480-65ba-48be-b4e1-aeb627f3e284_grande.jpg?v=1548161017 978-913920541-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 392 g Norstedts Juridik Familjerätten. En introduktion https://shop.nj.se/products/familjeratten-en-introduktion?variant=14061871333420 Familjerätten – En introduktion ger grundläggande kunskaper om gällande rätt och en bas för vidare studier. Boken ger en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet. Här behandlas reglerna om- äktenskap och samboende,- förhållandet mellan föräldrar och barn,- god man och förvaltare, samt- arv, testamente och boutredning.I den tredje upplagan har författarna beaktat nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som beslutats till och med juni 2011. Bland nyheterna i lagstiftningen kan nämnas- att samkönade par kan ingå äktenskap,- att det i lagen klargjorts att domstol vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam skall fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet,- att domstol numera i undantagsfall kan besluta om att umgänge skall ske på annat sätt än genom att barnet träffar föräldern, t.ex. genom telefon eller brev,- att socialnämnden fått möjlighet att väcka talan om umgänge i domstol,- att handläggningen av verkställighet av avgöranden om vårdnad, boende och umgänge flyttats från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna och att verkställighetsprövningen renodlats,- att föräldrars skadeståndsansvar för skador orsakade av deras barn har skärpts.Boken vänder sig till bland andra juridik- och socionomstuderande vid universitet och högskolor. Den kan med fördel användas på kurser i familjerätt inom olika studieförbund. Boken kan även vara till nytta i det praktiska juridiska arbetet. shopify_SE_1594629554220 shopify_SE_1594629554220_14061871333420 ny 396 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Familjeratt_omslag-avst_7753725f-ac89-4549-9c7c-5e5ad000dc12_grande.jpg?v=1551847223 978-913920541-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 392 g Norstedts Juridik Vattenverksamhet https://shop.nj.se/products/vattenverksamhet-2?variant=13465297813548 Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade regleringar. Till detta kommer EU-rätten, som med tiden har fått en allt större betydelse på området. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten. Denna bok avser att vara en sådan och är tänkt att fungera som ett stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet, men den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019. shopify_SE_1593218695212 shopify_SE_1593218695212_13465297813548 ny 985 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017837_b240_e5de4502-f03c-4ea5-ac1c-4a2410071d3f_grande.png?v=1548084825 978-913901783-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Avtalsrätten https://shop.nj.se/products/avtalsratten?variant=14280656617516 Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrättsom i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet ochhögskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet.Boken behandlar avtalsrättsliga huvudproblem med betoning påstandardavtal. shopify_SE_1592382652460 shopify_SE_1592382652460_14280656617516 ny 259 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Avtalsratten_9789139208075_55959e1d-d68c-4bad-a87a-3e18bfaa2614_grande.png?v=1553489931 978-913920807-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 207 g Norstedts Juridik Vad är rätt? https://shop.nj.se/products/vad-ar-ratt?variant=14280603795500 VAD ÄR "RÄTT"? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av regler. Författarens ambitioner är inte att ge läsarna full klarhet i rättens ”inre natur”, utan det främsta syftet är att väcka frågor och få läsarna att själva reflektera:Kan en våldsinriktad förening förbjudas?Kan en gällande lag vara så föråldrad att den inte tillämpas?Tillåts barnäktenskap i Sverige?Måste man alltid följa prejudikat från våra högsta domstolar?Kan ett barn tvingas att lära sig simma för att det är ”barnets bästa”?Rätten är ständigt i förändring genom nya svenska lagar och domar, liksom domar från Europadomstolen och EU-domstolen samt annan EU-rätt i form av fördrag, förordningar, direktiv m.m. Det en gång inlärda är alltså inte en stabil punkt annat än temporärt, utan alla jurister måste inse betydelsen av att lära på nytt och att bedöma juridiska frågor, såväl idag som i framtiden, med hjälp av en juridisk metod eller kanske flera olika sådana metoder.WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet och författare till ett flertal monografier och läroböcker, bl.a. En introduktion till förvaltningsrätten, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (med H. Bernitz) och Statsrättens grunder (med H. Bernitz, L. Sandström och K. Åhman). shopify_SE_1592382128172 shopify_SE_1592382128172_14280603795500 ny 212 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Vad_ar_ratt_9789139208891_grande.png?v=1553489180 978-913920889-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 209 g Norstedts Juridik Skadeståndsrätt https://shop.nj.se/products/skadestandsratt?variant=14286534901804 Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättensområde som tidigare utkommit i nio upplagor, den senaste2014. Framställningen är omarbetad med hänsyn till lagändringaroch nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål förspecialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister. Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor Marcus Radetzki, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law, Juridiska institutionen, Stockholms universitet (marcus.radetzki@juridicum.su.se). shopify_SE_1592382095404 shopify_SE_1592382095404_14286534901804 ny 674 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Skadestandsratt_9789139208341_14039d43-f558-48f9-8496-b1862ed31bf7_grande.png?v=1553576008 978-913920834-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 869 g Norstedts Juridik Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 2 https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-formogenhetsratt-volym-2?variant=14286490730540 Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt,skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmännaförmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten attrikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller somannars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmänavtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattarolika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,försäkringsavtal och immateriella tjänster.Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen CivilrättA vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. shopify_SE_1592376131628 shopify_SE_1592376131628_14286490730540 ny 356 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattsfallssamling_i_formogenhetsratt_9789139209041_61d4051a-f08f-4a7c-bef9-d37c3104c47c_grande.png?v=1553575434 978-913920904-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 618 g Norstedts Juridik Sekretess https://shop.nj.se/products/sekretess?variant=14286522023980 I Sekretess beskrivs huvuddragen av de bestämmelser som är av betydelse för sekretesshanteringen vid en socialförvaltning. Under olika avsnitt behandlas bl.a. begreppet ”allmän handling”, offentlighetsprincipen och de särskilda sekretessregler som gäller för socialtjänsten. Övriga frågor som tas upp gäller exempelvis den enskildes rätt att bestämma över sekretessen, partsinsynen, sekretessen mellan föräldrar och barn, när sekretessen får brytas samt sekretessprövningen. Boken lämnar svar på olika frågor som en tjänsteman eller en förtroendeman ställs inför då någon begär att få ta del av en handling vid förvaltningen, liksom vilka förutsättningar som finns för socialförvaltningen att lämna ut uppgifter i andra sammanhang. Vidare belyses de sekretessregler som gäller för närliggande verksamheter och som kan påverka socialtjänstens möjligheter att erhålla information från dessa.Boken är tänkt som ett viktigt hjälpmedel för handläggarna och bör finnas hos var och en som i sin dagliga verksamhet har att beakta den sekretess som gäller för verksamheten.Denna femte upplaga har uppdaterats med hänsyn till nya lagregler, bland annat den nya förvaltningslag som trädde ikraft vid halvårsskiftet 2018, ytterligare rättsfall. shopify_SE_1592373149740 shopify_SE_1592373149740_14286522023980 ny 307 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Sekretess_9789139116448_2c7dcdaa-ed4b-4399-a273-a341fe80cf1d_grande.png?v=1553575826 978-913911644-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 143 g Norstedts Juridik UFB 4 S Statliga avtal 2018/19 https://shop.nj.se/products/ufb-4-s-statliga-avtal-2018-19?variant=14116605100076 En kollektivavtalssamling med de avtal som gäller på den statliga sidan. Avtalen tillämpas bland annat i högskolor och universitet, statens skolor för vuxna och statliga specialskolor. Boken innehåller kantrubriker och utförliga sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen. shopify_SE_1592371970092 shopify_SE_1592371970092_14116605100076 ny 765 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB4s_2018_2019_9789139116332_967502c6-b41c-40cb-8980-85ab0a4597c2_grande.png?v=1552279671 978-913911633-2 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 990 g Norstedts Juridik Förvaltningsprocessrätt https://shop.nj.se/products/forvaltningsprocessratt?variant=14280605270060 Förvaltningsprocessrättbehandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen av förvaltningsprocessen följer i stort sett den faktiska gången av förvaltningsmåls handläggning, alltifrån målens anhängiggörande till verkställigheten av domar och beslut.Framställningen utgår främst från lagen om allmänna förvaltningsdomstolar och förvaltningsprocesslagen. I den mån specialförfattningar innehåller regler för förvaltningsprocessen, anges hur reglerna avviker från, kompletterar eller fyller ut de allmänna reglerna i förvaltningsprocesslagen. Rättspraxis på området redovisas i viktigare hänseenden och då huvudsakligen för att belysa den faktiska tillämpningen av lagregler eller klargöra prejudikatens utfyllande funktion i förhållande till lagtexten.I denna tredje upplaga har inarbetats ändringar och tillägg med anledning av införandet av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, kommunallagen (2017:725) och förvaltningslagen (2017:900). Vidare har nytillkomna rättsfall tillförts och delvis kommenterats. Även i övrigt har uppdateringar skett. shopify_SE_1592371937324 shopify_SE_1592371937324_14280605270060 ny 340 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forvaltningsprocessratt_9789139208884_447819a6-abc9-439d-9515-9b3786d1fb52_grande.png?v=1553489199 978-913920888-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 264 g Norstedts Juridik Författningssamling i internationell privat- och processrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-internationell-privat-och-processratt?variant=14280660484140 Under de senaste åren har den internationella privat- och processrätten genomgått en dramatisk utveckling, i första hand med anledning av att den blivit en central och integrerad del av EU-samarbetet. Stora delar av ämnets centrala regelverk utgörs idag av direkt tillämpliga EU-förordningar och svenska regler avsedda att implementera olika EU-direktiv. Även de autonoma svenska reglerna har ändrats på åtskilliga punkter.Författningssamling i internationell privat- och processrätt, som i första hand är avsedd att utgöra ett hjälpmedel inom den akademiska juridikutbildningen, innehåller de viktigaste i Sverige den 1 januari 2019 gällande internationellt privat- och processrättsliga bestämmelserna samt vissa nya regler vilka trots att de redan är antagna ännu inte börjat tillämpas. Professor MICHAEL BOGDAN är verksam vid Juridiska fakulteten i Lund och universitetslektor PATRIK LINDSKOUG är verksam vid Juridiska fakulteten i Lund samt vid Copenhagen Business School i Köpenhamn. shopify_SE_1592371642412 shopify_SE_1592371642412_14280660484140 ny 287 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_internationell_privat-_och_processratt_9789139209027_grande.png?v=1553489987 978-913920902-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 500 g Norstedts Juridik Rättskällor https://shop.nj.se/products/rattskallor?variant=14286479130668 Denna bok syftar till att hjälpa studenter som är nya på juristprogrammetatt förhålla sig kritiskt till rättskällor genom att förklaravarje rättskällas styrkor och svagheter samt hur rättskällorna samverkar.Boken behandlar:• Författningar• Rättspraxis• Förarbeten• Handelsbruk• Analogier och motsatsslut• Soft law och vägledande råd• Juridisk litteratur• Utländsk rätt• Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden shopify_SE_1592371150892 shopify_SE_1592371150892_14286479130668 ny 190 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattskallor_NJ_174165c4-62a4-4d02-9c19-67916d6641ee_grande.png?v=1553575274 978-913920882-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 154 g Norstedts Juridik Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten https://shop.nj.se/products/legalitetsprincipen-i-forvaltningsratten?variant=14137342525484 Legalitetsprincipen har fått en gradvis mer framträdande roll i förvaltningsrätten under de senaste decennierna och har kodifierats genom 5 § förvaltningslagen (2017:900). Denna bok behandlar den förvaltningsrättsliga legalitetsprincipens historiska bakgrund och konstitutionella grunder samt hur den uttryckts i rättspraxis i svensk rätt och EU-rätten.Legalitetsprincipen består av fyra delar:kravet att myndigheter måste ha rättsligt stöd för sitt handlandekravet att de normer som ger rättsligt stöd måste vara publiceradekravet att det rättsliga stödet måste vara klartregleringen av utrymmet för retroaktiv tillämpning.Genom de senaste decenniernas rättspraxis står det klart att det numera finns ett allmänt krav på stöd i föreskrifter för myndigheters handlande, även om kravet på precisionen i detta stöd kan variera. Föreskrifter som syftar till att binda enskilda måste också vara publicerade och fritt tillgängliga för alla. Vad gäller kraven på klarhet och förutsebarhet har domstolarna gradvis kommit att betona betydelsen av förutsebarhet för enskilda vid val av tolkningsmetoder och tolkningar. Retroaktiv rättstillämpning är som huvudregel tillåten i den interna svenska förvaltningsrätten men däremot inte i EU-rätten. I boken behandlas ingående förutsättningarna för och skyddet mot retroaktiv rättstillämpning i förvaltningsrätten i svensk rätt och EU-rätten.Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten är rik på källhänvisningar och innehåller ett omfattande rättsfallsregister. Boken riktar sig till såväl praktiskt verksamma jurister som studenter och forskare. shopify_SE_1592370692140 shopify_SE_1592370692140_14137342525484 ny 1,054 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Legalitetsprincipen_i_forvaltningsratten_9789139020943_d93afd1a-3292-42b3-b796-f692057d9f5f_grande.png?v=1552366696 978-913902094-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 792 g Norstedts Juridik Mervärdesskatt i teori och praktik https://shop.nj.se/products/mervardesskatt-i-teori-och-praktik?variant=14286520483884 I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt ochrelevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt verksamma sidan på mervärdesskatteområdet.Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken.I den särskilda delen ges fördjupade redogörelser och i vissa fall författarnas egna synpunkter på ett urval aktuella problemområden, t.ex. företagsförvärv, gränsöverskridande handel, fastigheter och konkurssituationer. Avsikten har i första hand varit att åstadkomma en problemorienterad, snarare än en heltäckande framställning.Bokens upplägg gör att den med fördel kan användas såväl i skatterättsutbildning på universitets- och högskolenivå som av praktiskt verksamma jurister och ekonomer. shopify_SE_1592370528300 shopify_SE_1592370528300_14286520483884 ny 484 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Mervardesskatt_20i_20teori_20och_20praktik_9789139020721_grande.png?v=1553575803 978-913902072-1 Norstedts Juridik Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 396 g Norstedts Juridik Jämställdhetsarbete i förskola och skola https://shop.nj.se/products/jamstalldhetsarbete-i-forskola-och-skola?variant=14237870915628 De flesta förskolor och skolor anser nog att verksamheten inte är särskilt ojämställd. En annan bild framträder dock ofta när man börjar kartlägga de könsmönster som finns. Personalen har olika förväntningar på pojkar och flickor. Barn, material, miljö, aktiviteter och struktur delas upp i kvinnligt och manligt. Alla elever oavsett kön ska ha lika tillgång till utbildning och kränkningar av elever ska förhindras, kräver skollagen. Vad innebär då detta jämställdhetsuppdrag i praktiken? I Jämställdhetsarbete i förskola och skola formuleras sju utmaningar att utgå från. - Gör verksamheten könsmedveten.- Genusgranska läromedel och material.- Minska skillnaderna i flickors och pojkars resultat.- Utmana ojämställda studie- och yrkesval.- Motverka verbala kränkningar och trakasserier.- Motverka hedersrelaterat förtryck och våld. - Utmana normer i entreprenörskap. Läsaren får tips på arbetsmetoder för praktiskt jämställdhetsarbete, konkreta exempel från förskolor och skolor att inspireras av och referenser till teori att använda som ett stöd i arbetet. Jämställdhetsarbetet måste integreras i den dagliga verksamheten för att bli hållbart och inte drivas som ett sidoprojekt. Fjärde upplagan är uppdaterad och aktualiserad utifrån ändringar i läroplanerna för grundskolan och förskolan avseende jämställdhet. Boken vänder sig till skolledare, skoltjänstemän, lärare, förskollärare, elevråd och skolpolitiker. shopify_SE_1592369414188 shopify_SE_1592369414188_14237870915628 ny 477 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Jamstalldhetsarbete_i_forskola_och_skola_9789139116400_ee4f4d59-f4b7-4c3e-a1de-19bc17c1e702_grande.png?v=1553057252 978-913911640-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 330 g Norstedts Juridik Studiematerial för Juridisk introduktionskurs https://shop.nj.se/products/studiematerial-for-juridisk-introduktionskurs?variant=14218171973676 STUDIEMATERIAL FÖR JURIDISK INTRODUKTIONSKURS är avsedd att användas vid de inledande studierna i juridik.Målsättningen är att göra det möjligt för studenten att påbörja den juridiska metodträningen och hanteringen av rättskällorna samt att ge en första övning i juridisk analys och kritisk reflektion.Genom att arbeta med materialet förväntas studenten skaffa sig en grundläggande förståelse för rättssystemets olika delar, rättstillämpningen och rättens funktion i samhället.I syfte att spegla skilda delar av rättssystemet har vissa rättsområden valts ut för den juridiska metodinlärningen. Utöver problembaserade frågor behandlas inom varje område ett antal rättsfall med anknytande instuderingsfrågor. Frågorna omfattar grundläggande rättsanalys, rättens olika beståndsdelar, perspektiv på rätten, m.m. Dessutom innehåller materialet gruppövningar och visst annat rättskällematerial. shopify_SE_1592369119276 shopify_SE_1592369119276_14218171973676 ny 439 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Studiematerial_for_Juridisk_introduktionskurs_9789139208761_c5be5504-8fba-461d-bc97-2ef78b0e867f_grande.png?v=1552884180 978-913920876-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 660 g Norstedts Juridik Rättsfallssamling i rättsinformatik https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-rattsinformatik?variant=14048427409452 Rättsfallssamlingen avspeglar kurser i Rättsinformatik vid Stockholmsuniversitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigt även vidannan utbildning och praktik som avser juridiken i det digitaliseradesamhället. Innehållet är aktuellt per den 1 juli 2018. Rättsfallssamlingeni rättsinformatik kompletteras av en författningssamling inomsamma ämnesområde. shopify_SE_1592368791596 shopify_SE_1592368791596_14048427409452 ny 318 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattsfallssamling_i_rattsinformatik_9789139208693_grande.png?v=1551761780 978-913920869-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 583 g Norstedts Juridik Aktiebolagsrätt - fördjupning och komparativ belysning https://shop.nj.se/products/aktiebolagsratt-fordjupning-och-komparativ-belysning?variant=13456853467180 Denna bok ger en fördjupad inblick i de aktiebolagsrättsliga reglerna. Tyngdpunkten ligger i den svenska aktiebolagsrätten men boken innehåller även omfattande komparativa inslag där framför allt amerikansk, engelsk, fransk och tysk bolagsrätt uppmärksammas.I boken behandlas bl.a. frågor som rör aktiebolagets bildande och upphörande, kompetensfördelningen mellan bolagsorganen, organledamots plikter, koncern, föryttringsbegränsningar, finansieringen av verksamheten, skyddet för bolagets borgenärer, låneförbudet, fusion, tvångsinlösen av aktier samt ansvarsfrågor. Boken berör också frågor om lagval och jurisdiktion. Syftet är att boken ska utgöra ett hjälpmedel för praktiker men även användas i den akademiska undervisningen. shopify_SE_1592360632364 shopify_SE_1592360632364_13456853467180 ny 1,490 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016342_grande.png?v=1548046310 978-913901634-2 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 810 g Norstedts Juridik Brottsoffret och kriminalpolitiken https://shop.nj.se/products/brottsoffret-och-kriminalpolitiken?variant=14116639997996 Brottsoffret står i dag i centrum för kriminalpolitiken i Sverige. Frågan om brottsoffret har på bara ett par decennier vuxit sig stark i både debatt och lagstiftning. Frågan har drivits fram från olika håll och med olika utgångspunkter: välfärdsstatens omsorg om de utsatta, ett ökat värnande av den personliga integriteten, hänvisningar till mänskliga rättigheter, krav på jämställdhet mellan kvinnor och män, en önskan om upprättelse för brottsoffret och så vidare. Den mycket rimliga strävan att minska antalet människor som blir utsatta för brott liksom att utveckla stöd till dem som blivit utsatta riskerar dock att komma i konflikt med andra värden. Avvägningar måste göras i förhållande till intressen hos förövare och stat/samhälle. I denna antologi har jurister, samhällsvetare och historiker från Sverige och övriga Norden lämnat bidrag till frågan hur brottsoffrets situation ska kunna förbättras med bibehållen hänsyn till rättsstatliga och andra intressen. Bidragen behandlar bland annat brottsoffrets historiska utveckling och framväxt som offentlig fråga, empiriska undersökningar av brottsoffrets möte med rättsväsendet, möjligheterna att genom lagstiftning minska utsattheten för brott och förbättra förhållandena för brottsoffret, och möjliga förändringar av själva rättsprocessen. Bidragen, som har en tydligt konkret inriktning, kan rekommenderas till jurister och samhällsvetare, såväl praktiskt verksamma som verksamma vid högskolor och universitet. shopify_SE_1592360468524 shopify_SE_1592360468524_14116639997996 ny 519 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Brottsoffer_grande.jpg?v=1552280017 978-913920600-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 632 g Norstedts Juridik Bolag, föreningar, stiftelser https://shop.nj.se/products/bolag-foreningar-stiftelser?variant=14286509178924 Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill – eller på grund av utbildningskrav måste – lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Carl Hemström, men efter hans frånfälle har ansvaret för fortsatt uppdatering övergått till Magdalena Giertz. I denna åttonde upplaga har en del redaktionella förändringar genomförts i syfte att ytterligar underlätta läsningen för de läsare som saknar juridiska förkunskaper. Författaren har även beaktat de lagändringar vilka genomförts fram till den 1 november 2013. shopify_SE_1592359190572 shopify_SE_1592359190572_14286509178924 ny 301 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bolag_foreningar_stiftelser_2014_fb25b4aa-b3f3-4df1-9052-2045c74ed0d9_grande.jpg?v=1553575660 978-913920640-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 260 g Wolters Kluwer Bodelning https://shop.nj.se/products/bodelning?variant=14259202719788 Bodelning kan företas under bestående äktenskap samt är obligatorisk vid äktenskapsskillnad och vid makes dödsfall.Boken inleds med en redogörelse för rättsutvecklingen. Därefter beskrivs egendomsordningen avseende öppen och dold äganderätt för makar, makars ansvar för skulder och giftorättssystemet. Vidare lämnas en utförlig redogörelse för alla bodelningsmoment såsom värdering, vederlag, skevdelning, andelsberäkning och lottläggning. Dessutom behandlas eftergift i konkurs i samband med bodelning samt redovisningsproblem och andra juridiska frågor avseende tiden mellan skilsmässomålens början och den slutliga bodelningen. Bodelning innehåller också utförliga avsnitt om bouppteckning, bodelningsavtal, bodelningsförrättning, bodelning under bestående äktenskap samt kostnader för bodelning. Här finns även lagtexter och exempel på bl.a. bouppteckning, bodelningsavtal och bodelningsbeslut. Denna sjätte upplaga innehåller utvidgade kommentarer och beaktar nyare rättsfall och de ändringar i lagstiftningen som skett sedan förra upplagan av boken kom ut. shopify_SE_1592359125036 shopify_SE_1592359125036_14259202719788 ny 1,060 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018964_bcf6d29e-6816-4697-bcb8-989250d1b86a_grande.png?v=1553229667 978-913901896-4 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 609 g Norstedts Juridik Att bli polis https://shop.nj.se/products/att-bli-polis?variant=14225837260844 I Att bli polis följer författaren polisstudenter från utbildningens föreläsningssalar och självskyddshallar till utsättningsrum och radiobilars baksäten. Siktet har varit inställt på polisrollen, hur denna utvecklas från utbildningens start och under de första åren som polis. Framställningen ger en initierad bild av hur denna resa kan se ut.Boken lyfter fram centrala konfliktytor i polisarbetet. Ett exempel är avvägningen mellan rättssäkerhet och polisiär effektivitet. Ett annat exempel är när lagens krav på behov och proportion ställs mot polisers vilja att värna yrkesrollens auktoritet. Ålder och kön, men också tjänstens inriktning och placering – har detta någon betydelse för hur stora friheter man som polis läser in i sitt uppdrag? Och kan man utifrån fallet polisen dra slutsatser om vad som styr tjänstemannagrupper med stort handlingsutrymme, t.ex. lärare, arbetsförmedlare och vårdpersonal? Detta är exempel på frågor som tas upp och besvaras i denna bok.Relaterad artikel - Polisers syn på yrkesrollen utmanar rättssäkerheten visar ny bok shopify_SE_1592358666284 shopify_SE_1592358666284_14225837260844 ny 621 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018698_6a1c6dec-7f1b-4d07-9824-b88138f27867_grande.png?v=1552970329 978-913901869-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 660 g Norstedts Juridik Ogiltighet och rättsföljd https://shop.nj.se/products/ogiltighet-och-rattsfoljd?variant=14237898440748 Denna framställning behandlar rättsföljderna av att ett avtal förklarats ogiltigt och därmed inte får verkan efter sitt innehåll. Med ogiltigheten förknippas rättsföljderna overksamhet för framtiden, återgång och ersättning. Vid avvecklingen av ett ogiltigförklarat avtal uppkommer vanligen en rad praktiska problem mellan parterna. Siktet i denna framställning är dock inställt på valet av rättsföljd och inte på den praktiska avvecklingen.Arbetet består av två huvuddelar och en avslutning. I den allmänna delen görs vissa begreppsbestämningar och avgränsningar i ämnet. I arbetets särskilda del diskuteras ett antal enskilda ogiltighetsfall. I den avslutande delen behandlas hur jämkning och ogiltighet förhåller sig till varandra. I arbetet hänvisas inte enbart till svenska rättskällor, utan även till annat nordiskt material. Praxis utgör också en viktig källa till kunskapen om rättsföljder som knutits till konstaterad ogiltighet och i viss omfattning har stöd för resonemangen även sökts i publicerade skiljedomar. shopify_SE_1592357552172 shopify_SE_1592357552172_14237898440748 ny 750 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Ogiltighet_och_rattsfoljd_9789139012450_e852945c-7556-45fd-b35a-0cd408be27c1_grande.png?v=1553057520 978-913901245-0 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 405 g Norstedts Juridik Tretolv https://shop.nj.se/products/tretolv?variant=13900071796780 Tretolv – skatt på kvalificerade andelar behandlar 3:12-reglerna och är en heltäckande kommentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag. Nya regler gäller från och med 2014. Efter dessa och alla tidigare ändringar i lagstiftningen har 3:12-reglerna blivit ett lapptäcke av komplexa bestämmelser för tillämparen. I boken behandlar författaren dessa svåra och delvis nya regler på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt och med många exempel. Dessutom tar författaren upp och analyserar över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen där olika 3:12-frågor prövats, liksom alla relevanta förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Boken vänder sig främst till jurister, revisorer, redovisningskonsulter och andra rådgivare till ägare av 3:12-bolag, men är även oumbärlig för de fåmansföretagare som själva vill tränga in i den komplicerade och omfattande lagstiftningen och den rättspraxis som finns på området. shopify_SE_1592357421100 shopify_SE_1592357421100_13900071796780 ny 593 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018292_grande.jpg?v=1550810233 978-913901829-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 350 g Norstedts Juridik AB 04 https://shop.nj.se/products/ab-04?variant=14286446526508 Denna bok innehåller en kommentar till det mest använda standardavtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04). Avtalet är framtaget av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté. I boken behandlas standardavtalets bestämmelser parallellt med delar av det entreprenadrättsliga regelsystemet och standardavtalspraxis i ett förmögenhetsrättsligt perspektiv. Konsumententreprenader behandlas inte. Framställningen är praktiskt inriktad och vänder sig till alla som kommer i kontakt med det entreprenadrättsliga området genom AB 04. Boken är även skriven för att kunna fungera som läromedel vid universitet och högskolor. shopify_SE_1592356110380 shopify_SE_1592356110380_14286446526508 ny 1,084 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/AB_04_9789139112679_grande.png?v=1553574869 978-913911267-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 968 g Norstedts Juridik Kapitalbrist i aktiebolag https://shop.nj.se/products/kapitalbrist-i-aktiebolag?variant=13689728991276 Denna bok kommenterar reglerna om kapitalbrist i aktiebolag som är praktiskt viktiga men många gånger svårtolkade. Detta leder ofta till missuppfattningar om det verkliga rättsläget. Inom affärslivet har därför skapats ett tämligen egenartat inhemskt regelverk utan egentlig motsvarighet i andra länder. Reglerna har dessutom kommit att missbrukas. Regelverket inte avskaffats, men det har förbättrats genom att en särskild preskriptionsordning har begränsat möjligheterna till medvetet missbruk.Den nya upplagan av boken, som är en ingående handledning för rättstillämparen, innehåller dessutom ett antal nya rättsfall som tillkommit sedan tidigare utgåva. shopify_SE_1592355258412 shopify_SE_1592355258412_13689728991276 ny 900 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017530_grande.jpg?v=1549427644 978-913901753-0 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 352 g Norstedts Juridik Juridiska principfrågor https://shop.nj.se/products/juridiska-principfragor?variant=14218141728812 Placerar rättvisa, gällande rätt och rättigheter i ett större moralfilosofiskt och politiskt-filosofiskt sammanhang. Genom olika exempel visar författaren hur principiella juridiska frågor hänger samman med djupgående filosofiska problem. Till dessa hör bl.a. att varje människa betraktas som en särskild individ samt innebörden och värdet av frihet, välfärd och jämlikhet. shopify_SE_1592354373676 shopify_SE_1592354373676_14218141728812 ny 298 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_f157ee34-f3d7-460f-bb37-3f982747ee18_grande.png?v=1552883783 978-911887441-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1986 284 g Norstedts Juridik Sakrätt avseende lös egendom https://shop.nj.se/products/sakratt-avseende-los-egendom?variant=14225842667564 I detta klassiska verk behandlas statisk sakrätt, bl.a. gränsen mellan fast och lös egendom, laga fång, besittning och samäganderätt; omsättningsskydd, dvs. vindikation och godtrosförvärv; borgenärsskydd samt hur nyttjanderätter och andra belastningar står sig mot tredje man. shopify_SE_1588535033900 shopify_SE_1588535033900_14225842667564 ny 668 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_e20ff1bf-5a43-428e-ad54-f21ae0b5778a_grande.png?v=1552970390 978-913920243-1 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1996 708 g Wolters Kluwer Köplagen https://shop.nj.se/products/koplagen?variant=14259188858924 Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I kommentaren beaktas därför Principles of European Contract Law (PECL), Unidroit Principles of International Commercial Contracts och Draft Common Frame of Reference. Just nu pågår ett arbete på EU-nivå med att ta fram en eventuell lagstiftningsakt rörande köp, Common European Sales Law (CESL). Sedan förra upplagan har också ett betydande antal artiklar och böcker inom Norden på det köprättsliga området kommit ut, vilka är beaktade. Härtill kommer att Internationella handelskammarens tolkningsregler för de viktigare leveransklausulerna i internationell handel (de s.k. Incoterms) har ändrats två gånger sedan förra upplagan och nu föreligger i versionen Incoterms® 2010. Den nya versionen behandlas ingående i kommentaren. Under perioden har Högsta domstolen avgjort ett antal frågor med köprättslig anknytning. shopify_SE_1588485521452 shopify_SE_1588485521452_14259188858924 ny 2,274 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Koplagen_9789139013266_336c227b-156a-45b2-8b7c-2f32d9e13042_grande.png?v=1553229607 978-913901326-6 Wolters Kluwer Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 1360 g Norstedts Juridik Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler https://shop.nj.se/products/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler?variant=14259249840172 Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för konsumenter och näringsidkare men också för domstolar, myndigheter och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. I kommentaren behandlas de omfattande lagändringarna 2014 som utvidgade lagens tillämpningsområde och som innebar mer utförliga bestämmelser om konsumentens ångerrätt m.m. Sedan den 1 september 2018 gäller nya bestämmelserna om ingående av avtal vid telefonförsäljning. Även dessa är kommenterade. shopify_SE_1588484800556 shopify_SE_1588484800556_14259249840172 ny 833 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Lagen_20om_20distansavtal_20och_20avtal_20utanfo_CC_88r_20affa_CC_88rslokaler_9789139019756_e4b5e1e8-abda-417f-a5b4-4cd74e3ee032_grande.png?v=1553229905 978-913901975-6 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 429 g Norstedts Juridik Förundersökning https://shop.nj.se/products/forundersokning?variant=14237814226988 Förundersökning är den utredning som polis och åklagare bedriver för att finna en misstänkt för brott och kunna åtala honom för detta, men förundersökningsprotokollet är också underlag för domstolens beredning av målet och för uppläggningen av försvaret. Dessutom kan förhören i protokollet komma att utnyttjas som bevisning i rättegången. Den som leder och utför en förundersökning måste vara medveten om dessa ändamål, men också - eftersom tvång kan användas - om de rättigheter som den enskilde har och om de risker som en alltför snäv eller torftig utredning innebär.Den fjärde upplagan av denna bok är avsedd att fungera som kommentar till rättegångsbalkens regler om förundersökning. Innehållet spänner över hela förundersökningen, från dess inledande till dess avslutande. I boken redogörs bl.a. för vilka beviskrav som gäller och vilka metoder polisen får använd under utredningen, liksom frågor om sekretess. Här presenteras ett omfattande material från svensk rättspraxis och Europadomstolen och boken är därför både lämpad som kurslitteratur och som praktisk handledning. shopify_SE_1588329513004 shopify_SE_1588329513004_14237814226988 ny 753 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/forundersokning_omslag_tryck_91ace1d4-5de8-4358-aaac-e0a1e2a63740_grande.jpg?v=1553056624 978-913920470-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2009 1170 g Norstedts Juridik Lärare & elev https://shop.nj.se/products/larare-elev?variant=14286481227820 Denna bok inom det skoljuridiska området fokuserar på mötet mellan lärare och elev och vilka rättsliga aspekter – ofta förknippade med etiska dilemman – som detta kan aktualisera. Tanken är att lära sig se dessa aspekter och dilemman i vardagliga situationer för att på så sätt kunna parera ett antal s.k. blindskär i yrkesrollen som lärare. Några exempel kan ges:• En elev stör genom mobilprat och du tar hans mobil. Finns det befogenhet att göra det och kan åtgärden vara rimlig?• En elev kommer iförd slöja och du kräver att slöjan ska av i samband med gymnastik. Vad får du och får inte göra och varför?• En elev eller ett barn slår någon annan och du ingriper eller ”blundar” och ser bort. Vilka är dina skyldigheter och befogenheter som lärare i detta avseende?• En elev vägrar vara med på avslutning i kyrkan eller i ett julspel och du kräver att han berättar varför. Är ditt agerande korrekt?• En elev har skrivit kränkande om andra elever i en skoltidning eller på en skolblogg och du förbjuder henne att skriva mer.Får du göra så? shopify_SE_1587998359596 shopify_SE_1587998359596_14286481227820 ny 243 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Larare_-_elev_9789139020882_grande.png?v=1553575321 978-913902088-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 198 g Norstedts Juridik Författningssamling i straffrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-straffratt-4?variant=13426467373100 Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna –grundlagar, lagar och förordningar – på straffrättens område.Vidare ingår fördraget om Europeiska unionen och fördraget omEuropeiska unionens funktionssätt. shopify_SE_1587949043756 shopify_SE_1587949043756_13426467373100 ny 321 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_3606b458-f2a0-492e-a8cb-a7e358e02ddf_grande.png?v=1547799276 978-913920905-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Wolters Kluwer Viteslagstiftningen https://shop.nj.se/products/viteslagstiftningen?variant=14083711860780 I boken kommenteras viteslagen samt vad gäller utdömt vite bötesverkställighetslagen. Författaren fyller ut många av de luckor som finns i de offentliga förarbetena samt förtydligar och vidareutvecklar de resonemang som förs där. Här finns även hänvisningar till rättspraxis och rättsvetenskapliga undersökningar. Denna tredje upplaga har uppdaterats, främst i fråga om ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur. shopify_SE_1587737296940 shopify_SE_1587737296940_14083711860780 ny 811 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139020028_b240_grande.png?v=1552020598 978-913902002-8 Wolters Kluwer Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 352 g Norstedts Juridik Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken https://shop.nj.se/products/arrende-och-andra-nyttjanderattsavtal-i-praktiken?variant=14286472347692 I denna handbok behandlas • jordbruksarrende• bostadsarrende• anläggningsarrende• lägenhetsarrende• allmän nyttjanderätt, såsom upplåtelse av fiske och jakt samt avverkningsrätt.Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är den enda bok som behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal. Vidare presenteras och avgränsas mot nyttjanderätt närliggande avtals- och upplåtelseformer, såsom tillstånd att nyttja allmän platsmark, bolagsavtal, rörelsearrende, samäganderättsavtal och testamentarisk nyttjanderätt.Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken är en koncentrerad handledning för hur parterna ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem. Boken innehåller också formulär för avtal och uppsägningar m.m. shopify_SE_1587725664300 shopify_SE_1587725664300_14286472347692 ny 773 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Arrende-_och_andra_nyttjanderattsavtal_i_praktiken_9789139116042_grande.png?v=1553575193 978-913911604-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 792 g Norstedts Juridik Metodpraktikan https://shop.nj.se/products/metodpraktikan?variant=14286457765932 Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen – från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kanske mest spännande momenten i form av analys och tolkning. Boken är också heltäckande i betydelsen att den ger en fyllig genomgång av såväl kvantitativa som kvalitativa angreppssätt.Metodpraktikan är dessutom, som titeln anger, en praktiskt användbar handbok. Här presenteras förslag till lösningar på de många problem som alltid dyker upp längs vägen från idé till färdig forskningsprodukt. Boken är i första hand skriven för universitetsstuderande på olika nivåer, men den är också användbar för alla dem utanför universiteten som intresserar sig för samhällsvetenskapliga undersökningar.Metodpraktikan har vuxit fram ur en metodkurs för studerande på fördjupningsnivån som belönats med pedagogiskt lagpris. Denna femte upplaga är uppdaterad med nya exempel och ny metodlitteratur, bland annat om nya internetbaserade metoder för datainsamling. Upplagan har också en ny layout som gör det lättare att använda boken. shopify_SE_1587723763756 shopify_SE_1587723763756_14286457765932 ny 685 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/metodpraktikan_9789139115151_grande.png?v=1553575021 978-913911515-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 737 g Norstedts Juridik Konkurs https://shop.nj.se/products/konkurs?variant=14280573845548 Denna bok är en lärobok i insolvensrätt, främst konkursrätt. Boken är frikostig med hänvisningar till rättsfall, förarbeten och annan relevant litteratur och är därför också användbar som en handbok. shopify_SE_1587723567148 shopify_SE_1587723567148_14280573845548 ny 681 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/konkurs_9789139207740_grande.png?v=1553488844 978-913920774-0 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 548 g Norstedts Juridik Anställning vid en statlig myndighet https://shop.nj.se/products/anstallning-vid-en-statlig-myndighet?variant=14280641609772 Anställning vid en statlig myndighet är en praktisk och informativ redovisning av de regler som gäller för kompetensförsörjning vid statliga myndigheter. I dag kan kompetensförsörjningen ske genom både anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut. Besluten följer olika regelverk och har delvis olika konsekvenser. I boken redovisas utförligt regelverken för de olika besluten. Boken innehåller även belysande rättsfallsreferat inom området.Boken nominerades 2010 till årets bästa HR-bok av Sveriges HR-föreningar i samarbete med tidskriften Personal & Ledarskap.Anställning vid en statlig myndighet vänder sig till jurister, HR-chefer, HR-handläggare och konsulter som medverkar i rekryteringsarbete. Den är även av intresse för verksamhetschefer, fackliga företrädare och andra som vill ha en sammanhållen bild av ämnesområdet.Den nya upplagan motiveras framför allt av två uppmärksammade rättsfall från Arbetsdomstolen och av den nya förvaltningslagen. Boken är även uppdaterad och aktualiserad med andra nyheter i författningar och rättspraxis.KRISTINA AHLSTRÖM är advokat och har mångårig erfarenhet av arbete som jurist vid flera statliga myndigheter. Hon har erfarenhet av både förvaltningsrätt och arbetsrätt från bland annat Kronofogden, Skatteverket, universitets- och högskolesektorn samt Regeringskansliet och har medverkat i flera statliga utredningar. Hon föreläser ofta om olika rättsliga ämnen och har skrivit flera juridiska böcker. Kristina Ahlström belönades 2018 med Karnovpriset. shopify_SE_1587721273388 shopify_SE_1587721273388_14280641609772 ny 509 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Anstallning_vid_en_statlig_myndighet_2u_9789139116653_ae66b335-f0fd-4970-b9fc-4cde1cfcf94c_grande.png?v=1553489737 978-913911665-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 358 g Norstedts Juridik Europarättens grunder https://shop.nj.se/products/europarattens-grunder?variant=14280581513260 Denna sjätte upplaga har fördjupats på flera viktiga punkter och behandlar, förutom den snabba rättsutvecklingen genom lagstiftning och rättspraxis på centrala områden, även Brexit och andra skeenden av betydelse för EU och dess framtida vägval. Framställningen om Rättighetsstadgan och de grundläggande rättigheterna har utvidgats och fördjupats, liksom kapitlet om unionsrättens rättskällor och metod. Europarättens ställning och tillämpning i svensk rätt behandlas fortlöpande och genomgående i boken.Europarättens grunder ger en grundläggande, samlad framställningom EU och unionsrätten med inriktning på centrala områden. Tyngdpunkten ligger på EU:s konstitutionella uppbyggnad, unionsrättens ställning och processordning samt den inre marknaden, fria rörligheten och konkurrensrätten. Det svenska perspektivet observeras särskilt.Tidigare upplagor har fått stor användning. Boken fungerar både som lärobok och som central informationskälla för praktiskt verksamma jurister m.fl. som behöver uppdatera eller fördjupa sina kunskaper. shopify_SE_1587719536684 shopify_SE_1587719536684_14280581513260 ny 629 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139208112_europarattens_grunder_grande.png?v=1553488919 978-913920811-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 867 g Norstedts Juridik Sekretess i allmän verksamhet https://shop.nj.se/products/sekretess-i-allman-verksamhet?variant=14259420921900 I denna bok får läsaren veta när allmänna handlingar ska hållas hemliga och när de som är verksamma inom stat och kommun har tystnadsplikt. Framställningen utgår från de grundläggande reglerna i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och offentlighets- och sekretesslagen.Först behandlas frågor av allmän räckvidd, bland annat vad som menas med allmän handling, sekretess och meddelarfrihet och hur det praktiskt går till att få del av allmänna handlingar. Sedan lämnas en närmare orientering om sekretessen inom polisväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsväsendet, skatteväsendet och domstolsväsendet. Viktigare rättsfall och ett utförligt sakregister ingår, liksom de aktuella författningstexterna. Sedan föregående utgåva har ett antal ändringar skett i den lagstiftning som behandlas i boken. Dessutom har nya rättsfall tillkommit. I denna sjätte upplaga har framställningen setts över och kompletterats mot denna bakgrund.”Sekretess i allmän verksamhet” framställer reglerna på ett lättfattligt sätt och vänder sig inte enbart till jurister, utan också till förtroendevalda och anställda inom stat och kommun samt till journalistkåren. Boken är också väl lämpad för undervisningsändamål. shopify_SE_1587719241772 shopify_SE_1587719241772_14259420921900 ny 670 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Sekretess_9789139115649_grande.png?v=1553230765 978-913911564-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 484 g Norstedts Juridik Svensk och europeisk marknadsrätt 2 https://shop.nj.se/products/svensk-och-europeisk-marknadsratt-2?variant=14286531002412 Denna framställning är en nyskriven lärobok och grundläggande redogörelse marknadsföringsrätten, dvs. den del av marknadsrätten som bygger på den svenska marknadsföringslagen av 2008 och de bakomliggande EU-direktiven på området samt andra anknytande rättsregler om marknadsföring.Tyngdpunkten har lagts på regelverket kring vilseledande reklam, vilseledande efterbildning och kopplingen till unionsrätten. Framställningen lägger särskild vikt vid Marknadsdomstolens praxis och söker också att observera marknadsföringslagens båda huvudändamål, dvs. att skydda konsumenterna och att skydda näringsidkare mot otillbörliga affärsmetoder. Främst observeras praxis enligt den nya lagen som nu varit i kraft i ca fem år.Boken är avsedd både som lärobok och för praktisk tillämpning av markandsföringslagen. shopify_SE_1587717865516 shopify_SE_1587717865516_14286531002412 ny 340 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Svensk_och_europeisk_marknadsratt_2_9789139204831_10157f45-baae-49c4-857d-b1d7b6c9a81e_grande.png?v=1553575947 978-913920483-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 312 g Norstedts Juridik Specialprocess, utsökning och konkurs https://shop.nj.se/products/specialprocess-utsokning-och-konkurs?variant=14280555855916 I denna nya upplaga av boken behandlas:• Skiljeförfarande inklusive reglerna om förenklat förfarande• Betalningsföreläggande och handräckning• Mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och underhåll samtreglerna om underhållsstöd• Domstolsärenden• Utsökningsrätt• Konkursrätt• Företagsrekonstruktion• SkuldsaneringVid omarbetningen av boken har hänsyn tagits till lagstiftningoch litteratur som tillkommit sedan föregående upplaga. Ett stortantal nya rättsfall har beaktats, inte minst på utsökningsrättens ochkonkursrättens områden. shopify_SE_1587717308460 shopify_SE_1587717308460_14280555855916 ny 414 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139205555_grande.png?v=1553488666 978-913920555-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 583 g Wolters Kluwer Handläggning av LSS-frågor https://shop.nj.se/products/handlaggning-av-lss-fragor?variant=14245980536876 Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas inom kommunal handläggning av individärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistansersättning. Boken beskriver den centrala lagstiftningen som återfinns i LSS och 51 kap. SFB, och ger även inblick i övriga regelverk som man kommer i kontakt med som handläggare av sociala frågor. Huvudsyftet är att presentera de grundläggande reglerna på området, ge praktiska råd i anslutning till dessa och skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning och rättssäkra beslut.Boken kan även användas i utbildningar, t.ex. socionomutbildning, och är ett utmärkt redskap för läkare, arbetsterapeuter m.fl., som ofta har att skriva intyg till enskilda om behov av insatser. Den lämpar sig även för HVB-föreståndare, assistansanordnare och anställda vid andra tillståndspliktiga verksamheter.Denna femte upplaga har uppdaterats särskilt med avseende på rättsfall, men lagändringar av central betydelse för rättsområdet är också beaktade. shopify_SE_1587707510828 shopify_SE_1587707510828_14245980536876 ny 543 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Handlaggning_av_lss_fragor_9789139113973_2be2d323-2a54-4deb-a14a-725a1bcdda31_grande.png?v=1553142975 978-913911397-3 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 367 g Wolters Kluwer Processramen i förvaltningsmål https://shop.nj.se/products/processramen-i-forvaltningsmal?variant=14286509670444 Förvaltningsdomstolarna och de processer som förs i dessa har fått en alltmer framskjuten roll i det svenska samhället. Det finns numera omkring 600 måltyper och dessa är av mycket skiftande karaktär. I Processramen i förvaltningsmål undersöks hur processramen ska bestämmas, dvs. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Framställningen består av tre delar. Den första tar upp förvaltningsprocessens funktion och karaktär. Detta är något som påverkar hur processramen ska bestämmas men som också leder in på frågor om beviskrav, omröstningsregler, åberopsbörda och rättskraft. Den andra delen avhandlar parternas och domstolarnas bundenhet till yrkandena samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. I den tredje delen görs motsvarande undersökning avseende de omständigheter som aktualiseras i målet. Centralt är vad som utgör ”saken” i målet och hur instansordningsprincipen ska tillämpas i förvaltningsmål. Boken riktar sig främst till de aktörer som är involverade i förvaltningsprocesser, dvs. domare och andra befattningshavare inom förvaltningsdomstolarna samt ombud för enskilda parter och processförare på statliga och kommunala myndigheter. shopify_SE_1587707248684 shopify_SE_1587707248684_14286509670444 ny 582 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Processramen_i_forvaltningsmal_9789139018971_grande.png?v=1553575671 978-913901897-1 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 429 g Norstedts Juridik Rättegången i arbetstvister https://shop.nj.se/products/rattegangen-i-arbetstvister?variant=14259174899756 Rättegången i arbetstvisterNy upplaga av kommentaren till arbetstvistlagen, utgiven i samarbete med Arbetsrättsliga föreningen. Uppdateringen speglar alla ändringar sedan den förra upplagan utkom 1979. Ger en överskådlig sammanställning av de förarbeten som har betydelse för tillämpningen. Beskriver också de handlingsmönster man kunnat se när det gäller rättspraxis och hur förhandlingar bedrivs ute på arbetsmarknaden.Utöver arbetstvistlagen kommenterar boken också bland annat lagen om betalningsföreläggande för fodringar i arbetstvister. En presentation av Arbetsdomstolen och dess arbetsordning ingår också, liksom tre processrättsliga uppsatser: shopify_SE_1587706986540 shopify_SE_1587706986540_14259174899756 ny 752 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/39107248_grande.jpg?v=1553229515 978-913910724-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2005 660 g Wolters Kluwer Fordringsrätt https://shop.nj.se/products/fordringsratt?variant=14280679358508 Denna bok är en grundläggande framställning av fordringsrätten. Den vänder sig i första hand till juridikstuderande eller studenter på andra utbildningar som möter fordringsrätten för första gången, men innehåller även en hel del som kan vara till stöd för praktiskt verksamma jurister i deras arbete.Boken behandlar bland annat fordringars uppkomst och upphörande, betalningar och kontantlösa betalningar, regressrätt, preskription, borgen, obehörig vinst, misstagsbetalning, tjänster utan uppdrag och skuldebrevsrätt. Centrala principer och begrepp exemplifieras med rättsfall, och de ofta komplicerade relationerna mellan parterna i ett fordringsförhållande åskådliggörs med ett flertal kommenterade skisser. shopify_SE_1587705413676 shopify_SE_1587705413676_14280679358508 ny 324 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Fordringsratt_9789139207368_grande.png?v=1553490270 978-913920736-8 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 233 g Norstedts Juridik Förmynderskap https://shop.nj.se/products/formynderskap?variant=14158066810924 Denna framställning behandlar ett centralt ämnesområde som berör många människor. Förmynderskapsfrågor har stor aktualitet i samband med frågor om ansvar och rättsligt skydd för svagare parter, såsom barn, äldre personer och förståndshandikappade.I Förmynderskap redogörs för reglerna om omyndigas rättsställning, om föräldrars förmyndaransvar för sina barn och om förvaltares och gode mäns ställning vid tillvaratagandet av enskildas rätt. Föräldrabalkens förvaltningsregler behandlas ingående, liksom överförmyndares verksamhet, särskilt med inriktning på myndighetsansvar, handläggningsregler, sekretess och skadeståndsansvar. Ett kapitel tar upp s.k. särskild förvaltning, ett modernt alternativ till överförmyndarkontrollerad förvaltning av t.ex. större förmögenheter.Den tredje upplagan av boken är uppdaterad med nyheter inom förmynderskapsrätten. I ett nytt kapitel beskrivs institutet framtidsfullmakter. Hänvisningar till avgöranden i högre rätt och nya rättsfall har också tillkommit. Den rättsvetenskapliga diskussionen har utökats och fördjupats.Förmynderskap riktar sig till advokater och andra praktiker inom området liksom till överförmyndare m.fl. som i sin verksamhet handlägger frågor om förmynderskap och som förvaltar tillgångar tillhörande barn och enskilda. Boken lämnar även bidrag till rättstillämpningen och rättsutvecklingen. Den lämpar sig även för den juridiska utbildningen. shopify_SE_1587705184300 shopify_SE_1587705184300_14158066810924 ny 593 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/formynderskap_9789139019527_9355ed14-1594-4766-8fac-695b97904a38_grande.png?v=1552452713 978-913901952-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 262 g Norstedts Juridik Rättegång. Andra häftet https://shop.nj.se/products/rattegang-andra-haftet?variant=14286531952684 RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om - rättegångshinder,- domstolars behörighet,- part- och processbehörighet,- talerätt,- processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare),- talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt partssuccession),- förening av mål (kumulation, samt- intervention. shopify_SE_1587704660012 shopify_SE_1587704660012_14286531952684 ny 353 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139206057_2b1fa8c9-128a-4c34-8bf9-e626dd7b74d6_grande.png?v=1553575967 978-913920605-7 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 385 g Norstedts Juridik Rättsliga regler i högskolan https://shop.nj.se/products/rattsliga-regler-i-hogskolan?variant=14218213752876 "Rättsliga regler i högskolan" är en liten handbok för ledamöter i högskoleorgan. Tyngdpunkten ligger på beslutsprocessen: vilka regler som gäller för ett sammanträde, hur en omröstning går till samt vad kallelser och protokoll bör innehålla. Boken redogör också för hur ledamöter utses och för deras ansvar, skyldigheter och rättigheter. Vidare finns fakta om lagar och förordningar för högskolan, om offentlighet och sekretess, om upphovsrätt samt om de regler som gäller för överklagande. Ett utförligt sakregister med ordförklaringar gör det lätt att hitta de uppgifter man söker. I denna elfte upplaga av "Rättsliga regler i högskolan" har ett antal ändringar och tillägg gjorts i förhållande till föregående upplaga såväl avseende ny lagstiftning som ny praxis. shopify_SE_1587704234028 shopify_SE_1587704234028_14218213752876 ny 461 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/rattsliga_regler_hogskola_2016_grande.jpg?v=1552884689 978-913911461-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 121 g Norstedts Juridik Knivlagen https://shop.nj.se/products/knivlagen?variant=14286452916268 Varje år anmäls omkring 8 000 brott mot knivlagen. En majoritet av brotten uppdagas i samband med ingripanden vid hotfulla situationer eller fall av misshandel.Knivlagen tillhör specialstraffrättens kortaste lagar men ändå uppstår en del tillämpningsproblem och bedömningen av likartade situationer skiljer sig ofta åt. Knivlagen – Bakgrund och tillämpning klargör på ett lättillgängligt sätt viktiga tillämpningsfrågor:- vilka föremål och platser som omfattas- vad som avses med innehav- när ett innehav kan anses befogat. Vidare lämnas en redogörelse för bakgrunden till dagens knivlag, med avstamp i 1950-talets stilettförordning. Ett särskilt kapitel ägnas åt knivförbuden i Danmark, Finland och Norge.Knivlagen – Bakgrund och tillämpning riktar sig framförallt till personer som i sitt yrke kommer i kontakt med knivlagen, såsom poliser, åklagare, advokater och domare. Men även en intresserad allmänhet kan ha nytta av bokens innehåll. shopify_SE_1587704201260 shopify_SE_1587704201260_14286452916268 ny 339 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019039_grande.png?v=1553574939 978-913901903-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 132 g Norstedts Juridik Elevhälsan i den nya skollagen https://shop.nj.se/products/elevhalsan-i-den-nya-skollagen?variant=14158063894572 Elevhälsan är en verksamhet som måste finnas i flertalet skolformer och vars centrala uppgift är att stödja elevernas utveckling mot målen för utbildningen, men också erbjuda hälsobesök och enkla sjukvårdsinsatser.Det betyder att elevhälsan ska hjälpa till med att se till atteleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och personligautveckling.I elevhälsan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterskor,psykologer, kuratorer och personal med specialpedagogisk kompetens. För att klara detta uppdrag krävs samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamheten. Denna bok riktar sig till dig som måste överblicka och tillämpa de många bestämmelser i skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen som reglerar denna viktigasamverkan.I denna av boken har beaktats de många ändringarna i skollagen och i annan lagstiftning, som genomförts under senare år t.ex.den nya patientlagen och den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).Viktiga frågeställningar som behandlas är bl.a. - utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd - minskade krav på dokumentation i skolan - särskilt stöd och åtgärdsprogram - fördelning av resurser och stöd vid funktionsnedsättning - bristande tillgänglighet som en form av diskriminering - utbildning för nyanlända elever med mottagande och skolgång shopify_SE_1587703676972 shopify_SE_1587703676972_14158063894572 ny 490 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Elevhalsan_i_den_nya_skollagen_9789139114567_grande.png?v=1552452696 978-913911456-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 341 g Wolters Kluwer Polisers rätt att skjuta https://shop.nj.se/products/polisers-ratt-att-skjuta?variant=14286443511852 En översiktlig framställning av svenska polismäns rätt att skjuta. Boken innehåller flera belysande fall och utgör därför ett hjälpmedel för praktiskt verksamma poliser, blivande poliser, jurister och journalister. Författaren skisserar huvudragen i den rättsliga regleringen och beskriver hur den tillämpas i konkreta fall. En polis ska alltid försöka hitta andra utvägar än våld för att lösa en uppgift. Men ibland är våld oundvikligt och då kan sista möjligheten vara att använda tjänstevapnet. Författaren förklarar vilka problem rätten att skjuta ger upphov till och vilka lösningar som står till buds. Författaren klargör när en polis får skjuta mot en annan människa och kanske viktigare, när han inte får skjuta. Stor uppmärksamhet ägnas åt hur reglerna tillämpas i konkrtea fall. Författaren diskuterar också polisledningens ansvar för vapenanvändningen. Rgeleringen har många år på nacken och författaren ställer frågan om det inte är dags för en lagändring. shopify_SE_1587702923308 shopify_SE_1587702923308_14286443511852 ny 376 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/3910706X_27599310-45ff-4861-8f75-55cdf54e0b14_grande.jpg?v=1553574827 978-913910706-4 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2004 224 g Wolters Kluwer Skatteprocessen https://shop.nj.se/products/skatteprocessen?variant=14171618017324 I handboken "Skatteprocessen" behandlas förfarandet i skatteärenden och skattemål. Centrala frågeställningar som tas upp är uppgifts- och dokumentationsskyldighet, utredning, beslut om och betalning av skatt, tvångsåtgärder, ersättning för kostnader, omprövning och överklagande. Vidare redogörs för frågor om förvaltningsdomstolarnas organisation, forum och domförhet, kommunikation, talan och avgränsning av saken samt sekretess på skatteområdet. Lagstiftning, rättspraxis, doktrin och Skatteverkets normgivning m.m. har uppdaterats fram till juni 2016. Skattetillägg och kontrollavgifter ges en mindre framträdande plats i denna bok, eftersom författarna utförligt behandlar sanktionerna på skatteområdet i handboken "Skattetillägg och skattebrott". Författarna har också publicerat lagkommentaren "Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar". Handboken vänder sig till praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet. shopify_SE_1587702726700 shopify_SE_1587702726700_14171618017324 ny 595 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019787_grande.png?v=1552538763 978-913901978-7 Wolters Kluwer Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 374 g Norstedts Juridik Barnets bästa https://shop.nj.se/products/barnets-basta-3?variant=14280657961004 Barnets bästa – tillgodoseendet av ett barns behov och intressen – ska vara ledstjärnan vid alla åtgärder som rör barn. Detta har slagits fast både i FN:s konvention om barnets rättigheter och i många olika svenska lagar. Men vad innebär egentligen barnets bästa som rättslig målsättning och hur ser vi på barn i rättsliga sammanhang? I "Barnets bästa" redogörs för barnets rättsliga ställning i familjen och hur barns rätt tillgodoses vid fastställande av föräldraskap och familjetillhörighet. Barns rätt till omsorg och försörjning samt tvister mellan föräldrar om barn behandlas. Vidare redogörs för socialnämndens ansvar för att barn och unga får växa upp under goda och trygga villkor, särskilt vad gäller barn i familjehem och barn som utsatts för brott. Boken innehåller också avsnitt som rör barn och unga som självständiga rättssubjekt; deras rätt att bestämma över sina egna angelägenheter. Barn rättsliga ställning inom hälso- och sjukvården berörs, likaså regler rörande unga lagöverträdare och barns skadeståndsskyldighet. "Barnets bästa" kan användas som kunskapskälla i utbildningar till jurist, socionom, lärare och journalist. Boken är också av intresse för verksamma inom hälso- och sjukvården och för andra med ett yrkesmässigt eller privat intresse av frågor som rör barns rätt. shopify_SE_1586409668652 shopify_SE_1586409668652_14280657961004 ny 651 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Barnets-basta_9789139115465_b2831be9-c216-4892-8f07-b61f90a359a5_grande.png?v=1553489951 978-913911546-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 572 g Norstedts Juridik Immaterialrättens struktur https://shop.nj.se/products/immaterialrattens-struktur-1?variant=13416263090220 Verket belyser grunderna inom immaterialrätten. shopify_SE_1586403278892 shopify_SE_1586403278892_13416263090220 ny 227 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_b5be9923-9274-490e-b55f-498777c07e52_grande.png?v=1547737176 978-913920715-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Immaterialrättens struktur https://shop.nj.se/products/immaterialrattens-struktur?variant=14289015734316 "Immaterialrättens struktur" är en lärobok i immaterialrätt som riktar sig till såväl studenter som praktiker verksamma inom området.Boken skiljer sig från traditionella läroböcker i immaterialrätt genom att den är indelad i fyra block som behandlar följande centrala frågeställningar: (i) ensamrättens struktur, (ii) registreringssystemens betydelse, (iii) avtal rörande immaterialrätt och (iv) begränsningar av ensamrätten.Denna struktur fokuserar inte bara på immaterialrättens fyra delområden, upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt, utan även på rättsområdets syften och ändamål. Målet är att göra det lättare för läsaren att förankra immaterialrätten i en samhällskontext, eftersom den är ett högaktuellt rättsområde i det moderna informationssamhället. Allt fler betydande immaterialrättsliga transaktioner, exempelvis licensavtal, förvärv av bolag med omfattande IP-portföljer samt intrångsärenden, ställer krav på kunskap kring immaterialrättens grundläggande funktioner och syften. I ljuset av detta blir registreringssystemen för de immateriella rättigheterna av allt större vikt.I boken hänvisas kontinuerligt till rättspraxis i syfte att belysa och illustrera frågeställningar och gränsdragningar med tydliga exempel. shopify_SE_1586403246124 shopify_SE_1586403246124_14289015734316 ny 227 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Immaterialrattens-struktur_9789139207153_grande.png?v=1553608590 978-913920715-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Standardavtalsrätt https://shop.nj.se/products/standardavtalsratt?variant=13806300626988 Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt.Boken har fått en omfattande användning i det praktiska rättslivet, inte minstbland advokater och domare.I denna upplaga har framställningen omarbetats väsentligt och gjorts mer probleminriktad. Viktig ny rättspraxis har kommit till, främst från HD men även från EU-domstolen. Rättsutvecklingen på grundval av EU:s avtalsvillkorsdirektiv har särskilt uppmärksammats.Boken behandlar bland annat• standardavtalens funktion och förhållandet till handelsbruk,• standardvillkors införlivande med det enskilda avtalet,• principerna för tolkning av standardavtal,• tvingande lagstiftning och oskäliga villkor,• tillämpningen av generalklausulen i 36 § avtalslagen,• tillämpningen av de särskilda avtalsvillkorslagarna. shopify_SE_1585280122924 shopify_SE_1585280122924_13806300626988 ny 508 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139208136_grande.png?v=1550205383 978-913920813-6 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 407 g Norstedts Juridik Polislagen https://shop.nj.se/products/polislagen-1?variant=14286532739116 Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin tolfte upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenheter att använda våld, att omhänderta personer och att utföra kroppsvisitationer. Bestämmelserna i lagen har kommenterats ingående med målsättningen att kommentarerna ska underlätta den praktiska tillämpningen. I den nya upplagan beskrivs och kommenteras de författningsändringar, främst i polislagen, som har föranletts av den nya polisorganisationen som infördes den 1 januari 2015. Även de senaste författningsändringarna, bland annat den nya 29 a § som reglerar möjligheten för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen att överlämna en transport av någon som är berövad friheten till Kriminalvården tas upp. Kommentaren tar upp ny rättspraxis, bland annat JO-uttalanden, och ny litteratur inom rättsområdet och behandlar också lagstiftning som ligger nära polislagen, till exempel lagstiftningen om omhändertagande av berusade personer. Denna upplaga har försetts med fler rubriker för att öka läsvänligheten. Kommentaren avser rättsläget den 1 juni 2017 shopify_SE_1585270685740 shopify_SE_1585270685740_14286532739116 ny 648 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Polislagen_9789139115625_9235bb0f-e4a1-42ba-91c8-6a8263e00fc8_grande.png?v=1553575987 978-913911562-5 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 363 g Norstedts Juridik Förhandlarboken https://shop.nj.se/products/forhandlarboken?variant=14071454531628 Att kunna förhandla och ha kännedom om de arbetsrättsliga regelverken är numera en nödvändig kompetens för den som är chef i ett företag. Förändringstakten i näringslivet är mycket snabb och förhandlingar en del av vardagen."Förhandlarboken" ger en fördjupad kunskap om hur olika sorters förhandlingar på arbetsmarknaden hanteras och vilka grundprinciper som måste sitta i ryggmärgen hos varje chef och förhandlare i företag och organisationer. I "Förhandlarboken" utvecklas en grundläggande metodik för att förbereda, genomföra och avsluta de olika förhandlingarna i arbetslivet. Författarna delar med sig av sina främsta expertråd och beskriver vilka egenskaper som präglar en skicklig förhandlare. Boken har främst ett arbetsgivar- och företagsperspektiv och innehåller även bland annat avsnitt om företagsförvärv och inrangeringförhandlingar, lön, kommunikation i samband med förhandlingar samt retorik och argumentation. I boken finns ett urval av de arbetsrättsliga lagar och bestämmelser som är viktiga för en chef i ett företag att ha kunskap om.I samtliga tidigare upplagor av "Förhandlarboken" har författarna Gösta Eberstein och Stig R. Humlin medverkat. Denna utgåva bygger på föregående upplagor men är omarbetad i stora delar. Nya avsnitt har också tillkommit. shopify_SE_1585270325292 shopify_SE_1585270325292_14071454531628 ny 439 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114758_e7e59373-61de-43df-98fe-68151d9d774f_grande.png?v=1551933450 978-913911475-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 275 g Norstedts Juridik Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser https://shop.nj.se/products/beskattning-av-aktiebolag-vid-foretagsoverlatelser?variant=14280558182444 Varje dag överlåts företag och företagsgrupper omstruktureras. Ofta rör det sig om stora värden och det är inte ovanligt att en företagsöverlåtelse påverkar de inblandade parterna under lång tid. Skatt är ofta den väsentligaste transaktionskostnaden. Av den anledningen är det mycket viktigt att kunna förutse de skattekonsekvenser som uppkommer i och med överlåtelsen. Beskattning av aktiebolag vid företagsöverlåtelser syftar till att ge en överblick över skattereglernas inverkan på företagsöverlåtelser. Boken riktar sig dels till jurister och andra rådgivare som inte primärt arbetar med skatterätt men som kommer i kontakt med skatterättsliga frågeställningar i sitt arbete med företagsöverlåtelser, dels till skattejurister i början av sin yrkesbana och till studenter. shopify_SE_1585266327596 shopify_SE_1585266327596_14280558182444 ny 429 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018285_grande.png?v=1553488686 978-913901828-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 191 g Wolters Kluwer Finna rätt https://shop.nj.se/products/finna-ratt?variant=14286467989548 Det är viktigt att den som arbetar med juridiska problem är orienterad i det juridiska källmaterialet och juristens arbetsmetoder för att skaffa sig nödvändig information. Syftet med FINNA RÄTT är att ge kunskap och vägledning i dessa ting. FINNA RÄTT behandlar såväl grundläggande frågor om den svenska rättsordningens uppbyggnad och det centrala rättskällematerialet som svårare frågor som dyker upp i mer ingående rättsutredningar. Boken orienterar också om rättskällor och dokumentation i europarätten och om information i digital form.FINNA RÄTT används både i akademisk undervisning vid de juridiska fakulteterna och inom andra typer av rättsutbildning och av praktiskt verksamma jurister. FINNA RÄTT har skrivits av en författargrupp beståendeav juris professorer vid Stockholms universitet. Hans-Heinrich Vogel ärnumera professor i Lund.I den fjortonde upplagan har texten genomgående aktualiserats och skrivitsom där det behövts. Kapitlet om europarätten har kompletterats. shopify_SE_1585264328748 shopify_SE_1585264328748_14286467989548 ny 652 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139208372_b240_07d70122-49ca-445f-a543-0f5b7ed8a7bb_grande.png?v=1553575142 978-913920837-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 625 g Norstedts Juridik Författningssamling för Svensk juridik https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-for-svensk-juridik?variant=14286485323820 Denna författningssamling innehåller lagar och förordningar, enligt lydelse den 1 juli 2018, för att tillse behovet av lagtext på introduktionskurser och översiktskurser i juridik. Vissa lagar återges endast i utdrag för att bibehålla lättillgängligheten.Boken är primärt framtagen för att användas tillsammans med läroboken "Svensk juridik", men kan med fördel även användas med andra läroböcker. shopify_SE_1585255710764 shopify_SE_1585255710764_14286485323820 ny 349 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_for_Svensk_juridik_9789139208624_grande.png?v=1553575358 978-913920862-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1177 g Norstedts Juridik Brottsdatalagen https://shop.nj.se/products/brottsdatalagen?variant=13806345912364 Personuppgiftslagstiftningen har genomgått en rejäl förändring i och med dataskyddsreformen. Inom det brottsbekämpande området har det kommit en helt ny lag i form av brottsdatalagen. Den utgör nu ramlag vid sidan av dataskyddsförordningen och kompletteras av registerlagarna.Denna kommentar utgår främst från förarbetena då någon praxis ännu inte hunnit bildas. I den mån äldre avgöranden har betydelse har det arbetats in i texten. Kommentaren har även försetts med hänvisningar till brottsdataförordningen och till de brottsbekämpande myndigheternas brottsdatalagar. Detta för att görs den så praktiskt användbar som möjligt och för att samla det mesta i en och samma bok. shopify_SE_1585255579692 shopify_SE_1585255579692_13806345912364 ny 614 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116431_grande.png?v=1550205763 978-913911643-1 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 363 g Norstedts Juridik Författningssamling i förmögenhetsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-formogenhetsratt?variant=14259274973228 Författningssamlingen innehåller en sammanställning av de mest centralaförfattningarna på förmögenhetsrättens område. Boken är primärtframtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- och högskolenivåmen kan även användas av den som är i behov av en överblickbar samlingav författningar på förmögenhetsrättens område. I syfte att hållasamlingen lättillgänglig återges inte alla författningar i dess helhet.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018. shopify_SE_1585254760492 shopify_SE_1585254760492_14259274973228 ny 277 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/forfattningssamling-i-formogenhetsratt_9789139208648_aa29bdb5-ae7e-496b-9afb-d9a3e1c0fb61_grande.png?v=1553230049 978-913920864-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 583 g Norstedts Juridik Notarietvistemål, 2 u https://shop.nj.se/products/notarietvistemal-2-u?variant=14225861148716 Notarier och beredningsjurister vid tingsrätter arbetar med tvistemål i stor utsträckning. I många fall handlägger de målen självständigt från stämningsansökan till dom. I andra fall gör de inhopp i ordinarie domares mål. Ofta stöter notarien eller beredningsjuristen på praktiska problem i hanteringen av målen.Notarietvistemål är en praktisk handbok med ambitionen att ge svar på de frågor som kan dyka upp vid handläggningen av T-mål och FT-mål. Exempel på sådant som behandlas i boken är vad man gör när en part är i konkurs, om ett FT-mål kan ändras till att bli ett T-mål och vice versa, vilka frågor man bör ställa vid en muntlig förberedelse samt när man ska meddela inhibition. I denna andra upplaga har tillkommit avsnitt om huvudförhandling och om arbetstvister. I övrigt har ett stort antal ändringar gjorts.Notarietvistemål vänder sig i första hand till notarier och beredningsjurister vid tingsrätter. Även mer erfarna jurister kommer att ha utbyte av boken. shopify_SE_1585254268972 shopify_SE_1585254268972_14225861148716 ny 452 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139020844_b240_grande.png?v=1552970662 978-913902084-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 314 g Norstedts Juridik Författnings- och rättsfallssamling i familjerätt https://shop.nj.se/products/forfattnings-och-rattsfallssamling-i-familjeratt?variant=14137240354860 Denna författnings- och rättsfallssamling innehåller centrala författningar och belysande rättsfall på familjerättens område. Boken är primärt framtagen för kurser i familjerätt på universitet och högskola, men kan även användas av den som är i behov av en samlad familjerättslig överblick.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018. shopify_SE_1585254170668 shopify_SE_1585254170668_14137240354860 ny 287 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattnings-_och_rattsfallssamling_i_familjeratt_9789139208617_cf0d3f22-12f4-4180-8ce2-2069a3639bc1_grande.png?v=1552365597 978-913920861-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 506 g Norstedts Juridik Socialförsäkringsrätt https://shop.nj.se/products/socialforsakringsratt?variant=14259258851372 Socialförsäkringen har under senare år varit utsatt för stora förändringar, såväl politiska och organisatoriska som rättsliga. I denna lärobok behandlas den rättsliga regleringen av en av socialförsäkringens viktigaste grenar – sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen är en konsekvens av den sociala risk som de flesta personer löper, att bli eller vara sjuk och att inte kunna försörja sig genom förvärvsarbete. Med det som utgångspunkt behandlas rätten att tillhöra den svenska socialförsäkringen, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna åberopa rättigheter vid sjukdom. Bokens fokus är en rättslig genomgång av sjukpenningen, sjukdomsbegreppet och begreppet arbetsförmåga. Dessutom behandlas rehabilitering och sjuk-/aktivitetsersättning.Boken vänder sig främst till studenter i socialt arbete, rättsvetenskap och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Men den kan också användas av försäkringshandläggare, socionomer, kuratorer m.fl. yrkeskategorier som i sin verksamhet kommer i kontakt med sjukförsäkringsrättsliga frågor. shopify_SE_1585253810220 shopify_SE_1585253810220_14259258851372 ny 446 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Socialforsakringsratt_nj_6dde814f-db44-4f71-8d2d-e5cc4935ee8d_grande.png?v=1553229955 978-913911609-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 385 g Wolters Kluwer Rehabiliteringsansvaret https://shop.nj.se/products/rehabiliteringsansvaret?variant=14246032113708 När en arbetstagare inte längre kan utföra sina arbetsuppgifter därföratt han eller hon har blivit sjuk eller skadad, aktualiseras olika rättsreglersom syftar till att göra det möjligt för arbetstagaren att behålla sin anställning och kunna fortsätta att arbeta hos arbetsgivaren. Lyckas detta så undviks uppsägning och utslagning från arbetslivet.Dessa regler finns framför allt i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalkenoch lagen om anställningsskydd. Tillsammans bildar de ett system för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som arbetsgivaren ansvarar för. Allt detta skildras i boken. Översiktligt berörs även diskrimineringslagens regler om funktionsnedsättning och framför allt reglerna rörande förbudet att diskriminera arbetstagare i form av bristande tillgänglighet. Vi redovisar översiktligt även EU-rättens skydd mot diskriminering av arbetstagare med funktionshinder.Boken är användbar i det praktiska arbetslivet och lämplig som handbokför dem som är involverade i rehabiliteringsprocessen – fackliga företrädare, företrädare för arbetsgivare, advokater och andra arbetsrättsjurister. Boken kan användas även i utbildningssammanhang. shopify_SE_1585253679148 shopify_SE_1585253679148_14246032113708 ny 496 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rehabiliteringsansvaret_9789139116240_9a417813-33a3-4736-b47e-d1492e6d69d2_grande.png?v=1553143303 978-913911624-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 301 g Wolters Kluwer Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, inbunden årgång 2017 https://shop.nj.se/products/nytt-juridiskt-arkiv-avd-i-inbunden-argang-2017?variant=13935917400108 I NJA I publiceras avgöranden från Högsta domstolen. Varje år publiceras ett hundratal referatfall, dvs. prejudikat, som refereras mer fullständigt. Avgöranden som saknar prejudikatintresse publiceras i en notisavdelning. shopify_SE_1585253154860 shopify_SE_1585253154860_13935917400108 ny 3,631 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_b18bc7b6-fe63-4cdb-83dc-15dd716dd913_grande.png?v=1551069418 978-913902051-6 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1540 g Wolters Kluwer Att skriva bättre i jobbet https://shop.nj.se/products/att-skriva-battre-i-jobbet?variant=14286469857324 När vi skriver i arbetet – på myndigheten, på företaget eller i organisationen – är det ofta för att förmedla ett viktigt budskap. Då måste vi försöka hitta den rätta tonen, formulera oss tydligt och presentera innehållet rakt på sak, allt för att budskapet verkligen ska nå fram.Boken ger råd och tips om hur man väljer ton och perspektiv, hur man planerar, disponerar och gör texten överskådlig. Boken behandlar också sådant som styckeindelning, meningsbyggnad och ordval. Många praktiska exempel visar hur en text kan göras läs och läsarvänlig.Vissa mycket vanliga typer av texter i arbetslivet behandlas i egna avsnitt, till exempel protokoll, rapporter, pressmeddelanden, beslutsunderlag och beslut. Här finns också råd om vad man bör tänka på när man skriver för webben eller i sociala medier.Dessutom tas några språkriktighetsfrågor upp, sådana som oftaväcker heta känslor. Ska man skriva var eller vart? De eller dem? Innan eller före? Och får man använda ordet hen? Språkrådet ger svaren. shopify_SE_1585253089324 shopify_SE_1585253089324_14286469857324 ny 452 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Att-skriva-battre-i-jobbet_9789139115809_grande.png?v=1553575156 978-913911580-9 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 275 g Norstedts Juridik Utlänningslagen https://shop.nj.se/products/utlanningslagen?variant=14286465138732 Utlänningslagen behandlar rätten för utlänningar att resa in i och vistas iSverige och rätten att arbeta och studera här. Den innehåller också bestämmelser om avvisning och utvisning och i övrigt bestämmelser som är grundläggande för utlänningars rättsliga ställning. Lagens tillämpning reglerasnärmare i utlänningsförordningen. Innehållet i den elfte upplagan av boken är aktualiserat fram till den 1 juli2017. Efter publiceringen av den tionde upplagan har lagen ändrats i åtskilliga avseenden. Det gäller bland annat • Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet• Genomförande av EU:s gränskodex• Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Migrationsöverdomstolen har alltsedan 2006 meddelat ett stort antal vägledande avgöranden i mål enligt utlänningslagen. Dessa avgöranden redovisas fram till utgången av juni 2017. Vidare redovisas ett stort antal rättsfall från bland annat EU-domstolen och Europadomstolen. I boken kommenteras också några andra lagar som ansluter till utlänningslagen. shopify_SE_1585252499500 shopify_SE_1585252499500_14286465138732 ny 1,169 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Utlanningslagen_9789139115878_grande.png?v=1553575120 978-913911587-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1186 g Norstedts Juridik Brott och straff https://shop.nj.se/products/brott-och-straff?variant=14259270058028 "Brott och straff. En grundbok i straffrätt" är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen är koncentrerad till att ge en grundläggande och översiktlig presentation av främst de allmänna förutsättningarna för att brott ska vara begånget (dvs. brottsbegreppet) och hur man går tillväga i ett enskilt fall för att avgöra om brott föreligger, samt att beskriva huvuddragen för hur påföljdssystemet är uppbyggt och hur påföljdsbestämning går till.I syfte att underlätta inlärning och som pedagogiskt stöd i undervisningen innehåller boken ett antal instuderings-/diskussionsfrågor och övningsfrågor (både med och utan svarsförslag) med olika svårighetsgrad. shopify_SE_1585252270124 shopify_SE_1585252270124_14259270058028 ny 265 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Brott_och_straff_9789139208525_1db2c3f9-6ba0-4806-9d7a-78bf0bd211f1_grande.png?v=1553230017 978-913920852-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 198 g Norstedts Juridik Sveriges Rikes Lag 2018 (klotband) https://shop.nj.se/products/sveriges-rikes-lag-2018-klotband?variant=14280656977964 Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2018.En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från sammanlagt sju domstolar, nämligen EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.Lagboksappen 2018 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2018 till och med januari 2019. shopify_SE_1585252139052 shopify_SE_1585252139052_14280656977964 ny 1,357 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/SverigesRikesLag_2018_phone_app_9b969096-1c94-4fbd-a137-0bb622076dc8_grande.png?v=1553489945 978-913902043-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 3115 g Norstedts Juridik Entreprenadjuridik https://shop.nj.se/products/entreprenadjuridik?variant=14286442135596 Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling. Slutligen analyseras det avtalssystem som används mellan beställare och entreprenör, och främst de allmänna bestämmelser som går under benämningen AB 04. shopify_SE_1585245028396 shopify_SE_1585245028396_14286442135596 ny 296 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/EntreprJ_omslag_tryck_grande.jpg?v=1553574816 978-913920485-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2008 235 g Norstedts Juridik Statlig tjänsteman https://shop.nj.se/products/statlig-tjansteman?variant=13900084510764 Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina rättigheter och skyldigheter. Den vänder sig i första hand till alla statstjänstemän men kan med fördel läsas av politiker, journalister och andra som är intresserade av att få en inblick i hur en statlig myndighet fungerar. Boken ger svar på bland annat följande frågor:o Vem är min uppdragsgivare och vad får det för effekter på mitt handlande?o Hur ska jag förhålla mig till den makt jag utövar som statstjänsteman?o Hur hanterar jag ett ärende?o Varför ska jag dokumentera?o Vad ska jag göra om en person begär ut handlingar?o Vad händer om jag gör fel?Statlig tjänsteman går att läsa från pärm till pärm eller använda som uppslagsbok. Boken är skriven av en praktiker för praktiker, med tips och resonemang som hjälper en tjänsteman att se sin roll i myndigheten och ger en kunskapsbas som gör hen bättre på sitt jobb. shopify_SE_1583622324268 shopify_SE_1583622324268_13900084510764 ny 444 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116110_d4905a8a-e6b9-4fa9-9d44-d7e9483ef9b9_grande.png?v=1550810343 978-913911611-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 308 g Norstedts Juridik Grundskolans regelbok 2018/19 https://shop.nj.se/products/grundskolans-regelbok-2018-19?variant=14061988642860 I Grundskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelserna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samlade – även de som gäller för fristående skolor och enskilda fritidshem. Här återges de delar av skollagen, läroplanen och skolförordningen som berör grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.Årets upplaga innehåller den lydelse av reglerna som gäller under läsåret 2018/2019 och de senaste ändringarna i läroplanen. Ändringarna innebär bl.a. att förskoleklassen har blivit obligatorisk. När bestämmelser som ska börja tillämpas senare redan är beslutade finns även den kommande lydelsen med i boken eller hänvisningar till denna.Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda och föräldrar och kan med fördel användas i lärarutbildningen och fortbildningen.Vid beställning av 10 ex eller däröver 315 kr. shopify_SE_1583078834220 shopify_SE_1583078834220_14061988642860 ny 371 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Grundskolans_regelbok_2018-2019_9789139116271_grande.png?v=1551848293 978-913911627-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 231 g Wolters Kluwer Corporate taxation and social responsibility https://shop.nj.se/products/corporate-taxation-and-social-responsibility?variant=14061890535468 The book Corporate Taxation and Social Responsibility explains the bases for the polarized positions in the debate on multinational corporate tax strategies. Based on legal theory, political philosophy, and international tax law, the authors find strong arguments to require corporate executives to carry out their tax strategies in a responsible way, that is, in a way that is difficult to criticize with ethical arguments. International tax strategies such as debt-push-down and the double-Irish-with-a-Dutch-sandwich are analyzed and discussed in relation to anti-avoidance regulations and possible legal applications. The concepts of social responsibility and business ethics are discussed in depth and related to corporate tax. In short, this book explains in a simple and accessible manner the challenges facing today's international tax regime, and it presents possible solutions to meet these challenges.Are you not a Swedish customer? Find out more about pricing and how to order here. shopify_SE_1583048720428 shopify_SE_1583048720428_14061890535468 ny 451 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114826_b240_grande.png?v=1551847385 978-913911482-6 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 378 g Norstedts Juridik Författningssamling i europarätt och statsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-europaratt-och-statsratt?variant=14225873305644 Denna författningssamling innehåller grundläggande Europeisk lagtext som används på kursen i Europarätt vid Juridiska Institutionen, Stockholms universitet, d.v.s. EU:s Unionsfördrag, Funktionsfördrag och Rättighetsstadga samt Europakonventionen.Författningssamlingen innehåller också de grundläggande statsrättsliga författningar som används i kursen i Statsrätt, d.v.s., våra fyra grundlagar, riksdagsordningen samt författningar som kompletterar eller ansluter till dessa författningar.>Samlingen är primärt avsedd för kurser i europarätt och statsrätt på universitetsnivå, särskilt med avseende på Europarätt och Statsrätt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, men kan givetvis också utgöra ett hjälpmedel för yrkesverksamma jurister och andra som kommer i kontakt med europarättsliga och statsrättsliga frågor. shopify_SE_1583047802924 shopify_SE_1583047802924_14225873305644 ny 325 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_europaratt_och_statsratt_9789139208969_grande.png?v=1552970806 978-913920896-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 418 g Wolters Kluwer Straffrättens påföljdslära https://shop.nj.se/products/straffrattens-pafoljdslara?variant=14286459863084 Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemetför juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningensätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga denideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats ochförändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgåendeuppdaterats.Ur innehållet:Suum cuiqueDEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONERBöter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande tillsärskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIERProportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNINGStraffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fallav påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik. shopify_SE_1583041445932 shopify_SE_1583041445932_14286459863084 ny 324 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Straffrattens_pafoljdslara_9789139208358_696cb225-3e98-4cb3-b9b1-bd8bfb49e372_grande.png?v=1553575039 978-913920835-8 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 356 g Wolters Kluwer Yttrandefrihetsgrundlagarna https://shop.nj.se/products/yttrandefrihetsgrundlagarna?variant=14286456782892 I sin lärobok Yttrandefrihetsgrundlagarna beskriver Hans-GunnarAxberger dessa lagars framväxt och roll i rättssystemet. De bärandeprinciperna – censurförbud, utgivaransvar, meddelarfrihet, källskydd,juryrättegång m.m. – analyseras och illustreras med rättspraxis. Ettsärskilt kapitel ägnas åt offentlighetsprincipen. Boken är i första hand avsedd för studenter och för dem som i sittarbete kommer i kontakt med medierättsliga frågor men vänder sigäven till andra som vill förstå hur detta för Sverige unika regelsystemfungerar. I denna tredje upplaga har ett särskilt kapitel om förtal och privatlivskränkningar tillkommit. Vidare har ny rättspraxis tillförts ochmedielandskapets förändringar beaktats, liksom europarättens ökandebetydelse för den svenska yttrandefrihetslagstiftningen. shopify_SE_1583035973676 shopify_SE_1583035973676_14286456782892 ny 339 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/yttrandefrihetsgrundlagarna_9789139207931_d34acebd-3ec6-4727-8838-1059512c9fcc_grande.png?v=1553575005 978-913920793-1 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 352 g Norstedts Juridik Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs https://shop.nj.se/products/process-och-straffratt-for-juridisk-oversiktskurs?variant=14280579612716 Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen.Boken behandlar:• domstolsväsendet• tvistemålsförfarandet• reglerna om småmål• summarisk betalningsprocess• reklamationsförfarandet• skiljeförfarande• utsökningsrätt• konkursrätt• straffrätt.I denna nya upplaga har det gjorts ett stort antal ändringar och förenklingari syfte att underlätta studiet av boken.I denna nya upplaga har det gjorts ett stort antal ändringar och förenklingar i syfte att underlätta studiet av boken. shopify_SE_1583035416620 shopify_SE_1583035416620_14280579612716 ny 224 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Process-_och_straffratt_for_juridisk_oversiktskurs_9789139207979_grande.png?v=1553488901 978-913920797-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 231 g Norstedts Juridik Skuldebrevsrätten https://shop.nj.se/products/skuldebrevsratten?variant=14286509834284 "Skuldebrevsrätten. En introduktion" är en lärobok i skuldebrevsrätt. Den är framför allt avsedd för studenter som antingen läser handelsrätt, ekonomi eller en introduktionskurs i juridik. I boken behandlas centrala fordringsrättsliga problem med särskilt fokus på skuldebrevslagens bestämmelser. Även annan lagstiftning med en nära koppling till skuldebrevslagen behandlas, exempelvis räntelagen, preskriptionslagen och konsumentkreditlagen. shopify_SE_1583031746604 shopify_SE_1583031746604_14286509834284 ny 308 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/skuldebrevsratten_Introduktion_9789139207252_grande.png?v=1553575674 978-913920725-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 341 g Norstedts Juridik Trygghet och studiero https://shop.nj.se/products/trygghet-och-studiero?variant=14259258556460 Trygghet och studiero har som syfte att ge lärare och skolledare ett handfast stöd i arbetet med att förebygga och ingripa mot kränkningar i skolmiljön. Skolans rättsliga ansvar klargörs i boken utifrån de övergripande principer som lagstiftaren har fastslagit. De juridiska resonemangen illustreras med talrika exempel från skolans vardag och med tydliga kommentarer och förklaringar. I framställningen har inarbetats forskning om bl.a. nätmobbning och könsskillnader mellan pojkars och flickors beteendemönster. Särskild uppmärksamhet ägnas framgångsfaktorer på vägen mot trygghet och studiero. I denna andra upplaga har materialet uppdaterats med hänsyn till den senaste rättsutvecklingen och ett flertal nya exempel har tillkommit. Särskild tonvikt har lagts vid att analysera vilken betydelse ett införlivande av barnkonventionen i svensk lag kan komma att få för skolorna. shopify_SE_1583015985196 shopify_SE_1583015985196_14259258556460 ny 285 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116103_b240_grande.png?v=1553229950 978-913911610-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 176 g Norstedts Juridik Svensk associationsrätt i huvuddrag https://shop.nj.se/products/svensk-associationsratt-i-huvuddrag?variant=14286534115372 Tolfte upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 januari 2018, men även den nya lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, som trädde i kraft den 1 juli 2018, behandlas. Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla bolag, handelsbolag, inklusive kommanditbolag, aktiebolag, ekonomiska föreningar och ideella föreningar.I boken behandlas bl.a. frågor om associationernas uppkomst och organisation samt om beslutsförfarandet i associationernas organ. Dessutom behandlas medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, ansvaret för förbindelser, associationernas finansiering samt skadeståndsfrågor. Genom redogörelsen för hur olika frågor löses för de olika associationsformerna framträder likheter och olikheter mellan dem, vilket bidrar till att belysa de associationsrättsliga reglernas innebörd. shopify_SE_1583010414636 shopify_SE_1583010414636_14286534115372 ny 667 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Svensk_20associationsratt_9789139208433_grande.png?v=1553576003 978-913920843-3 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 638 g Norstedts Juridik En introduktion till förvaltningsrätten https://shop.nj.se/products/en-introduktion-till-forvaltningsratten?variant=14286514454572 EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN syftar till att sätta in förvaltningsrätt i ett helhetsperspektiv, samtidigt som en vardagsnära anknytning eftersträvas. Den som ser till sin egen ansökan om bygglov eller lärarlegitimation eller till sitt eget överklagande av ett beslut hos Förvaltningsrätten får på så sätt enklare att hantera de frågor som kan uppkomma. Den som kommer i konflikt med en myndighet i samband med en vägrad förmån, beslut om sanktioner eller ett återkallat tillstånd får reda på vilka krav som kan ställas ifråga om insyn, motivering, muntliga inslag, etc. Det sagda gäller lika om den som berörs är en enskild person eller ett företag. Omvänt gäller att tjänstemän vid olika myndigheter – vilka finns i hundratal inom många olika områden (polisen, Finansinspektionen, Skolverket, Tekniska högskolan, byggnadsnämnden i en kommun, etc.) – får ett rättsligt perspektiv på sin verksamhet.EN INTRODUKTION TILL FÖVALTNINGSRÄTTEN presenterar förvaltningsförfarandets utformning, metoden att avgöra om förvaltningslagen ska tillämpas, olika möjligheter till förnyad prövning av beslut, m.m.I och med europeiseringen av svensk rätt – och medlemskapet i EU – har ett allt större fokus kommit att läggas vid just förvaltningsrätt liksom vid de ökade kraven på domstolsprövning av förvaltningsbeslut.Den 12:e upplagan har genomgått stora förändringar i och med den helt nya förvaltningslag som trädde ikraft i juli 2018. Lagen innebär till stor del att tidigare praxis har kodifierats, dvs. fått lagform, men en del rena nyheter finns också, som t.ex. dröjsmålstalan om myndigheternas handläggning skulle dra ut på tiden.EN INTRODUKTION TILL FÖRVALTNINGSRÄTTEN är avsedd att tillämpas som en grundläggande orientering på juristutbildningens (vid Stockholms universitet) första termin men har fått en mycket större användning än så. Den har fått omdömet att vara begriplig och nyttig även om läsaren inte har ambitionen att bli jurist. WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, där hon undervisat sedan 1978. Hon har tidigare utgivit flera böcker, t.ex. Rätten till domstolsprövning & rättsprövning (2008), En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (2009, tillsammans med H Bernitz), Sanktionsavgifter – särskilt i näringsverksamhet (2010), Förvaltningsbeslut – överklagande, rättsprövning och annan domstolsprövning (2011), Statsrättens grunder (2012, tillsammans med A Lagerqvist Veloz Roca och J Reichel) och Vad är rätt? (2012). shopify_SE_1583007760428 shopify_SE_1583007760428_14286514454572 ny 227 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/En_introduktion_till_forvaltningsratten_9789139208471_grande.png?v=1553575747 978-913920847-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 297 g Norstedts Juridik Arkivlagen https://shop.nj.se/products/arkivlagen?variant=14237908336684 Arkiven sätts in i det senaste decenniets samhälleliga förändringar som har tagit sig uttryck i bland annat e-myndigheter och servicemyndigheter samt e-förvaltning och e-arkiv. Även nya kommunikationssätt som sociala medier och digitaliseringen av arkiv för presentation på webben berörs. Det ges även inblickar i teori- och metodutveckling som nationellt inneburit övergång till verksamhetsbaserad arkivredovisning och en internationellt fastställd ledningssystemstandard för arkivverksamhet. Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter. Det är mot denna bakgrund författarna har disponerat boken.Den 1 januari 2018 ersätter kommunallagen (2017:725) kommunallagen (1991:900). Den 1 juli 2018 träder förvaltningslagen (2017:900) i kraft. Samtidigt upphör förvaltningslagen (1986:223) att gälla. Båda dessa lagändringar har beaktats i denna upplaga. shopify_SE_1583006875692 shopify_SE_1583006875692_14237908336684 ny 547 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Arkivlagen_2018_c1f672e4-9584-40b3-8d71-8df9c4272adf_grande.png?v=1553057639 978-913911581-6 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 385 g Norstedts Juridik UFB 6 Rättspraxis i skolan 2017/18 https://shop.nj.se/products/ufb-6-rattspraxis-i-skolan-2017-18?variant=14187197300780 Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen. shopify_SE_1583006416940 shopify_SE_1583006416940_14187197300780 ny 1,183 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/UFB_206_202018_9789139115595_aef1e6cd-e21b-4965-acce-7e33d938884a_grande.png?v=1552624849 978-913911559-5 Norstedts Juridik Utbildningsväsendets författningssamling Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 1298 g Norstedts Juridik Svensk kontroll av företagsförvärv https://shop.nj.se/products/svensk-kontroll-av-foretagsforvarv?variant=14237852270636 Den svenska kontrollen av företagsförvärv bygger i allt väsentligt på EU:s motsvarande regler, men det finns viktiga skillnader, bl.a. vad gäller tröskelvärden, processuella överväganden, bevisfrågor, förvaltningsrättsliga frågor och inte minst sättet på vilket domstolarna gör sin prövning av konkurrensärenden och konkurrensmål. Här sammanfattar författaren på ett systematiskt sätt regelverken och rättsläget utifrån sina erfarenheter från lagstiftningsarbete, praktik och tillsynsarbete med företagskoncentrationer. Boken innehåller även en ingående analys av hur anmälningar görs och utreds, vad som innefattas i den materiella prövningen av anmälda koncentrationer och en omfattande undersökning av särskilt intressanta svenska ärenden. Härigenom ges läsaren en djup inblick i hur analysen görs. Eftersom författaren har medverkat i merparten av de berörda målen ges en unik insyn i hur förvärvskontrollen fungerar i praktiken. Detta är till stor nytta för rättstillämpningen och ökar transparensen för företag. Boken avslutas med en utblick över de förändringar som nyligen gjorts i Konkurrensverkets beslutanderätt och för att understryka viktiga steg i processen ges läsaren handfasta råd i koncentrationsärenden. Svensk kontroll av företagsförvärv vänder sig till advokater, bolagsjurister och till alla andra som har ett intresse för att lära sig mer om hur kontrollen av företagsförvärv går till i teori och praktik. shopify_SE_1583001272364 shopify_SE_1583001272364_14237852270636 ny 757 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Svensk_kontroll_av_foretagsforvarv_9789139115779_grande.png?v=1553057049 978-913911577-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 440 g Wolters Kluwer Avtal https://shop.nj.se/products/avtal?variant=14286513373228 Avtal ger en samlad kortfattad framställning om den svenska allmänna avtalsrätten. Med utgångspunkt i regleringen i avtalslagen, behandlasi boken frågor om slutande av avtal, avtal genom fullmäktig, avtalsogiltighet, oskäliga avtalsvillkor och tolkning av avtal.Boken är avsedd som grundläggande lärobok för juridikstudenter.Den kan användas i utbildningar på såväl juristprogram som andrauniversitets- och högskoleutbildningar med inslag av civil- eller handelsrätt.Den kan också användas av praktiker som vill få en systematisköversikt över den allmänna avtalsrätten. Boken vänder sig även tillandra som intresserar sig för civilrättens och handelsrättens förutsättningareller grunderna i avtalsrätten. shopify_SE_1583000911916 shopify_SE_1583000911916_14286513373228 ny 237 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/avtal_9789139207924_grande.png?v=1553575726 978-913920792-4 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 216 g Norstedts Juridik Mänskliga rättigheter https://shop.nj.se/products/manskliga-rattigheter?variant=14061910491180 Mänskliga rättigheter behandlar det internationella skyddet för mänskliga rättigheter på såväl global som regional nivå. På global nivå presenteras Universal Declaration of Human Rights samt diverse FN-konventioner, inklusive sådana som behandlar folkmord, diskriminering och barnets rättigheter. På regional nivå står Europakonventionen i fokus, inklusive dess ställning i svensk rätt. Boken redogör också för de internationella instanser som ska se till att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Europadomstolen ägnas därför särskild uppmärksamhet.Boken riktar sig i första hand till studenter i folkrätt, statsrätt och europarättmen kan också med fördel användas på andra kurser där ämnet mänskligarättigheter ingår. Boken kan även läsas av andra som har ett intresse av ochvill få en inblick i ämnet. shopify_SE_1582998913068 shopify_SE_1582998913068_14061910491180 ny 246 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/manskliga_rattigheter_9789139208099_grande.png?v=1551847535 978-913920809-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 196 g Norstedts Juridik Introduktion till EU https://shop.nj.se/products/introduktion-till-eu?variant=14286513438764 Sverige har varit med i EU i över tjugo år men många frågar sig nog vad medlemskapet egentligen innebär. Stämmer det att medlemsländerna alltidmåste göra som Bryssel bestämmer? Hur mycket inflytande har ett mindre land som Sverige? Och vad kommer att hända efter Brexit?Denna bok, nu i färsk och uppdaterad ny upplaga, är en aktuell och lättillgänglig framställning om EU utifrån ett svenskt perspektiv. Den behandlar bland annat:• hur EU kommit till• hur unionen styrs• hur maktstruktur och regelverk ser utSärskild tonvikt ligger på viktiga och centrala områden som den inre marknaden och de fyra friheterna, euron, konkurrensen, det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet samt medborgarnas ställning och rättigheter. Även övergripande frågor som ”Vart går EU?” behandlas.Boken riktar sig både till den intresserade och till den som behöver veta mer om EU för sitt arbete. Den är lämplig för högskoleutbildningar där det finns behov av en grundläggande orientering om EU och passar även för fördjupade gymnasiestudier. Denna upplaga har uppdaterats bland annat med hänsyn till de senaste årens snabba utvecklingen, inte minst de olika kriser som ställt, och alltjämt ställer, EU inför stora utmaningar. shopify_SE_1582998585388 shopify_SE_1582998585388_14286513438764 ny 258 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/introduktion_20till_20EU_6u_grande.png?v=1553575728 978-913920812-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 308 g Wolters Kluwer Obeståndsrätten https://shop.nj.se/products/obestandsratten?variant=14286457700396 Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och oncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan man – som här alltså skett – sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt. Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion. Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning. Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där ämnesrelevanta termer förklaras.Boken ingår i en serie där olika juridiska ämnesområden belyses på ett pedagogiskt och introducerande sätt. shopify_SE_1582994948140 shopify_SE_1582994948140_14286457700396 ny 275 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Obestandsratten_9789139207122_grande.png?v=1553575020 978-913920815-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 286 g Norstedts Juridik Juridikens nycklar https://shop.nj.se/products/juridikens-nycklar?variant=14116572725292 Juridikens nycklar ger grundläggande information om hur rättssystemet är uppbyggt och introducerar de mest centrala rättsområdena inom civilrätten och den offentliga rätten. Viktiga frågeställningar är:Vad behöver man veta för att lösa och förebygga juridiska problem?Hur avgörs rättsliga tvister?Hur resonerar och argumenterar man inom juridiken och hur tolkas juridiska regler? Vilken roll spelar det juridiska språket när man muntligen och skriftligen presenterar juridiska frågeställningar, utredningar och lösningar?Utgångspunkten är svensk rätt, men även EU-rätten och internationella influenser beaktas. Boken hjälper läsaren att hitta rätt i rättssystemet och ger de nycklar som behövs för att läsaren ska kunna fördjupa sig på egen hand. Den vänder sig främst till studenter som går kurser med juridiska inslag eller nybörjare på juristprogrammet. Boken är även värdefull för den som söker inblick i juridik inom ramen för sitt arbete eller utifrån ett allmänt intresse. shopify_SE_1582992719916 shopify_SE_1582992719916_14116572725292 ny 464 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/juridikens_nycklar_9789139207962_grande.png?v=1552279346 978-913920796-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 381 g Wolters Kluwer Förvaltningsprocesslagen m.m. https://shop.nj.se/products/forvaltningsprocesslagen-m-m?variant=14259221069868 Denna bok är ägnad förvaltningsprocessen sådan den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar. Kommentaren redogör för reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar beskrivs när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser lagstiftningen så som den ser ut från den 1 juli 2017. I denna upplaga har nytillkommen praxis arbetats in. Vidare har gjorts en del omdisponeringar i texten i syfte att underlätta för läsaren att orientera sig i materialet. Inte minst gäller detta kommentarerna till lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. shopify_SE_1582991900716 shopify_SE_1582991900716_14259221069868 ny 1,011 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forvaltningsprocesslagen_9789139020035_22914447-c2b5-47b9-9570-acee75d54f04_grande.png?v=1553229767 978-913902003-5 Wolters Kluwer Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 935 g Norstedts Juridik Rättsteori https://shop.nj.se/products/rattsteori?variant=14286440235052 I första hand avsedd som en lärobok för den som vill lära sig tillämpa lag och prejudikat.De praktiska frågorna sätts in i ett principiellt sammanhang genom en diskussion om rättssystemet och den juridiska argumentationen. shopify_SE_1582970109996 shopify_SE_1582970109996_14286440235052 ny 263 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_944bb952-3a0e-4ec7-9fb1-dbd39d7c7afd_grande.png?v=1553574804 978-917598639-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1994 310 g Norstedts Juridik Kommersiell avtalsrätt https://shop.nj.se/products/kommersiell-avtalsratt?variant=14225824874540 Kompendium som behandlar delar av den allmänna avtalsrätten, främst från perspektivet av vad den bör iaktta som ingår avtal. Bl.a. uppmärksammas gränsområdet till associationsrätten, utvecklingen av avtalstyper genom standardavtal samt finansiering genom krediter som anknyter till särskilda förvärvstransaktioner. shopify_SE_1582959722540 shopify_SE_1582959722540_14225824874540 ny 263 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/75985799_068dcf73-2aef-4978-a7c3-76b188c12b1a_grande.jpg?v=1552970181 978-917598579-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1993 308 g Norstedts Juridik Handläggning inom socialtjänsten https://shop.nj.se/products/handlaggning-inom-socialtjansten?variant=14259405357100 Handläggning inom socialtjänsten beskriver de regler som styr beredning av och beslut i ärenden hos en socialnämnd eller annan nämnd som har att fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. I boken kommenteras de bestämmelser i förvaltningslag, kommunallag, sekretesslag och andra författningar som en nämnd ska tillämpa.I SoL och LSS har införts ändringar som syftra till att förtydliga kommunernas ansvar och därigenom skapa bättre förutsättningar för att undvika tvister och stärka den enskildes rättsäkerhet. Samtliga regler om ansvarsfördelning mellan kommuner när det gäller stöd och hjälp enligt SoL har samlats i ett nytt kap 2 a kap i SoL. Grundprincipen att vistelsekommunens yttersta ansvar för stöd och hjälp enligt SoL kvarstår. Om det står klart att en annan kommun enligt de nya reglerna ansvarar är dock vitselsekommunens ansvar begränsat till vissa akuta situationer. Vidare har lex Sarah-bestämmelsen fått ny lydelse och övriga för handläggningen viktiga författningsändringar samt nya rättsfall och JO-uttalanden har tillkommit.Ingen ny upplaga under våren 2013. shopify_SE_1581836304428 shopify_SE_1581836304428_14259405357100 ny 829 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/hasotj16uART_grande.jpg?v=1553230706 978-913911236-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 895 g Norstedts Juridik Grundläggande rättigheter och juridisk metod https://shop.nj.se/products/grundlaggande-rattigheter-och-juridisk-metod-4?variant=13393312448556 Ämnet grundläggande rättigheter har i Sverige under de senaste tjugo åren blivit både mer praktiskt och teoretiskt relevant. Juriststudenter kommer tidigt i kontakt med rättighetsjuridik, forskningen har ökat betydligt och det ses i dag som ett eget ämne inom den konstitutionella rätten/europarätten. Svenska praktiserande jurister kommer i kontakt med rättsfrågor som har bäring på rättigheterna och det finns en framväxande såväl nationell som europeisk rättspraxis på området som medför att den praktiska betydelsen av rättigheterna ökar.Grundläggande rättigheter och juridisk metod – RF 2 kap, Europakonventionen och EU:s stadga och deras tillämpning handlar främst om hur en rättighetsorienterad jurist bör närma sig ämnet såväl teoretiskt som praktiskt. Den kan ses som en introduktion till ämnet grundläggande rättigheter inom den juridiska disciplinen. Ämnet är grundläggande rättigheter/konstitutionell rätt/europarätt med inriktning mot metodfrågor.Boken besvarar bland annat följande frågor: – Hur ser 2 kap. RF, Europakonventionen respektive EU:s stadga ut? – Vilken praktisk betydelse har respektive instrument? – Under vilka förutsättningar är de tillämpliga? – Vilka tolkningsprinciper är särskilt relevanta för att fastställa innehållet i en rättighet? – Vilka särskilda frågor är aktuella i dag inom rättsområdet? shopify_SE_1581758021676 shopify_SE_1581758021676_13393312448556 ny 243 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_c7ef7b72-adb2-451a-b13b-cd6c5da439f4_grande.png?v=1547563237 978-913920890-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Juridisk engelska https://shop.nj.se/products/juridisk-engelska-1?variant=13391409971244 Denna fjärde omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt och begripligt på det engelska språket.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, går författaren igenom hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till detta. Med hjälp av många praktiska exempel konkretiseras allt ifrån grundläggande grammatikregler och den korrekta användningen av ett stort antal problemord till handfasta tumregler för hur avtalstext bör formuleras. Olika skriftformer behandlas i egna kapitel från brev och e-post till promemorior, avtal och inlagor. Författaren behandlar särskilt vilken effekt olika anglo-amerikanska begrepp och standardklausuler har enligt svensk rätt och hur de kan skrivas för att uppnå avsedd verkan. Juridisk engelska riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål. shopify_SE_1581521436716 shopify_SE_1581521436716_13391409971244 ny 576 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139020042_b240_c1aff7bf-f118-4098-af0a-a6edeb6fa9ab_grande.png?v=1547548247 978-913902004-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 406 g Norstedts Juridik Processen i hovrätt och Högsta domstolen https://shop.nj.se/products/processen-i-hovratt-och-hogsta-domstolen?variant=14280568012844 Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel.I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av f.d. justitierådet Johan Munck, kommenteras nytillkomna rättsfall samt de ändringar i rättegångsbalkens bestämmelser om överrättsprocessen som har antagits under senare år. Boken är avsedd både för den juridiska undervisningen och för det praktiska rättslivet.Det stoff som studenter normalt kan lämna åsido har placerats i finstilta partier och noter. shopify_SE_1581485195308 shopify_SE_1581485195308_14280568012844 ny 522 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019015_grande.png?v=1553488776 978-913901901-5 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 398 g Norstedts Juridik Documents in Public International Law https://shop.nj.se/products/documents-in-public-international-law?variant=14171591573548 This collection of documents in public international law can be used with advantage by anyone with an interest in international law. It will be of particular interest to law students at both undergraduate and postgraduate level, law teachers and practitioners. It will also be a resource for students in the fields of politics and international relations. shopify_SE_1581209354284 shopify_SE_1581209354284_14171591573548 ny 446 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139205456_5f5e2148-2c78-49bb-be10-9a76344d1ab6_grande.png?v=1552538565 978-913920545-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 880 g Norstedts Juridik Författningssamling i rättsinformatik https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-rattsinformatik?variant=14048480526380 Författningssamlingen är anpassad till kurser i Rättsinformatik vidStockholms universitet. Avsikten är att materialet ska vara behändigtäven vid annan utbildning och praktik som avser juridiken i detdigitaliserade samhället. Författningssamlingen i rättsinformatikkompletteras av en rättsfallssamling inom samma ämnesområde.Författningarna återges som de lyder den 1 juli 2018. shopify_SE_1581201981484 shopify_SE_1581201981484_14048480526380 ny 311 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_rattsinformatik_9789139208679_grande.png?v=1551762387 978-913920867-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 737 g Norstedts Juridik Kommunalrättens grunder https://shop.nj.se/products/kommunalrattens-grunder?variant=14237826285612 Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlarkommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheteroch åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar.Kommunalrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. I boken behandlas grunddragen avkommunalrätten med huvudvikten lagd vid bestämmelsernai kommunallagen (1991:900), som gäller för kommuner och landsting. Framställningen illustreras med rättsfall.Ur innehållet: Begreppen ”kommun”, ”kommunmedlem”och ”kommunal självstyrelse” / De kommunala organenoch deras uppgifter / Förtroendevalda och anställda / Denkommunala kompetensen / Vissa övriga kommunala befogenheter/Förfarandet hos fullmäktige och nämnder / Ekonomisk förvaltning och revision / Överklagande av kommunala beslut.Ändringar och tillägg i denna sjunde upplaga av boken har gjorts med anledning av ny lagstiftning. shopify_SE_1581180518444 shopify_SE_1581180518444_14237826285612 ny 566 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/kommunalrattens_grunder_7u_grande.jpg?v=1553056722 978-913920709-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 638 g Norstedts Juridik Svensk internationell privat- och processrätt https://shop.nj.se/products/svensk-internationell-privat-och-processratt?variant=14288876208172 Under de senaste åren har den svenska internationella privat- och processrätten genomgått flera viktiga reformer. Detta beror huvudsakligen på EU-samarbetet, vilket har skapat behov av en ny och aktualiserad upplaga av denna bok. Internationell privat- och processrätt har idag fått stor praktisk betydelse i samband med näringslivets och privatlivets internationalisering. Betydligt oftare än förr möter man i Sverige familje- och förmögenhetsrättsliga förhållanden som inte håller sig inom ett enda lands gränser.Boken är avsedd att användas inom den akademiska juristutbildningen, samtidigt som den även kan utgöra ett hjälpmedel för det praktiska rättslivet.I övrigt har ny rättspraxis inarbetats liksom anmälan om viss ny nordisk litteratur. Den relativt omfattande notapparaten är bl.a. avsedd att utgöra en selektiv introduktion i nordisk litteratur för uppsatsskrivare och andra som behöver fördjupade kunskaper i vissa delar av ämnet. shopify_SE_1581178290220 shopify_SE_1581178290220_14288876208172 ny 565 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Svensk_internationell_privat-_och_processratt_2013_grande.jpg?v=1553606184 978-913920660-6 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 502 g Norstedts Juridik Finansiell ekonomi https://shop.nj.se/products/finansiell-ekonomi-3?variant=14281716203564 De senaste årens dynamik på kapitalmarknaden och framför allt relationen mellan företaget och finansmarknaden ryms i denna komprimerade översikt, som är anpassad både för studerande och praktiker. Ur innehållet: Tidsvärdet av kapital. Investeringsbedömning. Finansiell statistik. Portfölj- och kapitalmarknadsteori. Företagets kapitalkostnad. Företagets kapitalstruktur. Något om optioner. Inspel till marknaden. Nyheter är en ordlista och talrika övningsexempel. shopify_SE_1579908923436 shopify_SE_1579908923436_14281716203564 ny 515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_dcfece0d-675b-4363-9fbe-139dbc7e88d1_grande.png?v=1553506459 978-913911647-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt Volym 1 https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-formogenhetsratt-volym-9?variant=13384474853420 Rättsfallssamling i förmögenhetsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall på förmögenhetsrättens område. Boken ärprimärt framtagen för kurser i förmögenhetsrätt på universitets- ochhögskolenivå, men kan med fördel användas av andra som är i behovav en rättsfallssamling på förmögenhetsrättens område.Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt,skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Underallmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmännaförmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten attrikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller somannars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig vinst.Rättsfallen i volym 2 är indelade i ämnesområdena allmänavtalsrätt och kontraktsrätt. Ämnet kontraktsrätt omfattarolika avtalstyper, såsom köp av lös egendom, entreprenadavtal,försäkringsavtal och immateriella tjänster.Strukturen i boken följer det aktuella upplägget på kursen CivilrättA vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. shopify_SE_1579606900780 shopify_SE_1579606900780_13384474853420 ny 340 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattsfallssamling-i-formogenhetsratt-Volym-1_9789139209034_14e204bf-9528-4d25-90fa-5637278f1eea_grande.png?v=1547478881 978-913920903-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Samhället och de unga lagöverträdarna https://shop.nj.se/products/samhallet-och-de-unga-lagovertradarna-2?variant=14246201163820 I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolens dom har verkställts.Sedan föregående upplaga har ett flertal ändringar gjorts i den lagstiftning som gäller bland annat ungdomar i farozonen för att begå brott. Bland annat har boendeformen stödboende införts, liksom nya bestämmelser om avskildhet i den slutna ungdomsvården. Också andra lagändringar m.m. har föranlett ett stort antal revideringar i boken sedan föregående upplaga.Boken vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän som i sin dagliga verksamhet i nämnder och förvaltningar ställs inför frågor som gäller brott av unga men också till statliga myndigheter som ska ta befattning med unga lagöverträdare. Boken är även avsedd att vara ett hjälpmedel för dem som i sin utbildning behöver sätta sig in i de regler som gäller då en ung människa har begått ett brott. Den kan även vara av intresse för enskilda som vill få en inblick i hur samhället reagerar mot ungdomskriminaliteten. shopify_SE_1579284332588 shopify_SE_1579284332588_14246201163820 ny 600 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Samhallet-och-de-unga-lagovertradarna_9789139116752_grande.png?v=1553144675 978-913911675-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 568 g Norstedts Juridik Markåtkomst och ersättning https://shop.nj.se/products/markatkomst-och-ersattning?variant=14280570830892 För att samhället ska utvecklas är det nödvändigt att skapa förutsättningar för ny bebyggelse och infrastruktur. Med markåtkomst avses de möjligheter som finns att för dessa ändamål tvångsvis ta mark eller rättigheter i anspråk, samt att lägga restriktioner på användningen av enskilt ägda fastigheter. Ersättning är den ekonomiska kompensation som fastighetsägare och andra som har rättigheter i en fastighet ska få när fastigheten tas i anspråk eller drabbas av restriktioner eller när någon i omgivningen bedriver en verksamhet på ett sådant sätt att fastighetsägaren eller en rättighetshavare lider skada. Boken beskriver från både ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv det svenska systemet för markåtkomst och ersättning och ger ledning för hur olika situationer bör hanteras. Denna fjärde upplaga är uppdaterad med de senaste årens lagreformer inom området samt har kompletterats med nya rättsfall. Markåtkomst och ersättning kan användas vid utbildning av lantmätare, fastighetsekonomer, samhällsbyggare, jurister och andra, som i sin framtida yrkesutövning kommer att konfronteras med frågor om ”markåtkomst och ersättning”. Boken är även till nytta för de redan yrkesverksamma, som i sin yrkesroll hanterar frågor om köp och försäljning av fastigheter, avtal om servitut, ledningsrätt och andra rättighetsupplåtelser, fastighetsvärdering, investeringsbeslut rörande fastigheter, markexploatering, expropriation och inlösen, lantmäteriförrättningar, ersättning för miljöskador och tillskapande av områdesskydd såsom naturreservat m.m. shopify_SE_1579014946860 shopify_SE_1579014946860_14280570830892 ny 419 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207610_f5a90caa-aaae-43b3-9005-068939bea1bd_grande.png?v=1553488814 978-913920761-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 447 g Norstedts Juridik Författningssamling i associationsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-associationsratt?variant=14280600256556 Författningssamling som innehåller grundläggande lagar i associationsrätt enligt lydelse 1 juli 2018. shopify_SE_1579001282604 shopify_SE_1579001282604_14280600256556 ny 272 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling_i_associationsratt_9789139208631_grande.png?v=1553489115 978-913920863-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 572 g Norstedts Juridik Kriminalpolitik https://shop.nj.se/products/kriminalpolitik?variant=14237912006700 I Kriminalpolitik. Brott och straff i Sverige sedan 1965 presenteras kriminalpolitikens förändring i förhållande till brottslighetens utveckling. I ett lite längre perspektiv har brottsökningen planat ut, våldsbrotten inte ökat och ungas brottslighet minskat. Kriminalpolitiken har under samma tid påtagligt ändrat karaktär. Den utmärks alltmer av politisering, skärpta straff och en känslomässig snarare än en rationell hållning. Tre brottstyper har stått i fokus för denna utveckling: narkotika, våld och organiserad brottslighet.En alltmer straffinriktad kriminalpolitik har inte påverkat brottsligheten och tryggheten. Däremot har politiker, media och andra opinionsbildare skapat en alltmer alarmistisk syn på brott och straff och bidragit till bilden av ett Sverige i kris. Denna utveckling analyseras i boken i förhållande till den allmänna politikens utveckling och till politikens ändrade förutsättningar. shopify_SE_1579000201260 shopify_SE_1579000201260_14237912006700 ny 378 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/kriminalpolitik_9789139208808_grande.png?v=1553057688 978-913920880-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 308 g Norstedts Juridik Skadeståndslagen https://shop.nj.se/products/skadestandslagen?variant=13900089360428 Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis, med kommentar till ny lagstiftning bl.a. tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap.7 § skadeståndslagen – och med hänvisningar till ny litteratur. Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat den nya bestämmelsen i 5 kap. 8 §.Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2018 har bara undantagsvis kunnat beaktas. shopify_SE_1578997907500 shopify_SE_1578997907500_13900089360428 ny 1,363 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116387_grande.png?v=1550810362 978-913911638-7 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 737 g Norstedts Juridik Bevisbörda och beviskrav i tvistemål https://shop.nj.se/products/bevisborda-och-beviskrav-i-tvistemal?variant=14280624341036 Frågan om käranden eller svaranden bär bevisbördan är ofta av avgörande betydelse för utgången i ett tvistemål. De civilrättsliga reglerna ger i allmänhet inte besked om vilken part som är bevisskyldig. Bevisbördefrågorna får då avgöras med ledning av allmänna principer. I denna bok analyseras närmare de delvis outvecklade bevisbördeprinciper som diskuterats i den rättsvetenskapliga litteraturen. Det undersöks i vad mån Högsta domstolens praxis och andra rättskällor ger uttryck för att olika bevisbördeprinciper godtagits eller förkastats och om principerna bör ges ett förändrat eller preciserat innehåll. Bevisbördeläran ger upphov till många svåra principiella frågor: Fördelas bevisbördan med ledning av syftena bakom lagstiftningen eller är en parts bevissäkringsmöjligheter avgörande för vilken part som är bevisskyldig? Eller skall bevisbördefrågor lösas så att största möjliga antalet tvister får en materiellt riktig utgång? Har den omtvistade rättsföljden betydelse för bevisskyldigheten? Vilken betydelse har de olika principerna för den pågående utvecklingen mot sänkta beviskrav? Hur skiljer man mellan resonemang som rör bevisbördan, bevisvärderingen och avtalstolkning? -- Boken hjälper praktiker att lösa dessa och många andra bevisbördeproblem. I boken behandlas ett mycket omfattande rättsfallsmaterial som berör stora delar av civilrätten, t.ex. avtalsrätten, köprätten och skadeståndsrätten. shopify_SE_1578986143788 shopify_SE_1578986143788_14280624341036 ny 817 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_7d23f8da-3e66-44f1-81b8-0e69000a0d82_grande.png?v=1553489481 978-913901141-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2005 968 g Norstedts Juridik Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten https://shop.nj.se/products/licens-till-patent-och-foretagshemligheter-i-avtals-och-kontraktsratten?variant=14036709343276 Sverige är ett av EU:s ledande innovationsländer och innovationerna väger allt tyngre i de svenska företagen. Avtal om innovationer och deras utnyttjande blir därför också allt viktigare och de avtals- och kontraktsrättsliga aspekterna på ekonomiskt utnyttjande av innovationer hamnar i fokus. Området är relativt okänt och denna bok bidrar till att täppa till en kunskapslucka.Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten innehåller en genomgång av avtals- och kontraktsrätten med särskilt avseende på patent och tekniska företagshemligheter (inventioner). Boken behandlar bl.a. avtals ingående, kontraheringsplikt, implicita licenser, frågor om avtalstid och parternas ansvar för kontraktsbrott vid dröjsmål och fel, frågor om partsväxlingar och underlicensiering. Den innehåller även en fördjupning om beräkning av ersättning vid patentintrång och obehöriga angrepp på företagshemligheter med en omfattande praxisgenomgång. Boken behandlar också lagvalsfrågor och tvistlösning genom skiljeförfarande. Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten är skriven främst för praktiker som arbetar med avtal kring immateriella rättigheter, särskilt uppfinningar. Boken ska förhoppningsvis stimulera till bra avtal och bra argument i tvister om inventioner. shopify_SE_1578982932524 shopify_SE_1578982932524_14036709343276 ny 938 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139112709_grande.png?v=1551674885 978-913911270-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 517 g Norstedts Juridik Vapenlagen https://shop.nj.se/products/vapenlagen?variant=14116537663532 I boken kommenteras vapenlagen utförligt och paragrafsvis tillsammans med reglerna i vapenförordningen och de av Rikspolisstyrelsen utfärdade bestämmelserna på vapenområdet. Förarbeten och rättspraxis redovisas tillsammans med författarnas egna kommentarer. Boken ger en heltäckande genomgång av regleringen av civila skjutvapen. shopify_SE_1578982539308 shopify_SE_1578982539308_14116537663532 ny 844 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/vapenlagen_9789139016267_55e1e26a-fb54-4066-86b6-a6b57c813bad_grande.png?v=1552279035 978-913901626-7 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 506 g Norstedts Juridik Författningssamling i kredit- och obeståndsrätt, EU-rätt och associationsrätt https://shop.nj.se/products/forfattningssamling-i-kredit-och-obestandsratt-eu-ratt-och-associationsratt?variant=14171622244396 FÖRFATTNINGSSAMLING I KREDIT- OCH OBESTÅNDSRÄTT, EU-RÄTT OCH ASSOCIATIONSRÄTT innehåller en för kredit- och obeståndsrätt relevanta lagtexter (vissa i urval) i civilrätt, brottslighet och förbud relaterad till näringsverksamhet, obeståndsrätt och EU-rätt.EU-rätten omfattar områdena erkännande och verkställighet av fordringar och insolvensförfaranden.Materialet speglar rättsläget i september 2016.Författningssamlingen riktar sig till ekonomi- och juriststudenter inom både grund- och fördjupningskurser och till yrkesverksamma ekonomer och jurister.Ur innehållsförteckningen:- Förmögenhetsrätt- Fordringsrätt- Sak/säkerhetsrätt- Associationsrätt- Brottslighet och förbud- ObeståndsrättBilaga: EU-rätt- Erkännande och verkställighet av fordringar- InsolvensförfarandenREDAKTION:Mikael Berglund, jur. dr., docent i processrätt vid Uppsala universitet och adj. professor i rättsvetskap vid Handelshögskolan i Stockholm.Emil Elgebrant, jur. dr., universitetslektor i förmögenhetsrätt med inriktning mot krediträtt, obeståndsrätt och värdepappersrätt vid Linköpings universitet.Marie Karlsson-Tuula, jur. dr., professor i civilrätt, Handelshögskolan vid Karlstads universitet.Annina H. Persson, jur. dr., professor i civilrätt vid Örebro universitet.Leif Östling, universitetsadjunkt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. shopify_SE_1575215267884 shopify_SE_1575215267884_14171622244396 ny 434 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forfattningssamling-i-kredit-och-obestandsratt-EU-ratt-ochassociationsratt_9789139208365_grande.png?v=1552538799 978-913920836-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 1012 g Norstedts Juridik Preskription av skattefordringar https://shop.nj.se/products/preskription-av-skattefordringar-1?variant=13356799623212 Preskription vid skattefordringar är en bok som gränsar mellan obestånds- och skatterätten. Boken väver samman både teoretiska och praktiska inslag när författarna går igenom vad som gäller för skattefordringars preskription. shopify_SE_1574980059180 shopify_SE_1574980059180_13356799623212 ny 545 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_a4138ccf-ae65-481d-b5b8-1c37546b2c84_grande.png?v=1547210256 978-913902035-6 Norstedts Juridik Ackordscentralen Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Preskription av skattefordringar https://shop.nj.se/products/preskription-av-skattefordringar?variant=14283144626220 Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador. Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter. shopify_SE_1574980026412 shopify_SE_1574980026412_14283144626220 ny 545 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Preskription_vid_skattefordringar_9789139020356_20d70af7-042e-45e2-98e0-155ed4897415_grande.png?v=1553528136 978-913902035-6 Norstedts Juridik Ackordscentralen Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Barnrätt https://shop.nj.se/products/barnratt?variant=14187159158828 I denna barnrättsantologi presenterar och diskuterar forskare och praktiskt verksamma en rad olika barnrättsliga spörsmål som tillsammans avspeglar barnrättens bredd och tvärvetenskapliga karaktär. Ämnen som behandlas är exempelvisbarns rätt till kulturvårdnadstvisterbarns delaktighetskolpliktbarns rätt till skydd från utsatthet.Ansvariga för antologin är medlemmar av Barnrättscentrum vid Juridiska fakulteten Stockholms universitet, en tvärvetenskaplig plattform för forskare med barnrättslig inriktning.Förutom att visa barnrättens bredd är syftet att ge läsaren fördjupad kunskap om barnrättsliga frågor och därmed också inspireras att verka för barns rättigheter. shopify_SE_1574876545068 shopify_SE_1574876545068_14187159158828 ny 461 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017813_grande.png?v=1552624571 978-913901781-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 684 g Norstedts Juridik Marknadsrätten. En introduktion https://shop.nj.se/products/marknadsratten-en-introduktion?variant=14280631124012 Marknadsrätten. En introduktion är en grundläggande lärobok med särskild tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden – konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen.Marknadsrätten. En introduktion tar också upp annan marknadsrelaterad lagstiftning liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt sätts in i ett såväl historiskt som vidare europeiskt och internationellt marknadsperspektiv.Denna sjunde upplaga har uppdaterats med avseende på de förändringar som har skett i rättsutvecklingen under de senaste tre åren. I fråga om lagstiftning gäller det framför allt den nya processordningen i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen, som den 1 december 2016 har ersatt den tidigare Marknadsdomstolen.Uppdateringar har därtill gjorts bland annat med hänsyn till utvecklingen i rättspraxis.Marknadsrätten. En introduktion är i första hand tänkt att användas som kurslitteratur inom jurist- och civilekonomutbildning, men vänder sig även till advokater, bolagsjurister och alla som arbetar med konsumenträtt, reklam och marknadsföring.PER JONAS NORDELL är professor i civilrätt vid Stockholms universitet. shopify_SE_1574509117484 shopify_SE_1574509117484_14280631124012 ny 271 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/marknadsratten_en_introduktion_7u_9789139208068_grande.png?v=1553489606 978-913920806-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 253 g Norstedts Juridik Rektor och lagen https://shop.nj.se/products/rektor-och-lagen?variant=14083585802284 Förskolechefen och rektorn är som pedagogiska ledare ansvariga för att deras verksamhet bedrivs i enlighet med gällande styrdokument. De har därmed ett författningsreglerat ansvar för barnen och eleverna och ska se till att dessa får den hjälp och det stöd de behöver för sitt lärande och sin utveckling.I denna studie presenteras vad som innefattas i rektors pedagogiska ledningsansvar och här redovisas bl.a. hur ett antal rektorer i grundskolan och gymnasieskolan ser på sitt uppdrag. Studiens resultat visar att det finns stort utrymme för rektor att själv bestämma hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas och att rektor inte alltid har kontroll på barnens och elevernas grad av måluppfyllelse. Rektor får ofta ikläda sig ett personligt ansvar för hur skolans ekonomi sköts. Samma personliga ansvar verkar dock inte utkrävas när det gäller vilka resultat som barnen/eleverna uppnår.Rektor och lagen vänder sig främst till yrkesverksamma skolledare men också till andra intresserade, exempelvis lärare och förtroendevalda, som vill öka sin kunskap om innehållet i förskolans och skolans pedagogiska ledarskap. Boken är lämplig att använda i rektorsutbildningar. shopify_SE_1574508298284 shopify_SE_1574508298284_14083585802284 ny 562 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rektor_och_lagen_2013_03fec81f-75be-4171-8bf6-c6549bc1f6e6_grande.jpg?v=1552019731 978-913911380-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 370 g Norstedts Juridik Lagen om skuldebrev m.m. https://shop.nj.se/products/lagen-om-skuldebrev-m-m?variant=14225855119404 Tredje upplagan kom ut 2011. Sedan dess har Högsta domstolen tagit ställning i ett betydande antal frågor som har beröringspunkter med de lagar som kommenteras i denna framställning. Betydande ändringar har också skett i räntelagen. Liksom i tredje upplagan syftar denna fjärde upplaga till att uppdatera Walins kommentar med huvuddragen i rättsutvecklingen på området under de år som gått och med en viss modernisering av språket. Strävan har dock varit att detta fortfarande skall vara Walins kommentar och att framställningen skall kunna användas på det sättet.I denna upplaga beaktas såväl nya upplagor av äldre litteratur som ny litteratur, särskilt Stefan Lindskogs Betalning som gavs ut i en första upplaga 2014 och som nu kommer ut i en ny, andra upplaga. shopify_SE_1574507610156 shopify_SE_1574507610156_14225855119404 ny 1,060 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Lagen_20om_20skuldebrev_20mm_4u_grande.png?v=1552970568 978-913902064-6 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 638 g Norstedts Juridik Rättegång. Tredje häftet https://shop.nj.se/products/rattegang-tredje-haftet?variant=14286475395116 Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning.Denna åttonde upplaga har, såvitt avser kapitel 17 och 22, reviderats och delvis författats av professor Henrik Edelstam. Kapitel 18 har författats av universitetslektor Simon Andersson. Kapitel 19 har författats av professor emeritus Torleif Bylund samt reviderats av denne och universitetslektor Henrik Bellander. Kapitel 20 har reviderats och delvis författats av kanslirådet Mikael Pauli. Kapitel 21 har reviderats och delvis författats av Henrik Bellander. shopify_SE_1574504071212 shopify_SE_1574504071212_14286475395116 ny 424 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattegang_9789139208594_698286d1-2eea-4ddf-bbff-b4610db87e37_grande.png?v=1553575245 978-913920859-4 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 517 g Norstedts Juridik Skolans arbetsmiljö https://shop.nj.se/products/skolans-arbetsmiljo-1?variant=13471554797612 Boken, som är fjärde upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen."Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall" är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och returnering- Yttrandefrihet för lärare- Straffansvar för arbetsmiljöbrott - Skol-OSA- Hög arbetsbelastning och prioritering av arbetsuppgifter för lärare- Konflikt skolledning–lärare- Skyldighet att anmäla olycksfall- Lagkollision AML–skollagen- Mobbning av elev- Samarbetsproblem- Riskbedömning vid utökad undervisningstid- 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp- Den nationella inspektionen av skolan- Hög arbetsbelastning för rektorer- Lärares ofredande av elever-Misshandel av lärare och nödvärnsrättBoken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön. shopify_SE_1574502236204 shopify_SE_1574502236204_13471554797612 ny 455 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/PRELOMSLAG_20Skollans_20arbmilj_C3_B6_20turkosgr_C3_B6n_fa58023a-0c24-4ce6-bf21-1b2969f6e162_grande.png?v=1548132181 978-913911600-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 330 g Norstedts Juridik Skatt på skog https://shop.nj.se/products/skatt-pa-skog?variant=14264786649132 Denna bok behandlar främst de gynnsamma skattereglerna kring skogsbruk. En utförlig beskrivning av de komplicerade reglerna kompletteras med ett stort antal exempel och över 400 rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och de olika kammarrätterna. Även förhandsbesked från Skatterättsnämnden är beaktade. Rätt tillämpade regler medför låg skatt. Samma inkomst ger rätt till flera avdrag. Många exempel förtydligar de komplicerade reglerna. shopify_SE_1573395169324 shopify_SE_1573395169324_14264786649132 ny 939 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_a09339aa-a35f-4f55-8ac9-d88bfb413a99_grande.png?v=1553265744 978-913902106-3 Norstedts Juridik Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Att skriva rätt https://shop.nj.se/products/att-skriva-ratt-1?variant=14280600125484 Vad ska man tänka på när man ska påbörja ett uppsatsarbete i juridik? Hur ska man på bästa sätt disponera sin text och hur hänvisar man till juridiska källor på ett korrekt vis? Och hur ska man planera för att bli klar med uppsatsen i tid?"Att skriva rätt" ger goda råd när det gäller uppsatsskrivning i juridik. Boken har ett praktiskt fokus och innehåller en mängd konkreta exempel. Den tar upp olika aspekter kring själva skrivprocessen och lägger dessutom stor vikt vid frågor kring språkhantering och formalia.Boken behandlar akademiskt uppsatsskrivande på svenska och riktar sig i första hand till studenter som skriver uppsats på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar. Framställningen bygger på författarnas mångåriga erfarenhet av att handleda och bedöma uppsatser på olika nivåer på juristprogrammet vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Detta är den andra och reviderade upplagan av boken. shopify_SE_1573325766700 shopify_SE_1573325766700_14280600125484 ny 177 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Att-skriva_ratt_9789139208846_grande.png?v=1553489113 978-913920884-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 145 g Norstedts Juridik Effektivt projektarbete https://shop.nj.se/products/effektivt-projektarbete?variant=14237833297964 "Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap" är en bok för chefer och uppdragsgivare, för projektledare och alla som arbetar i projekt. Klart och systematiskt behandlas hur man- genererar och tar till vara projektidéer,- skriver direktiv och bygger upp en ändamålsenlig projektorganisation,- planerar optimalt,- väljer projektledare och projektmedarbetare samt utvecklar projektgruppen,- utövar ett framgångsrikt ledarskap."Effektivt projektarbete. Handbok i projektledarskap" är fylld av verklighetsnära råd och erfarenheter samt checklistor och blanketter. Den är en handbok men också en ledarskapsbok med projektledaren i fokus. Boken är således en vägvisare och stigfinnare i varje nytt projekt. Den används i dag på universitet och högskolor.I denna nionde upplaga har material som inte längre anses relevant arbetats bort och de tidigare illustrationerna är ersatta med konkreta och lättförståeliga diagram och bilder. shopify_SE_1572800888876 shopify_SE_1572800888876_14237833297964 ny 478 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114734_bb53680f-7ff9-4dc1-9808-2f61a4acf5a5_grande.png?v=1553056793 978-913911473-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 341 g Wolters Kluwer Offentlig arbetsrätt https://shop.nj.se/products/offentlig-arbetsratt?variant=14036600193068 Offentlig arbetsrätt är en praktisk och informativ vägledning främst för tillämpningen av lagen om offentlig anställning, LOA. Här kommenteras ingående de föreskrifter som gäller alla offentligt anställda, såväl statstjänstemän som arbetare och tjänstemän i kommuner och landsting. Det handlar om bisysslor, om strejker och andra arbetskonflikter och om periodiska hälsoundersökningar. Författarna belyser likaså de speciella lagregler som gäller för de statsanställda: bestämmelser om rekrytering, befordran, anställningens upphörande, disciplinansvar, åtalsanmälan, arbetstvister och fullmaktsanställning. Dessutom berör boken regeringsformens grundläggande regler om domstolarna och förvaltningen samt brottsbalkens regler om mutansvar och tjänsteansvar. Läsaren får också tillgång till andra relevanta författningstexter – anställningsförordningen, MBL, LAS och myndighetsförordningen – och en utförlig litteraturlista.Offentlig arbetsrätt, som här presenteras i en uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till de offentliganställda och deras fackliga företrädare, till chefer, personaladministratörer och jurister i myndigheter, kommuner och landsting och till avtalsförhandlarna på både arbetsgivar- och arbetstagarsidan. shopify_SE_1572798693420 shopify_SE_1572798693420_14036600193068 ny 575 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/offentlig_arbetsratt_2015_bcf9dfd8-1df5-45af-8f99-841d7d7e6d88_grande.jpg?v=1551674170 978-913911479-6 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 418 g Norstedts Juridik EU-rättslig metod https://shop.nj.se/products/eu-rattslig-metod?variant=14246078283820 Denna bok har till syfte att ge svenska jurister och andra som kommer i kontakt med EU-rättsliga frågor praktiskt användbara kunskaper om den EU-rättsliga metoden och dess inverkan på nationell rätt. Den nya upplagan har omarbetats väsentligt och beaktar bl.a. de förändringar som följer av Lissabonfördraget.Till de ämnen som behandlas i boken hör:• EU-rättens uppbyggnad• EU-rättens allmänna rättsprinciper• EU:s stadga om grundläggande rättigheter• EU-domstolens tolkningsmetoder• EU-rättens direkta effekt och företräde• EU-rättens inverkan på nationell process- och förvaltningsrätt• EU-rättens tillämpningsområde• EU:s processordningBoken är tänkt som handbok för praktiker och kursbok på universiteten. Den är resultatet av ett samarbete mellan lärare och forskare vid universiteten i Stockholm, Lund, Uppsala och Örebro shopify_SE_1572797775916 shopify_SE_1572797775916_14246078283820 ny 548 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/EU-ratt_0c571766-178c-4baf-904b-f933761251fb_grande.jpg?v=1553143656 978-913920594-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 499 g Norstedts Juridik Borgen och tredjemanspant https://shop.nj.se/products/borgen-och-tredjemanspant?variant=13991083049004 Den senaste upplagan av föreliggande arbete utkom 2002 och några verkligt stora förändringar har inte skett i rättsläget sedan den tidigare utgåvan. Den genomgående avsikten vid utarbetandet av denna upplaga har varit att framställningen fortsatt ska vara funktionell och att den ska utgöra en naturlig fortsättning från tidigare upplagor. Även om själva texten ändrats och strukturerats om i vissa avsnitt, har det varit författarens avsikt att följa intentionen och de grundläggande ställningstagandena från tidigare. Borgen och pant tjänar samma syfte – att skapa säkerhet för kreditgivare eller annan som har fordringsanspråk. Det har länge varit på tal att nya regler om pant och borgen skulle utarbetas, men de initiativ som tagits har inte givit något resultat. Man är alltjämt hänvisad till några få äldre bestämmelser med vissa strövis förekommande kompletteringar samt talrika rättsfall och litteratur i ämnet. shopify_SE_1572794171436 shopify_SE_1572794171436_13991083049004 ny 1,403 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Borgen_och_tredjemanspant_2013_grande.jpg?v=1551329211 978-913901643-4 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 548 g Norstedts Juridik Konsumenttjänstlagen https://shop.nj.se/products/konsumenttjanstlagen?variant=14006384656428 Detta är en helt ny är en lagkommentar till konsumenttjänstlagen (1985:716). På över 600 sidor kommenterar författaren utförligt och paragrafvis konsumenttjänstlagens bestämmelser. shopify_SE_1572793974828 shopify_SE_1572793974828_14006384656428 ny 1,914 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/konsumenttjanstlagen_9789139112785_6f7cefd4-3a30-4418-87df-7235e72323c2_grande.png?v=1551415197 978-913911278-5 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 1071 g Norstedts Juridik Företagsrekonstruktion och ackord https://shop.nj.se/products/foretagsrekonstruktion-och-ackord?variant=14237825007660 "Företagsrekonstruktion och ackord" beskriver ur företagsekonomiskt, juridiskt och praktiskt perspektiv möjligheter och svårigheter att rekonstruera olönsamma företag.Förutom svenska rekonstruktions- och ackordsregler och det bästa sättet att genomföra en framgångsrik rekonstruktion inför domstol behandlas också formlösa underhandsackord och andra uppgörelser genom omförhandlingar av villkoren för lån och andra värdepapper mellan investerare, kreditgivare och företag med betalningssvårigheter. Sex praktikexempel över framgångsrikt genomförda rekonstruktioner och ackord för fem svenska företag och ett företag från Storbritannien redovisas med analys av lärdomar från det praktiska genomförandet.Avsikten är att skapa en bredare bild genom att dels ge en historisk tillbakablick på konkurser och företagsrekonstruktioner genom tiderna, dels jämföra svensk praxis med framför allt praxis i Storbritannien och USA.Boken vänder sig till företagsledare och ekonomichefer för små och stora företag, styrelseledamöter och alla typer av rådgivare till företag inklusive revisorer, advokater, anställda på banker, andra kreditgivare och riskkapitalbolag. Den kan också med fördel läsas av studenter inom ekonomi och juridik för att ge ett perspektiv på teoretiska studier i dessa ämnen. shopify_SE_1572790894636 shopify_SE_1572790894636_14237825007660 ny 622 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Foretagsrekonstruktion_och_ackord_9789139017578_grande.png?v=1553056713 978-913901757-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 249 g Norstedts Juridik Bokslut och deklaration A-Ö https://shop.nj.se/products/bokslut-och-deklaration-a-o-1?variant=14187164991532 · Vad gäller vid inkomstbeskattningen och hur påverkas redovisningen av beskattningen?· Hur ska affärshändelserna bokföras och hur påverkar den inkomstbeskattningen och deklarationen?· När styr skatteregler och när styr redovisningen den skattemässiga periodiseringen?Syftet med "Bokslut och deklaration A–Ö" är att ge en djupare beskrivning av områden som är särskilt efterfrågade och som bara finns översiktligt beskrivna i annan litteratur. Läsaren ska alltså kunna lösa problemen i sin helhet och inte bara få en övergripande bild av området. Därför används rikligt med exempel som visar vilka konton som används i redovisningen och i förekommande fall hur det bokförda resultatet ska justeras i inkomstdeklarationen.Redovisningsområdet är för närvarande inne i en omfattande förändringsfas. År 2008 kom de så kallade K2-reglerna för mindre aktiebolag och året efter K2 för mindre ekonomiska föreningar. 2012 beslutade Bokföringsnämnden om K3-reglerna. Aktiebolag och ekonomiska föreningar med räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014 och därefter, ska välja mellan K2 och K3. I denna upplaga har båda dessa regelverk arbetats in och beskrivs var och en för sig. I Sverige gäller ett starkt samband mellan redovisning och beskattning. Eftersom olika normgivning gäller för olika företag kan det skattemässiga resultatet i olika situationer skilja sig åt beroende på vilken normgivning det enskilda företaget tillämpar. En intressant och viktig fråga är även om det är någon skillnad mellan K-regelverken och äldre normgivning. Dessa skillnader, som i många fall kan vara av avgörande betydelse, åskådliggörs i boken. "Bokslut och deklaration A–Ö" är en handbok. Den vänder sig främst till redovisningskonsulter, revisorer, skattekonsulter och till den som arbetar på en ekonomiavdelning. shopify_SE_1572780671020 shopify_SE_1572780671020_14187164991532 ny 1,211 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bokslut_9789139113225_90299096-508b-4955-a707-2f5b7b5020eb_grande.png?v=1552624624 978-913911322-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 1140 g Wolters Kluwer Polismål https://shop.nj.se/products/polismal?variant=13579278614572 Antalet anmälningar mot svenska poliser för brott i tjänsten ökar för varje år. År 2010 rörde det sig om drygt 4 000. Anklagelserna prövas juridiskt inom ramen för så kallade polismål. Sådana leder ibland inte längre än till åklagare men måste många gånger också avgöras i domstol. Boken ger exempel på olika polismål, de flesta från 2000-talet. Den vill visa vad som kan tolereras men framför allt vad som är direkt brottsligt. Fallen belyser grundläggande regler om polisers uppgifter och befogenheter. De bedömningar som gjorts av åklagare och domstolar ger svar på flera praktiskt betydelsefulla frågor. Ofta gäller polismålen användningen av våld. Avgörande för urvalet har varit fallens lämplighet som studieunderlag för blivande poliser. Vanligen stannar polismålen hos åklagarna, i tingsrätterna eller hovrätterna. Få fall går till Högsta domstolen. Varje kapitel avslutas med en ”backspegel” i form av kunskapsfrågor och diskussionsförslag. shopify_SE_1572780310572 shopify_SE_1572780310572_13579278614572 ny 403 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/assets/no-image-2048-5e88c1b20e087fb7bbe9a3771824e743c244f437e4f8ba93bbf7b11b53f7824c_grande.gif 978-913911000-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 317 g Norstedts Juridik Svensk arbetsrätt https://shop.nj.se/products/svensk-arbetsratt?variant=14036707344428 Boken behandlar den svenska arbetsrätten och ger en koncentrerad översikt över arbetsrättens olika delar. Första upplagan av denna bok publicerades 1968. Arbetsrätten har sedan dess varit under intensiv utveckling. Sjätte upplagan 1979 var till en stor del en nyskriven bok föranlett av 1970-talets lagstiftning. Revideringen av nuvarande upplaga har också varit omfattande. I stora delar är boken om- och nyskriven till följd av ny lagstiftning, inte minst under inflytande av EU-rätten. Boken kan användas som lärobok vid såväl universitets- och högskoleutbildning som annan utbildning i arbetsrätt. Den kan också användas av praktiskt verksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med och behöver orientera sig i arbetsrättsliga frågor och inom det svenska arbetslivets reglering. shopify_SE_1572779327532 shopify_SE_1572779327532_14036707344428 ny 585 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Svensk_arbetsratt_2013_f5b2c9de-1353-4ccb-964e-18107d3a5d6a_grande.jpg?v=1551674858 978-913920588-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 596 g Norstedts Juridik Bevisprövning i tvistemål https://shop.nj.se/products/bevisprovning-i-tvistemal?variant=13776673243180 Denna bok består av tre delar som behandlar bevisfrågor i dispositiva tvistemål. Den första delen är en översättning av de generella avsnitten i Magne Strandbergs epokgörande norska doktorsavhandling ”Beviskrav i sivile saker”. I belysning av modern filosofi behandlas där vilka teoretiska grunder jurister behöver för att kunna tillägna sig en bevisteori eller utföra en rationell bevisprövning. Det handlar bl.a. om olika sannolikhetsbegrepp och om förhållandet mellan parternas frihet och utredningens robusthet.Den andra delen bygger på en analys av svensk bevispraxis och skisserar en hanterbar metodik för bevisprövningen. Modellen bygger på att domaren i varje enskilt mål analyserar bevisfrågorna i en sekvens som följer bevisteorins byggstenar: åberopsbörda, bevisbörda, utredningsbörda, beviskrav och bevisvärdering.Den tredje delen presenterar kort de NJA-fall rörande bevisprövning i tvistemål som behövs för att kunna bestämma bevisbörda och beviskrav i liknande fall och är tänkt att fungera som en lathund vid den metodiska prövningen.De tidigare delarna i antologiserien BEVIS behandlar bevisning om gärningsmannaskap (1), asyl (2), skattemål (3), skadestånd (4), bevispraxis (5), sexuella övergrepp mot barn (6), förvaltningsmål (7) och migrationsrätt (8). shopify_SE_1572778573868 shopify_SE_1572778573868_13776673243180 ny 995 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016670_ce532b23-e25f-4c94-94c0-81b119a6db63_grande.jpg?v=1550032516 978-913901667-0 Norstedts Juridik Bevis Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 823 g Norstedts Juridik Asylrätt https://shop.nj.se/products/asylratt?variant=14280551170092 Vem har rätt till skydd och hur ska en rättssäker asylprövning gå till? Vilka konventioner och lagar är relevanta? Hur ser det offentliga biträdets uppdrag ut och vad innefattar Migrationsverkets prövning? I denna bok presenteras kortfattat de asylrättsliga och folkrättsliga förpliktelser som tillsammans med EU-gemensamma och svenska regler är basen för den prövning som ska göras när en flykting söker asyl i Sverige. Grundläggande begrepp av betydelse för prövningen behandlas och relevanta internationella konventioner presenteras och placeras i ett sammanhang. Efter en redogörelse för det gemensamma europeiska asylsystemet samt den svenska asyllagstiftningen gås asylprocessen igenom steg för steg. shopify_SE_1572777787436 shopify_SE_1572777787436_14280551170092 ny 358 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017288_grande.png?v=1553488641 978-913901728-8 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 246 g Norstedts Juridik Norstedts Juridiska Ordbok https://shop.nj.se/products/norstedts-juridiska-ordbok?variant=14171798503468 Juridiken tar aldrig slut. Den finns där hela tiden och dessutom överallt. Juridiken känner inga gränser och den förnyas ständigt. Rättssystemet fylls på såväl inifrån som utifrån, med årligen ca 1 500 författningsändringar från riksdagen och med unionsrättsligt material. Vi lever i en snabbt föränderlig värld. Utifrån inte minst detta perspektiv gäller det att vara uppdaterad, att snabbt få ett helhetsperspektiv. Norstedts Juridiska Ordbok – Juridik från A till Ö – ger inte bara korta förklaringar till olika ord och begrepp utan sätter in det hela i ett betydligt större juridiskt sammanhang. Bokens upplägg med ord och begrepp från A till Ö samt med hänvisningar i kursiv stil till andra ord och begrepp vilka också finns förklarade i samma bok, ger läsaren en snabb och sammanhängande bild av olika rättsområden. Denna sjunde upplaga av Norstedts Juridiska Ordbok har totalreviderats och försetts med ett tusental ändringar; både förändringar och rena nyheter. shopify_SE_1572775690284 shopify_SE_1572775690284_14171798503468 ny 650 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Norstedts_Juridiska_Ordbok_2013_grande.jpg?v=1552539682 978-913911301-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 488 g Norstedts Juridik Tomträtt https://shop.nj.se/products/tomtratt?variant=13482915627052 Ger en allmän översikt över tomträtten, följt av huvudinnehållet i jordabalkens tomträttsregler. Därefter kommenteras i detalj de särskilda paragraferna om tomträtt i 13 och 21 kap. Sedan den förra upplagan utkom har ändringar skett i de författningar som rör tomträtt samt flera vägledande rättsfall meddelats av betydelse för tomträttsinstitutet. Användningen av tomträttsinstitutet också förändrats; det upplåts numera få nya tomträtter för småhus samtidigt som ett flertal kommuner säljer ut sina tomträttsinnehav.Omfattande bearbetningar har gjorts, inte minst såvitt gäller referenser till lagförarbeten. Ett nytt avsnitt har även tillkommit med anledning av de ändringar i 3 kap. JB rörande tomträtt som har skett sedan den förra upplagan utkom. shopify_SE_1572775591980 shopify_SE_1572775591980_13482915627052 ny 752 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Tomtratt_2012_0222d028-da91-43c0-b6a2-08e47c0a0d57_grande.jpg?v=1548218290 978-913911182-5 Norstedts Juridik Norstedts Blå Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 508 g Norstedts Juridik Alkohol och droger på jobbet. En chefshandbok https://shop.nj.se/products/alkohol-och-droger-pa-jobbet-en-chefshandbok?variant=13343395053612 Hur upptäcker du alkohol- och drogproblem bland dina medarbetare? Vad ska du göra när en medarbetare är påverkad på arbetsplatsen? Vad ska du säga när du misstänker att en av dina medarbetare har problem?Var tionde människa utvecklar alkohol- och/eller drogproblem och de flesta återfinns i arbetslivet. Problemen drabbar arbetsgivaren i form av höga kostnader för sjukfrånvaro, oetiska affärsmetoder och kriminella aktiviteter. Problemen försvåras av att de är förknippade med skam, fördomar och okunskap. Som chef har du en skyldighet att agera i samband med alkohol- och drogrelaterade problem, men du har också en unik möjlighet att bidra till att rädda livet på en medarbetare. Chefshandboken är ett praktiskt inriktat verktyg som ger handfasta råd för verkliga situationer. Den är baserad på kunskap från chefer och medarbetare med egna erfarenheter av problematiken. Med chefshandboken har du kontroll över situationen och undviker att bli manipulerad. Du är väl rustad för att identifiera problemen i tid och handla rätt. Informationen varvas med verkliga exempel som ökar förståelsen för centrala begrepp. Du kan använda handboken som referensverk vid konkreta problemsituationer eller i orienterande/förebyggande syfte. shopify_SE_1572775100460 shopify_SE_1572775100460_13343395053612 ny 276 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/978-913910888-7_grande.jpg?v=1547096533 978-913910888-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2007 180 g Norstedts Juridik Panträtt https://shop.nj.se/products/pantratt?variant=13935890563116 I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan av Gösta Walin utkom år 1998 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål. shopify_SE_1572774477868 shopify_SE_1572774477868_13935890563116 ny 1,492 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016038_grande.jpg?v=1551069219 978-913901603-8 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 594 g Wolters Kluwer Generationsskiften och blandade fång https://shop.nj.se/products/generationsskiften-och-blandade-fang?variant=14286507278380 Sällan har det varit så mycket tal om generationsskiften som det är idag. Antalet generationsskiften torde inte minska och antalet frågeställningar i samband med generationsskifte har inte blivit färre.Denna bok vänder sig till varje jurist, revisor, redovisningskonsult eller annanrådgivare som arbetar med skilda generationsskiftesfrågor. Boken vänder sig också till alla dem som planerar andra överlåtelser genom blandade fång, vare sig det gäller en rörelse, större villa, lantbruk, hyresfastighet eller någon annan form av egendom. Boken beskriver utförligt det skatterättsliga regelverket med tillhörande praxis. Även relevanta delar av familjerätten tas upp.Med hjälp av ett flertal överskådligt redovisade exempel utreds problem och möjligheter med att genomföra ett generationsskifte.Denna upplaga har väsentligt omarbetats och utvidgats med hänsyn till de många förändringar som genomförts i inkomstskattesystemet sedan bokens tredje upplaga. Det har genomförts många viktiga ändringar främst inom företagsbeskattningen. Framför allt gäller det möjligheten för enskilda näringsidkare att i samband med benefika överlåtelser överföra sparad räntefördelning och olika fonderingar. Vidare har i bolagssfären införts skattefrihet vid avyttring av näringsbetingade andelar. Även 3:12-reglerna har ändrats vid ett flertal tillfällen sedan 1999. Härutöver har tillkommit ett mycket stort antal rättsfall som berör det aktuella rättsområdet. shopify_SE_1572774346796 shopify_SE_1572774346796_14286507278380 ny 586 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139017066_b240_587989ee-404a-41a7-8adb-be835750d283_grande.png?v=1553575614 978-913901706-6 Wolters Kluwer Skattebiblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 444 g Wolters Kluwer Kryptovalutor https://shop.nj.se/products/kryptovalutor?variant=14048312197164 Intresset för olika kryptovalutor har ökat lavinartat sedan Satoshi Nakamoto gav ut sin text Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System 2009. Betalningar med bitcoins och andra liknande betalningsmedel har dock visat sig ställa flera befintliga rättsliga lösningar och förklaringsmodeller på sin spets. Hur väl fungerar det nuvarande rättsliga systemet för att hantera nya anonyma betalningsmedel som kryptovalutor? Vilka rättsliga metoder blir nödvändiga att tillämpa vid skilda rättsliga konfliktsituationer?Boken Kryptovalutor analyserar hur förmögenhetsrättsliga, obeståndsrättsliga, redovisningsrättsliga och skatterättsliga frågeställningar förhåller sig till de här betalningsmedlen med särskild hänsyn till deras särart som förmögenhetsobjekt. En övergripande slutsats i boken är att kryptovalutornas anonyma karaktär leder till ett ökat behov av välförankrad fiktions- och analogiargumentering i flera rättsliga sammanhang.Boken vänder sig inte bara till dem som har ett intresse eller behov av att veta mer om den rättsliga hanteringen av kryptovalutor, utan även till alla som har ett allmänt intresse av rättsvetenskaplig grundforskning. shopify_SE_1571772956716 shopify_SE_1571772956716_14048312197164 ny 593 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/kryptovalutor_9789139019138_grande.png?v=1551760788 978-913901913-8 Wolters Kluwer Ackordscentralen Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 264 g Norstedts Juridik Arbetsrätt för skolledare och pedagoger https://shop.nj.se/products/arbetsratt-for-skolledare-och-pedagoger-1?variant=13900083331116 Hur hanterar man de svåra frågorna i rollen som skolledare, rektor, förskolechef och pedagog? Vad säger regelverket, vilken praxis finns det och vad ska man tänka på i följande situationer?· Nyanställning · Lärare saknar behörighet och lärarlegitimation· Förflyttning mot arbetstagarens vilja· Samarbetsproblem på arbetsplatsen· Arbetsskyldighetens gränser· Förbud av bisyssla· Hantera och skilja på olika typer av förhandlingar· Facklig förtroendemans rättigheter· Diskriminering· Disciplinpåföljd· Uppsägningar· Rehabiliteringsansvar· Arbetstid· Registerkontroll· Användning av sociala medier· Yttrandefrihet och kritikrätt· Arbetsmiljö, inklusive OSA· Våld i skolanDessa och många andra frågor behandlas i "Arbetsrätt för skolledare och pedagoger". Boken presenterar också de olika aktörerna på arbetsmarknaden och hur samverkan inom skolan fungerar. Den innehåller också checklistor och mallar.Andra upplagan är uppdaterad med författnings- och kollektivavtalsändringar samt ny praxis. shopify_SE_1571240116268 shopify_SE_1571240116268_13900083331116 ny 476 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116011_0f931f3c-d305-437a-acac-04981ca447ec_grande.png?v=1550810331 978-913911601-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 290 g Norstedts Juridik Markexploatering https://shop.nj.se/products/markexploatering?variant=14280634368044 Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga hur man uppför byggnader och anläggningar för att på bästa sätt förbättra och förnya användningen av markområden. Exploateringsverksamheten omfattar en mängd aktiviteter och involverar många aktörer inom såväl privat som offentlig sektor. Verksamheten omgärdas också av ett komplext juridiskt regelsystem för planering och tillstånd av byggprojekt, utbyggnad av infrastruktur som vägar, vatten- och avloppsledningar, ledningar för energisystem m.m. samt expropriationslagstiftning för att mark ska kunna förvärvas för angelägna samhällsbyggnadsändamål. Boken beskriver dessa aktiviteter, aktörer och lagregler samt hur de samordnas och kombineras i olika situationer. shopify_SE_1571233333292 shopify_SE_1571233333292_14280634368044 ny 349 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/markexploatering_9789139208464_fe9b6eb7-fb46-4590-9d40-b402c3aa69d7_grande.png?v=1553489642 978-913920846-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 352 g Wolters Kluwer Hälso- och sjukvårdslagen https://shop.nj.se/products/halso-och-sjukvardslagen?variant=14286470250540 Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin tionde upplaga. I de föregående upplagorna kommenterades 1982 års hälso- och sjukvårdslag. Denna upplaga behandlar i stället den helt nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som trädde i kraft den 1 april 2017. Eftersom den nya lagen gör hänvisningar till en rad bestämmelser i bland annat patientsäkerhetslagen och patientlagen, kommenteras även dessa bestämmelser. Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig till jurister på hälso- och sjukvårdsområdet, men också till läkare, sjuksköterskor och andra yrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit till användning vid olika utbildningar inom området. shopify_SE_1571232612396 shopify_SE_1571232612396_14286470250540 ny 640 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Halso_sjukvardslagen_9789139115922_e9eb873f-0b53-4950-a266-8857b2ee08d9_grande.png?v=1553575161 978-913911592-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 502 g Norstedts Juridik Statsrättens grunder https://shop.nj.se/products/statsrattens-grunder?variant=14280590426156 STATSRÄTTENS GRUNDER utgör en kommentar av regeringsformen med anslutande författningar.Även EU-rätten och Europakonventionen behandlas i de delar som rör statsrätten.Statsrätten, eller konstitutionell rätt som den också benämns, handlar om formalia kring riksdagsval, regeringsbildning, normgivning etc., men innefattar också många juridiska frågor med direkt anknytning till politik och det omgivande samhället, t.ex. fri- och rättigheter av ett blandat slag.STATSRÄTTENS GRUNDER eftersträvar ett helhetsperspektiv, innebärande att frågor sätts in i ett större sammanhang: Kan vi förbjuda religiösa satirer för att sådana ”yttranden” bedöms som alltför farliga, eller en förening för att den anses som främlingsfientlig eller våldsinriktad? Måste vi följa en EU-rättslig förordning om förbud mot att sälja snus eller om utökad datalagring av uppgifter? Får en svensk lag föreskriva att svenska medborgare som deltagit i krig ska landsförvisas? Kan en minister ge uttryck för sitt gillande av en viss dom eller kan det uppfattas som otillåtet ministerstyre?Frågorna är många och av blandad art och svaren kan vara mer eller mindre osäkra. Icke desto mindre måste svar eftersökas med någon form av etablerad juridisk metod och med en fingertoppskänsla för den politiska dimensionen.I boken ges många hänvisningar till rättsfall, referenslitteratur och även till andra författningar än de rent statsrättsliga.WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen, Stockholms universitet, där övriga författare också är verksamma: HEDVIG BERNITZ (lektor), LENA SANDSTRÖM (adjunkt och doktorand) samt KARIN ÅHMAN (förutvarande professor i offentlig rätt i Uppsala). shopify_SE_1570161131564 shopify_SE_1570161131564_14280590426156 ny 559 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Statsrattens_grunder_9789139208426_grande.png?v=1553489007 978-913920842-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 528 g Norstedts Juridik Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling https://shop.nj.se/products/offentlighet-och-sekretess-vid-offentlig-upphandling?variant=14288759849004 Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om offentlighet och sekretess. Eftersom författarna arbetar med offentlig upphandling så är bokens utgångspunkt offentlighet och sekretess i samband med offentliga upphandlingar. Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. I boken besvaras frågor som– Vilka handlingar i en upphandling är allmänna och därmed som huvudregel offentliga?– Vilka handlingar i en upphandling kan beläggas med sekretess och därmed inte lämnas ut?– Hur sker den praktiska hanteringen av sekretessfrågor i en offentlig upphandling?Boken innehåller också översiktliga genomgångar av regelverken för offentliga upphandlingar och för offentlighet och sekretess. Vidare refereras ett stort antal rättsfall rörande de rättsliga frågor som oftast aktualiseras när det gäller offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. shopify_SE_1569495482412 shopify_SE_1569495482412_14288759849004 ny 636 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114161_b240_86853e2e-a297-4373-9377-d4e7c0a1eed3_grande.png?v=1553603854 978-913911416-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling https://shop.nj.se/products/offentlighet-och-sekretess-vid-offentlig-upphandling-1?variant=13325583777836 Praktiskt inriktad bok med redogörelser för regelverket för allmänna handlingar, offentlighet och sekretess respektive upphandling. Författarna följer upphandlingsprocessen och beskriver när frågor om offentlighet och sekretess typiskt sett uppkommer under upphandlingsprocessen och hur de ska lösas. Stort utrymme lämnas för redogörelser av relevant praxis. Åskådliggörhur ett ärende rörande sekretessprövning i ett upphandlingsmål kan se ut från ax till limpa, dvs. från det att någon begär ut en handling till dess en slutlig prövning sker i domstol. shopify_SE_1569465401388 shopify_SE_1569465401388_13325583777836 ny 636 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_ff5b7a86-b020-468c-a1be-3923be264e3e_grande.png?v=1546933752 978-913911416-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1 g Norstedts Juridik Rättsvetenskap för uppsatsförfattare https://shop.nj.se/products/rattsvetenskap-for-uppsatsforfattare?variant=14286480572460 Denna bok vänder sig till studenter som ska skriva uppsats inom det juridiska området. Den tar upp alla aspekter på uppsatsarbetet av betydelse. Exempel på ämnen som behandlas är följande:· Vad är rättsvetenskap?· Vilka vetenskapliga krav ställs på en uppsats?· Vad är ett uppsats-PM?· För vem skriver du: experter, allmänheten eller annan?· Vad gör du om du kör fast?· Vad är en bra disposition?· Hur finner du och formulerar ett bra ämne?· Hur söker du mest effektivt ett relevant material?· Hur kan du utnyttja ditt material?· Vad är skillnaden mellan rättskälleläran, juridisk metod och rättsvetenskaplig metod?· Vilka rättsvetenskapliga metoder kan du använda?· Bör du göra intervjuer eller använda annat empiriskt material?· Vad bör stå i metodkapitlet?· Vad är en rationell argumentation?· Vad är en rättslig teori och bör du ha en sådan?· Får dina värderingar spela en roll?· Vad innebär kravet på ett kritiskt förhållningssätt?· Får en uppsats vara deskriptiv?· När bör du ha en hänvisning? Vad är god hänvisningssed?· Språkbehandlingen· Hur bör relationen till handledaren organiseras? · Vad kan du begära av handledaren?· Vad är plagiat och annat fusk?· Vad är en bra uppsats?· Examinationen; seminariet· Bedömningen av uppsatsen; betygssättningBoken innehåller också en annoterad förteckning över ca 80 titlar om rättsvetenskap m.m., en bilaga med språktips samt ett detaljerat sakregister. shopify_SE_1569249198124 shopify_SE_1569249198124_14286480572460 ny 212 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Rattsvetenskap_for_uppsatsforfattare_9789139208839_grande.png?v=1553575304 978-913920883-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 198 g Wolters Kluwer Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten https://shop.nj.se/products/prejudikat-som-rattskalla-i-formogenhetsratten?variant=14259254394924 Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar i form av fragmentarisk lagstiftning. Vi har varit blinda för hur prejudikat vuxit fram som den viktigaste rättskällan i förmögenhetsrätten och vi har förtvivlat försökt ta oss framåt med skridskorna på. Det är dags att vi bygger en båt och lär oss segla på prejudikatoceanen. Denna studie motsvarar en båtprototyp med seglingsmanual för nybörjare. shopify_SE_1569243824172 shopify_SE_1569243824172_14259254394924 ny 702 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139115946_b240_6182f4e1-81f3-4ce8-92f9-280d807c9b11_grande.png?v=1553229920 978-913911594-6 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 675 g Norstedts Juridik Kommunal aktiebolagsrätt https://shop.nj.se/products/kommunal-aktiebolagsratt?variant=13324592873516 Det finns ungefär 2000 kommun- och landstingsägda aktiebolag. Här går författaren systematiskt igenom de bolags- och kommunalrättsliga reglerna för ett kommunalt bolag, förutsättningarna för bildning, bolagsorganen, frågor om affärsrelationer och avtal, kapitalfrågor och utdelning, ansvar och offentlighet och sekretess. Nytt i andra upplagan är att Sveriges Kommuners och Landstings bolagsstyrningsprinciper och reglerna om upphandling från kommunal- och landstingsägda bolag behandlas utförligt. Boken innehåller därtill ett omfattande referensmaterial som kan vara till nytta för den som ska lösa praktiska frågor. shopify_SE_1569226752044 shopify_SE_1569226752044_13324592873516 ny 633 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/978-913901230-6_grande.jpg?v=1546922818 978-913901230-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2007 229 g Norstedts Juridik Lagen om företagshemligheter https://shop.nj.se/products/lagen-om-foretagshemligheter?variant=14259383468076 Lagen om skydd för företagshemligheter är i stor utsträckning ett nytt verk jämfört med tredje upplagan som utkom 2013. Lagen 1990 om skydd för företagshemligheter (FHL) har omarbetats och blivit lagen 2018 om företagshemligheter (LFH). Ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler har ingåtts 2015. Allt detta har föranlett betydande nyskrivningar och utökningar. Lagen 2018 om företagshemligheter innebär nämligen något av en revolution jämfört med lagen 1990. Det är en revolution som försiggått i det tysta, närmast obemärkt. Begreppet ”tillägnande” står för en stor del av revolutionen. Det förhållandet att vite och andra säkerhetsåtgärder kan beslutas redan när ett angrepp på företagshemlighet är ”nära förestående” och att detta kan ske även om angreppet skett i god tro, utan uppsåt eller oaktsamhet, medför också en betydande förändring. Åtskilligt annat har därutöver också förändrats sedan förra upplagan.Verket innehåller både en lagkommentar och en rättsöversikt över ämnet. Texten i denna upplaga är, liksom sina föregångare, utformad så att varje kapitel och paragrafkommentar ska kunna läsas för sig. shopify_SE_1568176963628 shopify_SE_1568176963628_14259383468076 ny 1,515 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Lagen-om-foretagshemligheter_9789139021445_grande.png?v=1553230596 978-913902144-5 Norstedts Juridik Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2019 1166 g Norstedts Juridik Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet https://shop.nj.se/products/speciell-avtalsratt-ii-kontraktsratt-1-haftet?variant=14245985976364 I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.Denna sjätte upplaga av Jan Hellners Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 1 häftet. Särskilda avtal bygger på femte upplagan, som utkom 2010. Den är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom.. shopify_SE_1567718506540 shopify_SE_1567718506540_14245985976364 ny 517 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139206804_grande.png?v=1553142999 978-913920680-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 680 g Wolters Kluwer Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-kredit-och-obestandsratt?variant=13471609815084 Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt innehåller en sammanställningav centrala rättsfall inom de obeståndsrättsliga, fordringsrättsliga,säkerhetsrättsliga och sakrättsliga områdena. Rättsfallssamlingenvänder sig till alla som har intresse av och/eller har anledningatt fördjupa sig inom nämnda rättsområden. Boken är dock primärtframtagen för att användas vid undervisningen i kredit- och obeståndsrättpå såväl grund- som fördjupningskurser.Urvalet till Rättsfallssamling i kredit- och obeståndsrätt, 2 u. ochRättsfallssamling i svensk bolagsrätt har skett genom samarbete mellanGöteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Karlstaduniversitet, Linköpings universitet och Örebro universitet. shopify_SE_1567708610604 shopify_SE_1567708610604_13471609815084 ny 418 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/rattsfallssamling_i_kredit_och_obestandsratt_9789139208587_grande.png?v=1548132906 978-913920858-7 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 1076 g Wolters Kluwer Fel i bostadsrätt https://shop.nj.se/products/fel-i-bostadsratt?variant=14280638136364 Problem vid försäljning av bostadsrätter är vanliga. Denna bok ger vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrätt. Här redogörs för de vanligaste avtalsvillkoren och kontraktsbrotten i samband med bostadsrättsöverlåtelse. Vi får bland annat veta vilka rättigheter köparen har om månadsavgiften skulle höjas kraftigt efter det att köparen flyttat in. Också frågor om kontraktsbrott i form av utebliven betalning eller försök att neka medlemskap i bostadsrättsföreningen behandlas och belyses genom praktiska exempel. Boken riktar sig främst till jurister och fastighetsmäklare men kan även läsas av andra. shopify_SE_1567706906668 shopify_SE_1567706906668_14280638136364 ny 296 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139116127_b240_fae7fc76-3a0e-449a-8a42-26b05fb72a76_grande.png?v=1553489661 978-913911612-7 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 152 g Norstedts Juridik Straffansvar https://shop.nj.se/products/straffansvar?variant=14286514683948 "Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Denna tionde upplaga av boken har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan den senaste utgåvan. I denna upplaga har vidare införts en utförlig källförteckning."Straffansvar" är främst riktad till praktiskt verksamma jurister och till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram. shopify_SE_1567705006124 shopify_SE_1567705006124_14286514683948 ny 393 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139208457_b240_grande.png?v=1553575749 978-913920845-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2018 374 g Wolters Kluwer Fastighetsmäklarlagen https://shop.nj.se/products/fastighetsmaklarlagen?variant=14246007734316 I den fjärde upplagan av kommentaren berörs ett antal nya avgöranden från Högsta domstolen, bland annat ett som rör centrala frågor om rätten till provision och ett som behandlar lagens tillämpningsområde vid inkråmsförmedlingar. Vidare finns nya rättsfall från Högsta Förvaltningsdomstolen som rör gränsdragningen mellan ringa förseelse, erinran och varning. Kommentaren är också uppdaterad med ett flertal nya, opublicerade rättsfall, bland annat från Fastighetsmäklarinspektionen, kammarrätten och hovrätterna. shopify_SE_1567700189228 shopify_SE_1567700189228_14246007734316 ny 767 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/fastighetsmaklarlagen_9789139115373_grande.png?v=1553143131 978-913911537-3 Wolters Kluwer Gula Biblioteket Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 546 g Wolters Kluwer Företagsrekonstruktion https://shop.nj.se/products/foretagsrekonstruktion?variant=13456783573036 Boken syftar till att belysa lagen om företagsrekonstruktion ur såväl ett rättsteoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Boken är i huvudsak rättsteoretisk men i bilagorna ges även exempel på innehållet bl.a. i enrekonstruktionsplan och en rekonstruktörsberättelse. Vidare innehållerboken en instruktion som kan överlämnas till det rekonstruerandeföretaget och som gäldenären förbinder sig att följa under förfarandet.Instruktionen ska förhindra att gäldenären handlar illojalt. I bokenges också exempel på ett administrationsavtal som bl.a. syftar till attskydda banker och andra innehavare av förmånsrätt mot kreditförluster.Boken inkluderar dessutom etiska riktlinjer för rekonstruktörersom har tagits fram av Institutet för företagsrekonstruktion, IFFR.Boken vänder sig till praktiserande jurister. Men lämpar sig även som kurslitteratur på landets rättsvetenskapliga utbildningar. shopify_SE_1562677248044 shopify_SE_1562677248044_13456783573036 ny 546 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Foretagsrekonstruktion_9789139020653_grande.png?v=1548045989 978-913902065-3 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 345 g Wolters Kluwer Äldrerätt https://shop.nj.se/products/aldreratt?variant=14286463926316 Denna bok är en introduktion till ett nytt och angeläget rättsområde: äldrerätt. Sverige och vår omvärld möts i dag av ett snabbt befolkningsåldrande. Detta kräver att vi identifierar områden inom juridiken som berörs av äldres rätt och därför behöver ingå i ett nytt äldrerättsligt rättsområde i ett svenskt perspektiv. Boken tar upp centrala frågeställningar som juristen och juridiken ställs inför med avseende på äldres rättsliga ställning i dagens och framtidens samhälle. Det handlar om samhällets och rättens roll att tillgodose den åldrande människans behov av grundläggande skydd och stöd, men också om att förstå de särskilda problem och utmaningar en åldrande befolkning innebär på viktiga samhällsområden.Äldrerätt riktar sig till studenter och andra akademiker inom exempelvis rättsvetenskap, socialt arbete och geriatrik, men också politiker, lagstiftare, advokater, domare och många andra yrkesgrupper. En förhoppning är att boken ska inspirera till kursutveckling av olika slag inom den svenska högskolesektorn.Bakgrunden till boken är arbetet i den äldrerättsmiljö – The Norma Elder Law Research Environment – som sedan 2012 syftar till att etablera äldrerätten som ett rättsvetenskapligt ämne i Sverige och övriga Europa. shopify_SE_1562676559916 shopify_SE_1562676559916_14286463926316 ny 387 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/aldreratt_9789139115403_grande.png?v=1553575100 978-913911540-3 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 255 g Wolters Kluwer Designrätt https://shop.nj.se/products/designratt?variant=13291135860780 Design omger oss hela tiden. Själva ordet design används i de mest skilda sammanhang – det kan gälla allt från designade processer till barnens leksaker. De rättsliga frågorna kring design har länge hamnat i skymundan jämfört med exempelvis de kring uppfinningar och musikaliska verk. De rättsliga reglerna kring design präglas av att de överlappar varandra. En och samma företeelse kan få rättsligt skydd på flera sätt, såsom såväl upphovsrätt som mönsterrätt. Rättsområdet är därför ofta svårt att överblicka. Syftet med den här boken är att belysa designrätt på ett sätt som gör det tydligare vilka regler som gäller och hur de olika skydden fungerar. Det finns varierande skäl för att designa något och de rättsliga reglerna sätts i perspektiv till dessa skäl. Den som designar för att kommunicera något har ett annat behov av skydd än den som designar av rent estetiska skäl. Här behandlas också frågor kring tjänstedesign och designade processer. Detta är frågor som har en stor praktisk betydelse i dag men som sällan hanteras utifrån ett rättsligt perspektiv. Boken riktar sig till jurister som är intresserade av att se designrätt i ett nytt ljus. Den är också tänkt att kunna läsas av personer som arbetar med design på olika sätt och som behöver få en överblick över de rättsliga reglerna. Hit hör även studenter på olika utbildningar inom designområdet. shopify_SE_1562676265004 shopify_SE_1562676265004_13291135860780 ny 554 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Designratt_9789139018742_grande.png?v=1546581102 978-913901874-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 308 g Norstedts Juridik Rättsfallssamling i avtals-, kontrakts- och skadeståndsrätt https://shop.nj.se/products/rattsfallssamling-i-avtals-kontrakts-och-skadestandsratt?variant=13555166871596 Rättsfallssamling i avtalsrätt kan används vid undervisning i avtalsrätt eller som fördjupning för praktiker. Samlingen ger exempel på hur avtalsrätten tillämpas i praktiken. shopify_SE_1562673315884 shopify_SE_1562673315884_13555166871596 ny 306 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018940_9d7dec69-574a-4280-a7ea-791ccd68abf2_grande.png?v=1548650591 978-913901894-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 328 g Norstedts Juridik Publicitet om bolagsbeslut https://shop.nj.se/products/publicitet-om-bolagsbeslut?variant=13291104731180 I Bolagsverkets digitala register finns ett myller av uppgifter om landets drygt 300 000 aktiebolag. I förgrunden står beslut om vem som kan företräda ett visst bolag, men även en lång rad andra uppgifter publiceras såsom t.ex. bolagets firma, dess verksamhet, aktiekapitalet samt olika klausuler i företagets bolagsordning. Då bolaget ändrar ett beslut som på detta vis gjorts offentligt skall den nya uppgiften anmälas till myndigheten, som efter en laglighetsprövning gör en anteckning i registret och kungör ändringen i Post- och Inrikes Tidningar på myndighetens hemsida. Studiens huvudsyfte är att analysera de rättsverkningar som enligt ABL följer på en publicitet genom Bolagsverket. I boken presenteras således den allmänna bevisverkan som varje medborgare och myndighet kan ha nytta av genom en uppgift som bolaget låtit registrera. Central för framställningen är den presumtionsverkan som skapas visavi bolagets kontraktsmotparter genom att såväl registrering som kungörande skett av en uppgift, 27:4–5 ABL. Vidare studeras en rad andra rättsliga följder av en registrering – eller en utebliven sådan. Regelsystemet kan beskrivas som ett lapptäcke där olika rättsverkningar knyts till skilda former av offentlighet. Detta syns inte minst i den nya ABL:s regler om att ett uppdrag som styrelseledamot och VD först får verkan genom att uppdraget anmälts till myndigheten. Torsten Sandström är juris doktor, forskare och lärare vid Lunds universitet. shopify_SE_1562670006316 shopify_SE_1562670006316_13291104731180 ny 770 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Publicitet_om_bolagsbeslut_9789139014812_grande.png?v=1546580882 978-913901481-2 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2009 510 g Wolters Kluwer Aktiebolagsrätt för revisorer https://shop.nj.se/products/aktiebolagsratt-for-revisorer?variant=13689738428460 Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i samband med förvaltningsrevisionen. Aktuella områden behandlas med målsättningen att vara ett stöd för revisorer och jurister i den dagliga verksamheten. Framställningen innehåller omfattande hänvisningar till Revisorsinspektionens praxis, rättsfall och doktrin. Boken utgör därmed en god utgångspunkt både för den som har mindre erfarenhet av ämnet och för den som vill skaffa sig en överblick över rättspraxis och juridisk doktrin.Aktiebolagsrätt för revisorer är disponerad för att kunna användas som uppslagsbok för hantering av enskilda frågeställningar. shopify_SE_1562669678636 shopify_SE_1562669678636_13689738428460 ny 626 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139018599_grande.png?v=1549427711 978-913901859-9 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 326 g Norstedts Juridik EU:s konstitution https://shop.nj.se/products/eu-s-konstitution?variant=14245974212652 Frågan om efter vilka grundläggande principer som den europeiska unionen bör styras, eller hur en unionens konstitution bör se ut, har sällan haft större aktualitet än nu när Europas tyngs av en djup finanskris och osäkerheten kring EU-samarbetets framtida gestaltning är större än på länge.I detta arbete skildras främst de grundläggande rättsliga principer efter vilka unionen för närvarande styrs. Framställningen grundas nu helt på fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i den lydelse dessa fått genom Lissabonfördraget som trätt i kraft den 1 december 2009. I den sjunde upplagan behandlas dessa ändringar samt beaktas åtskilliga senare avgöranden från EU-domstolen. Det refereras också till ”tribunalen” som enligt Lissabonfördraget är det nya namnet för Förstainstansrätten. Dessutom ges en översiktlig redovisning av den nya europakten och andra förändringar på den ekonomiska politikens område. shopify_SE_1562668302380 shopify_SE_1562668302380_14245974212652 ny 375 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/EU-s_konstitution_2013_f1d6a7cc-706e-4d11-960b-307cccdf409e_grande.jpg?v=1553142930 978-913901684-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 304 g Norstedts Juridik Marknad och myndighet https://shop.nj.se/products/marknad-och-myndighet?variant=14116549165100 Förvaltningsrätt var förr något i hög grad nationellt men stora förändringar har kommit till stånd genom europeiseringen av svensk rätt. Idag är Europadomstolen, med Europakonventionen (egendomsskydd, krav på domstolsprövning, proportionalitet, etc.), och EU-domstolen, med EU-rätten (allmänna rättsprinciper och direktiv som styr hur olika lagar måste utformas) konkreta maktfaktorer i svensk rätt. Utvecklingen har inneburit en allt större samordning på europeisk nivå inom många områden (tullar, konkurrensrätt, mobiltelefoni, kapitalmarknad, etc.), något som i sin tur påverkat vår ”egen” förvaltningsrätt. I Marknad & Myndighet knyts förvaltningsrätt och näringsrätt samman. Vad frågan än gäller – en gigantisk affär på den finansiella marknaden eller äggproduktion hos en enskild näringsidkare – uppkommer en mängd frågor om vilken förvaltning som berörda parter kan förvänta sig. shopify_SE_1562668040236 shopify_SE_1562668040236_14116549165100 ny 262 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207269_grande.png?v=1552279127 978-913920726-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 238 g Norstedts Juridik Normprövning https://shop.nj.se/products/normprovning?variant=13776671342636 Svenska domstolars möjlighet till lagprövning (eller normprövning med ett annat ord) har under större delen av 1900-talet varit oreglerad i svensk rätt. Lagprövningsrätten kodifierades år 1980 i 11 kap. 14 § regeringsformen i vilken också det omdiskuterade uppenbarhetsrekvisitet intogs. Genom europarättens införlivande i svensk rätt år 1995 utökades domstolarnas lagprövningsrätt genom att svenska rättsregler också kan underkännas till förmån för EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna. I boken redovisas de normprövningsmål som har förekommit i svenska domstolar mellan åren 2000 och 2010. Syftet med denna redovisning är att åskådliggöra hur dom-stolarnas behandling av normprövningsmål har utvecklats, belysa de olika metoder för normprövning som förekommer samt att utifrån redovisningen undersöka i vilken grad europarätten har påverkat utvecklingen. Ett annat syfte med boken är att diskutera betydelsen av att uppenbarhetsrekvisitet utmönstrats ur regeringsformen år 2011. Medför detta att domstolarnas lagprövningsrätt utökas och vilka konstitutionella utmaningar kan detta innebära? Därutöver behandlas den teoretiska grunden för domstolarnas rätt att åsidosätta underordnade regler till förmån för bland annat regeringsformen och europarätten samt lagprövningsinstitutets historiska utveckling i svensk rätt. shopify_SE_1562667581484 shopify_SE_1562667581484_13776671342636 ny 711 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016489_grande.jpg?v=1550032503 978-913901648-9 Norstedts Juridik Institutet För Rättsvetenskaplig Forskning Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 372 g Norstedts Juridik International Commercial Transactions https://shop.nj.se/products/international-commercial-transactions?variant=13776670031916 Den fjärde upplagan innefattar, liksom den första upplagan 1998, den andra upplagan 2000 och den tredje upplagan 2004, en redogörelse för den internationella handelsrättens regelsystem och den blir därmed ett nödvändigt redskap för dem som är verksamma i internationell handel, såsom export- och importföretag, banker, transportföretag och försäkringsbolag. Många viktiga standardavtal, från bl.a. ICC, CMI, FIATA och BIMCO, ingår som bilagor, liksom internationella köplagen (CISG) och regelsystemet UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.Den nya upplagan har kompletterats med bl.a. Incoterms ® 2010, som kommenteras ingående och till grund för framställningen om remburser och garantier ligger de regler som antagits 2007 respektive 2010 (UCP 600 och URDG 758). Alltsedan första upplagan används boken som kurslitteratur, förutom i Sverige och övriga Europa även i bl.a. Ryssland, USA och Japan. Boken är skriven på engelska. shopify_SE_1562666434604 shopify_SE_1562666434604_13776670031916 ny 995 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139015666_f798b012-afec-4e45-82ef-880086a38913_grande.jpg?v=1550032489 978-913901566-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2011 1135 g Norstedts Juridik Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter https://shop.nj.se/products/lagen-om-finansiell-radgivning-till-konsumenter?variant=13291019534380 Boken utgör en kommentar till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagen kommenteras paragrafvis på sedvanligt sätt med hänvisning dels till Finansinspektionens tillämpningsföreskrifter, dels till relevanta förarbeten/praxis inklusive viktigare underrättsavgöranden och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Eftersom det nya begreppet "god rågivningssed" kommer att få betydelse även utanför konsumentledet finns ett särskilt avsnitt som behandlar kunder som inte är konsumenter. shopify_SE_1562652377132 shopify_SE_1562652377132_13291019534380 ny 967 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/39010732_grande.jpg?v=1546580236 978-913901073-9 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2005 378 g Norstedts Juridik Förhör https://shop.nj.se/products/forhor?variant=14280546320428 Genom effektiva förhör lägger man grunden för en korrekt bevisvärdering. Särskilt när förhören kärvar är kunskaper i förhörsteknik ofta den enda vägen till den information som den hörde har att ge. Erfarenhet, empati och intuition räcker inte. Genom kunskaper om förhörets regler och förutsättningar har man också möjlighet att – som domare, åklagare eller ombud – se till att förhören hålls inom givna ramar och att otillåtna, irrelevanta eller otillbörliga frågor hålls utanför processen.Denna tredje, omarbetade och uppdaterade upplagan av FÖRHÖR ger en praktisk vägledning när det gäller förhörsregler och förhörsteknik, såväl beträffande förundersökning som huvudförhandling i brottmål och tvistemål. Särskilt fokus läggs på gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna frågor, på korsförhör och modern förhörsledning. Exempel hämtas från kända brottmål som processerna mot Oscar Wilde och O.J. Simpson, Knutby- och Anna Lindh-rättegångarna. shopify_SE_1562649690156 shopify_SE_1562649690156_14280546320428 ny 810 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Forhor3u_grande.jpg?v=1553488587 978-913901314-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2008 592 g Norstedts Juridik Vår författning https://shop.nj.se/products/var-forfattning?variant=13291006656556 Huvuddragen i det svenska parlamentariska statsskicket behandlas inklusive frågor som fri- och rättigheter och förhållandet till EU. Vidare beskrivs bland annat hur riksdag och regering utses och arbetar, hur lag stiftas samt vilken ställning domstolar och myndigheter har. shopify_SE_1562649362476 shopify_SE_1562649362476_13291006656556 ny 561 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/39203344_grande.jpg?v=1546580124 978-913920334-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2003 530 g Norstedts Juridik Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra bevis. Bevis 1 https://shop.nj.se/products/vardering-av-erkannande-konfrontationer-dna-och-andra-bevis-bevis-1?variant=13290975690796 Antologi som -- bestående av bearbetade examensarbeten och ett inledande kapitel av Christian Diesen -- presenterar tre olika metoder för bevisvärdering: temametoden, värdemetoden och hypotesmetoden. Behandlar prövning av erkännande, identifikationsbevisning dvs. vittnesutpekanden och redogör för DNA som bevismedel. shopify_SE_1562642120748 shopify_SE_1562642120748_13290975690796 ny 514 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/produkt-bild-saknas_13c66dab-9892-4cb1-8c8c-ee38c1b99620_grande.png?v=1546579867 978-913920104-5 Norstedts Juridik Bevis Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 1997 501 g Wolters Kluwer Modern affärsrätt https://shop.nj.se/products/modern-affarsratt?variant=14116587831340 I denna bok presenteras sexton uppsatser som belyser centrala ochaktuella affärsrättsliga frågor. Efter ett fylligt introduktionskapitel följeruppsatser som bl.a. behandlar frågor kring handel och uthyrningöver internet, delningsplattformar, avtalsfrihet, entreprenad, ansvarsbegränsningar, konsumenttjänster, marknadsföring, kommersiellatruster, övergång av verksamheter, processuella överenskommelser,vindikation och separation.Författarna är alla forskare och lärare vid den handelsrättsligaoch den juridiska institutionen vid Lunds universitet.Boken avser att vara av betydelse för det praktiska rättslivet menockså att ge bidrag till den vetenskapliga diskussionen och undervisningenpå affärsrättens område. shopify_SE_1562642022444 shopify_SE_1562642022444_14116587831340 ny 469 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Modern_affarsratt_9789139020370_95ee0aaa-a9f8-4c96-b1a3-ecf2f3c0477b_grande.png?v=1552279517 978-913902037-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2017 482 g Norstedts Juridik Bevisprövning i mål om genomsyn https://shop.nj.se/products/bevisprovning-i-mal-om-genomsyn?variant=13290967334956 Civilrättens betydelse för skatterätten är föremål för diskussion med skilda uppfattningar. Många skatteärenden och mål rör frågan om civilrätten ska ha genomslag i skatterätten eller om skattemässigt avvikande bedömningar får göras (s.k. genomsyn). Genomsyn gäller ofta stora ekonomiska värden och frågorna är i många fall komplicerade. Bevisprövning i mål om genomsyn behandlar bevisprövning i mål om genomsyn vid ordinarie taxering, eftertaxering, skattetillägg, uppbörd och förhandsbesked. Föreligger skillnader i bevisprövningen mellan dessa olika mål och vari består i så fall dessa skillnader? Författarna har undersökt hur bevisprövningen går till i mål om genomsyn:• På vem är bevisbördan placerad?• Vilket beviskrav tillämpas?• Hur går bevisvärderingen till? Här behandlas även frågan om förhållandet mellan domstolens ansvar för målens utredning jämfört med det ansvar parterna har för att åberopa omständigheter och bevis.Boken inleds med en teoretisk bakgrund till bevisprövningens betydelse och överväganden om denna i mål om genomsyn. Därefter görs en analys och redovisas slutsatser av rättsfallen.Bevisprövning i mål om genomsyn vänder sig till alla som kommer i kontakt med frågor om genomsyn och då särskilt bevisprövningen, exempelvis skattejurister, advokater, domare, akademiskt verksamma och studenter. shopify_SE_1562640711724 shopify_SE_1562640711724_13290967334956 ny 726 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Bevis_genomsyn-3_grande.jpg?v=1546579811 978-913901498-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2010 509 g Norstedts Juridik Idrottens bestraffningsregler https://shop.nj.se/products/idrottens-bestraffningsregler?variant=14171608875052 Detta standardverk inom idrottsjuridiken ger en heltäckande bild av idrottens bestraffningsregler. Alltifrån bestraffningar för nedsättande uttalanden om domare och våldshandlingar till dopingförseelser och matchfixing behandlas.Här förklaras och kommenteras de bestraffningssystem som skapats för att upprätthålla respekten för idrottens regler. Mindre förseelser kan åtgärdas under pågående tävling, t.ex. straffspark i fotboll (tävlingsbestraffning), medan grövre regelbrott hanteras enligt de för alla idrotter gemensamma bestraffningsreglerna som finns i de stadgar samt antidoping- och matchfixingreglemente som Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram. Förseelser enligt de två sistnämnda regelverken kan föranleda avstängning i upp till 10 år eller, vid återfall i doping, livstid. Båda författarna har, som ledamöter i RF:s stadgekommitté, aktivt deltagit i arbetet med framtagning av dessa regelverk.Boken vänder sig inte bara till jurister och ledamöter i idrottens olika disciplinorgan utan till alla som vill ha kunskap om bestraffningsreglerna och hur bestraffningsärenden hanteras. För att möta ett uttalat behov av ökad information har reglerna försetts med förtydligande kommentarer som gör dem mer lättillgängliga och enklare att tillämpa. Idrottens bestraffningsregler kan därför med fördel användas som ett stöd i informations- och utbildningsverksamhet. shopify_SE_1562629406764 shopify_SE_1562629406764_14171608875052 ny 409 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Idrottens_bestraffningsregler_6u_7048371f-1cb7-4ce5-a8be-6df7866ee3e4_grande.jpg?v=1552538714 978-913901970-1 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 341 g Norstedts Juridik Bokföringslagen https://shop.nj.se/products/bokforingslagen?variant=14036709638188 Eftersom bokföringslagen är en ramlag måste även förarbetena till lagen liksom allmänna råd och andra uttalanden av Bokföringsnämnden beaktas för att kunna lösa olika problem. Bokföringslagen. En kommentar tar ett helhetsgrepp om bokföringslagen och normgivningen av Bokföringsnämnden. Lagen kommenteras paragraf för paragraf och förarbeten och nämndens normgivning är sorterad så att läsaren på ett enkelt sätt får en bild av olika frågeställningar. I de delar det finns oklarheter behandlas detta särskilt.För att öka förståelsen innehåller Bokföringslagen. En kommentarett stort antal praktiska exempel. Avsikten är att läsaren ska få svar på när, var, hur och på vilket underlag bokföringen ska ske. Detta gäller oberoende av om läsaren är redovisningskonsult, revisor, jurist eller annan som arbetar med frågor relaterade till bokföringslagen. I denna andra upplaga har hänsyn tagits till den nya normgivningen från 2013. shopify_SE_1562625277996 shopify_SE_1562625277996_14036709638188 ny 530 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139019473_grande.png?v=1551674890 978-913901947-3 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 495 g Wolters Kluwer Skälig misstanke https://shop.nj.se/products/skalig-misstanke?variant=14061894467628 Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad domstolspraxis att tala om finns inte heller. Eftersom det är oklart vad beviskravet innebär, är utrymmet för godtycke stort. Eftersom det finns ett stort utrymme för godtycke finns risk att lika fall inte behandlas lika. Det finns ett behov av att klarlägga vad skälig misstanke egentligen innebär. Vad krävs för att uppnå det? Hur ska man tänka när man tar ställning till om skälig misstanke föreligger? Detta är frågor som denna avhandling besvarar. shopify_SE_1562622951468 shopify_SE_1562622951468_14061894467628 ny 884 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/skalig_20misstanke_9789139019176_grande.png?v=1551847406 978-913901917-6 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 935 g Wolters Kluwer Artskydd https://shop.nj.se/products/artskydd?variant=14259415121964 Artskydd – grunder och tillämpning beskriver hur växt- och djurarter i Sverige är skyddade och ger läsaren en överblick av relevanta internationella konventioner, EU-direktiv samt bestämmelser i miljöbalken och artskyddsförordningen m.m. Boken innehåller en grundlig genomgång av praxis med många exempel från EU-domstolen och Mark- och miljööverdomstolen. Viktiga begrepp inom artskyddsjuridiken presenteras och även artbegreppet behandlas. Författarna gör en biologisk och till viss del filosofisk betraktelse över varför arter ska skyddas och en juridisk genomgång av hur det görs. De beskriver artskyddet utifrån en väl underbyggd biologisk och juridisk ansats, vilket är unikt och gör boken till ett utmärkt underlag för utbildning. shopify_SE_1562620362796 shopify_SE_1562620362796_14259415121964 ny 578 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139114505_01b8e1cb-8e65-43cd-a25c-92cd7a280833_grande.png?v=1553230745 978-913911450-5 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 407 g Wolters Kluwer Från anställd till konkurrent https://shop.nj.se/products/fran-anstalld-till-konkurrent?variant=14237845880876 Att anställda blir konkurrenter är vanligt, men kan få stora personliga och ekonomiska konsekvenser för de inblandade. Lojaliteter prövas hos såväl kunder som övriga anställda. Företagshemligheter står på spel. Arbetsgivare och arbetstagare är ofta oförberedda och vet inte vad som gäller ifråga om förberedelser till konkurrens, rätten till företagshemligheter och kundrelationer. Rättsprocesser följer ibland, men är sällan positiva och kunde kanske ha undvikits.Från anställd till konkurrent beskriver det juridiska ansvaret före, under och efter en arbetstagares övergång till att bli en konkurrent. Den arbetsrättsliga lojalitetsplikten, skyddet för företagshemligheter och eventuella regler i anställningsavtal om konkurrens och sekretess behandlas i detalj. Dessa regelverk styr tillsammans hur immateriella tillgångar får hanteras vid byte av anställning. I fokus för framställningen står vilka handlingar som anställda och f.d. anställda tillåts eller förbjuds, samt de sanktioner som finns vid överträdelser. Boken är skriven för att vara en central kunskapskälla på området för alla som arbetar med arbets- och immaterialrätt, personalfrågor och anställningsavtal. Analyser görs av svenska rättsfall och kollektivavtal samt det nya EU-direktivförslaget om företagshemligheter. shopify_SE_1562619084844 shopify_SE_1562619084844_14237845880876 ny 802 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Fran_anstalld_till_konkurrent_9789139019640_d4422846-63a7-487a-9969-06d65b7cf43b_grande.png?v=1553056947 978-913901964-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 675 g Wolters Kluwer Etiken i juridiken https://shop.nj.se/products/etiken-i-juridiken?variant=14218211229740 Vårt rättssystem och dess aktörer underkastas alltmer av etisk granskning i dagens mediala samhälle. Bland spörsmålen som ofta lyfts fram är exempelvis:· Vad kan en åklagare tillåta sig för att få den åtalade fälld?· Hur långt kan advokaten gå i försvaret av sin klient?· Bryter domaren sin yrkesetik om han eller hon kommenterar rättegången i media?· Är den fällde fri från skuld när straffet har avtjänats?I Etiken i juridiken uppmärksammas etiska frågor som lagstiftare och tillämpare av lagarna ställs inför – frågor av allt större betydelse både i samhällsdebatten och i juristutbildningen. Den femte upplagan har genomgående uppdaterats, bl.a. med de reviderade reglerna om god advokatsed från Sveriges advokatsamfund. shopify_SE_1562618789932 shopify_SE_1562618789932_14218211229740 ny 255 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139207580_559b9755-8d60-40bf-a3e9-2b1eea8ba71e_grande.png?v=1552884668 978-913920758-0 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2015 253 g Wolters Kluwer Delgivningslagstiftningen https://shop.nj.se/products/delgivningslagstiftningen?variant=14048312131628 Delgivningslagstiftningen moderniserades i samband med att den nuvarande delgivningslagen infördes. Lagstiftningen föranledde ett stort antal följdförfattningar och för att effektivisera delgivningsförfarandet infördes lagstiftning om auktorisation av delgivningsföretag. Särskilda regler om delgivning finns bl.a. i jordabalken och rättegångsbalken och det finns även internationella konventioner som reglerar delgivningsförfarandet. Delgivningslagstiftningen – En kommentar kommenterar delgivningslagen och lagen om auktorisation av delgivningsföretag. Eftersom delgivning inom fastighetsrättens område är mycket vanlig och viktig kommenteras här även bestämmelserna om delgivning på arrenderättens, hyresrättens och bostadsrättens områden. Boken redogör för ny rättspraxis och för relevant rättspraxis som bildats under den tidigare gällande delgivningslagen. I denna andra upplaga har författarna uppdaterat innehållet med nya viktiga rättsfall samt vidareutvecklat vissa avsnitt med analyser över vad som krävs för att delgivningen ska äga rum i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Delgivningslagstiftningen – En kommentar vänder sig till anställda vid domstolar, nämnder, advokatbyråer, delgivningsföretag och inkassoföretag m.fl. samt till hyresvärdar och andra fastighetsförvaltare. Boken kan även användas som uppslagsbok och kursbok vid utbildningar. shopify_SE_1562616528940 shopify_SE_1562616528940_14048312131628 ny 510 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/delgivningslagstiftningen_9789139019022_grande.png?v=1551760788 978-913901902-2 Wolters Kluwer Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2016 407 g Norstedts Juridik Barnrättsperspektivet i asylprocessen https://shop.nj.se/products/barnrattsperspektivet-i-asylprocessen?variant=13290768334892 Vilka rättigheter har ett asylsökande barn under asylprocessen? Hur ska dessa rättigheter synliggöras och tillvaratas? Utgångspunkten för den här rättshandboken är de rättigheter som följer av Barnkonventionen. De rättsfrågor som kan aktualiseras under asylprocessen finns redovisade under olika rubriker, till exempel skyddsgrunder, familjens enhet, humanitära skäl, offentligt biträde, människohandel, förvar och återvändande. För mottagandeprocessen finns rubrikerna rätt till bistånd, rätt till hälso- och sjukvård samt rätt till skola och utbildning. Här finns även samlat nationella och internationella rättsregler, samt auktoritativa uttalanden från lagförarbeten, internationella organ och doktrin. Barnrättsperspektiv i asylprocessen vänder sig i första hand till dem som företräder ett asylsökande barn – ombud, offentligt biträde, god man m.fl. – och till beslutsfattare och andra tjänstemän som kommer i kontakt med barnen. Boken kan också vara en informationskälla om regelverket för dem som på annat sätt engagerar sig för asylsökande barn – organisationer, enskilda, politiker, journalister m.fl. shopify_SE_1562600865836 shopify_SE_1562600865836_13290768334892 ny 492 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Barnrattsperspektivet_i_asylprocessen_9789139113034_grande.png?v=1546578383 978-913911303-4 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 341 g Norstedts Juridik Skatte- och brottmål i kontantbranschen https://shop.nj.se/products/skatte-och-brottmal-i-kontantbranschen?variant=13290750083116 Det förekommer ett stort antal skatte-respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att det i en näringsverksamhet förekommer svarta löner respektive intäkter. Intresset är stort av att lagföra individer och att beskatta dessa verksamheter liksom den enskildes rättssäkerhet och en korrekt domstolsprövning. Skatte- och brottmål i kontantbranschen behandlar prövningen och bevisprövningen, dels i skattemål om oredovisade löner, dels i skatte- och brottmål om oredovisade intäkter. Exempel på frågeställningar som analyseras är:· Vilket är det ”praktiska” beviskravet i skattemål om oredovisade löner? Hur många kontrollbesök behöver Skatteverket göra för att vinna bifall till sin talan?· Vad gäller angående bevisskyldighetens omfattning vid skönsbeskattning? Tillämpar domstolarna en omvänd bevisbörda för kostnadssidan i skattemål om oredovisade intäkter?· Upprätthålls den fria bevisvärderingen i skattemålen?· Vad krävs enligt gällande rätt för att fällas till ansvar för skattebrott? Vilken betydelse har skatteförfarandelagstiftningen? Sker tillämpningen i enlighet med gällande rätt?· Vad krävs enligt gällande rätt för att fällas till ansvar för bokföringsbrott? Vilket eller vilka är de relevanta jämförelsemåtten vid bedömningen av huvudsaksrekvisitet? Sker tillämpningen i enlighet med gällande rätt?· Är beviskravet i de undersökta målen uppfyllt för styrkande av oriktig uppgift för varje redovisningsperiod vid skattebrott och för varje räkenskapsår vid bokföringsbrott?· Hur bör bevisprövningen gå till för bevis framtagna med hjälp av kassaregister? Hur går denna prövning till i domstolarna och upprätthålls beviskravet?Författarna gör ett stort antal ställningstaganden av materiellrättslig, processrättslig och bevisrättslig natur av betydelse för de undersökta målen. Boken vänder sig därför till alla som kommer i kontakt med skatte- och brottmål i kontantbranschen, exempelvis processförare och skattebrottsutredare vid Skatteverket, åklagare och utredningspersonal vid Ekobrottsmyndigheten, ombud såväl i skatte- som brottmål samt domare, lagstiftare och företagare. Boken bör även vara av intresse för undervisningsändamål. shopify_SE_1562595229740 shopify_SE_1562595229740_13290750083116 ny 819 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016915_grande.png?v=1546578269 978-913901691-5 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 557 g Norstedts Juridik Argumentation i nordisk straffrätt https://shop.nj.se/products/argumentation-i-nordisk-straffratt?variant=13500045885484 Antologin Argumentation i nordisk straffrätt är unik i sitt slag då den i 14 artiklar för första gången i ett och samma verk samlar straffrättsliga och straffprocessuella spörsmål av kvinnliga forskare i straffrätt verksamma i Norden. Antologin med dess skiftande ämnen inom straff- och straffprocessrätt avser att bidra till forskning och debatt inom den nordiska straffrätten. Den vänder sig till såväl forskare som praktiskt verksamma inom området, men även till andra inom närliggande ämnesområden. Framställningen riktar sig också till studenter och andra grupperingar i Norden, där straffrättsliga och straffprocessuella frågor debatteras. shopify_SE_1562594148396 shopify_SE_1562594148396_13500045885484 ny 456 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Argumentation_i_nordisk_straffratt_2013_3fe95f28-7f19-443b-9d9b-96dc86b4b65c_grande.jpg?v=1548306459 978-913911296-9 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 378 g Norstedts Juridik Övergrepp mot kvinnor och barn https://shop.nj.se/products/overgrepp-mot-kvinnor-och-barn?variant=14286446854188 Boken utgör en studie, där forskare gått igenom närmare 10 000 förundersökningar och 2 000 domar rörande våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn, barnmisshandel och kvinnomisshandel inom relation samt barnpornografibrott och barnsexturism. I den nya upplagan har materialet uppdaterats och dessutom presenteras resultat från tre nya EU-studier, som författarna deltagit i. Avsnittet om sambandet mellan våld mot människor och djur i nära relationer har också utvecklats. Studien visar att brotten mot kvinnor och barn ökar och att det finns betydande brister inom rättsapparaten när det gäller att utreda och bedöma dessa brott. Även om Sverige i ett internationellt perspektiv har kommit långt när det gäller brottsofferfrågor – och därför har fler anmälningar per capita än andra länder – ger boken en bild av ett samhälle där våld mot en svagare part ofta förekommer men sällan klaras upp. Boken är en kunskapskälla när det gäller övergreppsproblematik, polisutredningar och domstolspraxis på området och är lämpad för jurister, poliser, socialarbetare, frivilliga på brottsofferområdet m.fl. shopify_SE_1562591494188 shopify_SE_1562591494188_14286446854188 ny 738 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Overgrepp_mot_kvinnor_och_barn_2u_2013_98729191-4209-45ef-a877-db7a20d25718_grande.jpg?v=1553574873 978-913901709-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 572 g Norstedts Juridik Kupongskattelagen https://shop.nj.se/products/kupongskattelagen?variant=13290737827884 Kommenterar Kupongskattelagen, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur.Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet. shopify_SE_1562590347308 shopify_SE_1562590347308_13290737827884 ny 439 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/kupongskattelagen_2013_grande.jpg?v=1546578182 978-913911290-7 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 163 g Norstedts Juridik Produktansvarslagen https://shop.nj.se/products/produktansvarslagen?variant=13868104155180 Denna tredje upplaga är en uppdaterad kommentar till produktansvarslagens bestämmelser, samt till relevant rättspraxis och litteratur. Här finns också en orientering om produktansvarslagens plats i rättssystemet i övrigt. shopify_SE_1562589331500 shopify_SE_1562589331500_13868104155180 ny 950 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139016366_grande.jpg?v=1550551307 978-913901636-6 Norstedts Juridik Norstedts Gula Bibliotek Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 385 g Norstedts Juridik Patientens rätt https://shop.nj.se/products/patientens-ratt?variant=13290734878764 För att få svar på alla frågor om patientens rättigheter måste man söka en mängd olika författningar. Nya lagar och förordningar tillkommer ständigt och de alltjämt gällande äldre lagarna förändras ständigt. Framförallt är det viktigt för hälso-och sjukvårdspersonalen att känna till vad som gäller. Boken är främst tänkt att användas i utbildningen av vårdpersonal men kan också vara till stor hjälp för alla som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården som patienter. shopify_SE_1562589102124 shopify_SE_1562589102124_13290734878764 ny 561 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Patientens_ratt_9789139109952_grande.png?v=1546578154 978-913910995-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2012 315 g Norstedts Juridik Konsumenträtt https://shop.nj.se/products/konsumentratt?variant=14083580035116 Det finns en rad olika lagar av stort intresse för konsumenterna. Boken ger en lättillgänglig redogörelse för hela det konsumenträttsliga området. Den förutsätter inte några förkunskaper och vänder sig till läsare som personer inom massmedier, handel och förvaltning med uppgift att föra information om konsumentens rättigheter vidare, som kommunala konsumentvägledare. Men den är också av intresse för konsumenter som vill lära sig vad som gäller vid exempelvis köp av kapitalvaror eller vid hantverkstjänster. Boken har också kommit att användas som läromedel på högskolenivå.I den nya upplagan redogör författaren bl.a. för den nya konsumentkreditlagen, nya regler om betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort och liknande betalningsmedel, lagen om konsumentskydd vid finansiell rådgivning till konsumenter, flygpassagerares rättigheter och ellagens konusmentskyddsregler. shopify_SE_1562588643372 shopify_SE_1562588643372_14083580035116 ny 562 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Konsumentratt_2013_88dbc7f9-8270-49dd-9d3d-86ab7d49056b_grande.jpg?v=1552019707 978-913911133-7 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 367 g Norstedts Juridik Hur domstolar dömer i brottmål https://shop.nj.se/products/hur-domstolar-domer-i-brottmal?variant=14237822320684 Hur resonerar domare vid våra domstolar när de dömer i brottmål? Hur går det till när domaren t.ex. värderar bevisningen i målet och bestämmer vilket straff en tilltalad ska få för ett brott som har begåtts?I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den domstolspraxis som domarna arbetar efter. Vad är t.ex. den närmare innebörden av att ett åtal kan leda till fällande dom endast om det är ”ställt utom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått den åtalade gärningen? I boken har särskild tonvikt lagts vid att förklara principerna för bevisvärdering i brottmålen och hur dessa principer tillämpas konkret i olika situationer när partsuppgifter och vittnesuppgifter står mot varandra.I boken redogörs också ingående för hur det går till när domstolen bestämmer påföljd för ett brott. Hur bestäms ett brotts straffvärde och vad är innebörden av ett s.k. artbrott?I vilka situationer kan en person som döms för brott t.ex. få villkorlig dom och böter, skyddstillsyn med samhällstjänst eller ett fängelsestraff? Hur resonerar domaren när han eller hon bestämmer påföljd och vad är det som avgör hur långa straffen blir? I boken ges konkreta exempel på straffmätning vid våldsbrott, sexualbrott, narkotikabrott, trafikbrott m.fl.Hur domstolar dömer i brottmål vänder sig i första hand till dem som vill skaffa sig orienterande och grundläggande kunskaper om den dömande verksamheten i brottmål t.ex. journalister, nämndemän, tjänstemän inom kriminalvården, företrädare för brottsofferjourer, kuratorer, socialsekreterare m.fl. Men boken bör också vara av stort intresse för yngre jurister inom rättsväsendet och vid advokatbyråer, studerande vid juridiska fakulteter och för personer som mera allmänt är intresserade av att veta hur det går till när domstolarna dömer i brottmål. shopify_SE_1562586677292 shopify_SE_1562586677292_14237822320684 ny 483 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Hur_domstolar_domer_i_brottsmal_2013_grande.jpg?v=1553056695 978-913911295-2 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2013 317 g Norstedts Juridik Att medbestämmandeförhandla https://shop.nj.se/products/att-medbestammandeforhandla?variant=14286444724268 Att medbestämmandeförhandla är i grunden någonting annat än att löne- och avtalsförhandla.Förhandlingstaktiska överväganden hör i princip inte hemma i en medbestämmandeförhandling. "Ge och ta", som är honnörsbegrepp i en avtalsförhandling, ingår inte alls självklart i en medbestämmandeförhandling.Den här boken, som nu föreligger i en fjärde reviderad upplaga, handlar om medbestämmandeförhandlingens praktiska särdrag. shopify_SE_1562586447916 shopify_SE_1562586447916_14286444724268 ny 551 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/Att_medbestammandeforhandla_9789139111320_grande.png?v=1553574841 978-913911132-0 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2010 266 g Norstedts Juridik Ledighetslagarna https://shop.nj.se/products/ledighetslagarna?variant=13290725212204 Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen har kompletterats med bestämmelser med ursprung i EU-rätten. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till ledighet från arbetstagarens civila anställning.I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras följande åtta lagar:‒ föräldraledighetslagen (1995:584)‒ lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl‒ lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård‒ lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete‒ lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)‒ lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)‒ lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet‒ lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. shopify_SE_1562585989164 shopify_SE_1562585989164_13290725212204 ny 485 SEK in stock http://cdn.shopify.com/s/files/1/0006/6410/9100/products/9789139205746_grande.png?v=1546578095 978-913920574-6 Norstedts Juridik Collections: All, XML - All for Merchant Utgiven: 2014 317 g Norstedts Juridik Riskkapital https://shop.nj.se/products/riskkapital?variant=14218209755180 Detta är den andra upplagan av Riskkapital – en sammanställning om private equity och venture capital på svenska. I boken behandlas på ett lättförståeligt och övergripande plan bl.a. den svenska private equitybranschen, investeringsstrategier, finansieringsformer, investeringsprocessen o